సౌందర్యలహరి 10 : అద్వైతరసానుభూతి : పరమాచార్యుల వ్యాఖ్య

సౌందర్యలహరి 10 : అద్వైతరసానుభూతి : పరమాచార్యుల వ్యాఖ్య సుధాధారా సారైః చరణ యుగళాంతర్విగళితైః ప్రపంచం సించంతీ పునరపి రసామ్నాయ మహసః అవాప్య స్వాం భూమిం భుజగనిభ మధ్యుష్ఠవలయం స్వమాత్మానం కృత్వా స్వపిషి కుల కుండే కుహరిణి || 10 ||…

సౌందర్యలహరి 9 : కుండలినీ చక్రాలు: పరమాచార్యుల వ్యాఖ్య

సౌందర్యలహరి 9 : కుండలినీ చక్రాలు : పరమాచార్యుల వ్యాఖ్య మహీం మూలాధారే కమపి మణిపూరే హుతవహం స్థితం స్వాధిష్టానే హృదిమరుతమాకాశముపరి మనోఽపి భ్రూమధ్యే సకలమపి భిత్వా కులపథం సహస్రారే పద్మే సహ రహసి పత్యా విహరసే || 9 ||…

సౌందర్యలహరి 8 : నిజమైన పూజ: పరమాచార్యుల వ్యాఖ్య

సౌందర్యలహరి 8 : నిజమైన పూజ : పరమాచార్యుల వ్యాఖ్య (గతసంచికలకోసం పోస్టు చివరలో చూడండి) సుధాసింధోర్మధ్యే సురవిటపి వాటీ పరివృతే మణిద్వీపే నీపోపవనవటి చింతామణిగృహే| శివాకారే మంచే పరమశివ పర్యంకనిలయాం భజంతి త్వాం ధన్యాః కతిచన చిదానందలహరీమ్ || 8…

సౌందర్యలహరి 8 : మణిద్వీప వర్ణన-3 పరమాచార్యుల వ్యాఖ్య

సౌందర్యలహరి 8 : మణిద్వీప వర్ణన-3 పరమాచార్యుల వ్యాఖ్య (గతసంచికలకోసం పోస్టు చివరలో చూడండి) సుధాసింధోర్మధ్యే సురవిటపి వాటీ పరివృతే మణిద్వీపే నీపోపవనవటి చింతామణిగృహే| శివాకారే మంచే పరమశివ పర్యంకనిలయాం భజంతి త్వాం ధన్యాః కతిచన చిదానందలహరీమ్ || 8 ||…

సౌందర్యలహరి 8 : మణిద్వీప వర్ణన-2 పరమాచార్యుల వ్యాఖ్య

సౌందర్యలహరి 8 : మణిద్వీప వర్ణన-2 పరమాచార్యుల వ్యాఖ్య (గతసంచికలకోసం పోస్టు చివరలో చూడండి) సుధాసింధోర్మధ్యే సురవిటపి వాటీ పరివృతే మణిద్వీపే నీపోపవనవటి చింతామణిగృహే| శివాకారే మంచే పరమశివ పర్యంకనిలయాం భజంతి త్వాం ధన్యాః కతిచన చిదానందలహరీమ్ || 8 ||…

సౌందర్యలహరి 8 : మణిద్వీప వర్ణన-1 పరమాచార్యుల వ్యాఖ్య

సుధాసింధోర్మధ్యే సురవిటపి వాటీ పరివృతే మణిద్వీపే నీపోపవనవటి చింతామణిగృహే| శివాకారే మంచే పరమశివ పర్యంకనిలయాం భజంతి త్వాం ధన్యాః కతిచన చిదానందలహరీమ్ || 8 || శివలోకమేమో కైలాసము, విష్ణువుకు వైకుంఠము, అలాగే లలితాంబకూ ఒక లోకముంది. శివుడికీ, విష్ణువుకూ ఒక్కో…

సౌందర్యలహరి 8 – ఉపోద్ఘాతం 2 (పరమాచార్యుల వ్యాఖ్యాసంగ్రహంతో)

