లలితా దేవి కీర్తనలు

లలితా దేవి కీర్తనలు ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :లలితా పరమేశ్వరీ శ్యామశాస్త్రుల్లవారి కీర్తన :నన్ను బ్రోవు లలితా త్యాగరాజకీర్తన :లలితే! శ్రీప్రవృద్ధే! Lalita devi keertanas

లలితా దేవి స్తోత్రాలు

లలితా దేవి స్తోత్రాలు లలితా పఞ్చరత్నస్తోత్రమ్ శ్రీలలితాష్టోత్తరశతనామావళిః శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రం లలితా కవచ స్తవ రత్నమ్ – బ్రహ్మకృతమ్ Lalita Devi stotras

నవరాత్రులలో అమ్మవారి నవరూపాలయొక్క అష్టోత్తరశతనామావళులు

నవరాత్రులలో అమ్మవారి నవరూపాలయొక్క అష్టోత్తరశతనామావళులు బాలాత్రిపురసుందరీ దేవి గాయత్రీ దేవి అన్నపూర్ణా దేవి సరస్వతీ దేవి లలితా దేవి మహాలక్ష్మీ దేవి దుర్గా దేవి మహిషాసురమర్దినీ దేవి రాజరాజేశ్వరీ దేవి Ashtottarashatanamavali (s)

శ్యామశాస్త్రుల్లవారి గీతము :పార్వతి జనని భవాని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి

https://www.youtube.com/watch?v=ozGih-oEH0Q రాగం: భైరవి  తాళం: ఖండ మఠ్యమ్‌ చరణములు:పార్వతి జనని భవాని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి సర్వలోకపాలిని మానిని దేవినీరజాక్షి పరమపావని కామాక్షి నిరంజని మామవ అంబా ॥ శ్రీకరి జనని మృడాని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి హ్రీంకారరూపిణి హరిణాక్షి దేవిశ్రీ కాంచీపురవాసిని కామాక్షి…

శ్యామశాస్త్రుల్లవారి కీర్తన : పాహి మాం శ్రీ రాజరాజేశ్వరి

https://www.youtube.com/watch?v=Gh3A3OxwNZc రాగం: నాట  తాళం: రూపకం పల్లవి: పాహి మాం శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అంబ పాహి మాం శ్రీ రాజరాజేశ్వరి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి॥ అను పల్లవి: సింహాసనారూఢే దేవతే దృఢవ్రతే సింహాసనారూఢే ఏహి ఆనంద హృదయే॥ చరణములు:కామితార్థ ఫలదాయికే…

ముత్తయ్య భాగవతార్ కీర్తన : జయ మహిషాసుర మర్దిని

https://www.youtube.com/watch?v=gC8h8RXhIG0 రాగం: హంసధ్వని   తాళం: రూపకం పల్లవి:జయ మహిషాసురమర్దిని శ్రితజన పాలిని || జయ ||  అను పల్లవి:జయ జయేన్ద్ర పూజితే జయ జయ జయ జగన్మాతే  || జయ ||  చరణములు:జయ జయ మధురిపు సోదరిజయ జయ శ్రీ…

త్యాగరాజకీర్తన :శివే పాహిమాం

https://www.youtube.com/watch?v=ZJQo3a58Gmg&t=690s రాగం: కల్యాణి  తాళం: ఆది పల్లవి:శివే పాహి మా మంబికే! శ్రిత ఫలదాయకి ॥శివే॥ అను పల్లవి:కావేరిజోత్తర తీరవాసిని కాత్యాయని ధర్మ సంవర్ధని ॥శివే॥ చరణములు:స్వభావమౌ నీ ప్రభావము మహానుభావురాలైన భారతికి పొగడ భారమై యుండ భావజారాతిభామ నే నెంత?…

