ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: శ్రీ కమలామ్బికే శివే పాహిమాం (నవావరణ కృతి)

https://www.youtube.com/watch?v=i6YHkAthwVM ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: శ్రీ కమలామ్బికే శివే పాహిమాం రాగం: శ్రీ తాళం: ఖణ్డ ఏకం పల్లవిశ్రీ కమలామ్బికే శివే పాహిమాం లలితేశ్రీపతివినుతే సితాసితే శివ సహితే సమష్ఠిచరణంరాకాచన్ద్రముఖీ రక్షితకోలముఖీరమావాణీసఖీ రాజయోగ సుఖీశాకమ్బరి శాతోదరి చన్ద్రకలాధరిశఙ్కరి శఙ్కర గురుగుహ భక్త వశఙ్కరిఏకాక్షరి…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: శ్రీ కమలామ్బా జయతి అమ్బా (నవావరణ కృతి)

https://www.youtube.com/watch?v=6PDkVN2QLmg ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: శ్రీ కమలామ్బా జయతి అమ్బా రాగం: ఆహిరి తాళం: రూపకం పల్లవిశ్రీ కమలామ్బా జయతి అమ్బాశ్రీ కమలామ్బా జయతి జగదామ్బాశ్రీ కమలామ్బా జయతిశృఙ్గార రస కదమ్బా మదమ్బాశ్రీ కమలామ్బా జయతిచిద్బిమ్బా ప్రతిబిమ్బేన్దు బిమ్బాశ్రీ కమలామ్బా జయతిశ్రీపుర బిన్దు…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: శ్రీ కమలామ్బికే అవావ (నవావరణ కృతి)

https://www.youtube.com/watch?v=kl46BivHD8Y ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: శ్రీ కమలామ్బికే అవావ రాగం: ఘణ్ట తాళం: ఆది పల్లవిశ్రీ కమలామ్బికే అవావశివే కరధృత శుక శారికే అనుపల్లవిలోకపాలిని కపాలిని శూలిని లోకజనని భగమాలిని సకృదాలోకయ మాం సర్వ సిద్ధిప్రదాయికే త్రిపురామ్బికే బాలామ్బికే చరణంసన్తప్త హేమ సన్నిభ…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి:శ్రీ కమలామ్బికాయాం భక్తిం (నవావరణ కృతి)

https://www.youtube.com/watch?v=1ZQFCzKmyXw ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: శ్రీ కమలామ్బికాయాం భక్తిం రాగం: శహన తాళం: తిశ్ర త్రిపుట పల్లవిశ్రీ కమలామ్బికాయాం భక్తిం కరోమిశ్రితకల్ప వాటికాయాం చణ్డికాయాం జగదమ్బికాయాం అనుపల్లవిరాకాచన్ద్రవదనాయాం రాజీవనయనాయాంపాకారినుత చరణాయాం ఆకాశాది కిరణాయాంహ్రీంకారవిపినహరిణ్యాం హ్రీంకారసుశరీరిణ్యాంహ్రీంకారతరుమన్జర్యాం హ్రీంకారేశ్వర్యాం గౌర్యాం చరణంశరీరత్రయ విలక్షణ సుఖతర స్వాత్మాను…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: కమలాంబికాయాస్తవ (నవావరణ కృతి)

https://www.youtube.com/watch?v=hie6gIqbbb0 ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: కమలాంబికాయాస్తవ రాగం: పున్నాగ వరాళి తాళం:  రూపకమ్ పల్లవికమలాంబికాయాస్తవ భక్తోऽహంశంకర్యాః శ్రీ-కర్యాః సంగీత రసికాయాః శ్రీ అనుపల్లవిసుమ శరేక్షు కోదండ పాశాంకుశ పాణ్యాఃఅతి మధుర-తర వాణ్యాః శర్వాణ్యాః కల్యాణ్యాః మధ్యమ కాల సాహిత్యంరమణీయ పున్నాగ వరాళి విజిత వేణ్యాః…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: శ్రీ కమలాంబికాయాః పరం (నవావరణ కృతి)