(రాబోయే శ్లోకంలోని విషయార్థమై పరమాచార్యులు మనకు ఉపోద్ఘాతం ఇస్తున్నారు ) మంత్రశాస్త్ర ప్రావీణ్యులకూ, సిద్ధులకూ, భక్తిమార్గం ద్వారా పండినవాళ్ళకూ అమ్మవారు అయిదుగురు దేవతలపై కూర్చుని సాక్షాత్కరిస్తుంది. రాజరికం ఉట్టిపడుతుండగా రాజరాజేశ్వరిగా కనిపిస్తుంది. ఆమె ఆసనం ఏంటి ? బ్రహ్మ, విష్ణు,  రుద్ర…

సౌందర్యలహరి 8 -ఉపోద్ఘాతం 1 (పరమాచార్యుల వ్యాఖ్యాసంగ్రహంతో)

(రాబోయే శ్లోకంలోని విషయార్థమై పరమాచార్యులు మనకు ఉపోద్ఘాతం ఇస్తున్నారు ) త్రిమూర్తులకు ఆచార్యులు ఇచ్చిన పేర్లు  - "హరి-హర-విరించి".  వీరు మువ్వురూ అమ్మను ఆరాధిస్తున్నారని ఆచార్యులు అంటున్నారు. అలా అనడానికి ముందు "శివుడు నీతో కలసి ఉన్నప్పుడే స్పందిచగలడు - జగద్వ్యాపారం…

సౌందర్యలహరి 7 (పరమాచార్యుల వ్యాఖ్యాసంగ్రహంతో)

పరమాచార్యుల సౌందర్యలహరి వ్యాఖ్య : 7వ శ్లోకం : అమ్మవారి రూప వర్ణన శంకరులు అమ్మవారి రూపము వర్ణించుచున్నారు. క్వణత్కాఞ్చీదామా కరికలభకుమ్భస్తననతాపరిక్షీణా మధ్యే పరిణతశరచ్చన్ద్రవదనా ।ధనుర్బాణాన్ పాశం సృణిమపి దధానా కరతలైఃపురస్తాదాస్తాం నః పురమథితురాహోపురుషికా ॥ 7॥ తన సన్నని నడుముకు…

సౌందర్యలహరి : 6 (పరమాచార్యుల వ్యాఖ్యాసంగ్రహంతో)

పరమాచార్యుల సౌందర్యలహరి వ్యాఖ్య : అమ్మవారి క్రీగంటిచూపుమహిమ (6)  శంకరులు అమ్మవారి క్రీగంటిచూపుమహిమను వర్ణించుచున్నారు. ధనుః పౌష్పం మౌర్వీ మధుకరమయీ పఞ్చవిశిఖాఃవసన్తః సామన్తో మలయమరుదాయోధనరథః ।తథాప్యేకః సర్వం హిమగిరిసుతే కామపి కృపామ్అపాఙ్గాత్తే లబ్ధ్వా జగదిదమనఙ్గో విజయతే ॥ 6॥ అమ్మా! హిమాద్రితనయా!…

సౌందర్యలహరి 5 (పరమాచార్యుల వ్యాఖ్యాసంగ్రహంతో)

శంకరస్తోత్రాలు : సౌందర్యలహరి 5(శ్లోకం, తాత్పర్యం, పరమాచార్యుల వ్యాఖ్యాసంగ్రహంతో) హరిస్త్వామారాధ్య ప్రణతజనసౌభాగ్యజననీంపురా నారీ భూత్వా పురరిపుమపి క్షోభమనయత్ ।స్మరోఽపి త్వాం నత్వా రతినయనలేహ్యేన వపుషామునీనామప్యన్తః ప్రభవతి హి మోహాయ మహతామ్ ॥ 5॥ అమ్మా!  భక్తజనకల్పవల్లివగు నిన్ను ఆరాధించి, హరి పూర్వం…

సౌందర్యలహరి 4 (పరమాచార్యుల వ్యాఖ్యాసంగ్రహంతో)

శంకరస్తోత్రాలు : సౌందర్యలహరి 4(శ్లోకం, తాత్పర్యం, పరమాచార్యుల వ్యాఖ్యాసంగ్రహంతో) త్వదన్యః పాణిభ్యామభయవరదో దైవతగణఃత్వమేకా నైవాసి ప్రకటితవరాభీత్యభినయా ।భయాత్ త్రాతుం దాతుం ఫలమపి చ వాఞ్ఛాసమధికంశరణ్యే లోకానాం తవ హి చరణావేవ నిపుణౌ ॥ 4 ॥ సమస్తలోకములకూ దిక్కైన ఓ తల్లీ!…

