శ్రీ దుర్గా పంచరత్న స్తోత్రం – జగద్గురు శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శ్రీపాదైః కృతం

శ్రీ కాంచీకామకోటి జగద్గురు శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శ్రీపాదైః కృతం శ్రీ దుర్గా పంచరత్న స్తోత్రం తేధ్యానయోగానుగతా అపశ్యన్త్వామేవ దేవీం స్వగుణర్ నిగూఢామ్|త్వమేవశక్తిః పరమేశ్వరస్యమాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షధాత్రి||1 || దేవాత్మశక్తిః శృతివాక్య గీతామహర్షిలోకస్య పురః ప్రసన్నా |గుహాపరం వ్యోమ సతః…

లక్ష్మీనృసింహ పఞ్చరత్న స్తోత్రం

|| శ్రీ శంకరాచార్య కృతం లక్ష్మీనృసింహ పఞ్చరత్న స్తోత్రం  || త్వత్ప్రభుజీవప్రియమిచ్ఛసి చేన్నరహరిపూజాం కురు సతతంప్రతిబిమ్బాలఙ్కృతిధృతికుశలో బిమ్బాలఙ్కృతిమాతనుతే ।చేతోభృఙ్గ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాంభజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరన్దమ్ ॥ 1॥ ఓ హృదయమా! నీ ప్రభువైన జీవాత్మకు ప్రియము కోరినచో ఎల్లప్పుడు…

శివపఞ్చాక్షరస్తోత్రమ్

|| శ్రీ శంకరాచార్య కృతం శివపఞ్చాక్షరస్తోత్రమ్|| నాగేన్ద్రహారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాఙ్గరాగాయ మహేశ్వరాయ ।నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగమ్బరాయ తస్మై నకారాయ నమః శివాయ ॥ 1 ॥ నాగేంద్రుని హారముగా ధరించినవాడు, మూడుకన్నులు కలవాడు, భస్మమును ఒంటినిండా పూసుకున్నవాడు, మహేశ్వరుడు, నిత్యమైనవాడు, పరిశుద్ధుడు, దిగంబరుడు, "నమశ్శివాయ"…

మీనాక్షీ పఞ్చరత్న స్తోత్రం

|| శ్రీ శంకరాచార్య కృతం మీనాక్షీ పఞ్చరత్న స్తోత్రం  || ఉద్యద్భాను సహస్రకోటిసదృశాం కేయూరహారోజ్జ్వలాంబిమ్బోష్ఠీం స్మితదన్తపఙ్క్తిరుచిరాం పీతామ్బరాలఙ్కృతామ్ ।విష్ణుబ్రహ్మసురేన్ద్రసేవితపదాం తత్వస్వరూపాం శివాంమీనాక్షీం ప్రణతోఽస్మి సన్తతమహం కారుణ్యవారాంనిధిమ్ ॥ 1॥ ఉదయించుచున్న వేలకోట్ల సూర్యులతో సమానమైనదీ, కంకణములతో, హారములతో ప్రకాశించుచున్నదీ, దొండపండ్లవంటి పెదవులు…

లలితా పఞ్చరత్నస్తోత్రమ్

ప్రాతః స్మరామి లలితావదనారవిన్దం బిమ్బాధరం పృథులమౌక్తికశోభినాసమ్ । ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుణ్డలాఢ్యం మన్దస్మితం మృగమదోజ్జ్వలఫాలదేశమ్ ॥ 1 ॥ దొండపండు వంటి క్రింది పెదవి, పెద్ద ముత్యముతో శోభించుచున్న ముక్కు, చెవుల వరకూ వ్యాపించిన కన్నులు, మణికుండలములు, చిరునవ్వు, కస్తూరీ తిలకముతో ప్రకాశించు…

॥ శ్రీగణేశపఞ్చరత్నస్తోత్రమ్ ॥

ముదాకరాత్తమోదకం సదావిముక్తిసాధకంకలాధరావతంసకం విలాసిలోకరక్షకమ్ |అనాయకైకనాయకం వినాశితేభదైత్యకంనతాశుభాశునాశకం నమామి తం వినాయకమ్ ॥ 1 ॥ సంతోషముతో ఉండ్రాళ్ళు పట్టుకున్నవాడు, ఎల్లప్పుడూ మోక్షమిచ్చువాడు, అనాథలకు దిక్కైనవాడు, చంద్రుని తలపై అలంకరించుకున్నవాడు, విలసిల్లులోకములను రక్షించువాడు, గజాసురుని సంహరించినవాడు, భక్తుల పాపములను వెంటనే పోగొట్టువాడు అగు…