తిరుప్పావై (1-30) పారాయణస్తోత్రం

1మార్గళిత్తింగళ్ మది నిఱైన్ద నన్నాళాల్నీరాడ ప్పోదువీర్, పోదుమినో నేరిళైయీర్!శీర్ మల్గుమ్ ఆయిప్పాడి చెల్వచ్చిఱుమీర్ కాళ్!కూర్వేల్ కొడున్దొళిలన్ నన్దగోపన్ కుమరన్ఏరార్ న్దకణ్ణి యశోదై యిళంజింగమ్కార్మేని చ్చెంగణ్ కదిర్మదియం బోల్ ముగత్తాన్నారాయణనే నమక్కే పఱై దరువాన్పారోర్ పుగళ ప్పడిన్దేలో రెమ్బావాయ్! 2 వైయత్తు వాళ్వీర్గాళ్!…

తిరుప్పావై (1-30)సంపూర్ణమ్

శ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 1మార్గళిత్తింగళ్ మది నిఱైన్ద నన్నాళాల్నీరాడ ప్పోదువీర్, పోదుమినో నేరిళైయీర్!శీర్ మల్గుమ్ ఆయిప్పాడి చెల్వచ్చిఱుమీర్ కాళ్!కూర్వేల్ కొడున్దొళిలన్ నన్దగోపన్ కుమరన్ఏరార్ న్దకణ్ణి యశోదై యిళంజింగమ్కార్మేని చ్చెంగణ్ కదిర్మదియం బోల్ ముగత్తాన్నారాయణనే నమక్కే పఱై దరువాన్పారోర్ పుగళ…

లక్ష్మీనృసింహకరావలమ్బస్తోత్రమ్

॥ శ్రీ శంకరాచార్య కృతం లక్ష్మీనృసింహకరావలమ్బస్తోత్రమ్॥ శ్రీమత్పయోనిధినికేతనచక్రపాణే భోగీన్ద్రభోగమణిరఞ్జిత పుణ్యమూర్తే । యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ 1 ॥ శ్రీమంతమైన పాలసముద్రమునందు ఉండువాడా! చక్రపాణీ! యోగీశ్వరుడా! శాశ్వతుడా! శరణుపొందదగినవాడా! సంసారసముద్రము దాటించు నౌకయైనవాడా!…

లక్ష్మీనృసింహ పఞ్చరత్న స్తోత్రం

|| శ్రీ శంకరాచార్య కృతం లక్ష్మీనృసింహ పఞ్చరత్న స్తోత్రం  || త్వత్ప్రభుజీవప్రియమిచ్ఛసి చేన్నరహరిపూజాం కురు సతతంప్రతిబిమ్బాలఙ్కృతిధృతికుశలో బిమ్బాలఙ్కృతిమాతనుతే ।చేతోభృఙ్గ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాంభజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరన్దమ్ ॥ 1॥ ఓ హృదయమా! నీ ప్రభువైన జీవాత్మకు ప్రియము కోరినచో ఎల్లప్పుడు…

తిరుప్పావై- 30వ పాశురము

తిరుప్పావై -30వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము వఙ్గ క్కడల్ కడైన్ద మాదవనై క్కేశవనైత్తిఙ్గళ్ తిరుముగత్తు చ్చేయిళ యార్ శెన్ఱిరైఞ్జిఅఙ్గప్పరై కొణ్డవాతైయణిపుదువైపైఙ్గమల త్తణ్ తెరియల్ పట్టర్ పిరాన్ కోదై శొన్నశఙ్గత్తమిళ్ మాలై ముప్పదుమ్ తప్పామేఇఙ్గప్పరిశురై ప్పారిరణ్డు మాల్వరైత్తోళ్శె ఙ్గణ్…

తిరుప్పావై- 29వ పాశురము

తిరుప్పావై -29వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము శిత్తమ్ శిఱుకాలే వన్దున్నై చ్చేవిత్తు, ఉన్ప్పొత్తామరై యడియే ప్పోత్తుమ్ పోరుళ్ కేళాయ్పెత్తమ్మేయ్ త్తుణ్ణం కలత్తిల్ పిఱన్దనీకుత్తేవలెంగళై క్కొళ్ళమల్ పోగాదుఇత్తై పఱై కొళ్వా నన్రుకాణ్ గోవిన్దా !ఎత్తైక్కుమేళేళు పిఱవిక్కుమ్, ఉన్దన్నోడుత్తోమే యావోమునక్కే…

