శ్రీ సూర్యాష్టకం

శ్రీ సూర్యాష్టకం సాంబ ఉవాచ: ఆది దేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర| దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే|| సప్తాశ్వరథమారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజమ్| శ్వేతపద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్|| లోహితం రథమారూఢం సర్వలోక పితామహమ్| మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం…

చన్ద్రశేఖరాష్టకం(పారాయణస్తోత్రము)

చన్ద్రశేఖరాష్టకం చన్ద్రశేఖర చన్ద్రశేఖర చన్ద్రశేఖర పాహి మామ్ । చన్ద్రశేఖర చన్ద్రశేఖర చన్ద్రశేఖర రక్ష మామ్ ॥ 1॥ రత్నసానుశరాసనం రజతాదిశృఙ్గనికేతనం సిఞ్జినీకృతపన్నగేశ్వరమచ్యుతాననసాయకమ్ । క్షిప్రదగ్ధపురత్రయం త్రిదివాలయైరభివన్దితం చన్ద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ॥ 2॥ పఞ్చపాదపపుష్పగన్ధపదామ్బుజద్వయశోభితం ఫాలలోచనజాతపావకదగ్ధమన్మథవిగ్రహమ్…

శ్రీకృష్ణాష్టకమ్ (కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్) – పారాయణస్తోత్రము

॥ శ్రీకృష్ణాష్టకమ్ ॥ వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనమ్ దేవకీపరమానన్దం కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్ ॥ 1॥ ఆతసీపుష్పసంకాశమ్ హారనూపురశోభితమ్ రత్నకణ్కణకేయూరం కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్ ॥ 2॥ కుటిలాలకసంయుక్తం పూర్ణచన్ద్రనిభాననమ్ విలసత్కుణ్డలధరం కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్ ॥ 3॥ మన్దారగన్ధసంయుక్తం చారుహాసం…

యమునాష్టకం

శంకరస్తోత్రాలు : యమునాష్టకం కృపాపారావారాం తపనతనయాం తాపశమనీం మురారిప్రేయస్యాం భవభయదవాం భక్తివరదామ్ । వియజ్జ్వాలోన్ముక్తాం శ్రియమపి సుఖాప్తేః పరిదినం సదా ధీరో నూనం భజతి యమునాం నిత్యఫలదామ్ ॥ 1॥ దయకు సముద్రం వంటిది, సూర్యుని కుమార్తె, తాపత్రయమును పోగొట్టునట్టిది, శ్రీకృష్ణుని…

నర్మదాష్టకం

నర్మదాష్టకం సబిన్దుసిన్ధుసుస్ఖలత్తరఙ్గభఙ్గరఞ్జితం ద్విషత్సు పాపజాతజాతకాదివారిసంయుతమ్ । కృతాన్తదూతకాలభూతభీతిహారివర్మదే త్వదీయపాదపఙ్కజం నమామి దేవి నర్మదే ॥ 1॥ యముని వలన కలుగు మరణభయమును హరించు ఓ దేవీ! నర్మదాదేవీ! నీటిబిందువులు కల ప్రవాహమునందు లేచి పడుచున్న అలలతో శోభిల్లుచ్చున్నది, నిన్ను ద్వేషించు పాపాత్మల…

గోవిన్దాష్టకమ్

https://youtu.be/E3pgobcSHdc ॥ శ్రీ శంకరాచార్య కృతం గోవిన్దాష్టకమ్॥ సత్యం జ్ఞానమనన్తం నిత్యమనాకాశం పరమాకాశమ్ ।గోష్ఠప్రాఙ్గణరిఙ్ఖణలోలమనాయాసం పరమాయాసమ్ ।మాయాకల్పితనానాకారమనాకారం భువనాకారమ్ ।క్ష్మాయా నాథమనాథం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ ॥ 1 ॥ సత్యస్వరూపుడు , జ్ఞానరూపుడు , దేశకాలాదులచే అంతమనునది లేనివాడును ,…

భ్రమరామ్బాష్టకమ్

|| శంకరస్తోత్రాలు : భ్రమరామ్బాష్టకమ్ || చాఞ్చల్యారుణలోచనాఞ్చితకృపాచన్ద్రార్కచూడామణించారుస్మేరముఖాం చరాచరజగత్సంరక్షణీం తత్పదామ్ |చంచచ్చమ్పకనాసికాగ్రవిలసన్ముక్తామణీరఞ్జితాంశ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || 1|| చంచలములు - ఎర్రనివి - దయతో నిండినవి అగు కన్నులు కలది, అర్థచంద్రుని చూడామణిగా ధరించినది, చిరునవ్వుతో అందమైన ముఖము కలది, చరాచర ప్రపంచమునంతటినీ…

