శివానన్దలహరీ(పారాయణస్తోత్రము)

శివానన్దలహరీ కళాభ్యాం చూడాలంకృతశశికళాభ్యాం నిజతపఃఫలాభ్యాం భక్తేషు ప్రకటితఫలాభ్యాం భవతు మే |శివాభ్యామస్తోకత్రిభువనశివాభ్యాం హృది పునర్భవాభ్యామానందస్ఫురదనుభవాభ్యాం నతి రియమ్ || 1 || గళంతీ శంభో! త్వచ్చరితసరితః కిల్బిషరజోదళంతీ ధీకుల్యాసరణిషు పతంతీ విజయతామ్ |దిశంతీ సంసారభ్రమణపరితాపోపశమనంవసంతీ మచ్చేతోహ్రదభువి శివానందలహరీ || 2 ||…

శివానన్దలహరీ : 91-100

శివానన్దలహరీ : 91-100 ఆద్యాఽవిద్యా హృద్గతా నిర్గతాసీ-ద్విద్యా హృద్యా హృద్గతా త్వత్ప్రసాదాత్ ।సేవే నిత్యం శ్రీకరం త్వత్పదాబ్జంభావే ముక్తేర్భాజనం రాజమౌళే  ॥ 91 ॥ చంద్రశేఖరా! నీ‌ అనుగ్రహము వలన అనాదిగా నా హృదయమందున్న అజ్ఞానము నాశనమాయెను. హృద్యమైన (అందమైన, మనోహరమైన)…

శివానన్దలహరీ : 81-90

శంకరస్తోత్రాలు : శివానందలహరీ : 81 - 90 కంచిత్కాలముమామహేశ భవతః పాదారవిన్దార్చనైఃకంచిద్ధ్యానసమాధిభిశ్చ నతిభిః కంచిత్కథాకర్ణనైః ।కంచిత్ కంచిదవేక్షనైశ్చ నుతిభిః కంచిద్దశామీదృశీంయః ప్రాప్నోతి ముదా త్వదర్పితమనా జీవన్స ముక్తః ఖలు ॥ 81 ॥ శంకరులు జీవన్ముక్తులు అనగా ఎవ్వరో‌ చెప్పుచున్నారు.…

శివానందలహరీ : 71 – 80

శంకరస్తోత్రాలు : శివానందలహరీ : 71 - 80 ఆరూఢభక్తిగుణకుఞ్చితభావచాపయుక్తైః శివస్మరణబాణగణైరమోఘైః ।నిర్జిత్య కిల్బిషరిపూన్ విజయీ సుధీన్ద్రఃసానన్దమావహతి సుస్థిరరాజలక్ష్మీమ్ ॥ 71 ॥ రాజు తన చాపమునుండి బాణపరంపర వర్షించి శత్రువులని నిర్జించి రాజ్యలక్ష్మిని పొందుతాడు. మనుష్యులు, తమ పాపములు అనే…

శివానందలహరీ : 61 – 70

శంకరస్తోత్రాలు : శివానందలహరీ : 61 - 70 అఙ్కోలం నిజబీజసన్తతిరయస్కాన్తోపలం సూచికాసాధ్వీ నైజవిభుం లతా క్షితిరుహం సిన్ధు స్సరిద్వల్లభమ్ ।ప్రాప్నోతీహ యథా తథా పశుపతేః పాదారవిన్దద్వయంచేతోవృత్తిరుపేత్య తిష్ఠతి సదా సా భక్తిరిత్యుచ్యతే ॥61॥శంకరులు భక్తి అంటే‌ ఏమిటో నిర్వచిస్తున్నారు. అంకోలచెట్టు…

శివానందలహరీ : 51 – 60

శంకరస్తోత్రాలు : శివానందలహరీ : 51 - 60 భృంగీచ్ఛానటనోత్కటః కరిమదగ్రాహీ స్ఫురన్మాధవా-హ్లాదో నాదయుతో మహా(ఽ)సితవపుః పఞ్చేషుణా చాదృతః ।సత్పక్షః సుమనో(ఽ)వనేషు స పునః సాక్షాన్మదీయే మనో-రాజీవే భ్రమరాధిపో విహరతాం శ్రీశైలవాసీ విభు: ॥ 51 ॥ శంకరులు శ్రీశైలేశుడైన శివుడు…

శివానందలహరీ : 41 – 50

శంకరస్తోత్రాలు : శివానందలహరీ : 41 - 50 పాపోత్పాతవిమోచనాయ రుచిరైశ్వర్యాయ మృత్యుంజయస్తోత్రధ్యాననతిప్రదక్షిణసపర్యాలోకనాకర్ణనే ।జిహ్వాచిత్తశిరోఙ్ఘ్రిహస్తనయనశ్రోత్రైరహం ప్రార్థితోమామాజ్ఞాపయ తన్నిరూపయ ముహుర్మామేవ మా మేఽవచః ॥ 41 ॥ ఓ మృత్యుంజయుడా! పాపములు బోయి యిష్టార్థము సిద్ధించుటకు గాను పరమేశ్వరుని స్తుతింపుమని నాలుకయు, ధ్యానింపుమని…

శివానందలహరీ : 31 -40

శంకరస్తోత్రాలు : శివానందలహరీ : 31 -40 నాలం వా పరమోపకారకమిదం త్వేకం పశూనాం పతేపశ్యన్ కుక్షిగతాన్ చరాచరగణాన్ బాహ్యస్థితాన్ రక్షితుమ్ ।సర్వామర్త్యపలాయనౌషధమతిజ్వాలాకరం భీకరంనిక్షిప్తం గరళం గళే న గిళితం నోద్గీర్ణమేవ త్వయా ॥ 31 ॥ ఓ పశుపతీ! నీ…

శివానందలహరీ 21-30

శివానందలహరీ (21-30) శ్రీ శివాభ్యాం నమః ధృతిస్తంభాధారాం దృఢగుణనిబద్ధాం సగమనాం విచిత్రాం పద్మాఢ్యాం ప్రతిదివససన్మార్గఘటితాం |స్మరారే మచ్చేతః స్పుటపటకుటీం ప్రాప్య విశదాం జయ స్వామిన్ శక్త్యా సహ శివగణైస్సేవిత విభో || 21 || ప్రభూ, మన్మథసంహారీ, సర్వవ్యాపకా, శివగణములచే సేవించబడువాడా, నా వద్ద…

శివానందలహరీ 11-20

శ్రీ శివాభ్యాం నమః వటుర్వా గేహీ వా యతిరపి జటీ వా తదితరో నరో వా యః కశ్చిద్భవతు భవ! కిం తేన భవతి |యదీయం హృత్పద్మం యది భవదధీనం పశుపతే!తదీయస్త్వం శంభో భవసి భవ భారం చ వహసి || 11…

శివానందలహరీ 1-10

శ్రీ శివాభ్యాం నమః శివానందలహరీ - శ్లోకం - 1 కళాభ్యాం చూడాలంకృతశశికళాభ్యాం నిజతపఃఫలాభ్యాం భక్తేషు ప్రకటితఫలాభ్యాం భవతు మే |శివాభ్యామస్తోకత్రిభువనశివాభ్యాం హృది పునర్భవాభ్యామానందస్ఫురదనుభవాభ్యాం నతి రియమ్ || 1 || కళలస్వరూపులునూ (శ్రీవిద్యాస్వరూపులు, సకలవిద్యాస్వరూపులు),  సిగలపై చన్ద్రకళలను ధరించినవారునూ (కాలాతీతులునూ),…