తిరుప్పావై- 12వ పాశురము

తిరుప్పావై - 12వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 12వ పాశురము :- కనైత్తిళం కత్తెరుమై కన్రుక్కిరంగినినైత్తుములై వళియే నిన్రుపాల్ శోర,ననైత్తిల్లమ్ శేరాక్కుమ్ నర్చెల్వన్తంగాయ్పనిత్తెలైవీళ నిన్వాశల్ కడైపత్తిచ్చినత్తినాల్ తెన్నిలజ్ఞ్గైక్కోమానై చెత్తమనత్తుక్కినియానై ప్పాడవుమ్ నీ వాయ్ తిఱవాయ్ఇనిత్తా నెళున్దిరాయ్ ఈదెన్న పేరుఱక్కమ్అనైత్తిల్లత్తారు…

తిరుప్పావై- 11వ పాశురము

తిరుప్పావై - 11వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 11వ పాశురము :- కత్తు క్కఱవై క్కణంగళ్ పల కఱన్దుశెతార్ తిఱ లళియ చ్చెన్రు శెరుచ్చెయ్యుమ్కుత్త మొన్రిల్లాద కోవలర్దమ్ పొర్కొడియేపుత్తర వల్గుల్ పునమయిలే పోదరాయ్శుత్తత్తు తోళిమారెల్లారుమ్ వన్దు నిన్ముత్తమ్ పుగున్దు…

తిరుప్పావై- 10వ పాశురము

తిరుప్పావై - 10వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 10వ పాశురము :- నోత్తు చ్చువర్‍క్కమ్ పుహిగిన్ఱ అమ్మనాయ్!మాత్తముమ్ తారారో వాశల్ తిఱవాదార్నాత్తత్తుళాయ్ ముడి నారాయణన్; - నమ్మాల్పోత్తప్పఱై తరుమ్ పుణ్ణియనాల్; పణ్డొరునాళ్,కూత్తత్తిన్ వాయ్ వీళ్‍న్ద కుమ్బకరణనుమ్తోత్తు మునక్కే పెరున్దుయిల్…

తిరుప్పావై- 9వ పాశురము

తిరుప్పావై - 9వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 9వ పాశురము :- తూమణి మాడత్తుచ్చుత్తమ్ విళక్కెరియతూపమ్ కమళ త్తుయిలణై మేల్ కణ్ వళరుమ్మామాన్ మగళే ! మణిక్కదవమ్ తాళ్ తిరవాయ్మామీర్! అవళై యెళుప్పీరో! ఉన్ మగళ్ దాన్ఊమైయో ?…

తిరుప్పావై- 8వ పాశురము

తిరుప్పావై - 8వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 8వ పాశురము:- కీళ్ వానమ్ వెళ్ళెన్రు ఎరుమై శిరు వీడుమేయ్వాన్ పరన్దనకాణ్! మిక్కుళ్ళ పిళ్ళైగళుమ్పోవాన్ పోగిన్రారై పోగామల్ కాత్తున్నైకూవువాన్ వన్దు నిన్రోమ్ కోదుకలముడైయపావాయ్ ! ఎళు న్దిరాయ్, పాడిప్పరై కొణ్డుమావాయ్  పిళన్దానై…

తిరుప్పావై- 7వ పాశురము

తిరుప్పావై - 7వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 7వ పాశురము:- కీశు కీశెన్రెఙ్గుమానై చ్చాత్తఙ్గలన్దు !పేశిన పేచ్చరవమ్ కేట్టిలైయో పేయ్ ప్పెణ్ణే !కాశుమ్ పిరప్పుమ్ కలగలప్పక్కై పేర్తువాశ నరుఙ్గుళ లాయిచ్చియర్; మత్తినాల్ఓశైప్పడుత్త త్తయిర రవమ్ కేట్టిలైయోనాయకప్పెణ్పిళ్లాయ్ ! నారాయణన్…

తిరుప్పావై- 6వ పాశురము

తిరుప్పావై - 6వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 6వ పాశురము:- పుళ్ళుమ్ శిలుంబినకాణ్ పుళ్ళరైయన్ కోయిలిల్వెళ్ళై విళిశంగిన్ పేరరవమ్ కేట్టి లైయోపిళ్ళా యెళుంది రాయ్ పేయ్ ములై నంజుణ్డుకళ్ళచ్చగడం కలక్కళియ క్కాలోచ్చివెళ్లత్తరవిల్ తుయిల మర్ న్ద విత్తినైఉళ్ళత్తు క్కొండు…

