శివస్తోత్ర కదంబం

శ్రీ శంకరాచార్యుల శివస్తోత్రాలు : శివపఞ్చాక్షరస్తోత్రమ్ వేదసారశివస్తోత్రమ్ శివనామావళ్యష్టకమ్ శివమానసపూజాస్తోత్రమ్ శివాపరాధక్షమాపణస్తోత్రమ్ శివమానసపూజాస్తోత్రమ్ అర్ధనారీశ్వరస్తోత్రమ్ ఉమామహేశ్వరస్తోత్రమ్ దక్షిణామూర్త్యష్టకమ్ దశశ్లోకీస్తుతిః కాలభైరవాష్టకమ్ శివపఞ్చాక్షరనక్షత్రమాలాస్తోత్రమ్ దక్షిణామూర్తిస్తోత్రం సువర్ణమాలాస్తుతిః ద్వాదశజ్యోతిర్లిఙ్గస్తోత్రమ్ శివానన్దలహరీ(పారాయణస్తోత్రము) ఇతర ప్రముఖ శివస్తోత్రాలు : శ్రీశివతాండవస్తోత్రమ్ మహామహిమాన్వితమైన శివ స్తుతి చన్ద్రశేఖరాష్టకం(పారాయణస్తోత్రము) శ్రీశివాష్టోత్తరశతనామావళిః…

శివానన్దలహరీ(పారాయణస్తోత్రము)

శివానన్దలహరీ కళాభ్యాం చూడాలంకృతశశికళాభ్యాం నిజతపఃఫలాభ్యాం భక్తేషు ప్రకటితఫలాభ్యాం భవతు మే |శివాభ్యామస్తోకత్రిభువనశివాభ్యాం హృది పునర్భవాభ్యామానందస్ఫురదనుభవాభ్యాం నతి రియమ్ || 1 || గళంతీ శంభో! త్వచ్చరితసరితః కిల్బిషరజోదళంతీ ధీకుల్యాసరణిషు పతంతీ విజయతామ్ |దిశంతీ సంసారభ్రమణపరితాపోపశమనంవసంతీ మచ్చేతోహ్రదభువి శివానందలహరీ || 2 ||…

శ్రీకృష్ణ స్తోత్రాలు

శ్రీ శంకరాచార్య కృతం శ్రీకృష్ణాష్టకమ్ శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామావళీ అచ్యుతాష్టకమ్ శ్రీకృష్ణాష్టకమ్ _________________________________________ For related posts, click here -> కృష్ణుడు

సంక్షేపరామాయణమ్ (తాత్పర్యసహితమ్)

సంక్షేపరామాయణమ్ శ్రీగణేశాయ నమః ।అథ సంక్షేపరామాయణమ్ । తపఃస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరమ్ ।నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుఙ్గవమ్ ॥ 1॥ తపఃశాలియగు వాల్మీకి తపస్సును, వేదాధ్యయమును చేయుటయందు ఆసక్తికలవాడును, వాక్కులు తెలిసినవారిలో శ్రేష్ఠుడు, మునులలో గొప్పవాడును అగు నారదుని ప్రశ్నించెను. కో…

శ్రీరామ స్తోత్రాలు

శ్రీరామరక్షాస్తోత్రమ్ శ్రీరామభుజఙ్గప్రయాతస్తోత్రమ్ హనూమత్కృత సీతారామ స్తోత్రం నామరామాయణం సంక్షేపరామాయణమ్ (పారాయణమాత్రము) త్రికాలములలో శ్రీరాముని ధ్యాన శ్లోకములు సంక్షేపరామాయణమ్ (తాత్పర్యసహితమ్) Sri Rama Stotras

సూర్య స్తోత్రాలు | ఆదిత్య స్తోత్రాలు

సూర్య స్తోత్రాలు | ఆదిత్య స్తోత్రాలు మహామహిమాన్వితం ఆదిత్యస్తోత్రరత్నమ్ ఆదిత్యహృదయస్తోత్రము శ్రీ సూర్యాష్టకం Surya stotras | Aditya stotras For more related posts, click on -> https://shankaravani.org/tag/surya/

