సూర్య గ్రహణం

ఈ ఆశ్వయుజ బహుళ అమావాస్యా మంగళవారము 25-10-2022 నాడు స్వాతీ నక్షత్రములో తులారాశి యందు కేతుగ్రస్త సూర్య గ్రహణం సంభవించును. స్పర్శకాలం పగలు గం 04:59 ని సూర్యాస్తమయ కాలం (హైదరాబాదు) సాయంకాలం గం. 05:45 ని మోక్షకాలం రాత్రి గం.…

పంచాంగం 22-10-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయము06:14సూర్యాస్తమయము05:46తిథికృష్ణ ద్వాదశిసాయంత్రం 05:57నక్షత్రముపూర్వఫల్గునిపగలు 01:45యోగముబ్రహ్మసాయంత్రం 05:06కరణంతైతులసాయంత్రం 05:57గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:58అమృతఘడియలుఉదయం 07:00నుండి08:41దుర్ముహూర్తముఉదయం 06:14నుండి07:46వర్జ్యమురాత్రి 09:10నుండి10:49 శనిత్రయోదశీ (ఉపవాసము, ప్రదోషకాల శివపూజా, బ్రాహ్మణభోజనము విశేష ఫల ప్రదములు), త్రిపుష్కరయోగః (పగలు 01:45 నుండి…

పంచాంగం 21-10-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయము06:14సూర్యాస్తమయము05:47తిథికృష్ణ ఏకాదశిసాయంత్రం 05:18నక్షత్రముమఘపగలు 12:24యోగముశుక్లసాయంత్రం 05:42కరణంబాలవసాయంత్రం 05:18కౌలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:37అమృతఘడియలుపగలు 09:48నుండి11:32దుర్ముహూర్తముపగలు 08:33నుండి09:19పగలు 12:24నుండి01:10వర్జ్యమురాత్రి 08:51నుండి10:32 సర్వేషాం రమైకాదశీ, గోవత్సద్వాదశీ, (శ్రాద్ధతిథిః - ఏకాదశీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన…

పంచాంగం 20-10-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయము06:14సూర్యాస్తమయము05:48తిథికృష్ణ దశమిసాయంత్రం 04:00నక్షత్రముఆశ్రేషపగలు 10:27యోగముశుభసాయంత్రం 05:48కరణంభద్రసాయంత్రం 04:00బవరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:39అమృతఘడియలుపగలు 08:41నుండి10:27పగలు 10:05నుండి10:52దుర్ముహూర్తముపగలు 02:43నుండి03:29వర్జ్యమురాత్రి 11:25నుండి01:09 (శ్రాద్ధతిథిః - దశమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి…

పంచాంగం 19-10-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయము06:14సూర్యాస్తమయము05:48తిథికృష్ణ నవమిపగలు 02:10నక్షత్రముపుష్యమిపగలు 08:00యోగముసాధ్యసాయంత్రము 05:28కరణంగరజిపగలు 02:10వణిజరాత్రి 03:05అమృతఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తముపగలు 11:38నుండి12:24వర్జ్యమురాత్రి 10:06నుండి11:52 (శ్రాద్ధతిథిః - లేదు) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి. Panchangam

పంచాంగం 18-10-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయము06:13సూర్యాస్తమయము05:49తిథికృష్ణ అష్టమిపగలు 11:56నక్షత్రముపుష్యమిపూర్తియోగముసిద్ధసాయంత్రము 04:49కరణంకౌలవపగలు 11:56తైతులరాత్రి 01:03అమృతఘడియలురాత్రి 12:51నుండి02:38దుర్ముహూర్తముపగలు 08:32నుండి09:19రాత్రి 10:47నుండి11:37వర్జ్యముపగలు 02:08నుండి03:55 అనఘాష్టమీ, (శ్రాద్ధతిథిః - నవమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.…

పంచాంగం 17-10-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయము06:13సూర్యాస్తమయము05:50తిథికృష్ణ సప్తమిపగలు 09:29నక్షత్రముపునర్వసురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:11యోగముశివపగలు 03:59కరణంబవపగలు 09:29బాలవరాత్రి 10:43అమృతఘడియలురాత్రి 02:30నుండి04:17దుర్ముహూర్తముపగలు 12:25నుండి01:11పగలు 02:44నుండి03:31వర్జ్యముపగలు 03:43నుండి05:30 అనధ్యాయః, తులా సంక్రమణం రాత్రి 07:20 (సంక్రమణ ప్రయుక్త విషువత్ పుణ్యకాలము పగలు 12:19…