తిరుప్పావై- 5వ పాశురము

తిరుప్పావై - 5వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 5వ పాశురము మాయనై మన్ను, వడమదురై మైన్దనైత్తూయ పెరునీర్ యమునై త్తురైవనైఆయర్ కులత్తినిల్ తోన్రుమ్ మణి విళక్కైత్తాయైక్కుడల్ విళక్కమ్ శెయ్ద దామోదరనైతూయోమాయ్ వన్దు నామ్ తూమలర్ తూవిత్తొళుదువాయినాల్ పాడి, మనత్తినాల్…

తిరుప్పావై- 4వ పాశురము

తిరుప్పావై - 4వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 4వ పాశురము:- ఆళిమళైక్కణ్ణా ! ఒన్రు నీకై కరవేల్ఆళియుళ్ పుక్కు ముగన్దు కొడార్ త్తేరిఊళిముదల్వ నురువమ్పోల్ మెయికరుత్తుపాళియందోళుడై ప్పర్పనాబన్ కైయిల్ఆళిపోళ్ మిన్ని వలమ్బురి పోల్ నిన్రదిర్న్దుతాళాదే శార్ జ్ఞ్గముదైత్త శరమళైపోల్వాళవులగినిల్…

తిరుప్పావై- 3వ పాశురము

తిరుప్పావై - 3వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము:- ఓఙ్గి యులగళన్ద ఉత్తమన్ పేర్పాడినాంగళ్ నమ్బావైక్కు చ్చాత్తి నీరాడినాల్తీంగన్ఱి నాడెల్లామ్ తింగళ్ ముమ్మారి పెయ్ దుఓంగు పెరుఞ్జెన్నెల్ ఊడు కయలుగళపూంగువళై ప్పోదిల్ పొరివణ్డు కణ్పడుప్పతేంగాదే పుక్కిరున్దు శీర్ త్తములై…

తిరుప్పావై- 2వ పాశురము

తిరుప్పావై - 2వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము:- వైయత్తు వాళ్వీర్గాళ్! నాముమ్ నమ్బావైక్కుచ్చెయ్యుఙ్గిరిశైగళ్ కేళీరో, పాఱ్కడలుళ్పైయ త్తుయిన్ఱ పరమనడిపాడినెయ్యుణ్ణోమ్ పాలుణ్ణోమ్ నాట్కాలే నీరాడిమైయిట్టెళుదోమ్ మలరిట్టు నామ్ ముడియోమ్శెయ్యాదన శెయ్యోమ్ తీక్కుఱళై చ్చెన్ఱోదోమ్ఐయముమ్ పిచ్చైయుమాన్దనైయుఙ్గైకాట్టిఉయ్యు మాణెణ్ణి యుగన్దేలో రెమ్బావాయ్.…

తిరుప్పావై- 1వ పాశురము

తిరుప్పావై - 1వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో అవతారిక:గోపికలు ఈ వ్రతము చేయుటకు అనుకూల మగు కాలము మనకు లభించినదే యని ఆ కాలమును ముందుగా పొగడుచున్నారు. ఈ వ్రతము చేయుటకు తగినవా రెవరో నిర్ణయించుకొనుచున్నారు. ఈ వ్రతము…

గోదా అమ్మవారి ప్రార్థన

గోదా అమ్మవారి ప్రార్థన నీలాతుంగస్తనగిరితటీసుప్తం ఉద్బోధ్య కృష్ణంపారార్థ్యం స్వం శ్రుతిశతశిరస్సిద్ధ మధ్యాపయన్తీస్వోచ్ఛిష్టాయాం స్రజినిగళితం యా బలాత్కృత్య భుంక్తేగోదా తస్యై నమ ఇదమిదం భూయ ఏవాస్తు భూయః నీలాదేవి యొక్క ఉన్నత స్తనగిరులపై నిద్రించు కృష్ణుని, ఉపనిషత్తుల సారమైన పరతంత్రత పాఠం చెప్పుటకు…