తిరుప్పావై- 28వ పాశురము

తిరుప్పావై -28వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము క ఱవైగళ్ పిన్ శెన్రు కానమ్ శేర్ న్దుణ్బోమ్,అఱివొన్రు మిల్లాద వాయ్ క్కులత్తు ఉన్దన్నైప్పిఱవి పె ఱున్దనై పుణ్ణియమ్ నాముడైయోమ్కు ఱైవొన్రు మిల్లాద గోవిన్దా !ఉన్దన్నోడుఉఱవేల్ నమక్కి ఙ్గొళిక్క వొళియాదుఅఱియాద…

తిరుప్పావై- 27వ పాశురము

తిరుప్పావై -27వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము కూడారై వెల్లుమ్ శీర్ గోవిన్దా ! ఉన్దన్నైప్పాడిప్పఱై కొణ్డుయామ్ పెఱుశమ్మానమ్నాడుపుగళుమ్ పరిశినాల్ నన్రాగచ్చూడగమే తోళ్ వళైయే,తోడే, శెవిప్పూవే,పాడగమే,యెన్రనైయ పల్ కలనుమ్ యామణివోమ్,ఆడై యుడుప్పోమ్, అదన్ పిన్నే పాల్ శోఱుమూడ నెయ్…

తిరుప్పావై- 26వ పాశురము

తిరుప్పావై -26వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము మాలే ! మణివణ్ణా ! మార్గళి నీరాడువాన్మేలైయార్ శెయ్వనగళ్ వేణ్డువన కేట్టియేల్ఞాలత్తై యెల్లామ్ నడుఙ్గ మురల్వనపాలన్న వణ్ణత్తు ఉన్ పాఞ్జశన్నియమేపోల్వన శఙ్గఙ్గళ్, పోయ్ ప్పాడుడై యనవేశాల ప్పెరుమ్ పఱైయే, పల్లాణ్డిశైప్పారేకోలవిళక్కే,…

తిరుప్పావై- 25వ పాశురము

తిరుప్పావై -25వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము ఒరుత్తి మగనాయ్ పిఱన్దు ఓరిరవిల్ఒరుత్తి మగనాయ్ ఒళిత్తు వళర,తరక్కిలానాగి త్తాన్ తీఙ్గు నినైన్దకరుత్తై ప్పిళ్ళైపిత్తు కఞ్జన్ వయిట్రిల్నెరుప్పెన్న నిన్ర నెడు మాలే ! యున్నైఅరుత్తిత్తు వన్దోమ్ , పఱై తరుతియాకిల్తిరుత్తక్క…

తిరుప్పావై- 24వ పాశురము

తిరుప్పావై -24వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము అన్రిప్వులక మళన్దా యడిపోత్తిశెన్రఙ్గుత్తెన్నిలఙ్గైశెత్తాయ్! తిఱల్ పోత్తిపొన్రచ్చగడ ముదైత్తాయ్ ! పుగళ్ పోత్తికన్రు కుడైయా వెడుత్తాయ్ ! కుణం పోత్తికున్రుకుడైయా వెరిన్దాయ్ ! కళల్ పోత్తివెన్రు పగైక్కెడుక్కుమ్ నిన్ కైయిల్ వేల్…

తిరుప్పావై- 23వ పాశురము

తిరుప్పావై -23వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము మారిమలై ముళఞ్జిల్ మన్నిక్కిడన్దుఱఙ్గుమ్శీరియ శిఙ్గమరివిత్తుత్తీ విళిత్తువేరిమయిర్ పొఙ్గ వెప్పాడుమ్ పేర్ న్దుదరిమూరి నిమిర్ న్దు ముళఙ్గిప్పురప్పట్టుపోదరుమాపోలే, నీ పూవైప్పూవణ్ణా ! ఉన్కోయిల్ నిన్రిఙ్గనే పోన్దరుళి కోప్పుడైయశీరియ శిఙ్గాసనత్తిరున్దు యామ్ వన్దకారియమారాయ్…

తిరుప్పావై- 22వ పాశురము

తిరుప్పావై -22వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము అంగణ్ మాజ్ఞాలత్తరశర్ అభిమానబజ్ఞ్గమాయ్ వన్దు నిన్ పళ్ళిక్కట్టిల్ కీళేశజ్ఞ్గమిరుపార్ పోల్ వన్దుతలై ప్పెయ్ దోమ్కింగిణివాయ్ చ్చెయద తామరప్పూప్పోలేశెంజ్ఞ్గణ్ శిరిచ్చిరిదే యేమ్మేల్ విళియావోతింగళు మాదిత్తియను మెళున్దార్పోల్అజ్ఞ్గణ్ణిరణ్డుం కొండు ఎజ్ఞ్గళ్ మేల్ నోక్కుదియేల్ఎజ్ఞ్గళ్…