పంచాంగం 16-10-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయము06:13సూర్యాస్తమయము05:50తిథికృష్ణ షష్ఠిఉదయం 07:03నక్షత్రముఆర్ద్రరాత్రి 02:14యోగముపరిఘపగలు 03:08కరణంవణిజఉదయం 07:03భద్రరాత్రి 08:16అమృతఘడియలుపగలు 03:02నుండి04:50దుర్ముహూర్తముసాయంత్రంషః 04:17నుండి05:04వర్జ్యముపగలు 08:46నుండి10:34 భానుసప్తమి (స్నానం, దానం తథా శ్రాద్ధం సర్వం తత్ర అక్షయం భవేత్), ప్రదోషః, త్రిపుష్కరయోగః(రాత్రి 02:14 నుండి…

పంచాంగం 15-10-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయము06:13సూర్యాస్తమయము05:51తిథికృష్ణ షష్ఠిపూర్తినక్షత్రముమృగశిరరాత్రి 11:22యోగమువరీయాన్పగలు 02:24కరణంగరజిసాయంత్రం 05:58అమృతఘడియలుపగలు 01:38నుండి03:24దుర్ముహూర్తముఉదయం 06:13నుండి07:46వర్జ్యములేదు (శ్రాద్ధతిథిః - షష్ఠీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి. Panchangam

పంచాంగం 14-10-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయము06:12సూర్యాస్తమయము05:52తిథికృష్ణ పంచమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:52నక్షత్రమురోహిణిరాత్రి 08:49యోగమువ్యతీపాతపగలు 01:58కరణంకౌలవసాయంత్రం 04:01తైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:52అమృతఘడియలుసాయంత్రం 05:20నుండి07:04దుర్ముహూర్తముపగలు 08:32నుండి09:19పగలు 12:25నుండి01:12వర్జ్యముపగలు 12:07నుండి01:51రాత్రి 03:01నుండి04:47 (శ్రాద్ధతిథిః - పంచమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 13-10-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయము06:12సూర్యాస్తమయము05:52తిథికృష్ణ చతుర్థిరాత్రి 03:10నక్షత్రముకృత్తికసాయంత్రం 06:44యోగముసిద్దిపగలు 01:56కరణంబవపగలు 02:35బాలవరాత్రి 03:10అమృతఘడియలుసాయంత్రం 04:11నుండి05:53దుర్ముహూర్తముపగలు 10:05నుండి10:05పగలు 02:45నుండి03:32వర్జ్యముఉదయం 07:40వరకు సంకష్టహర చతుర్థీ, (చన్ద్రోదయం రాత్రి 08:32), కరక చతుర్థీ, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః - చతుర్థీ) గమనిక…

పంచాంగం 12-10-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, బుధవాసరే సూర్యోదయము06:12సూర్యాస్తమయము05:53తిథికృష్ణ తృతీయరాత్రి 02:01నక్షత్రముభరణిసాయంత్రం 05:13యోగమువజ్రపగలు 02:22కరణంవణిజపగలు 01:46భద్రరాత్రి 02:01అమృతఘడియలుపగలు 12:15నుండి01:54దుర్ముహూర్తముపగలు 11:39నుండి12:26వర్జ్యమురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:58నుండి చన్ద్రోదయోమావ్రతం (అట్లతద్దె), (చన్ద్రోదయః రాత్రి 07:41), (శ్రాద్ధతిథిః - తృతీయా) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 11-10-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, కుజవాసరే సూర్యోదయము06:12సూర్యాస్తమయము05:54తిథికృష్ణ ద్వితీయరాత్రి 01:32నక్షత్రముఅశ్వినిసాయంత్రం 04:21యోగముహర్షణపగలు 03:19కరణంతైతులపగలు 01:36గరజిరాత్రి 01:32అమృతఘడియలుపగలు 09:04నుండి10:41దుర్ముహూర్తముపగలు 08:32నుండి09:19రాత్రి 10:49నుండి11:38వర్జ్యముపగలు 12:18నుండి01:55రాత్రి 02:18నుండి03:57 భౌమాశ్వినీ యోగః (యేన కేనాపి స్తోత్ర / మంత్ర జపేన మహామృత్యుం తరతి), అశూన్యశయనవ్రతం…

పంచాంగం 10-10-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, సోమవాసరే సూర్యోదయము06:11సూర్యాస్తమయము05:55తిథికృష్ణ ప్రతిపత్రాత్రి 01:41నక్షత్రమురేవతిసాయంత్రం 04:05యోగమువ్యాఘాతసాయంత్రం 04:45కరణంబాలవపగలు 02:03కౌలవరాత్రి 01:41అమృతఘడియలుపగలు 01:43నుండి03:18దుర్ముహూర్తముపగలు 12:26నుండి01:13పగలు 02:47నుండి03:34వర్జ్యములేదు యాగః, (శ్రాద్ధతిథిః - ప్రతిపత్) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.…