సౌందర్యలహరి 3(పరమాచార్యుల వ్యాఖ్యాసంగ్రహంతో)

శంకరస్తోత్రాలు : సౌందర్యలహరి 3(శ్లోకం, తాత్పర్యం, పరమాచార్యుల వ్యాఖ్యాసంగ్రహంతో) అవిద్యానామన్తస్తిమిరమిహిరద్వీపనగరీజడానాం చైతన్యస్తబకమకరన్దస్రుతిఝరీ ।దరిద్రాణాం చిన్తామణిగుణనికా జన్మజలధౌనిమగ్నానాం దంష్ట్రా మురరిపు వరాహస్య భవతి ॥ 3॥(పాఠాంతరాలు - 1. మిహిరద్వీపనగరీ - మిహిరోద్దీపనగరీ, 2. స్రుతిఝరీ - శృతిఝరీ, 3. భవతి -…

సౌందర్యలహరి 2 (పరమాచార్యుల వ్యాఖ్యాసంగ్రహంతో)

శంకరస్తోత్రాలు : సౌందర్యలహరి 2(శ్లోకం, తాత్పర్యం, పరమాచార్యుల వ్యాఖ్యాసంగ్రహంతో) తనీయాంసం పాంసుం తవ చరణపఙ్కేరుహభవంవిరిఞ్చిస్సఞ్చిన్వన్ విరచయతి లోకానవికలమ్ ।వహత్యేనం శౌరిః కథమపి సహస్రేణ శిరసాంహరస్సంక్షుద్యైనం భజతి భసితోద్ధూళనవిధిమ్ ॥ 2॥ అమ్మా! నీ పాదపద్మమునుండి అతి చిన్న ధూళికణమును సేకరించి బ్రహ్మదేవుడు…

సౌందర్యలహరి 1 (పరమాచార్యుల వ్యాఖ్యాసంగ్రహంతో)

శంకరస్తోత్రాలు : సౌందర్యలహరి 1(శ్లోకం, తాత్పర్యం, పరమాచార్యుల వ్యాఖ్యాసంగ్రహంతో) శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః శివః శక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుంన చేదేవం దేవో న ఖలు కుశలః స్పన్దితుమపి ।అతస్త్వామారాధ్యాం హరిహరవిరిఞ్చాదిభిరపిప్రణన్తుం స్తోతుం వా కథమకృతపుణ్యః ప్రభవతి ॥…

సౌన్దర్యలహరీ : 2

శంకరభగవత్పాదుల సౌన్దర్యలహరీ : 2 : తనీయాంసుం పాంసుం తవచరణ పంకేరుహ భవం విరించిః సంచిన్వన్ విరచయతి లోకానవికలమ్ | వహత్యేనం శౌరిః కథమపి సహశ్రేణ శిరసాం హరః సంక్షుద్యైనం భజతి భసితోద్ధూళన విధిమ్ || 2 || అమ్మా! నీ…

సౌన్దర్యలహరీ : 1

శంకభగవత్పాదుల సౌన్దర్యలహరీ : 1 : శివః శక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుం న చేదేవం దేవో న ఖలు కుశలః స్పన్దితుమపి । అతస్త్వామారాధ్యాం హరిహరవిరిఞ్చ్యాదిదిభిరపి ప్రణన్తుం స్తోతుం వా కథమకృతపుణ్యః ప్రభవతి ॥ 1 ॥…

అమ్మవారి రూప వర్ణన

పరమాచార్యుల సౌందర్యలహరి వ్యాఖ్య : 7వ శ్లోకం : అమ్మవారి రూప వర్ణన శంకరులు అమ్మవారి రూపము వర్ణించుచున్నారు.  క్వణత్కాఞ్చీదామా కరికలభకుమ్భస్తననతాపరిక్షీణా మధ్యే పరిణతశరచ్చన్ద్రవదనా ।ధనుర్బాణాన్ పాశం సృణిమపి దధానా కరతలైఃపురస్తాదాస్తాం నః పురమథితురాహోపురుషికా ॥ 7॥ తన సన్నని నడుముకు…