రామాయణమాహాత్మ్యము, కార్యసిద్ధి

రామాయణమాహాత్మ్యము, కార్యసిద్ధి శ్రీ శ్రీనివాసాచార్యులుగారు రాముడిని పూర్తిగా నమ్ముకున్నవారు. ద్వారకాతిరుమల దేవస్థానములో పనిచేస్తున్నారు, వీరు సుమారు 250సార్లు పూర్తిగా రామాయణం పారాయణ చేసినవారు. సుందరకాండను సుమారు 2700సార్లు పారాయణ చేసినవారు. రామాయణమునకు గోవిందరాజీయముతో సహా వివిధభాష్యాలను ఔపోసన పట్టారు. ఏ ఘట్టమునైనా…

సంక్షేపరామాయణమ్ (తాత్పర్యసహితమ్)

సంక్షేపరామాయణమ్ శ్రీగణేశాయ నమః ।అథ సంక్షేపరామాయణమ్ । తపఃస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరమ్ ।నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుఙ్గవమ్ ॥ 1॥ తపఃశాలియగు వాల్మీకి తపస్సును, వేదాధ్యయమును చేయుటయందు ఆసక్తికలవాడును, వాక్కులు తెలిసినవారిలో శ్రేష్ఠుడు, మునులలో గొప్పవాడును అగు నారదుని ప్రశ్నించెను. కో…

శ్రీరామ స్తోత్రాలు

శ్రీరామరక్షాస్తోత్రమ్ శ్రీరామభుజఙ్గప్రయాతస్తోత్రమ్ హనూమత్కృత సీతారామ స్తోత్రం నామరామాయణం సంక్షేపరామాయణమ్ (పారాయణమాత్రము) త్రికాలములలో శ్రీరాముని ధ్యాన శ్లోకములు సంక్షేపరామాయణమ్ (తాత్పర్యసహితమ్) Sri Rama Stotras

రామునినుండి మనం నేర్చుకోవలసిన గుణాలు

(శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యులవారి తత్త్వదీపికా వ్యాఖ్యనుండి) రామునినుండి మనం నేర్చుకోవలసిన గుణాలు : 7 రామునినుండి మనం నేర్చుకోవలసిన గుణాలు : చెడు వర్జించడం రామునినుండి మనం నేర్చుకోవలసిన గుణాలు : వినయము, మాటాడుట రామునినుండి మనం నేర్చుకోవలసిన గుణాలు : స్వధర్మాచరణ…

త్రికాలములలో శ్రీరాముని ధ్యాన శ్లోకములు

త్రికాలములలో శ్రీరాముని ధ్యాన శ్లోకములు (శ్రీరామ కర్ణామృతమునుండి) ధ్యాయే ప్రాతస్సురేశం రవికులతిలకం రంజితానంతలోకంబాలం బాలారుణాక్షం భవముఖవినుతం భావగమ్యం భవఘ్నమ్,దీప్యంతం స్వర్ణక్లప్తై ర్మణిగణనికరై ర్భూషణై రుజ్జ్వలాంగంకౌసల్యాదేహజాతం మమ హృదయగతం రామ మీషత్ స్మితాస్యమ్. దేవతల కధిపతియైనవాడు , సూర్యవంశశ్రేష్ఠుడు , ఎల్లలోకాలనూ ఆనందింపజేయువాడు,…

రామదాసకీర్తన: రామచంద్రాయ జనకరాజజా మనోహరాయ

https://www.youtube.com/watch?v=CkX7Q0Za0vs మంగళహారతి (నవరోజు - తిశ్ర ఏక) పల్లవి: రామచంద్రాయ జనకరాజజా మనోహరాయ మామకాభీష్టదాయ మహిత మంగళం రా.. చరణము(లు): కోసలేశాయ మందహాస దాసపోషణాయ వాసవాదివినుత సద్వరాయ మంగళం రా.. చారుమేఘరూపాయ చందనాది చర్చితాయ హారకటకశోభితాయ భూరిమంగళం రా.. లలితరత్న కుండలాయ…

శ్రీరామ కీర్తనలు

త్యాగరాజ కృతులు ఉయ్యాలలూగవయ్య శ్రీరామ వందనము రఘునందనా సామజవరగమన బంటురీతిఁ గొలు వీయవయ్య సీతమ్మ మాయమ్మ మఱుగేలరా ఓ రాఘవ సీతాకల్యాణ వైభోగమే రామదాస కీర్తనలు ఏతీరుగ నను దయజూచెదవో తక్కువేమి మనకు ననుబ్రోవమని చెప్పవే పాహి రామప్రభో చరణములే నమ్మితి…