శ్యామశాస్త్రుల్లవారి కీర్తన :దేవీ బ్రోవ సమయమిదే

https://www.youtube.com/watch?v=hphWhnJiE-E రాగం: చింతామణి  తాళం: ఆది పల్లవిదేవీ బ్రోవ సమయమిదే అతివేగమేవచ్చినా వెతలు దీర్చి కరుణించవే శంకరీ కామాక్షి ॥ దేవీ ॥ చరణములు:లోకజననీ నాపై దయలేదా మాయమ్మా నీ దాసుడుగదాశ్రీ కాంచివిహారిణీ కల్యాణీ ఏకామ్రేశ్వరుని ప్రియభామయైయున్న నీకేమమ్మా ఎంతో భారమా…

శ్యామశాస్త్రుల్లవారి కీర్తన :పరాకేల నన్ను

https://www.youtube.com/watch?v=XQycfXv1kl8 రాగం: కేదారగౌళ  తాళం: ఆది పల్లవిపరాకేల నన్ను పరిపాలింప మురారి సోదరి అంబా॥ ॥ పరాకేల ॥ అను పల్లవి నిరాదరణ సేయ రాదమ్మా శివే పరాశక్తి నా మొఱ నాలకింప॥ పరాకేల ॥ చరణములు:ధరాద్యఖిలమునకు రాణి హరి హరాదుల…

త్యాగరాజకీర్తన :సుందరి నీదివ్యరూపమును

https://www.youtube.com/watch?v=t7WPN66rlpo&t=1635 రాగం: కల్యాణి  తాళం: ఆది పల్లవి:సుందరి నీదివ్యరూపమునుజూడ దనకు దొరికెనమ్మ ॥ సుందరి ॥ అను పల్లవి:మందగమన నీ కటాక్షబలమోముందటి పూజాఫలమో త్రిపుర ॥ సుందరి ॥ చరణములు: భువిలో వరమౌ శ్రీమదాది పురమున నెలకొన్న నీ సొగసువిని సువివేకులైన…

త్యాగరాజకీర్తన :బాలే బాలేందు భూషణి

https://www.youtube.com/watch?v=SU2xK2b95dQ రాగం: రీతిగౌళ తాళం: ఆది పల్లవి:బాలే బాలేందు భూషణి భవరోగ శమని ॥బాలే॥ అను పల్లవి: ఫాలలోచని! శ్రీ ధర్మసంవర్ధని సకల లోక జనని ॥బాలే॥ చరణములు: శీలె నను రక్షింపను జా గేలె పరమపావని సుగుణ జాలె నతజన…

త్యాగరాజకీర్తన :నన్ను కన్నతల్లి

https://www.youtube.com/watch?v=m4eVQmMnjWU రాగం: సింధుకన్నడ తాళం: దేశాది పల్లవి: నన్ను కన్నతల్లి నా భాగ్యమా నారాయణి ధర్మాంబికే ॥న॥ అను పల్లవి: కనకాంగి రమాపతి సోదరి కరుణించవే కాత్యాయని ॥న॥ చరణము: కావు కావు మని నే మొఱబెట్టగా కరఁగదేమి మది కమలలోచని…

లలితా కవచ స్తవ రత్నమ్ – బ్రహ్మకృతమ్

లలితా కవచ స్తవ రత్నమ్ - బ్రహ్మకృతమ్ అస్య శ్రీ లలితా కవచస్తవరత్న మంత్రస్య ఆనందభైరవ ఋషిః అమృతవిరాట్ ఛందః శ్రీ మహా త్రిపురసుందరీ లలితా పరాంబా దేవతా ఐం బీజం హ్రీం శక్తిః శ్రీం కీలకం మమ శ్రీ లలితాంబా…

శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రం

అస్య శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః । అనుష్టుప్ ఛన్దః । శ్రీలలితామహాత్రిపురసున్దరీ దేవతా । మమ శ్రీలలితామహాత్రిపురసున్దరీప్రసాదసిద్యర్థే జపే వినియోగః । ॥ ధ్యానమ్ ॥ సిన్దూరారుణ విగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌలి స్ఫురత్ తారా నాయక శేఖరాం స్మితముఖీమాపీనవక్షోరుహామ్ ।…

