పంచాంగం 19-11-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయము06:27సూర్యాస్తమయము05:36తిథికృష్ణ దశమిపగలు 10:26నక్షత్రముఉత్తరఫల్గునిరాత్రి 12:10యోగమువిష్కంభరాత్రి 12:20కరణంభద్రపగలు 10:26బవరాత్రి 10:31అమృతఘడియలుసాయంత్రం 04:38నుండి06:18దుర్ముహూర్తముఉదయం 06:27నుండి07:56వర్జ్యముఉదయం 06:35నుండి08:16 (శ్రాద్ధతిథిః - ఏకాదశీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి. Panchangam

పంచాంగం 18-11-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయము06:26సూర్యాస్తమయము05:36తిథికృష్ణ నవమిపగలు 09:30నక్షత్రముపూర్వఫల్గునిరాత్రి 11:03యోగమువైధృతిరాత్రి 01:07కరణంగరజిపగలు 09:30వణిజరాత్రి 09:58అమృతఘడియలుసాయంత్రం 04:11నుండి05:54దుర్ముహూర్తముపగలు 08:40నుండి09:25పగలు 12:23నుండి01:08వర్జ్యముఉదయం 07:35వరకు (శ్రాద్ధతిథిః - దశమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.…

పంచాంగం 17-11-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయము06:26సూర్యాస్తమయము05:36తిథికృష్ణ అష్టమిఉదయం 07:55నక్షత్రముమఘరాత్రి 09:16యోగముఐంద్రరాత్రి 01:20కరణంకౌలవఉదయం 07:55తైతులరాత్రి 08:42అమృతఘడియలుసాయంత్రం 06:38నుండి08:23దుర్ముహూర్తముపగలు 10:09నుండి10:54పగలు 02:37నుండి03:22వర్జ్యముపగలు 08:06నుండి09:51రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:52నుండి (శ్రాద్ధతిథిః - నవమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు…

పంచాంగం 16-11-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయము06:25సూర్యాస్తమయము05:36తిథికృష్ణ అష్టమిపూర్తినక్షత్రముఆశ్రేషసాయంత్రము 06:55యోగముబ్రహ్మరాత్రి 01:05కరణంబాలవసాయంత్రం 06:52అమృతఘడియలుసాయంత్రం 05:08నుండి06:55దుర్ముహూర్తముపగలు 11:38నుండి12:23వర్జ్యముఉదయం 06:26నుండి08:13 బుధాష్టమీ (స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు) + దుర్గావ్రతం, అనఘాష్టమీ, కాలభైరవాష్టమీ, ఇన్ద్రసావర్ణిక మన్వాదిః, వృశ్చిక సంక్రమణం రాత్రి 07:15…

పంచాంగం 15-11-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయము06:24సూర్యాస్తమయము05:36తిథికృష్ణ సప్తమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:49నక్షత్రముపుష్యమిసాయంత్రము 04:10యోగముశుక్లరాత్రి 12:29కరణంభద్రసాయంత్రం 04:36బవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:49అమృతఘడియలుపగలు 08:59నుండి10:47దుర్ముహూర్తముపగలు 08:38నుండి09:23రాత్రి 10:44నుండి11:35వర్జ్యములేదు సావిత్రీ కల్పాదిః, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః - సప్తమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన…

పంచాంగం 08-11-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, కుజవాసరే సూర్యోదయము06:21సూర్యాస్తమయము05:38తిథిశుక్ల పూర్ణిమసాయంత్రము 04:35నక్షత్రముభరణిరాత్రి 01:39యోగమువ్యతీపాతరాత్రి 09:46కరణంబవసాయంత్రం 04:35బాలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:57అమృతఘడియలురాత్రి 08:39నుండి10:19దుర్ముహూర్తముపగలు 08:36నుండి09:22రాత్రి 10:43నుండి11:34వర్జ్యముపగలు 10:39నుండి12:19 మహాకార్తికీ, సముద్రస్నానం, యతీనాం చాతుర్మాస్య వ్రత సమాప్తిః, యోగిరాజ దత్తావతారః, కుమారస్వామి దర్శనం, దక్ష…

పంచాంగం 07-11-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయము06:20సూర్యాస్తమయము05:39తిథిశుక్ల చతుర్దశిసాయంత్రము 04:19నక్షత్రముఅశ్వినిరాత్రి 12:38యోగముసిద్ధిరాత్రి 10:37కరణంవణిజసాయంత్రం 04:19భద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:27అమృతఘడియలుసాయంత్రం 05:16నుండి06:55దుర్ముహూర్తముపగలు 12:23నుండి01:08పగలు 02:38నుండి03:23వర్జ్యమురాత్రి 08:33నుండి10:11 చూడామణియోగః (స్నాన దానాదులు మహా ఫలప్రదములు), తులసీవ్రతోద్యాపనం (మతాన్తరం), త్రిపురోత్సవః, కార్తిక వ్రతోద్యాపనం (పూర్ణిమాన్త…

