తిరుప్పావై- 27వ పాశురము

తిరుప్పావై -27వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము కూడారై వెల్లుమ్ శీర్ గోవిన్దా ! ఉన్దన్నైప్పాడిప్పఱై కొణ్డుయామ్ పెఱుశమ్మానమ్నాడుపుగళుమ్ పరిశినాల్ నన్రాగచ్చూడగమే తోళ్ వళైయే,తోడే, శెవిప్పూవే,పాడగమే,యెన్రనైయ పల్ కలనుమ్ యామణివోమ్,ఆడై యుడుప్పోమ్, అదన్ పిన్నే పాల్ శోఱుమూడ నెయ్…

తిరుప్పావై- 26వ పాశురము

తిరుప్పావై -26వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము మాలే ! మణివణ్ణా ! మార్గళి నీరాడువాన్మేలైయార్ శెయ్వనగళ్ వేణ్డువన కేట్టియేల్ఞాలత్తై యెల్లామ్ నడుఙ్గ మురల్వనపాలన్న వణ్ణత్తు ఉన్ పాఞ్జశన్నియమేపోల్వన శఙ్గఙ్గళ్, పోయ్ ప్పాడుడై యనవేశాల ప్పెరుమ్ పఱైయే, పల్లాణ్డిశైప్పారేకోలవిళక్కే,…

తిరుప్పావై- 25వ పాశురము

తిరుప్పావై -25వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము ఒరుత్తి మగనాయ్ పిఱన్దు ఓరిరవిల్ఒరుత్తి మగనాయ్ ఒళిత్తు వళర,తరక్కిలానాగి త్తాన్ తీఙ్గు నినైన్దకరుత్తై ప్పిళ్ళైపిత్తు కఞ్జన్ వయిట్రిల్నెరుప్పెన్న నిన్ర నెడు మాలే ! యున్నైఅరుత్తిత్తు వన్దోమ్ , పఱై తరుతియాకిల్తిరుత్తక్క…

తిరుప్పావై- 24వ పాశురము

తిరుప్పావై -24వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము అన్రిప్వులక మళన్దా యడిపోత్తిశెన్రఙ్గుత్తెన్నిలఙ్గైశెత్తాయ్! తిఱల్ పోత్తిపొన్రచ్చగడ ముదైత్తాయ్ ! పుగళ్ పోత్తికన్రు కుడైయా వెడుత్తాయ్ ! కుణం పోత్తికున్రుకుడైయా వెరిన్దాయ్ ! కళల్ పోత్తివెన్రు పగైక్కెడుక్కుమ్ నిన్ కైయిల్ వేల్…

తిరుప్పావై- 23వ పాశురము

తిరుప్పావై -23వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము మారిమలై ముళఞ్జిల్ మన్నిక్కిడన్దుఱఙ్గుమ్శీరియ శిఙ్గమరివిత్తుత్తీ విళిత్తువేరిమయిర్ పొఙ్గ వెప్పాడుమ్ పేర్ న్దుదరిమూరి నిమిర్ న్దు ముళఙ్గిప్పురప్పట్టుపోదరుమాపోలే, నీ పూవైప్పూవణ్ణా ! ఉన్కోయిల్ నిన్రిఙ్గనే పోన్దరుళి కోప్పుడైయశీరియ శిఙ్గాసనత్తిరున్దు యామ్ వన్దకారియమారాయ్…

తిరుప్పావై- 22వ పాశురము

తిరుప్పావై -22వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము అంగణ్ మాజ్ఞాలత్తరశర్ అభిమానబజ్ఞ్గమాయ్ వన్దు నిన్ పళ్ళిక్కట్టిల్ కీళేశజ్ఞ్గమిరుపార్ పోల్ వన్దుతలై ప్పెయ్ దోమ్కింగిణివాయ్ చ్చెయద తామరప్పూప్పోలేశెంజ్ఞ్గణ్ శిరిచ్చిరిదే యేమ్మేల్ విళియావోతింగళు మాదిత్తియను మెళున్దార్పోల్అజ్ఞ్గణ్ణిరణ్డుం కొండు ఎజ్ఞ్గళ్ మేల్ నోక్కుదియేల్ఎజ్ఞ్గళ్…