త్రిపురసున్దర్యష్టకమ్

॥ శ్రీ శంకరాచార్య కృతం త్రిపురసున్దర్యష్టకమ్ ॥ కదమ్బవనచారిణీం మునికదమ్బకాదమ్బినీంనితమ్బజిత భూధరాం సురనితమ్బినీసేవితామ్ ।నవామ్బురుహలోచనామభినవామ్బుదశ్యామలాంత్రిలోచనకుటుమ్బినీం త్రిపురసున్దరీమాశ్రయే ॥ ౧॥ కదంబవృక్షముల(కడిమిచెట్లు) వనమందు నివసించునదీ , మునిసముదాయమను కదంబవృక్షములను వికసింపచేయు(ఆనందింపచేయు) మేఘమాలయైనదీ, పర్వతములకంటే ఎత్తైన నితంబము కలదీ, దేవతా స్త్రీలచేసేవింపబడునదీ , తామరలవంటి…

గుర్వష్టకం

శంకరస్తోత్రాలు : గుర్వష్టకం శరీరం సురూపం తథా వా కళత్రం యశశ్చారు చిత్రం ధనం మేరుతుల్యమ్ |మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరంఘ్రిపద్మే తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || 1 || అందమైన శరీరము , సుందరియగు భార్య ,…

కాలభైరవాష్టకమ్

॥ శ్రీ శంకరాచార్య కృతం కాలభైరవాష్టకమ్ ॥ దేవరాజసేవ్యమానపావనాఙ్ఘ్రిపఙ్కజంవ్యాలయజ్ఞసూత్రమిన్దుశేఖరం కృపాకరమ్ ।నారదాదియోగివృన్దవన్దితం దిగమ్బరంకాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే ॥ 1 ॥ ఇంద్రుడు పూజించు పాదపద్మములు కలవాడు , పామును యజ్ఞోపవీతముగా దాల్చినవాడు , తలపై చంద్రుని అలంకరించుకున్నవాడు , దయచూపించువాడు , నారదుడు…

దక్షిణామూర్త్యష్టకమ్

॥ శ్రీ శంకరాచార్య కృతం దక్షిణామూర్త్యష్టకమ్ ॥ విశ్వం దర్పణదృశ్యమాననగరీతుల్యం నిజాన్తర్గతంపశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యథా నిద్రయా ।యః సాక్షాత్కురుతే ప్రబోధసమయే స్వాత్మానమేవాద్వయంతస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే ॥ 1 ॥ నిద్రించువాడు  తన ఊహాత్మకమైన దృశ్యమునే కలలో చూచుచూ…

శివనామావళ్యష్టకమ్

॥ శ్రీ శంకరాచార్య కృతం శివనామావళ్యష్టకమ్ ॥ హే చన్ద్రచూడ మదనాన్తక శూలపాణేస్థాణో గిరీశ గిరిజేశ మహేశ శమ్భో ।భూతేశ భీతభయసూదన మామనాథంసంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష ॥ 1 ॥ ఓ చంద్రుడు తలపై నున్న ఈశ్వరుడా! మన్మథుని సంహరించినవాడా! చేతిలో శూలము…

పాణ్డురఙ్గాష్టకమ్

॥ శ్రీ శంకరాచార్య కృతం పాణ్డురఙ్గాష్టకమ్ ॥ మహాయోగపీఠే తటే భీమరథ్యావరం పుణ్డరీకాయ దాతుం మునీన్ద్రైః ।సమాగత్య నిష్ఠన్తమానన్దకన్దంపరబ్రహ్మలిఙ్గం భజే పాణ్డురఙ్గమ్ ॥ 1॥ భీమరథీ నది ఒడ్డునందలి మహాయోగపీఠమునందు పుండరీకుడను భక్తునకు వరమిచ్చుటకై మునీంద్రులతో కలసి వచ్చి నిలుచున్నవాడు, ఆనందమునకు…

భవాన్యష్టకం

॥ శ్రీ శంకరాచార్య కృతం భవాన్యష్టకం ॥ న తాతో న మాతా న బన్ధుర్న దాతా న పుత్రో న పుత్రీ న భృత్యో న భర్తా ।న జాయా న విద్యా న వృత్తిర్మమైవ గతిస్త్వం గతిస్త్వం త్వమేకా భవాని ॥…

అచ్యుతాష్టకమ్

॥ శ్రీ శంకరాచార్య కృతం అచ్యుతాష్టకమ్ ॥ అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం  కృష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిమ్ ।శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం  జానకీనాయకం రామచన్ద్రం భజే ॥ 1 ॥ ప్రళయముననూ నాశములేనివాడు, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల పైవాడు, యోగిహృదయానందకరుడు, ప్రళయాంతమున కూడ…

శ్రీకృష్ణాష్టకమ్

|| శ్రీ శంకరాచార్య కృతం శ్రీకృష్ణాష్టకమ్ || శ్రియాశ్లిష్టో విష్ణుః స్థిరచరగురుర్వేదవిషయోధియాం సాక్షీ శుద్ధో హరిరసురహన్తాబ్జనయనః ।గదీ శఙ్ఖీ చక్రీ విమలవనమాలీ స్థిరరుచిఃశరణ్యో లోకేశో మమ భవతు కృష్ణోఽక్షివిషయః ॥ 1 ॥ లక్ష్మీదేవితో కూడియున్నవాడు, సర్వవ్యాపకుడు, స్థావర జంగమాత్మకమైన ప్రపంచమునకెల్ల …