నామరామాయణం

॥ నామరామాయణం ॥ ॥ బాలకాణ్డః ॥ శుద్ధబ్రహ్మపరాత్పర రామ ।కాలాత్మకపరమేశ్వర రామ ।శేషతల్పసుఖనిద్రిత రామ ।బ్రహ్మాద్యమరప్రార్థిత రామ ।చణ్డకిరణకులమణ్డన రామ ।శ్రీమద్దశరథనన్దన రామ ।కౌసల్యాసుఖవర్ధన రామ ।విశ్వామిత్రప్రియధన రామ ।ఘోరతాటకాఘాతక రామ ।మారీచాదినిపాతక రామ ।కౌశికమఖసంరక్షక రామ ।శ్రీమదహల్యోద్ధారక రామ…

హనూమత్కృత సీతారామ స్తోత్రం

॥ సీతారామస్తోత్రమ్ ॥ అయోధ్యాపుర నేతారం మిథిలాపుర నాయికామ్ । రాఘవాణామలఙ్కారం వైదేహానామలఙ్క్రియామ్ ॥ 1॥ రఘూణాం కులదీపం చ నిమీనాం కులదీపికామ్ । సూర్యవంశ సముద్భూతం సోమవంశ సముద్భవామ్ ॥ 2 ॥ పుత్రం దశరథస్యాద్యం పుత్రీం జనకభూపతేః ।…

త్యాగరాజకీర్తన :ఉయ్యాలలూగవయ్య శ్రీరామ

https://www.youtube.com/watch?v=azhavf7tXHc నీలామ్బరి - ఝంప ఉయ్యాలలూగవయ్య శ్రీరామ సయ్యాట పాటలను సత్సార్వభౌమ || కమలజాద్యఖిల సురలు నిను గొల్వ విమలులైన మునీన్ద్రులు ధ్యానింప కమనీయ భాగవతులు గుణ కీర్త నమున నాలాపంబులు సేయగా || నారదాదులు మెరయుచు నుతియింప సారముల బాగ…

త్యాగరాజకీర్తన : వందనము రఘునందనా

https://www.youtube.com/watch?v=LTJtvKl3ubA శహన – ఆది పల్లవి: వందనము రఘునందనా సేతు - బంధనా భక్త చందనా రామ ॥వం॥ చరణములు: శ్రీదమా నాతో వాదమా నే - భేదమా ఇది మోదమా రామ ॥వం॥ శ్రీరమా హృచ్చారమా బ్రోవ - భారమా…

త్యాగరాజకృతి: సామజవరగమన

https://www.youtube.com/watch?v=Ca7_QB16cio హిందోళము – ఆది పల్లవి: సామజవరగమన సాధుహృ- త్సారసాబ్జపాల కాలాతీత విఖ్యాత ॥సా॥ అను పల్లవి: సామనిగమజ సుధామయ గాన విచక్షణ గుణశీల దయాలవాల మాం పాలయ ॥సా॥ చరణము: వేదశిరోమాతృజ సప్తస్వర నాదాచలదీప స్వీకృత యాదవకుల మురళీవాదన వి…

త్యాగరాజకృతి : బంటురీతిఁ గొలు వీయవయ్య

https://www.youtube.com/watch?v=M7RnNcwqFZU హంసనాదం – దేశాది పల్లవి: బంటురీతిఁ గొలు వీయవయ్య రామ ॥బం॥ అను పల్లవి: తుంటవింటివాని మొదలైన మదా దులఁ బట్టి నేలఁ గూలఁజేయు నిజ ॥బం॥ చరణము: రోమాంచమనే ఘనకంచుకము రామభక్తుడనే ముద్రబిళ్లయు రామనామ మనే వరఖడ్గము వి…

త్యాగరాజకృతి: సీతమ్మ మాయమ్మ

https://www.youtube.com/watch?v=P0oiD8qLlTc వసంత – రూపకము పల్లవి: సీతమ్మ మాయమ్మ శ్రీరాముఁడు మాతండ్రి ॥సీ॥ అను పల్లవి: వాతాత్మజ సౌమిత్రి వైనతేయ రిపుమర్దన ధాత భరతాదులు సోదరులు మాకు ఓ మనసా ॥సీ॥ చరణము: పరమేశ వశిష్ఠ పరాశర నారద శౌనక శుక…