త్యాగరాజకీర్తన :లలితే! శ్రీప్రవృద్ధే!

https://www.youtube.com/watch?v=CFXcY1rqI6g&t=1150 రాగం: భైరవి  తాళం: ఆది పల్లవి లలితే! శ్రీప్రవృద్ధే! శ్రీమతి లావణ్య నిధిమతి ॥లలితే॥ అను పల్లవి తెలివిని వర్ధిల్లు శ్రీ - తపస్తీర్థ నగర నిలయె ॥లలితే॥ చరణములు తెలియని బాలుఁడగాదా అంబ తెలివి నా సొమ్ముగాదా చలము…

శ్యామశాస్త్రుల్లవారి కీర్తన :నన్ను బ్రోవు లలితా

https://www.youtube.com/watch?v=H4cEdcOkBZA&t=60s రాగం: లలిత  తాళం: మిశ్ర చాపు పల్లవినన్ను బ్రోవు లలితా వేగమే చాల నిన్ను నెఱ నమ్మియున్న వాడగదా భక్త కల్పకలతా ॥ నన్ను ॥ అను పల్లవి నినువినా ఎవరున్నారు గతి జననీ అతి వేగమే వచ్చి॥ నన్ను…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :లలితా పరమేశ్వరీ

https://www.youtube.com/watch?v=AZrmi0lP9Sg రాగం: సురటి తాళం: ఆది పల్లవిలలితా పరమేశ్వరీ జయతిలక్ష్మీ వాణీ నుత జగదంబా చరణమ్కోలాహల కామేశ్వర యువతీకోటి మార లావణ్య భగవతీ మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్కైలాస గిరి విహార తోషిణీకైవల్య ప్రద గురు గుహ జననీ Muttuswami Deekshit :…

శ్రీలలితాష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం రజతాచలశృంగాగ్రమధ్యస్థాయై నమః ఓం హిమాచలమహావంశపావనాయై నమః ఓం శంకరార్థాంగసౌందర్యశరీరాయై నమః ఓం లసన్మరకతస్వచ్ఛవిగ్రహాయై నమః ఓం మహాతిశయసౌందర్యలావణ్యాయై నమః ఓం శశాంకశేఖరప్రాణవల్లభాయై నమః ఓం సదాపంచదశాత్మ్యైక్యస్వరూపాయై నమః ఓం వజ్రమాణిక్యకటకకిరీటాయై నమః ఓం కస్తూరీతిలకోల్లాసినిటలాయై నమః ఓం భస్మరేఖాంకితలసన్మస్తకాయై నమః…

ఆనందలహరీ

శంకరస్తోత్రాలు : ఆనందలహరీ భవాని స్తోతుం త్వాం ప్రభవతి చతుర్భిర్న వదనైఃప్రజానామీశానస్త్రిపురమథనః పంచభిరపి | న షడ్భిః సేనానీర్దశశతముఖైరప్యహిపతిఃతదాన్యేషాం కేషాం కథయ కథమస్మిన్నవసరః || 1 ||ఓ భవానీ ! ప్రజలను సృష్టించు బ్రహ్మదేవుడు నాలుగు ముఖములతోనూ , త్రిపురాసురుని మర్దించిన ఈశ్వరుడు…

లలితా పఞ్చరత్నస్తోత్రమ్

ప్రాతః స్మరామి లలితావదనారవిన్దం బిమ్బాధరం పృథులమౌక్తికశోభినాసమ్ । ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుణ్డలాఢ్యం మన్దస్మితం మృగమదోజ్జ్వలఫాలదేశమ్ ॥ 1 ॥ దొండపండు వంటి క్రింది పెదవి, పెద్ద ముత్యముతో శోభించుచున్న ముక్కు, చెవుల వరకూ వ్యాపించిన కన్నులు, మణికుండలములు, చిరునవ్వు, కస్తూరీ తిలకముతో ప్రకాశించు…