తిరుప్పావై- 21వ పాశురము

తిరుప్పావై -21 వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము ఏత్తకలంగ ళెదిరిపొంగి మీదళిప్పమాత్తాదే పాల్ శొరియుమ్ వళ్లల్ పెరుమ్ పశుక్కల్ఆత్త ప్పడైత్తాన్ మగనే ! యరివురాయ్ఊత్తముడైయాయ్ ! పెరియాయ్ ! ఉలగినిల్తోట్రమాయ్ నిన్ర శుడరే ! తుయిలెళాయ్మాత్తారునక్కు వలితులైన్దు…

తిరుప్పావై- 20వ పాశురము

తిరుప్పావై -20 వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము ముప్పత్తు మూవర్ అమరర్కు మున్ శెన్రుకప్పమ్ తవిర్కుమ్ కలియే తుయిలెళాయ్శెప్పముడైయాయ్ తిఱలుడైయాయ్ ! శెత్తార్కువెప్పమ్ కొడుక్కుమ్ విమలా తుయిలెళాయ్శెప్పన్న మెన్ములైచ్చెవ్వాయ్ చ్చిరు మరుంగుల్నప్పిన్నై నంగాయ్ ! తిరువే !…

తిరుప్పావై- 19వ పాశురము

తిరుప్పావై -19 వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము కుత్తు విళక్కెరియ క్కోట్టుక్కాల్ కట్టిల్ మేల్మెత్తెన్ర పఞ్చశయనత్తిన్ మేలేరికొత్తలర్ పూజ్ఞ్గళల్ నప్పిన్నై కొంగైమేల్వైత్తుక్కిడన్ద మలర్ మార్పా ! వాయ్ తిరవాయ్మెత్తడజ్ఞ్కణ్ణినాయ్ నీ యున్మణాలనైఎత్తనైపోదుమ్ తుయిలెళ వొట్టాయ్ కాణ్ఎత్తనై యేలుమ్…

తిరుప్పావై- 18వ పాశురము

తిరుప్పావై -18 వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము ఉన్దు మదకళిత్త! నోడాద తోళ్వలియన్నన్ద గోపాలన్ మరుమగళే ! నప్పిన్నాయ్ !కన్దమ్ కమళుమ్ కుళలీ ! కడై తిరవాయ్వన్దెఙ్గుమ్ కోళియళైత్తనగాణ్ మాదవిప్పన్దల్ మేల్ పల్ కాల్ కుయిలి నఙ్గల్…

తిరుప్పావై- 17వ పాశురము

తిరుప్పావై -17 వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము అమ్బరమే , తణ్ణీరే శోఱే అఱమ్ శెయ్యుమ్ఎమ్బెరుమాన్ ! నన్దగోపాలా! ఎళున్దిరాయ్,కొమ్బనార్కెల్లామ్ కొళున్దే ! కులవిళక్కేఎమ్బెరుమాట్టి! యశోదాయ్! అఱివురాయ్!అమ్బర మూడఱుతోఙ్గి యులగళన్దఉమ్బర్ కోమానే ! ఉఱఙ్గాదెళున్దిరాయ్శెమ్ పొర్కళ లడిచ్చెల్వా…

తిరుప్పావై- 16వ పాశురము

తిరుప్పావై -16 వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము :- నాయగనాయ్ నిన్ర నన్దగోపనుడైయకోయిల్ కాప్పానే ! కొడిత్తోన్రుమ్ తోరణవాశల్ కాప్పానే ! మణిక్కదవమ్ తాళ్ తిరవాయ్ఆయర్ శిరుమియరోముక్కు అరై పరైమాయన్ మణివణ్ణన్ నెన్నెలేవాయ్ నేర్ న్దాన్తోయోమాయ్ వన్దోమ్…

తిరుప్పావై- 15వ పాశురము

తిరుప్పావై -15 వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము :- ఎల్లే యిలంగిళియే ! యిన్నమురంగుదియో?శిల్లెన్రళై యేన్మిన్? నజ్ఞ్గైమీర్, పోదరుగిన్రేన్వల్లై ఉన్ కట్టురైగళ్ పణ్డేయున్ వాయఱిదుమ్వల్లీర్గళ్ నీజ్ఞ్గళే, నానేదా నాయుడుగఒల్లై నీపోదాయ్, ఉనక్కెన్న వేఱుడైయై ?ఎల్లారుమ్ పోన్దారో? పోన్దార్,…