నవరాత్రులలో అమ్మవారి నవరూపాలయొక్క అష్టోత్తరశతనామావళులు

నవరాత్రులలో అమ్మవారి నవరూపాలయొక్క అష్టోత్తరశతనామావళులు బాలాత్రిపురసుందరీ దేవి గాయత్రీ దేవి అన్నపూర్ణా దేవి సరస్వతీ దేవి లలితా దేవి మహాలక్ష్మీ దేవి దుర్గా దేవి మహిషాసురమర్దినీ దేవి రాజరాజేశ్వరీ దేవి Ashtottarashatanamavali (s)

శ్రీశివాష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీశివాష్టోత్తరశతనామావళిః కర్పూరగౌరం కరుణావతారం సంసారసారం భుజగేన్ద్రహారమ్ । సదా వసన్తం హృదయారవిన్దే భవం భవానీసహితం నమామి ॥ ఓం అస్య శ్రీశివాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమన్త్రస్య నారాయణఋషిః । అనుష్టుప్ఛన్దః । శ్రీసదాశివో దేవతా । గౌరీ ఉమా శక్తిః । శ్రీసామ్బసదాశివప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః…

శ్రీ రాజరాజేశ్వరీష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం త్రిపురాయై నమః ఓం షోడశ్యై నమః ఓం మాత్రే నమః ఓం త్ర్యక్షరాయై నమః ఓం త్రితయాయై నమః ఓం త్రయ్యై నమః ఓం సుందర్యై నమః ఓం సుముఖ్యై నమః ఓం సేవ్యాయై నమః ఓం సామవేదపరాయణాయై నమః…

శ్రీమహిషాసురమర్దినీష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీమహిషాసురమర్దినీష్టోత్తరశతనామావళిః ఓం మహత్యై నమః ఓం చేతనాయై నమః ఓం మాయాయై నమః ఓం మహాగౌర్యై నమః ఓం మహేశ్వర్యై నమః ఓం మహోదరాయై నమః ఓం మహాబుద్ధ్యై నమః ఓం మహాకాళ్యై నమః ఓం మహాబలాయై నమః ఓం మహాసుధాయై…

దుర్గా స్తోత్రాలు

దుర్గా స్తోత్రాలు దుర్గా ధ్యాన శ్లోకము శ్రీదుర్గాదేవీకవచ స్తోత్రం శ్రీదుర్గాసప్తశ్లోకీ(పారాయణస్తోత్రమ) శ్రీదుర్గాసప్తశ్లోకీ శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః దుర్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ (పారాయణస్తోత్రము) దుర్గా స్తుతి(పారాయణస్తోత్రము) అర్గలా స్తోత్రమ్ అర్గలా స్తోత్రమ్ (పారాయణ స్తోత్రము) శ్రీ దుర్గా పంచరత్న స్తోత్రం – జగద్గురు శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ…

శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః ఓం సత్యాయై నమః । ఓం సాధ్యాయై నమః । ఓం భవప్రీతాయై నమః । ఓం భవాన్యై నమః । ఓం భవమోచన్యై నమః ।౫। ఓం ఆర్యాయై నమః । ఓం దుర్గాయై నమః ।…

శ్రీఅన్నపూర్ణాష్టోత్తరశతనామావళీ

ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః ఓం శివాయై నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం భీమాయై నమః ఓం పుష్ట్యై నమః ఓం సరస్వత్యై నమః ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః ఓం పార్వత్యై నమః ఓం దుర్గాయై నమః ఓం శర్వాణ్యై నమః…

శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తరశతనామావళీ

శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తరశతనామావళీ ఓం శ్రీ గాయత్ర్యై నమః ఓం జగన్మాత్రే నమః ఓం పరబ్రహ్మస్వరూపిణ్యై నమః ఓం పరమార్థప్రదాయై నమః ఓం జప్యాయై నమః ఓం బ్రహ్మతేజోవివర్థిన్యై నమః ఓం బ్రహ్మాస్త్రరూపిణ్యై నమః ఓం భవ్యాయై నమః ఓం త్రికాలధ్యేయరూపిణ్యై…

శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తరశతనామావళీ

శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తరశతనామావళీ ఓం కళ్యాణ్యై నమః ఓం త్రిపురాయై నమః ఓం బాలాయై నమః ఓం మాయాయై నమః ఓం త్రిపురసుందర్యై నమః ఓం సౌభాగ్యవత్యై నమః ఓం క్లీంకార్యై నమః ఓం సర్వమంగళాయై నమః ఓం హ్రీంకార్యై నమః…

శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామావళీ

శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామావళీ ॥ అథ శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామావళీ ॥ ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః । ఓం కమలానాథాయ నమః । ఓం వాసుదేవాయ నమః । ఓం సనాతనాయ నమః । ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః । ఓం పుణ్యాయ నమః । ఓం…

శ్రీ లక్ష్మీఅష్టోత్తర శతనామావళి

శ్రీ లక్ష్మీఅష్టోత్తర శతనామావళి హ్రీం ప్రకృత్యై నమః హ్రీం వికృతై నమః హ్రీం విద్యాయై నమః హ్రీం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః హ్రీం శ్రద్ధాయై నమః హ్రీం విభూత్యై నమః హ్రీం సురభ్యై నమః హ్రీం పరమాత్మికాయై నమః హ్రీం వాచే నమః…