పంచాంగం 09-10-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, భానువాసరే సూర్యోదయము06:11సూర్యాస్తమయము05:55తిథిశుక్ల పూర్ణిమరాత్రి 02:26నక్షత్రముఉత్తరాభాద్రసాయంత్రం 04:23యోగముధ్రువసాయంత్రం 06:38కరణంభద్రపగలు 03:04బవరాత్రి 02:26అమృతఘడియలుపగలు 11:45నుండి01:17దుర్ముహూర్తముసాయంత్రం 04:21నుండి05:08వర్జ్యమురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:14నుండి05:49 చన్ద్రార్కయోగః (స్నాన దానాదులు మహా ఫలప్రదములు), దత్తదిగంబర దత్తావతారః, అన్వాధానం, ఆగ్రయణం (తేన సహ /…

పంచాంగం 08-10-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయము06:11సూర్యాస్తమయము05:56తిథిశుక్ల చతుర్దశిరాత్రి 03:42నక్షత్రముపూర్వాభాద్రసాయంత్రం 05:10యోగమువృద్ధిరాత్రి 08:55కరణంగరజిసాయంత్రం 04:33వణిజరాత్రి 03:42అమృతఘడియలుపగలు 09:33నుండి11:04దుర్ముహూర్తముఉదయం 06:11నుండి07:45వర్జ్యమురాత్రి 02:27నుండి04:00 (శ్రాద్ధతిథిః - చతుర్దశీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి. Panchangam

పంచాంగం 07-10-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం తదుపరి త్రయోదశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయము06:11సూర్యాస్తమయము05:57తిథిశుక్ల ద్వాదశిఉదయం 07:27త్రయోదశిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:24నక్షత్రముశతభిషంసాయంత్రం 06:18యోగముగండరాత్రి 11:30కరణంబాలవఉదయం 07:27కౌలవసాయంత్రం 06:25తైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:24అమృతఘడియలుపగలు 11:31నుండి01:02దుర్ముహూర్తముపగలు 08:32నుండి09:19పగలు 12:28నుండి01:15వర్జ్యమురాత్రి 12:24నుండి01:55 గో / పద్మనాభ ద్వాదశీ, ప్రదోషః, ప్రదోష…

పంచాంగం 06-10-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయము06:11సూర్యాస్తమయము05:58తిథిశుక్ల ఏకాదశిపగలు 09:41నక్షత్రముధనిష్ఠరాత్రి 07:42యోగముశూలరాత్రి 02:19కరణంభద్రపగలు 09:41బవరాత్రి 08:34అమృతఘడియలుపగలు 09:58నుండి11:28దుర్ముహూర్తముపగలు 10:07నుండి10:54పగలు 02:49నుండి03:37వర్జ్యమురాత్రి 02:29నుండి03:59 సర్వేషాం విజయైకాదశీ, ఏకాదశీ గురువారవ్రతం, గోపద్మ / తులసీ/ రంగవల్లీ/ గోద్వాదశీ వ్రతారంభములు, (శ్రాద్ధతిథిః -…

పంచాంగం 05-10-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయము06:10సూర్యాస్తమయము05:58తిథిశుక్ల దశమిపగలు 12:00నక్షత్రముశ్రవణంరాత్రి 09:14యోగముసుకర్మపగలు 08:19ధృతిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:17కరణంగరజిపగలు 12:00వణిజరాత్రి 10:50అమృతఘడియలుపగలు 11:32నుండి01:01దుర్ముహూర్తముపగలు 11:40నుండి12:28వర్జ్యమురాత్రి 12:59నుండి02:29 విజయదశమీ, (విజయ ముహూర్తము (1) పగలు 02:02 నుండి 02:49, (2) రాత్రి 06:22…

పంచాంగం 04-10-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయము06:10సూర్యాస్తమయము05:59తిథిశుక్ల నవమిపగలు 02:20నక్షత్రముఉత్తరాషాఢరాత్రి 10:50యోగముఅతిగండపగలు 11:21కరణంకౌలవపగలు 02:20తైతులరాత్రి 01:10అమృతఘడియలుసాయంత్రం 04:51నుండి06:20దుర్ముహూర్తముపగలు 08:32నుండి09:19రాత్రి 10:51నుండి11:40వర్జ్యముఉదయం 07:52నుండి09:22రాత్రి 02:34నుండి04:03 మహానవమీ, స్వారోచిషమన్వాదిః, (శ్రాద్ధతిథిః - నవమీ + దశమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…