మహామహిమాన్వితం ఆదిత్యస్తోత్రరత్నమ్

॥ శివావతారులు శ్రీమదప్పయ్యదీక్షితుల ఆదిత్యస్తోత్రరత్నమ్ ॥ మనుష్యుడు ప్రతిదినమూ సూర్యునియొక్క ఈ స్తోత్ర రత్నాన్ని ఒక్కసారైనా పఠించి దుస్స్వప్న ఫలమును, అపశకునములను, సమస్తమైన పాపమునూ చికిత్సచేయరాని రోగములనూ, చెడ్డస్థానములనందున్న సూర్యాదిగ్రహముల గణముచేత కలిగింపబడిన దోషాలను దుష్టములైన భూతాలను గ్రహములు మొదలైన వాటిని…

ఆదిత్యహృదయస్తోత్రము

శ్రీమద్రామాయణాంతర్గత ఆదిత్యహృదయస్తోత్రము, మహామహోపాధ్యాయ బ్రహ్మశ్రీ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుల తెలుగు తాత్పర్యము తో. తతో యుద్ధపరిశ్రాన్తం సమరే చిన్తయా స్థితమ్ । రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ ॥ 1 ॥ దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ । ఉపాగమ్యాబ్రవీద్రామమగస్త్యో భగవానృషిః…

నారాయణీస్తుతి(పారాయణస్తోత్రము)

నారాయణీస్తుతి (పారాయణస్తోత్రము) దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేన్ద్రేసేన్ద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్ ।కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభాద్వికాశివక్త్రాబ్జవికాశితాశాః ॥ 1॥ దేవి ప్రపన్నార్తిహరే ప్రసీదప్రసీద మాతర్జగతోఽఖిలస్య ।ప్రసీద విశ్వేశ్వరి పాహి విశ్వంత్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య ॥ 2॥ ఆధారభూతా జగతస్త్వమేకామహీస్వరూపేణ యతః స్థితాసి ।అపాం స్వరూపస్థితయా…

నారాయణీస్తుతి

నారాయణీస్తుతి దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేన్ద్రేసేన్ద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్ ।కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభాద్వికాశివక్త్రాబ్జవికాశితాశాః ॥ 1॥ మేధాఋషి సుర్థమహారాజుతో యిట్లనెను –మహారాక్షసప్రభువైన శుంభుడు, అమ్మవారిచేత చంపబడిన తరువాత దేవతలందరును ఇంద్రునితోకూడ, అగ్నిహోత్రుని ముందుంచుకొని అమ్మవారివద్దకు చేరి ఆమెను స్తోత్రము చేసిరి. అప్పుడు వారి…

నారాయణీస్తుతి(46-51)

నారాయణీస్తుతి (46-51) దుర్గాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి ।పునశ్చాహం యదా భీమం రూపం కృత్వా హిమాచలే ॥ 46॥ రక్షాంసి భక్షయిష్యామి మునీనాం త్రాణకారణాత్ ।తదా మాం మునయః సర్వే స్తోష్యన్త్యానమ్రమూర్తయః ॥ 47॥ అప్పుడు నాకు దుర్గయనెడు ప్రసిద్ధమైన…

నారాయణీస్తుతి(41 – 45)

నారాయణీస్తుతి (41 - 45) తతో మాం దేవతాః స్వర్గే మర్త్యలోకే చ మానవాః ।స్తువన్తో వ్యాహరిష్యన్తి సతతం రక్తదన్తికామ్ ॥41 ॥ అప్పుడు స్వర్గమునందలి దేవతలును, భూలోకమునందలి మనుష్యులును, నన్ను స్తోత్రము చేయుచు ఎల్లప్పుడును నన్ను రక్తదంతికయని చెప్పుచుందురు. లేక…

నారాయణీస్తుతి(36-40)

నారాయణీస్తుతి (36-40) దేవా ఊచుః ॥ సర్వాబాధాప్రశమనం త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి ।ఏవమేవ త్వయా కార్యమస్మద్వైరివినాశనమ్ ॥ 36॥ అఖిలేశ్వరీ! మా శత్రువులను నశింపజేయుము. ముల్లోకముల సమస్థములైన దుఃఖములను శమింపజేయుము. ఇదియే నీచేత చేయబడుచుండుగాక! అని మా కోరిక. దేవ్యువాచ ॥ వైవస్వతేఽన్తరే ప్రాప్తే…