https://www.youtube.com/watch?v=pF6FS-Lu4o8 ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: శ్రీ కమలాంబికాయాఃపరం రాగం: భైరవి తాళం: ఝంప పల్లవిశ్రీ కమలాంబికాయాః పరం నహిరే రే చిత్తక్షిత్యాది శివాంత తత్వ స్వరూపిణ్యాః అనుపల్లవిశ్రీ కంఠ విష్ణు విరించాది జనయిత్ర్యాఃశివాత్మక విశ్వ కర్త్ర్యాః కారయిత్ర్యాః మధ్యమ కాల సాహిత్యంశ్రీ-కర బహిర్దశార చక్ర స్థిత్యాఃసేవిత భైరవీ…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: కమలాంబికాయై (నవావరణ కృతి)

https://www.youtube.com/watch?v=Whakgtn1w5k ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: కమలాంబికాయై రాగం: కాంభోజి తాళం: అట పల్లవికమలాంబికాయై కనకాంశుకాయైకర్పూర వీటికాయై నమస్తే నమస్తే అనుపల్లవికమలా కాంతానుజాయై కామేశ్వర్యై అజాయైహిమ గిరి తనుజాయై హ్రీంకార పూజ్యాయై మధ్యమ కాల సాహిత్యంకమలా నగర విహారిణ్యై ఖల సమూహ సంహారిణ్యైకమనీయ రత్న…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: శ్రీ కమలాంబికయా(నవావరణ కృతి)

https://www.youtube.com/watch?v=6GzqZZ9IJdA ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: శ్రీ కమలాంబికయా రాగం: శంకరాభరణం  తాళం: రూపకం పల్లవిశ్రీ కమలాంబికయా కటాక్షితోऽహంసచ్చిదానంద పరిపూర్ణ బ్రహ్మాస్మి అనుపల్లవిపాక శాసనాది సకల దేవతా సేవితయాపంకజాసనాది పంచ- కృత్యాకృత్భావితయా మధ్యమ కాల సాహిత్యంశోక హర చతుర పదయామూక ముఖ్య వాక్ప్రదయాకోకనద విజయ…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: కమలాంబాం భజరే(నవావరణ కృతి)

https://www.youtube.com/watch?v=WkAhmupMy4M ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: కమలాంబాం భజరే రాగం: కల్యాణి  తాళం: ఆది పల్లవికమలాంబాం భజరే రే మానసకల్పిత మాయా కార్యం త్యజ రే అనుపల్లవికమలా వాణీ సేవిత పార్శ్వాంకంబు జయ గ్రీవాం నత దేవాం మధ్యమ కాల సాహిత్యముకమలా పుర సదనాం…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: కమలాంబా సంరక్షతు(నవావరణ కృతి)

https://www.youtube.com/watch?v=Vr2cwKH7mfg ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: కమలాంబా సంరక్షతు రాగం: ఆనంద భైరవి  తాళం: చాపు పల్లవికమలాంబా సంరక్షతు మాంహృత్కమలా నగర నివాసినీ అంబ అనుపల్లవిసుమనసారాధితాబ్జ ముఖీసుందర మనఃప్రియకర సఖీకమలజానంద బోధ సుఖీకాంతా తార పంజర శుకీ చరణముత్రిపురాది చక్రేశ్వరీ అణిమాది సిద్ధీశ్వరీనిత్య కామేశ్వరీక్షితి పుర త్రై-లోక్య…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: కమలాంబికే ఆశ్రిత(నవావరణ కృతి)

https://www.youtube.com/watch?v=SLcvjfaLhBo ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: కమలాంబికే ఆశ్రిత రాగం: తోడి  తాళం: రూపకమ్ పల్లవికమలాంబికే ఆశ్రిత కల్ప లతికే చండికేకమనీయారుణాంశుకే కర విధృత శుకే మామవ అనుపల్లవికమలాసనాది పూజిత కమల పదే బహు వరదేకమలాలయ తీర్థ వైభవే శివే కరుణార్ణవే చరణముసకల లోక…