చంద్రగ్రహణం

ఈ కార్తిక శుక్ల పూర్ణిమా మంగళవారము 08-11-2022 నాడు భరణీ నక్షత్రములో మేషరాశిలో రాహుగ్రస్త చంద్రగ్రహణం సంభవించును.  స్పర్శ కాలం పగలు గం 02:39  సూర్యాస్తమయం (హైదరాబాదు) సాయంకాలం గం 05:38  మోక్ష కాలం రాత్రి గం 06:19  మొత్తం పుణ్యకాలం…

పంచాంగం 06-11-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయము06:20సూర్యాస్తమయము05:39తిథిశుక్ల త్రయోదశిసాయంత్రము 04:31నక్షత్రమురేవతిరాత్రి 12:05యోగమువజ్రరాత్రి 11:50కరణంతైతులసాయంత్రం 04:31గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:25అమృతఘడియలురాత్రి 09:40నుండి11:17దుర్ముహూర్తముసాయంత్రం 04:08నుండి04:54వర్జ్యముపగలు 12:01నుండి01:38 అనధ్యాయః, వైకుంఠచతుర్దశీ, విశ్వేశ్వర ప్రతిష్ఠాదినం (అద్యోపవాసః రాత్ర్యన్తే అరుణోదయకాలే పూజా - ఉదయోత్తర చతుర్దశ్యాం పారణం),…

పంచాంగం 05-11-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయము06:20సూర్యాస్తమయము05:39తిథిశుక్ల ద్వాదశిసాయంత్రము 05:09నక్షత్రముఉత్తరాభాద్రరాత్రి 11:57యోగముహర్షణరాత్రి 01:23కరణంబాలవసాయంత్రం 05:09కౌలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:50అమృతఘడియలురాత్రి 07:13నుండి08:47దుర్ముహూర్తముఉదయం 06:20నుండి07:51వర్జ్యముపగలు 09:43నుండి11:18 గృహస్థానాం చాతుర్మాస్యా వ్రత సమాప్తిః, ప్రదోషః, ప్రదోష పూజా, శ్యామకమలలోచన దత్తావతారః, స్వాయంభువమన్వాదిః, శనిత్రయోదశీ (ఉపవాసము,…

పంచాంగం 04-11-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయము06:19సూర్యాస్తమయము05:40తిథిశుక్ల ఏకాదశిసాయంత్రము 06:11నక్షత్రముపూర్వాభాద్రరాత్రి 12:13యోగమువ్యాఘాతరాత్రి 03:15కరణంవణిజఉదయము 06:51భద్రసాయంత్రము 06:11బవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:40అమృతఘడియలుసాయంత్రం 04:25నుండి05:59దుర్ముహూర్తముపగలు 08:35నుండి09:21పగలు 12:22నుండి01:08వర్జ్యముఉదయము 07:03నుండి08:37 సర్వేషాంబోధనైకాదశీ (ఉత్థానైకాదశీ), క్షీరాబ్ధ్యేకాదశీ, భీష్మపంచకవ్రతారంభః, తులసీపద్మవ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః - ఏకాదశీ) గమనిక :…

పంచాంగం 03-11-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయము06:19సూర్యాస్తమయము05:40తిథిశుక్ల దశమిరాత్రి 07:32నక్షత్రముశతభిషంరాత్రి 12:49యోగమువృద్ధిఉదయం 07:48ధ్రువరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:23కరణంతైతులపగలు 08:22గరజిరాత్రి 07:32అమృతఘడియలుసాయంత్రం 05:53నుండి07:26దుర్ముహూర్తముపగలు 10:06నుండి10:51పగలు 02:38నుండి03:24వర్జ్యముపగలు 08:39నుండి10:11 దశావ్రతం , (శ్రాద్ధతిథిః - దశమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన…

పంచాంగం 02-11-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయము06:18సూర్యాస్తమయము05:41తిథిశుక్ల నవమిరాత్రి 09:11నక్షత్రముధనిష్ఠరాత్రి 01:43యోగముగమ్డపగలు 10:26కరణంబాలవపగలు 10:08కౌలవరాత్రి 09:11అమృతఘడియలుపగలు 03:49నుండి05:20దుర్ముహూర్తముపగలు 11:27నుండి12:22వర్జ్యముఉదయం 06:41నుండి08:12 అక్షయ నవమి, విష్ణుత్రిరాత్రవ్రతం, కృతయుగాదిః (యుగాదిరనధ్యాయః / సముద్రస్నానం) , (శ్రాద్ధతిథిః - నవమీ) గమనిక :…