తిరుప్పావై- 21వ పాశురము

తిరుప్పావై -21 వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము ఏత్తకలంగ ళెదిరిపొంగి మీదళిప్పమాత్తాదే పాల్ శొరియుమ్ వళ్లల్ పెరుమ్ పశుక్కల్ఆత్త ప్పడైత్తాన్ మగనే ! యరివురాయ్ఊత్తముడైయాయ్ ! పెరియాయ్ ! ఉలగినిల్తోట్రమాయ్ నిన్ర శుడరే ! తుయిలెళాయ్మాత్తారునక్కు వలితులైన్దు…

తిరుప్పావై- 20వ పాశురము

తిరుప్పావై -20 వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము ముప్పత్తు మూవర్ అమరర్కు మున్ శెన్రుకప్పమ్ తవిర్కుమ్ కలియే తుయిలెళాయ్శెప్పముడైయాయ్ తిఱలుడైయాయ్ ! శెత్తార్కువెప్పమ్ కొడుక్కుమ్ విమలా తుయిలెళాయ్శెప్పన్న మెన్ములైచ్చెవ్వాయ్ చ్చిరు మరుంగుల్నప్పిన్నై నంగాయ్ ! తిరువే !…

తిరుప్పావై- 19వ పాశురము

తిరుప్పావై -19 వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము కుత్తు విళక్కెరియ క్కోట్టుక్కాల్ కట్టిల్ మేల్మెత్తెన్ర పఞ్చశయనత్తిన్ మేలేరికొత్తలర్ పూజ్ఞ్గళల్ నప్పిన్నై కొంగైమేల్వైత్తుక్కిడన్ద మలర్ మార్పా ! వాయ్ తిరవాయ్మెత్తడజ్ఞ్కణ్ణినాయ్ నీ యున్మణాలనైఎత్తనైపోదుమ్ తుయిలెళ వొట్టాయ్ కాణ్ఎత్తనై యేలుమ్…

తిరుప్పావై- 18వ పాశురము

తిరుప్పావై -18 వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము ఉన్దు మదకళిత్త! నోడాద తోళ్వలియన్నన్ద గోపాలన్ మరుమగళే ! నప్పిన్నాయ్ !కన్దమ్ కమళుమ్ కుళలీ ! కడై తిరవాయ్వన్దెఙ్గుమ్ కోళియళైత్తనగాణ్ మాదవిప్పన్దల్ మేల్ పల్ కాల్ కుయిలి నఙ్గల్…

తిరుప్పావై- 17వ పాశురము

తిరుప్పావై -17 వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము అమ్బరమే , తణ్ణీరే శోఱే అఱమ్ శెయ్యుమ్ఎమ్బెరుమాన్ ! నన్దగోపాలా! ఎళున్దిరాయ్,కొమ్బనార్కెల్లామ్ కొళున్దే ! కులవిళక్కేఎమ్బెరుమాట్టి! యశోదాయ్! అఱివురాయ్!అమ్బర మూడఱుతోఙ్గి యులగళన్దఉమ్బర్ కోమానే ! ఉఱఙ్గాదెళున్దిరాయ్శెమ్ పొర్కళ లడిచ్చెల్వా…

తిరుప్పావై- 16వ పాశురము

తిరుప్పావై -16 వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము :- నాయగనాయ్ నిన్ర నన్దగోపనుడైయకోయిల్ కాప్పానే ! కొడిత్తోన్రుమ్ తోరణవాశల్ కాప్పానే ! మణిక్కదవమ్ తాళ్ తిరవాయ్ఆయర్ శిరుమియరోముక్కు అరై పరైమాయన్ మణివణ్ణన్ నెన్నెలేవాయ్ నేర్ న్దాన్తోయోమాయ్ వన్దోమ్…

తిరుప్పావై- 15వ పాశురము

తిరుప్పావై -15 వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము :- ఎల్లే యిలంగిళియే ! యిన్నమురంగుదియో?శిల్లెన్రళై యేన్మిన్? నజ్ఞ్గైమీర్, పోదరుగిన్రేన్వల్లై ఉన్ కట్టురైగళ్ పణ్డేయున్ వాయఱిదుమ్వల్లీర్గళ్ నీజ్ఞ్గళే, నానేదా నాయుడుగఒల్లై నీపోదాయ్, ఉనక్కెన్న వేఱుడైయై ?ఎల్లారుమ్ పోన్దారో? పోన్దార్,…

