గణపతి సర్వస్వం

గణపతి స్తోత్రాలు గణపతి కృతులు శ్రీవరసిద్ధి వినాయకుని పూజా విధానం మహాగణాధిపతి పూజావిధానాం పరమాచార్యులు వినాయకుడి తత్త్వం గురించి చెప్పిన ఉపన్యాసం all Ganapati posts

శ్రీ వరసిద్ధివినాయక పూజా (వినాయక చవితి పూజా)

ఇంటిలో తూర్పు భాగమున (లేక ఉత్తర భాగమున) ఒక ప్రత్యేక స్థలమందు - గోమయంతో అలికి, మ్రుగ్గుపెట్టి, దానిపై నొక పీట నుంచి, పీటకు పసుపు పూయవలయును. దానిపై అష్టదళ పద్మముగా పిండితో మ్రుగ్గువేసి, అందు నూతన వస్త్రమును వేయవలెను. అందు…

శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతము- విధి, కథ

వ్రతసామగ్రి : పసుపు, కుంకుమ, అక్షతలు, అగరువత్తులు, కర్పూరం, పువ్వులు, కొబ్బరికాయలు - 2, రవిక గుడ్డ, తమలపాకులు, పళ్ళు, వక్కలు, గంధము, తోరములకు దారం. పూజను ప్రారంభించుటకు ముందు తమ యింటికి తూర్పు భాగమును గోమయముతో అలికి శుభ్రపరిచి, అందు…

శ్రీ మంగళగౌరీ వ్రతము- విధి, కథ

శ్రీరస్తు శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః శ్రీగురుభ్యోనమః శ్రీ మంగళగౌరీవ్రతము వ్రతసామగ్రి: పసుపు , కుంకుమ, అక్షతలు , అగరువత్తులు, కర్పూరం, పువ్వులు, కొబ్బరికాయలు - 2 ,రవిక గుడ్డ, తమలపాకులు, పళ్ళు, వక్కలు, ఆవు నెయ్యి, అట్లకాడ (కాటుక కొరకు),…

శ్రీ సరస్వతీ వ్రతము- విధి, కథ | సరస్వతీ పూజా

శ్రీరస్తు | శ్రీగురుభ్యోనమః | శ్రీసరస్వతీపూజా | పురాణాచమనం కృత్వా ; ఈ క్రింది విధముగా పురాణాచమనము చేసి,1. కేశవాయ నమః2. నారాయణాయ నమః3. మాధవాయ నమః4. గోవిందాయ నమః5. విష్ణవే నమః6. మధుసూదనాయ నమః7. త్రివిక్రమాయ నమః8. వామనాయ నమః9. శ్రీధరాయ నమః10.…

విజయవాడ కనకదుర్గ అమ్మవారికి 2020 సంవత్సరములో నవరాత్రి అలంకారములు

శ్రీ స్వర్ణకవచాలంకృత శ్రీ దుర్గాదేవి 17-10-2020 శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ దేవి 18-10-2020 శ్రీ గాయత్రి దేవి 19-10-2020 శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి 20-10-2020 శ్రీ సరస్వతి దేవి 21-10-2020 శ్రీ లలిత త్రిపురసుందరీ దేవి 22-10-2020 శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవి 23-10-2020…

శ్రావణశుక్రవారము పాట

శ్రావణశుక్రవారము పాట కైలాసగిరియందు కైలాసవాసిని కైలాసపతితో కొలువుండగ ప్రమథాదిగణములు ప్రస్తుతింప పార్వతి అడిగె భక్తితో పరమేశ్వరునియిట్లు ||జయ మంగళం నిత్యశుభమంగళం|| ఏ పూజ,ఏవ్రతము,ఏ నోము భక్తులకు సర్వసంపదలిచ్చి వంశాభివృద్ధి నొందించును అనుచు పార్వతి పరమేశ్వరుని అడుగగా అతడీరీతి అనియెనిట్లు ||జయ|| కుండిన…

శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రత కథ

మందార పాటల పున్నాగ ఖర్జూరాది వృక్షములతో దట్టమైన అరణ్యముగల కైలాస శిఖరమున ప్రమథగణములు పరివేష్టించియుండ, లోకశంకరుడగు శంకరుడు, నవరత్నఖచితమగు సింహాసనమున పార్వతీ సమేతుడై ఆసీనుడైయుండెను. కుబేరుడు వరుణుడు ఇంద్రుడు మొదలగు దిక్పాలకులును, నారద అగస్త్య వాల్మీకి పరాశరాది మునిశ్రేష్టులును మహేశ్వరుని పర్యవేష్టించి…

శ్రావణమంగళవారము పాట

శ్రావణమంగళవారము పాట ఈశ్వర తనయునకు,పార్వతీపుత్రునకు గజాననునకు భక్తితోను, విభవమునిచ్చే వైభవదాయినిని వినుతింతునిన్ను వినయముగను ||జయమంగళం నిత్యశుభమంగళం|| మహిమీద వెలసిన మంగళగౌరిని మదిలోన కొలిచెద భక్తితోను పుడమిపైనొకరాజు సంతానహీనుడై పత్నితోగూడి కుములుచుండె ||జయ|| పరమేశ్వరుడంత జాలినొంది భూమీశుని ప్రాపుదమంచు భువికిదిగివచ్చె జంగమదేవరగా జగతికేతెంచి…

మహాగణాధిపతి పూజా

మహాగణాధిపతి పూజా (వావిళ్ళ వారి వ్రత రత్నాకరము ఆధారంగా) ప్రతీ నైమిత్తిక పూజలోనూ మహాగణాధిపతిపూజ చేయవలెను. ఈ పూజా సంకల్పం ముఖ్యపూజా సంకల్పంలో అంతర్భాగంగా ఉంటుంది, సంకల్పమునకు ముందుగా ఆచమనం, ప్రాణాయామాది శుద్ధి ప్రక్రియ కూడా ఉంటుంది. . పూర్తి విధి…

తులసీ పూజా

శ్రీరస్తు శ్రీగురుభ్యోనమః శ్రీ తులసి పూజా పురాణాచమనం కృత్వా ; ఈ క్రింది విధముగా పురాణాచమనము చేసి, ౧. కేశవాయ నమః ౨. నారాయణాయ నమః ౩. మాధవాయ నమః ౪. గోవిందాయ నమః ౫. విష్ణవే నమః ౬. మధుసూదనాయ…

శ్రీ గౌరీ పూజా

శ్రీరస్తు శ్రీగురుభ్యోనమః శ్రీ గౌరీపూజా పురాణాచమనం కృత్వా ; ఈ క్రింది విధముగా పురాణాచమనము చేసి,1. కేశవాయ నమః2. నారాయణాయ నమః3. మాధవాయ నమః4. గోవిందాయ నమః5. విష్ణవే నమః6. మధుసూదనాయ నమః7. త్రివిక్రమాయ నమః8. వామనాయ నమః9. శ్రీధరాయ నమః10.…