ఈశావాస్యోపనిషత్ – శంకరభాష్యముతో – సంపూర్ణమ్

ఈశితా సర్వభూతానాం సర్వభూతమయశ్చ యః । ఈశావాస్యేన సంబోధ్యమీశ్వరం తం నమామ్యహం ।। శాంతి పాఠః ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే । పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే ।। ఈశావాస్యమ్ ఇత్యాదయః మన్త్రాః కర్మసు-అవినియుక్తాః, తేషాం అకర్మశేషస్య ఆత్మనః యాథాత్మ్యప్రకాశకత్వాత్…

మోక్షము

పరమాచార్యులఅమృతవాణి : మోక్షము (జగద్గురుబోధలనుండి)  మనకందరికి బిడ్డలంటే ఉత్సాహం, వాత్సల్యం, ప్రేమ 'లాలిస్తే బిడ్డలూ, పూజిస్తే దేవుళ్ళూ' అని సామెత, ఉండనే ఉన్నది. బిడ్డలకు బుద్ధి వృద్ధి కానంతవరకూ కామక్రోధాదులుకలుగవు. వారికోపం క్షణికం. వారిదుఃఖంక్షణికం. ఒక నిమిషంలో ఏడుపు ఇంకో నిమిషానికి…

జ్ఞానస్వరూపిణి ఉమాదేవి

పరమాచార్యులఅమృతవాణి : జ్ఞానస్వరూపిణి ఉమాదేవి (జగద్గురుబోధలనుండి)  ఉపనిషత్తులను వేదశిఖరాలని అంటారు- ఈశ కేన కఠ ప్రశ్న ముండ మాండూక్య తిత్తిరి. ఐతరేయం చ ఛాందోగ్యం బృహదారణ్యకం దశ.' అనే దశోపనిషత్తులూ ఉపనిషత్తులలో ముఖ్యాలు. 'ఈశావాస్య మిదం సర్వమ్‌' అని ఆరంభం చేసినందువల్ల…

ఈశావాస్యోపనిషత్ – మన్త్రము 2

|| శంకరభాష్యము, తాత్పర్యము || ఏవమాత్మవిదః పుత్రాద్యేషణాత్రయసంన్యాసేనాత్మజ్ఞాననిష్ఠతయాఽత్మా రక్షితవ్య ఇత్యేష వేదార్థః | అథ ఇతరస్యానాత్మజ్ఞతయా ఆత్మగ్రహణాయ అశక్తస్యేదముపదిశతి మన్త్రః | ఈ విధముగ పుత్రాది ఏషణాత్రయ సంన్యాసము చేత జ్ఞాని ఆత్మజ్ఞాననిష్ఠుడగుటచేత ఆత్మను రక్షించుకోవలెను అని వేదార్థము చెప్పుచున్నది. ఇక…

ఈశావాస్యోపనిషత్:మంత్రము-1

మంత్రము.1: ఓమ్ ఈశావాస్యమిదగ్ం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్, తేన త్యక్తేన భుంజీథా మా గృధః కస్యస్విద్ధనమ్. మంత్ర తాత్పర్యం. : ఈప్రపంచముననున్న స్థావరజంగమాత్మకమగు ఈప్రపంచమంతయు ఈశ్వరునిచే ఆవృతమైనదే.అనగా ఈ ప్రపంచమునంతనూ భగవత్స్వరూపంగా భావించవలయును. కనుక దానిని(ప్రపంచమును) త్యాగబుద్ధితో జూచుచుండుము అనగా…

ఈశావాస్యోపనిషత్ – శంకరుల ఉపోద్ఘాతము

ఈశావాస్యోపనిషత్ - శంకరభాష్యము శంకరుల ఉపోద్ఘాతముశంకరులు ఈ‌ మంత్రముల వ్యాఖ్యానకారణము తెలుపుతున్నారు. భాష్యం:ఈశావాస్యమిత్యాదయో మన్త్రాః కర్మస్వనియుక్తాః‌ |‌ తేషామకర్మశేషస్యాత్మనో‌యాథాత్మ్యప్రకాశకత్వాత్ |‌ యాథాత్మ్యం చాత్మనః శుద్ధత్వాపాపవిద్ధత్వైకత్వనిత్యత్వాశరీరత్వ సర్వగతత్వాది వక్ష్యమాణమ్ | తచ్చ కర్మణా విరుధ్యేతేతి యుక్త ఏవైషాం కర్మస్వవినియోగః | న హ్యేవం…

ఈశావాస్యోపనిషత్-ప్రారంభము

ఈశావాస్యోపనిషత్ -ప్రారంభము ఈశితా సర్వభూతానాం సర్వభూతమయశ్చ యః ఈశావాస్యేన సంబోధ్యమీశ్వరం తం నమామ్యహమ్. తాత్పర్యము : సమస్త భూతములకు ప్రభువును, సర్వభూతస్వరూపుడును, ఈశావాస్యముచే చక్కగా తెలుసుకొనదగిన యా బ్రహ్మమును నేను నమస్కరించుచున్నాను. శాంతిపాఠము ఓమ్ పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే ,…