తిరుప్పావై (1-30) పారాయణస్తోత్రం

1మార్గళిత్తింగళ్ మది నిఱైన్ద నన్నాళాల్నీరాడ ప్పోదువీర్, పోదుమినో నేరిళైయీర్!శీర్ మల్గుమ్ ఆయిప్పాడి చెల్వచ్చిఱుమీర్ కాళ్!కూర్వేల్ కొడున్దొళిలన్ నన్దగోపన్ కుమరన్ఏరార్ న్దకణ్ణి యశోదై యిళంజింగమ్కార్మేని చ్చెంగణ్ కదిర్మదియం బోల్ ముగత్తాన్నారాయణనే నమక్కే పఱై దరువాన్పారోర్ పుగళ ప్పడిన్దేలో రెమ్బావాయ్! 2 వైయత్తు వాళ్వీర్గాళ్!…

తిరుప్పావై (1-30)సంపూర్ణమ్

శ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 1మార్గళిత్తింగళ్ మది నిఱైన్ద నన్నాళాల్నీరాడ ప్పోదువీర్, పోదుమినో నేరిళైయీర్!శీర్ మల్గుమ్ ఆయిప్పాడి చెల్వచ్చిఱుమీర్ కాళ్!కూర్వేల్ కొడున్దొళిలన్ నన్దగోపన్ కుమరన్ఏరార్ న్దకణ్ణి యశోదై యిళంజింగమ్కార్మేని చ్చెంగణ్ కదిర్మదియం బోల్ ముగత్తాన్నారాయణనే నమక్కే పఱై దరువాన్పారోర్ పుగళ…

మహిషాసురమర్దిని స్తోత్రాలు

మహిషాసురమర్దిని స్తోత్రాలు శ్రీమహిషాసురమర్దినీష్టోత్తరశతనామావళిః శ్రీ మహిషాసురమర్దినీ స్తోత్రమ్ Mahishasuramardini devi Stotras for more related posts -> https://shankaravani.org/tag/mahishasuramardini/

దుర్గాద్వాత్రింశన్నామమాలా

దుర్గాద్వాత్రింశన్నామమాలా దుర్గాదుర్గార్తిశమనీ దుర్గాపద్వినివారిణీ|దుర్గమచ్ఛేదినీ దుర్గసాధినీ దుర్గనాశినీ||దుర్గతోద్ధారిణీ దుర్గనిహంత్రీ దుర్గమాపహా|దుర్గమజ్ఞానదా దుర్గదైత్యలోకదవానలా||దుర్గమా దుర్గమాలోకా దుర్గమాత్మస్వరూపిణీ|దుర్గమార్గప్రదా దుర్గమవిద్యా దుర్గమాశ్రితా||దుర్గమజ్ఞానసంస్థానా దుర్గమధ్యానభాసినీ|దుర్గమోహా దుర్గమగా దుర్గమార్థస్వరూపిణీ||దుర్గమాసురసంహంత్రీ దుర్గమాయుధధారిణీ|దుర్గమాంగి దుర్గమాతా దుర్గమ్యా దుర్గమేశ్వరీ||దుర్గభీమా దుర్గభామా దుర్గభా దుర్గదారిణీ|నామావలిమిమామ్ యస్తు దుర్గాయా మమమానవః||పఠేత్ సర్వభయాన్ముక్తో భవిష్యతి న సంశయః|| Sri…

అర్గలా స్తోత్రమ్

https://www.youtube.com/watch?v=lhBUnUkrslM అర్గలా స్తోత్రమ్ ఓం అస్య శ్రీమదర్గలాస్తోత్ర మంత్రస్య విష్ణుఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ మహాలక్ష్మీః దేవతా శ్రీ జగదంబా ప్రీతయే సప్తశతీపాఠాంగత్వేన జపె వినియోగః|| ఓమ్ నమశ్చండికాయై|| మార్కండేయ ఉవాచ ఓం జయంతీ మంగళా కాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ|దుర్గా క్షమా…