శ్రీజయేంద్రవాణి – ప్రశ్నోత్తరములు 5

1  జపము చెయ్యటానికి తగిన మాలలు ఏవి?జ: రుద్రాక్షమాల , ముత్యాలమాల , పగడాలమాల , స్ఫటికమాల , శంఖుపూసలమాల , వెండిపూసలమాల , వేపగింజలమాల , తామరపూసలమాల. 2  నిమ్మకాయ డిప్పలో దీపం వెలిగించవచ్చునా?జ: దుర్గా అమ్మవారి సన్నిధిలో రాహుకాలం…

మన మతానికి ప్రమాణ గ్రంథాలేమిటి ?

పరమాచార్యుల అమృతవాణి : మన మతానికి ప్రమాణ గ్రంథాలేమిటి ?(జగద్గురుబోధలనుండి) విజ్ఞానం కలిగించే గ్రంథాలు ప్రపంచంలో వేలకొలది ఉన్నవి. పుస్తకాలెట్లా అసంఖ్యాకాలుగా వున్నవో అట్లే మతాలూ బహుళంగా వున్నవి. ఏమతస్థులకు ఆమత గ్రంథాలు అతిగొప్పగా కనపడటం సహజం. ఎవరిమతాలు వారికి పరమావధి…

భాద్రపద శుద్ధ నవమి: నన్దాదేవీ పూజా, కేదారవ్రతం

నన్దాదేవీ పూజా, కేదారవ్రతం భాద్రపదశుక్లనవమ్యాం నన్దాదేవీపూజా కార్యా| సా పరవిద్ధా గ్రాహ్యా| ఉక్తఞ్చ భవిష్యోత్తరే- మాసి భాద్రపదే యా స్యాన్నవమీ బహులే తథా| సా తు నన్దా మహాపుణ్యా కీర్తితా పాపనాశినీ|| ఇతి| అస్యాం కేదారవ్రతం కార్యం | సా మధ్యాహ్నవ్యాపినీ…

భాద్రపద శుద్ధ సప్తమి : ఆముక్తాభరణసప్తమీ

ఆముక్తాభరణసప్తమీ భాద్రపదశుక్లసప్తమీ ఆముక్తాభరణసప్తమీ| సా పూర్వవిద్ధా గ్రాహ్యా| తథా చోక్తం భవిష్యోత్తరే- భద్రే భాద్రపదే శుక్లే సప్తమ్యాం పూర్వయోగతః| ఆముక్తాభరణం నామ కుర్యాత్ తత్ర మహావ్రతమ్|| ఇతి| యదా పూర్వేద్యురస్తమయపర్యన్తం షష్ఠీ వర్తతే పరేద్యుః తిథిక్షయవశాదస్తమయాదర్వాగష్టమీ త్రిముహూర్తా చ తదా వరైవ…

ఈ భాద్రపదమాసంలో ముఖ్య తిథులు, పండుగలు

(శ్రీ కంచి కామకోటి పీఠ పంచాంగం నుంచి ) తేదివిశేషం31-08యాగః, శైవ మౌనవ్రతం, మహత్తమవ్రతం, చన్ద్రదర్శనం(ఉత్తరశృంగోన్నతి), బలరామ జయన్తీ, త్రిపుష్కరయోగః01-09హరితాలికావ్రతం, షోడశోమా వ్రతం, స్వర్ణగౌరీ వ్రతం, తామసమన్వాదిః, సామగోపాకర్మ, త్రిపుష్కరయోగః02-09మహాచతుర్థీ (స్నానదానాదులు, ఉమాపూజ- విశేషఫలప్రదములు), వరసిద్ధి వినాయకవ్రతం, శివచతుర్థీ, పాషాణగౌరీవ్రతం, ప్రదోషః03-09…

శ్రీజయేంద్రవాణి – ప్రశ్నోత్తరములు 4

1  ప్రశ్న:  సౌందర్యలహరిని ప్రతిరోజూ 1008 సార్లు చదవవలసి ఉందా? లేక చదవగలిగినన్ని సార్లు మాత్రం చదివితే పరవాలేదా?జవాబు:  ప్రతిదినమూ ఎన్నిసార్లు చదువగలిగితే అన్నిసార్లు చదవవచ్చును.  2  ప్రశ్న:  నా వంటి విద్యార్ధినులు సౌందర్యలహరి చదవవచ్చునా?జవాబు:  సౌందర్యలహరి స్త్రీలు , పురుషులు…

శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి/ జయంతుల నిర్ణయము (2019)

శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి/ జయంతుల నిర్ణయము శ్రీ కృష్ణావతార శుభ సందర్భమునకు సంబంధించిన వ్రతములు రెండు- 1. శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమీ వ్రతం 2. శ్రీ కృష్ణ జయంతీ వ్రతము జన్మాష్టమీ నిర్ణయము:- శ్రావణమాస కృష్ణపక్షమున అష్టమి నిశీథా వ్యాప్తిని బట్టి…

