శ్రీకృష్ణ కీర్తనలు

కీర్తన - శ్రీకృష్ణాయను నామమంత్ర రుచి త్యాగరాజ కృతి - గంధముపుయ్యరుగా ముత్తుస్వామి కృతి - చేతః శ్రీబాలకృష్ణం అన్నమాచార్యకీర్తన - సతులాల _________________________________________ For related posts, click here -> కృష్ణుడు

త్యాగరాజ కృతి – గంధముపుయ్యరుగా

https://www.youtube.com/watch?v=ZX1p5za-xN8 రాగం : పున్నాగవరాళి తాళం :ఆది పల్లవి:  గంధము పుయ్యరుగా పన్నీరు గంధము పుయ్యరుగా అను పల్లవి:  అందమైన యదునందనుపై కుందరదన లిరవొందగ పరిమళ చరణం (1):       తిలకము దిద్దరుగా కస్తూరి తిలకము దిద్దరుగ కలకలమను ముఖకళగని సొక్కుచు  బలుకుల…

ముత్తుస్వామి కృతి – చేతః శ్రీ బాల కృష్ణం

https://www.youtube.com/watch?v=fQHDWDyMoP0   చేతః శ్రీ బాల కృష్ణం - రాగం జుజావంతి - తాళం రూపకం పల్లవిచేతః శ్రీ బాల కృష్ణం భజ రేచింతితార్థ ప్రద చరణారవిందం ముకుందమ్ అనుపల్లవినూతన నీరద సదృశ శరీరం నంద కిశోరంపీత వసన ధరం కంబు కంధరం…

కీర్తన-శ్రీకృష్ణాయను నామమంత్ర రుచి

https://www.youtube.com/watch?v=tcXE3w0vY5k   శ్రీ కృష్ణాయను నామ మంత్ర రుచి సిద్దించుట నాకెన్నటికో శ్రీగురు పాదాబ్దంబులు మదిలో స్థిరముగ నిలిచేదెన్నటికో మరవక మాధవు మహిమలు పొగడే మర్మము తెలిసేదెన్నటికో హరిహరి హరియని హరినామామృతపానము జేసేదెన్నటికో కమాలాక్షుని నా కన్నులు చల్లగ కని సేవించేదెన్నటికో…

శ్రీకృష్ణ స్తోత్రాలు

శ్రీ శంకరాచార్య కృతం శ్రీకృష్ణాష్టకమ్ శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామావళీ అచ్యుతాష్టకమ్ శ్రీకృష్ణాష్టకమ్ _________________________________________ For related posts, click here -> కృష్ణుడు

అన్నమాచార్య కీర్తన : సతులాల చూడరే

అన్నమాచార్య కీర్తన : సతులాల చూడరే https://www.youtube.com/watch?v=mt_8w81eOPM రాగం: కాపితాళం: రూపక పల్లవి: సతులాల చూడరే శ్రావణబహుళాష్టమి కతలాయ నడురేయి గలిగె శ్రీకృష్ణుడు చరణాలు: పుట్టేయపుడే చతుర్భుజాలు శంఖుచక్రాలు యెట్టు ధరియించెనే యీ కృష్ణుడు అట్టె కిరీటము నాభరణాలు ధరించి యెట్ట…

శ్రీకృష్ణాష్టకమ్ (కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్) – పారాయణస్తోత్రము

॥ శ్రీకృష్ణాష్టకమ్ ॥ వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనమ్ దేవకీపరమానన్దం కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్ ॥ 1॥ ఆతసీపుష్పసంకాశమ్ హారనూపురశోభితమ్ రత్నకణ్కణకేయూరం కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్ ॥ 2॥ కుటిలాలకసంయుక్తం పూర్ణచన్ద్రనిభాననమ్ విలసత్కుణ్డలధరం కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్ ॥ 3॥ మన్దారగన్ధసంయుక్తం చారుహాసం…

శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ (పారాయణస్తోత్రము)

శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ శ్రీగణేశాయ నమః । ఓం అస్య శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రస్య శ్రీశేష ఋషిః, అనుష్టుప్-ఛన్దః, శ్రీకృష్ణో దేవతా, శ్రీకృష్ణప్రీత్యర్థే శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామజపే వినియోగః । శ్రీశేష ఉవాచ । ఓం శ్రీకృష్ణః కమలానాథో వాసుదేవః సనాతనః । వాసుదేవాత్మజః పుణ్యో లీలామానుషవిగ్రహః ॥ 1॥…

శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి/ జయంతుల నిర్ణయము (2019)

శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి/ జయంతుల నిర్ణయము శ్రీ కృష్ణావతార శుభ సందర్భమునకు సంబంధించిన వ్రతములు రెండు- 1. శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమీ వ్రతం 2. శ్రీ కృష్ణ జయంతీ వ్రతము జన్మాష్టమీ నిర్ణయము:- శ్రావణమాస కృష్ణపక్షమున అష్టమి నిశీథా వ్యాప్తిని బట్టి…

శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామావళీ

శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామావళీ ॥ అథ శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామావళీ ॥ ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః । ఓం కమలానాథాయ నమః । ఓం వాసుదేవాయ నమః । ఓం సనాతనాయ నమః । ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః । ఓం పుణ్యాయ నమః । ఓం…

అచ్యుతాష్టకమ్

॥ శ్రీ శంకరాచార్య కృతం అచ్యుతాష్టకమ్ ॥ అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం  కృష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిమ్ ।శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం  జానకీనాయకం రామచన్ద్రం భజే ॥ 1 ॥ ప్రళయముననూ నాశములేనివాడు, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల పైవాడు, యోగిహృదయానందకరుడు, ప్రళయాంతమున కూడ…

శ్రీకృష్ణాష్టకమ్

|| శ్రీ శంకరాచార్య కృతం శ్రీకృష్ణాష్టకమ్ || శ్రియాశ్లిష్టో విష్ణుః స్థిరచరగురుర్వేదవిషయోధియాం సాక్షీ శుద్ధో హరిరసురహన్తాబ్జనయనః ।గదీ శఙ్ఖీ చక్రీ విమలవనమాలీ స్థిరరుచిఃశరణ్యో లోకేశో మమ భవతు కృష్ణోఽక్షివిషయః ॥ 1 ॥ లక్ష్మీదేవితో కూడియున్నవాడు, సర్వవ్యాపకుడు, స్థావర జంగమాత్మకమైన ప్రపంచమునకెల్ల …