తిరుప్పావై- 14వ పాశురము

తిరుప్పావై -14 వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము :- ఉజ్ఞ్గల్ పుళైక్కడై తోట్టత్తు వావియుల్శెజ్ఞ్గళు నీర్వాయ్ నెగిలిన్దుఆంబల్వాయ్ కూమ్బినకాణ్శెజ్ఞ్గల్పొడిక్కూరై వెణ్ బల్ తవత్తవర్తజ్ఞ్గల్ తిరుక్కోయిల్ శజ్ఞ్గిడువాన్ పోగిన్రార్ఎజ్ఞ్గలై మున్న మెళుప్పువాన్ వాయ్ పేశుమ్నజ్ఞ్గా యెలున్దిరాయ్ నాణాదాయ్ నావుడై…

తిరుప్పావై- 13వ పాశురము

తిరుప్పావై - 13వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము :- పుళ్ళిన్ వాయ్ కీణ్డానైప్పొల్లా వరక్కనై,క్కిళ్ళి క్కళైన్దానై క్కీర్తిమై పాడిప్పోయ్,ప్పిళ్ళైగళెల్లారుమ్ పావైక్క,ళమ్బుక్కార్,వెళ్ళియెళు న్దువియాళముఱఙ్గిత్తు,పుళ్ళుమ్ శిలుమ్బిన గాణ్ పోదరి క్కణ్ణినాయ్,కుళ్ళక్కుళిరక్కుడైన్దు నీరాడాదే,పళ్ళిక్కిడత్తియో పావాయ్ ! నీనన్నాళాల్,కళ్ళమ్ తవిర్‍న్దు కలన్దేలో రెమ్బావాయ్…

తిరుప్పావై- 12వ పాశురము

తిరుప్పావై - 12వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 12వ పాశురము :- కనైత్తిళం కత్తెరుమై కన్రుక్కిరంగినినైత్తుములై వళియే నిన్రుపాల్ శోర,ననైత్తిల్లమ్ శేరాక్కుమ్ నర్చెల్వన్తంగాయ్పనిత్తెలైవీళ నిన్వాశల్ కడైపత్తిచ్చినత్తినాల్ తెన్నిలజ్ఞ్గైక్కోమానై చెత్తమనత్తుక్కినియానై ప్పాడవుమ్ నీ వాయ్ తిఱవాయ్ఇనిత్తా నెళున్దిరాయ్ ఈదెన్న పేరుఱక్కమ్అనైత్తిల్లత్తారు…

తిరుప్పావై- 11వ పాశురము

తిరుప్పావై - 11వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 11వ పాశురము :- కత్తు క్కఱవై క్కణంగళ్ పల కఱన్దుశెతార్ తిఱ లళియ చ్చెన్రు శెరుచ్చెయ్యుమ్కుత్త మొన్రిల్లాద కోవలర్దమ్ పొర్కొడియేపుత్తర వల్గుల్ పునమయిలే పోదరాయ్శుత్తత్తు తోళిమారెల్లారుమ్ వన్దు నిన్ముత్తమ్ పుగున్దు…

తిరుప్పావై- 10వ పాశురము

తిరుప్పావై - 10వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 10వ పాశురము :- నోత్తు చ్చువర్‍క్కమ్ పుహిగిన్ఱ అమ్మనాయ్!మాత్తముమ్ తారారో వాశల్ తిఱవాదార్నాత్తత్తుళాయ్ ముడి నారాయణన్; - నమ్మాల్పోత్తప్పఱై తరుమ్ పుణ్ణియనాల్; పణ్డొరునాళ్,కూత్తత్తిన్ వాయ్ వీళ్‍న్ద కుమ్బకరణనుమ్తోత్తు మునక్కే పెరున్దుయిల్…

తిరుప్పావై- 9వ పాశురము

తిరుప్పావై - 9వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 9వ పాశురము :- తూమణి మాడత్తుచ్చుత్తమ్ విళక్కెరియతూపమ్ కమళ త్తుయిలణై మేల్ కణ్ వళరుమ్మామాన్ మగళే ! మణిక్కదవమ్ తాళ్ తిరవాయ్మామీర్! అవళై యెళుప్పీరో! ఉన్ మగళ్ దాన్ఊమైయో ?…

తిరుప్పావై- 8వ పాశురము

తిరుప్పావై - 8వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 8వ పాశురము:- కీళ్ వానమ్ వెళ్ళెన్రు ఎరుమై శిరు వీడుమేయ్వాన్ పరన్దనకాణ్! మిక్కుళ్ళ పిళ్ళైగళుమ్పోవాన్ పోగిన్రారై పోగామల్ కాత్తున్నైకూవువాన్ వన్దు నిన్రోమ్ కోదుకలముడైయపావాయ్ ! ఎళు న్దిరాయ్, పాడిప్పరై కొణ్డుమావాయ్  పిళన్దానై…