శ్రావణబహుళచవితి:సంకష్టహర చతుర్థీ

సంకష్టహర చతుర్థీ శ్రావణకృష్ణచతుర్థీ సంకష్టహరచతుర్థీ| సా చన్ద్రోదయవ్యాపినీ గ్రాహ్యా| ఉక్తం చ బ్రహ్మపురాణే- నభోమాసే చతుర్థ్యాం తు పక్షే శుక్లేతరే నృప| సంకటాఖ్యం వ్రతం కుర్యాత్ యదా చంద్రోదయో భవేత్|| ఇతి| సంకట్చతుర్థీ చన్ద్రోదయవ్యాపినీ గ్రాహ్యా| పరదినే చన్ద్రోదయవ్యాప్తౌ పరైవ| యదా…

శ్రావణ బహుళ విదియ:బృహత్తల్ప ద్వితీయ(అశూన్యశయన వ్రతము)

బృహత్తల్ప ద్వితీయ(అశూన్యశయన వ్రతము) శ్రావణకృష్ణద్వితీయా బృహత్తల్పద్వితీయ| అస్యామశూన్యశయనవ్రతం కార్యం| సా పూర్వవిద్ధా గ్రాహ్యా| ఏవమేవ భాద్రపదాదిమాసత్రయకృష్ణద్వితీయాసు పూర్వవిద్ధాసు అశూన్యశయనవ్రతం కార్యం| తదుక్తం స్కాందే- నభఃప్రభృతిమాసేషు కృష్ణేష్వేవ చతుర్ష్వపి| ద్వితీయాసు నరః కుర్యాదశూన్యశయనవ్రతమ్|| ఇతి| తథా చ సంవర్తః- కృష్ణాష్టమీ బృహత్తల్పా సావిత్రీవటపైతృకీ|…

శ్రావణ పూర్ణిమ: విఖనస జయంతీ

విఖనస జయంతీ అస్యామేవ పూర్ణిమాయం విఖనస జయంతీ ఉదయవ్యాపినీ గ్రాహ్యా| ఈ శ్రావణ పూర్ణిమయందే ఉదయకాలవ్యాపినిగా తిథిని గ్రహించి విఘనసముని జయంతి జరుపవలెను.

శ్రావణ పూర్ణిమ: హయగ్రీవోత్పత్తిః

హయగ్రీవోత్పత్తిః శ్రావణశుక్లపూర్ణిమాయాం హయగ్రీవోత్పత్తిః సా పరవిద్ధా గ్రాహ్యా| ఉక్తంచ భవిష్యోత్తరే- శ్రావణ్యాం శ్రవణే జాతః పూర్వం హయశిరా హరిః| స్నాత్వా సమ్పూజయేద్దేవం శఙ్ఖచక్రగదాధరమ్|| భూతవిద్ధా న కర్తవ్యా హ్యమావాస్యా చ పూర్ణిమా|| ఇతి| ఈ శ్రావణ పూర్ణిమయందే హయగ్రీవ ఉత్పత్తిని జరుపవలెను.దీనికొరకు…

ఉపాకర్మ కాలనిర్ణయం

ఉపాకర్మ కాలనిర్ణయం ఋగ్వేదులకు శ్రావణమున శ్రవణ నక్షత్రమునాడు, యజుర్వేదులకు శ్రావణ పూర్ణిమ, సామవేదులకు రవి సింహమున నున్నప్పుడే భాద్రపద శుక్లమున హస్త నక్షత్రము నాడు, ఆథర్వణికులకు శ్రావణ పూర్ణిమ ముఖ్య కాలములు. ఆయా దినములు అధిక మాసములలోను, గురువు సింహరాశిగతుడై యున్నప్పుడు…

దేవర్షి నారదుడు చెప్పిన 32 దేవతాపరాథములు:

దేవర్షి నారదుడు చెప్పిన 32 దేవతాపరాథములు: గుడిలో చెప్పులతోగాని వాహనములతోగాని తిరుగుట.దేవోత్సవాదులయందు పాల్గొని సేవింపకుండుట.దేవోత్సవాదులయందేమరుపాటుతో నుండుట.ఎంగిలితోగాని అశౌచముతోగాని వందనాదులొనర్చుటఒక్క చేతితో దండము పెట్టుటదేవుని వెనుక ప్రదక్షిణము చేయుటఉపచారములను శక్తికొలది చేయక గౌణముగా చేయుట దేవునికి నివేదింపక తినుటఆయాకాలములంబండిన ఫలాదులను నివేదింపక తినుటతినగా…