పంచాంగం 31-10-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయము06:18సూర్యాస్తమయము05:41తిథిశుక్ల సప్తమిరాత్రి 01:12నక్షత్రముఉత్తరాషాఢరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:15యోగముధృతిసాయంత్రం 04:12కరణంగరజిపగలు 02:20వణిజరాత్రి 01:12అమృతఘడియలురాత్రి 10:15నుండి11:45దుర్ముహూర్తముపగలు 12:22నుండి01:08పగలు 02:39నుండి03:24వర్జ్యముపగలు 01:16నుండి02:46 యాజ్ఞవల్క్య జయంతి, (శ్రాద్ధతిథిః - సప్తమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 30-10-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయము06:17సూర్యాస్తమయము05:42తిథిశుక్ల షష్ఠిపగలు 03:27నక్షత్రముమూలపగలు 07:25పూర్వాషాఢరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:46యోగముసుకర్మరాత్రి 07:15కరణంకౌలవపగలు 04:38తైతులరాత్రి 03:27అమృతఘడియలురాత్రి 01:18నుండి02:48దుర్ముహూర్తముసాయంత్రం 04:11నుండి04:56వర్జ్యముఉదయం 07:25వరకుసాయంత్రం 04:21నుండి05:51 స్కందషష్ఠీ, రవిషష్ఠీ, త్రిపుష్కరయోగః (రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:46 నుండి సూర్యోదయము వరకు), (శ్రాద్ధతిథిః…

పంచాంగం 29-10-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్థ్యాం తదుపరి పంచమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయము06:17సూర్యాస్తమయము05:42తిథిశుక్ల చతుర్థీపగలు 08:13పంచమీరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:49నక్షత్రముజ్యేష్ఠపగలు 09:04యోగముఅతిగండరాత్రి 10:21కరణంభద్రపగలు 08:13బవరాత్రి 07:01బాలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:49అమృతఘడియలురాత్రి 01:27నుండి02:57దుర్ముహూర్తముఉదయం 06:17నుండి07:48వర్జ్యమురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:55నుండి నాగపంచమీ, (శ్రాద్ధతిథిః - పంచమీ) గమనిక :…

పంచాంగం 28-10-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయము06:16సూర్యాస్తమయము05:43తిథిశుక్ల తృతీయపగలు 10:32నక్షత్రముఅనూరాధపగలు 10:41యోగముశోభనరాత్రి 01:28కరణంగరజిపగలు 10:32వణిజరాత్రి 09:22అమృతఘడియలురాత్రి 12:52నుండి02:21దుర్ముహూర్తముపగలు 08:33నుండి09:19పగలు 12:22నుండి01:08వర్జ్యముపగలు 03:54నుండి05:24 త్రిలోచనగౌరీవ్రతం, నాగచతుర్థీ (వల్మీకపూజా), దూర్వాగణపతి వ్రతం, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః - చతుర్థీ) గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 25-10-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, కుజవాసరే సూర్యోదయము06:15సూర్యాస్తమయము05:45తిథిఅమావాస్యసాయంత్రం 04:14నక్షత్రముచిత్రపగలు 02:12యోగమువిష్కంభపగలు 12:27కరణంనాగవంసాయంత్రం 04:14కింస్తుఘ్నంరాత్రి 03:26అమృతఘడియలుఉదయము 07:55నుండి09:29రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:52నుండిదుర్ముహూర్తముపగలు 08:33నుండి09:19రాత్రి 10:45నుండి12:35వర్జ్యమురాత్రి 07:36నుండి09:09 సూర్యగ్రహణం, దర్శశ్రాద్ధం(పితృతర్పణం), అమాభౌమవార యోగః (జాహ్నవీ స్నానేన గోసహస్రఫలం), (శ్రాద్ధతిథిః - అమావాస్యా) సూర్యగ్రహణం…

పంచాంగం 24-10-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయము06:15సూర్యాస్తమయము05:45తిథికృష్ణ చతుర్దశిసాయంత్రం 05:22నక్షత్రముహస్తపగలు 02:37యోగమువైధృతిపగలు 02:27కరణంశకునిసాయంత్రం 05:22చతుష్పాత్రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:48అమృతఘడియలుపగలు 08:35నుండి10:11దుర్ముహూర్తముపగలు 12:23నుండి01:09పగలు 02:41నుండి03:27వర్జ్యమురాత్రి 10:29నుండి12:03 నరకచతుర్దశీ, (అభ్యంగ స్నానము ఈనాటి సూర్యోదయాత్ పూర్వమే చన్రోదయ కాలమున సూమారు 04:57 కి…

పంచాంగం 23-10-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయము06:15సూర్యాస్తమయము05:46తిథికృష్ణ త్రయోదశిసాయంత్రం 05:58నక్షత్రముఉత్తరఫల్గునిపగలు 02:29యోగముఐంద్రసాయంత్రం 04:01కరణంవణిజసాయంత్రం 05:58భద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:40అమృతఘడియలుఉదయం 07:04నుండి08:43దుర్ముహూర్తముసాయంత్రం 04:14నుండి05:00వర్జ్యమురాత్రి 10:56నుండి12:32 మాసశివరాత్రిః, వృశ్చికాయనం పగలు 04:00 (అయన ప్రయుక్త హరిపద పుణ్యకాలము పగలు 09:36 నుండి పగలు…