సూర్య స్తోత్రాలు | ఆదిత్య స్తోత్రాలు

సూర్య స్తోత్రాలు | ఆదిత్య స్తోత్రాలు మహామహిమాన్వితం ఆదిత్యస్తోత్రరత్నమ్ ఆదిత్యహృదయస్తోత్రము శ్రీ సూర్యాష్టకం Surya stotras | Aditya stotras For more related posts, click on -> https://shankaravani.org/tag/surya/

శ్రీ ముద్దుస్వామిదీక్షితుల నవగ్రహ కృతి : సూర్యమూర్తే నమోస్తు తే

  నవగ్రహ కృతి: సూర్యమూర్తే నమోస్తు తే https://www.youtube.com/watch?v=FFRP7K_6-6A రాగం: సౌరాష్ట్రం తాళం: ధ్రువ పల్లవి: సూర్యమూర్తే నమోస్తు తే సుందర ఛాయాధిపతే అనుపల్లవి: కార్య కారణాత్మక జగద్ప్రకాశ సింహరాశ్యధిపతే (మధ్యమ కాల సాహిత్యం) ఆర్య వినుత తేజస్స్ఫూర్తే ఆరోగ్యాది ఫలద…

శ్రీ సూర్యాష్టకం

శ్రీ సూర్యాష్టకం సాంబ ఉవాచ: ఆది దేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర| దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే|| సప్తాశ్వరథమారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజమ్| శ్వేతపద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్|| లోహితం రథమారూఢం సర్వలోక పితామహమ్| మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం…

మహామహిమాన్వితం ఆదిత్యస్తోత్రరత్నమ్

॥ శివావతారులు శ్రీమదప్పయ్యదీక్షితుల ఆదిత్యస్తోత్రరత్నమ్ ॥ మనుష్యుడు ప్రతిదినమూ సూర్యునియొక్క ఈ స్తోత్ర రత్నాన్ని ఒక్కసారైనా పఠించి దుస్స్వప్న ఫలమును, అపశకునములను, సమస్తమైన పాపమునూ చికిత్సచేయరాని రోగములనూ, చెడ్డస్థానములనందున్న సూర్యాదిగ్రహముల గణముచేత కలిగింపబడిన దోషాలను దుష్టములైన భూతాలను గ్రహములు మొదలైన వాటిని…

ఆదిత్యహృదయస్తోత్రము

శ్రీమద్రామాయణాంతర్గత ఆదిత్యహృదయస్తోత్రము, మహామహోపాధ్యాయ బ్రహ్మశ్రీ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుల తెలుగు తాత్పర్యము తో. తతో యుద్ధపరిశ్రాన్తం సమరే చిన్తయా స్థితమ్ । రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ ॥ 1 ॥ దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ । ఉపాగమ్యాబ్రవీద్రామమగస్త్యో భగవానృషిః…

భాద్రపద శుద్ధ షష్ఠీ: సూర్యషష్ఠీ, స్కంద దర్శనము

సూర్యషష్ఠీ, స్కంద దర్శనము భాద్రపదశుక్లషష్ఠీ సూర్యషష్ఠీ| సా పరవిద్ధా గ్రాహ్యా| తదుక్తం స్కాన్దే- మాసి భాద్రపదే షష్ఠ్యాం స్నానాత్ భాస్కరపూజనాత్| ప్రాశనం పఞ్చగవ్యస్య చాశ్వమేధఫలం లభేత్|| అస్యాం షష్ఠ్యాం స్కన్దదర్శనం కార్యం| తథా చోక్తం భవిష్యోత్తరే- శుక్లే భాద్రపదే షష్ఠ్యాం స్కందం…

ఆషాఢశుద్ధ సప్తమి : వివస్వత్సప్తమీ

వివస్వత్సప్తమీ ఆషాఢశుక్లసప్తమీ వివస్వత్సప్తమీ| సా పూర్వవిద్ధా గ్రాహ్యా| తథా చోక్తం భవిష్యత్పురాణే- ద్వితీయే మాసి నైదాఘే సప్తమ్యాం శుక్లపక్షకే| వివస్వాన్నామ రాజేంద్ర సంజజ్ఞే భాస్కరః పురా|| తస్మాత్తం పూజయేత్తత్ర ప్రసూనైర్విధైః శుభైః|| వసిష్ఠః- షష్ఠ్యా యుతా సప్తమీ తు కర్తవ్యా తాత…