శ్రావణశుద్ధద్వాదశి:దామోదరద్వాదశీ,పవిత్రారోపణము

దామోదరద్వాదశీ శ్రావణశుక్లద్వాదశీ దామోదరద్వాదశీ| ఏకాదశ్యాం సువర్ణేన దామోదరప్రతిమాం కృత్వా సమ్పూజ్య ద్వాదశ్యాం బ్రాహ్మణాయ దద్యాత్| తదుక్తం వ్రతకౌముద్యామ్:- ఏకాదశ్యాం నిరాహారం కృత్వా శ్రావణికే సితే| దామోదరం సమభ్యర్చ్య దద్యాద్విప్రాయ భూమిప||ఇతి| పవిత్రారోపణం అస్యామేవ ద్వాదశ్యాం పవిత్రారోపణం కార్యమ్| ఉక్తఞ్చ హేమాద్రౌ విష్ణురహస్యే-…

శ్రావణ శుద్ధ దశమి : దధివ్రతారంభః

దధివ్రతారంభః శ్రావణశుక్లదశమ్యాం దధివ్రతారంభః| సా పరవిద్ధా గ్రాహ్యా| తథా చోక్తం స్కాందే| ఉక్తఞ్చ వ్రతచంద్రికాయామ్- శ్రావణే తు సితే పక్షే దశమ్యాం రఘువంశజ| దధివ్రతం ప్రకర్తవ్యం పుత్రపౌత్రప్రవృద్ధయే|| ఇతి| అస్యామేవ దశమ్యాం పూర్వవిద్ధాయాం వేదవ్రతారంభశ్చ కార్యః| శ్రావణశుక్ల దశమి యందు దధివ్రతారంభము…

కర్మ మార్గము

పరమాచార్యుల అమృతవాణి : కర్మ మార్గము(జగద్గురు బోధలనుండి) 'ఇంద్రియ వ్యాపారాలనుతగ్గించుకొని, ఏకాంతమును అలపరచుకో. పరోపకారం తప్పించి ఇతర కార్యములలో పాల్గొనవద్దు. ధనాశను వదలుకొని అరణ్యమునకు పో' అని పెద్దలు ఉపదేశం చేశారు. ఇట్లు దానిని వదలు, దీనిని వదలు- అని మనకు…

శ్రావణశుద్ధ నవమి : కౌమారీదేవి పూజా

కౌమారీదేవి పూజా శ్రావణశుక్లనవమ్యాం కౌమారీదేవీపూజా కార్యా| సా పూర్వ విద్ధా గ్రాహ్యా| వసురన్ధ్రయోరితి యుగ్మాగ్నివాక్యాత్| తదుక్తం భవిష్యోత్తరే- క్షీరషాష్టికభక్తేన సర్వభూతహితే రతః| ఉపవాసపరో వీర నవమ్యాః పక్షయోర్ద్వయోః|| కౌమారీమితి వై నామ్నాం చండికాం పూజయేత్ సదా| స యాతి పరమం స్థానం…

శ్రీజయేంద్రవాణి – ప్రశ్నోత్తరములు 3

1  ప్రశ్న:  ఇంట్లో భారతం చదవకూడదు. చదివితే కలహాలు వస్తాయి. ఒకవేళ చదివినా మొదటి అధ్యాయం , చివరి అధ్యాయం మార్చి చదవవలెను , అంటున్నారు ఇది నమ్మవచ్చునా?జవాబు:  ఇంట్లో భారతం మొదటి నుండి చివరి వరకు చదవవచ్చును.తప్పులేదు . భయపడవలసిన…

శ్రావణ శుద్ధ షష్ఠి : సూర్యపూజా

సూర్యపూజా శ్రావణశుక్లషష్ట్యాం సూర్యపూజా కార్యా| సా పరవిద్ధా గ్రాహ్యా| షణ్మున్వోరితి యుగ్మాగ్నివాక్యాత్| తథా చోక్తం వ్రతచంద్రికాయామ్ - శ్రావణే శుక్లషష్ఠ్యాం వై సూర్యం సమ్పూజయేన్నృప|ఇతి| శ్రావణ శుద్ధ షష్ఠియందు సూర్యపూజను చేయవలెను.దీనిని పరవిద్ధగా గ్రహించవలెను. ’షణ్మున్వో’రనియుగ్మాగ్నివాక్యములిట్లు చెప్పినవి. వ్రతచంద్రిక కూడాఇట్లే చెప్పినది.…

శ్రావణశుద్ధ పంచమీ:నాగపంచమీ

నాగపంచమీ శ్రావణ శుక్ల పంచమ్యాం నాగపూజా కార్యా| సా పరవిద్ధా గ్రాహ్యా| తథా చోక్తం భవిష్యోత్తరే- షష్ఠీయుతాయాం పంచమ్యాం శ్రావణస్య సితే సదా| పూజయేత్ పన్నగాన్ సర్వాన్ మృణ్మయాన్ పయసాదిభిః|| పరేద్యుః పంచమీ త్రిముహూర్తా నో చేత్ పూర్త్యైవ గ్రాహ్యా| తదుక్తం…