త్యాగరాజకృతి : మఱుగేలరా ఓ రాఘవ

https://www.youtube.com/watch?v=p_NfRHr3H34 జయంతశ్రీ – దేశాది పల్లవి: మఱుగేలరా ఓ రాఘవ ॥మ॥ అను పల్లవి: మఱుగేల చరాచర రూప! పరా త్పర! సూర్య సుధాకరలోచన! ॥మ॥ చరణము: అన్ని నీవనుచు అంతరంగమున తిన్నగా వెతకి తెలిసికొంటినయ్య నిన్నెగాని మది నెన్నఁ జాల…

భద్రాచల రామదాసు కీర్తన: ఏతీరుగ నను దయజూచెదవో

https://www.youtube.com/watch?v=9YzMdW5yUWM భద్రాచల రామదాసు కీర్తన: ఏతీరుగ నను దయజూచెదవో రాగం: నాదనామక్రియ తాళం: ఆది పల్లవి:ఏతీరుగ నను దయజూచెదవో యినవంశోత్తమరామానాతరమా భవసాగరమీదను నళినదళేక్షణరామా ఏ.. చరణములు:శ్రీరఘునందన సీతారమణా శ్రితజనపోషక రామాకారుణ్యాలయ భక్తవరద నిను కన్నదికానుపు రామా.. మురిపెముతో నాస్వామివి నీవని ముందుగ…

భద్రాచల రామదాసు కీర్తన: తక్కువేమి మనకు

https://www.youtube.com/watch?v=rFRSLc4GInE భద్రాచల రామదాసు కీర్తన: తక్కువేమి మనకు రాగం: నాదనామక్రియ తాళం: ఆది (సౌరాష్ట్ర - ఆది) పల్లవి:తక్కువేమి మనకు రాముండొక్కడుండువరకు త..ప్రక్కతోడుగా భగవంతుడు తనచక్రధారియై చెంతనె యుండగ త. చరణములు:మ్రుచ్చుసోమకుని మునుజంపినయామత్స్యమూర్తి మనపక్షమునుండగ త.. సురలకొరకు మందరగిరి మోసినకూర్మావతారుని కృప…

భద్రాచల రామదాసు కీర్తన: ననుబ్రోవమని చెప్పవే

https://www.youtube.com/watch?v=R5cn7TVgYGI భద్రాచల రామదాసు కీర్తన: ననుబ్రోవమని చెప్పవే రాగం: కల్యాణి తాళం: ఆది (త్రిపుట) పల్లవి:ననుబ్రోవమని చెప్పవే సీతమ్మతల్లి న.. చరణములు:ననుబ్రోవమని చెప్పవే నారీశిరోమణిజనకుని కూతుర జనని జానకమ్మ న.. ప్రక్కను చేరుక చెక్కిలి నొక్కుచుచక్కగ మరుకేళి సొక్కుచుండెడి వేళ న..…

భద్రాచల రామదాసు కీర్తన: పాహి రామప్రభో

https://www.youtube.com/watch?v=c5iKddZba64 భద్రాచల రామదాసు కీర్తన: పాహి రామప్రభో రాగం: మధ్యమావతి తాళం: ఝంప/ ఆది పాహిరామప్రభో పాహిరామప్రభోపాహిభద్రాద్రి వైదేహిరామప్రభో పా.. ఇందిరా హృదయారవిందాదిరూఢసుందారాకార ఆనంద రామప్రభోఎందునేజూడ మీసుందరాననముకందునో కన్నులింపొంద రామప్రభో పా.. బృందారకాది సద్బృందార్చితావతారవింద ముని సందర్శితానంద రామప్రభోతల్లివినీవె మాతండ్రివినీవె మాధాతవునీవె…

సంక్షేపరామాయణమ్ (పారాయణమాత్రము)

సంక్షేపరామాయణమ్ శ్రీగణేశాయ నమః । ॥ శ్రీః ॥ అథ సంక్షేపరామాయణమ్ । తపఃస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరమ్ । నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుఙ్గవమ్ ॥ ౧॥ కో న్వస్మిన్సామ్ప్రతం లోకే గుణవాన్కశ్చ వీర్యవాన్ । ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రతః…