రాజరాజేశ్వరి కీర్తనలు

రాజరాజేశ్వరి కీర్తనలు శ్యామశాస్త్రుల్లవారి కీర్తన : పాహి మాం శ్రీ రాజరాజేశ్వరి శ్యామశాస్త్రుల్లవారి గీతము :పార్వతి జనని భవాని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :మాతంగి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి : శ్రీ రాజరాజేశ్వరి త్రిపురసున్దరి ముత్తుస్వామి…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి : శ్రీ రాజరాజేశ్వరి త్రిపురసున్దరి

https://www.youtube.com/watch?v=wZa2HriDLHg&t=160s రాగం: పూర్ణచంద్రిక  తాళం: ఆది పల్లవిశ్రీ రాజరాజేశ్వరి త్రిపురసున్దరి శివే పాహిమామ్ వరదే అనుపల్లవి నీరజాసనాది పూజితాపరే నిఖిల సంశయ హరణ నిపుణతరే చరణము శౌరి విరిన్చాది వినుత సకళే శఙ్కర ప్రాణ వల్లభే కమలే నిరతిశయ సుఖప్రదే నిష్కళే…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి : త్రిపురసున్దరి శఙ్కరి

https://www.youtube.com/watch?v=3IsBVKeXO5w రాగం: సామ  తాళం: రూపకమ్ పల్లవిత్రిపురసున్దరి శఙ్కరి గురుగుహజనని మామవ సమిష్టి చరణం త్రిపురాది చక్రేశ్వరి సామ్రాజ్యప్రదకరి సామగానప్రియకరి సచ్చిదానన్ద సుఖకరి మధ్యమ కాల సాహిత్యం త్రిపురాసురాది భన్జని శ్రీపురవాస నిరన్జని వేదశాస్త్ర విశ్వాసిని విధిపూజిత వినోదిని Muttuswami Deekshit…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి : పఞ్చాశత్పీఠరూపిణి

https://www.youtube.com/watch?v=WnU-JcjyPuE రాగం: దేవగాన్ధారమ్  తాళం: ఆది పల్లవిపఞ్చాశత్పీఠరూపిణి మామ్ పాహి శ్రీరాజరాజేశ్వరి అనుపల్లవిపఞ్చదశాక్షరి పాణ్డ్యకుమారి పద్మనాభ సహోదరి శఙ్కరి మధ్యమ కాల సాహిత్యం మంద స్మిత మహా దేవ మనోల్లాసిని నళిని చరణందేవి జగజ్జనని చిద్రూపిణి దేవాదినుత గురుగుహ రూపిణి దేశకాల…

నవరాత్రులలో అమ్మవారి నవరూపాలయొక్క అష్టోత్తరశతనామావళులు

నవరాత్రులలో అమ్మవారి నవరూపాలయొక్క అష్టోత్తరశతనామావళులు బాలాత్రిపురసుందరీ దేవి గాయత్రీ దేవి అన్నపూర్ణా దేవి సరస్వతీ దేవి లలితా దేవి మహాలక్ష్మీ దేవి దుర్గా దేవి మహిషాసురమర్దినీ దేవి రాజరాజేశ్వరీ దేవి Ashtottarashatanamavali (s)

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :మాతంగి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి

https://www.youtube.com/watch?v=zTtiCEMQEgQ రాగం: రమా మనోహరి  తాళం: రూపకం పల్లవిమాతంగి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి మామవ అనుపల్లవి మాతంగ వదనాది గురు గుహ జనని ధనిని మధ్యమ కాల సాహిత్యం మంద స్మిత మహా దేవ మనోల్లాసిని నళిని చరణంరమా మనోహరి రాకేందు శేఖరి…

మహా వైద్యనాథ అయ్యరు కీర్తన : పాహిమాం శ్రీ రాజరాజేశ్వరి

https://www.youtube.com/watch?v=xIkXOsE5cTo రాగం: జనరంజని తాళం: ఆది పల్లవిపాహిమాం శ్రీ రాజరాజేశ్వరి కృపాకరి శంకరి అనుపల్లవి ఏహి సుఖం దేహి సింహవాహిని దయా ప్రవాహిని మోహిని చిట్టాయి స్వరం పా ప మ రి స ధ ప ప మ మ…

శ్యామశాస్త్రుల్లవారి గీతము :పార్వతి జనని భవాని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి

https://www.youtube.com/watch?v=ozGih-oEH0Q రాగం: భైరవి  తాళం: ఖండ మఠ్యమ్‌ చరణములు:పార్వతి జనని భవాని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి సర్వలోకపాలిని మానిని దేవినీరజాక్షి పరమపావని కామాక్షి నిరంజని మామవ అంబా ॥ శ్రీకరి జనని మృడాని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి హ్రీంకారరూపిణి హరిణాక్షి దేవిశ్రీ కాంచీపురవాసిని కామాక్షి…

శ్యామశాస్త్రుల్లవారి కీర్తన : పాహి మాం శ్రీ రాజరాజేశ్వరి

https://www.youtube.com/watch?v=Gh3A3OxwNZc రాగం: నాట  తాళం: రూపకం పల్లవి: పాహి మాం శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అంబ పాహి మాం శ్రీ రాజరాజేశ్వరి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి॥ అను పల్లవి: సింహాసనారూఢే దేవతే దృఢవ్రతే సింహాసనారూఢే ఏహి ఆనంద హృదయే॥ చరణములు:కామితార్థ ఫలదాయికే…

శ్రీ రాజరాజేశ్వరీష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం త్రిపురాయై నమః ఓం షోడశ్యై నమః ఓం మాత్రే నమః ఓం త్ర్యక్షరాయై నమః ఓం త్రితయాయై నమః ఓం త్రయ్యై నమః ఓం సుందర్యై నమః ఓం సుముఖ్యై నమః ఓం సేవ్యాయై నమః ఓం సామవేదపరాయణాయై నమః…

శ్రీ రాజరాజేశ్వర్యష్టకమ్

శ్రీ రాజరాజేశ్వర్యష్టకమ్ అంబా శాంభవి చంద్రమౌళి రబలాపర్ణా ఉమా పార్వతీ| కాళీ హైమవతీ శివా త్రినయనీ కాత్యాయనీ భైరవీ| సావిత్రీ నవయౌవనా శుభకరీ సామ్రాజ్యలక్ష్మీప్రదా| చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ|| 1 || అంబా మోహిని దేవతా త్రిభువనీ ఆనందసంధాయినీ|…