పంచాంగం 31-10-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయము06:18సూర్యాస్తమయము05:41తిథిశుక్ల సప్తమిరాత్రి 01:12నక్షత్రముఉత్తరాషాఢరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:15యోగముధృతిసాయంత్రం 04:12కరణంగరజిపగలు 02:20వణిజరాత్రి 01:12అమృతఘడియలురాత్రి 10:15నుండి11:45దుర్ముహూర్తముపగలు 12:22నుండి01:08పగలు 02:39నుండి03:24వర్జ్యముపగలు 01:16నుండి02:46 యాజ్ఞవల్క్య జయంతి, (శ్రాద్ధతిథిః - సప్తమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 30-10-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయము06:17సూర్యాస్తమయము05:42తిథిశుక్ల షష్ఠిపగలు 03:27నక్షత్రముమూలపగలు 07:25పూర్వాషాఢరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:46యోగముసుకర్మరాత్రి 07:15కరణంకౌలవపగలు 04:38తైతులరాత్రి 03:27అమృతఘడియలురాత్రి 01:18నుండి02:48దుర్ముహూర్తముసాయంత్రం 04:11నుండి04:56వర్జ్యముఉదయం 07:25వరకుసాయంత్రం 04:21నుండి05:51 స్కందషష్ఠీ, రవిషష్ఠీ, త్రిపుష్కరయోగః (రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:46 నుండి సూర్యోదయము వరకు), (శ్రాద్ధతిథిః…

పంచాంగం 29-10-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్థ్యాం తదుపరి పంచమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయము06:17సూర్యాస్తమయము05:42తిథిశుక్ల చతుర్థీపగలు 08:13పంచమీరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:49నక్షత్రముజ్యేష్ఠపగలు 09:04యోగముఅతిగండరాత్రి 10:21కరణంభద్రపగలు 08:13బవరాత్రి 07:01బాలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:49అమృతఘడియలురాత్రి 01:27నుండి02:57దుర్ముహూర్తముఉదయం 06:17నుండి07:48వర్జ్యమురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:55నుండి నాగపంచమీ, (శ్రాద్ధతిథిః - పంచమీ) గమనిక :…

పంచాంగం 28-10-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయము06:16సూర్యాస్తమయము05:43తిథిశుక్ల తృతీయపగలు 10:32నక్షత్రముఅనూరాధపగలు 10:41యోగముశోభనరాత్రి 01:28కరణంగరజిపగలు 10:32వణిజరాత్రి 09:22అమృతఘడియలురాత్రి 12:52నుండి02:21దుర్ముహూర్తముపగలు 08:33నుండి09:19పగలు 12:22నుండి01:08వర్జ్యముపగలు 03:54నుండి05:24 త్రిలోచనగౌరీవ్రతం, నాగచతుర్థీ (వల్మీకపూజా), దూర్వాగణపతి వ్రతం, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః - చతుర్థీ) గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 25-10-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, కుజవాసరే సూర్యోదయము06:15సూర్యాస్తమయము05:45తిథిఅమావాస్యసాయంత్రం 04:14నక్షత్రముచిత్రపగలు 02:12యోగమువిష్కంభపగలు 12:27కరణంనాగవంసాయంత్రం 04:14కింస్తుఘ్నంరాత్రి 03:26అమృతఘడియలుఉదయము 07:55నుండి09:29రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:52నుండిదుర్ముహూర్తముపగలు 08:33నుండి09:19రాత్రి 10:45నుండి12:35వర్జ్యమురాత్రి 07:36నుండి09:09 సూర్యగ్రహణం, దర్శశ్రాద్ధం(పితృతర్పణం), అమాభౌమవార యోగః (జాహ్నవీ స్నానేన గోసహస్రఫలం), (శ్రాద్ధతిథిః - అమావాస్యా) సూర్యగ్రహణం…

పంచాంగం 24-10-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయము06:15సూర్యాస్తమయము05:45తిథికృష్ణ చతుర్దశిసాయంత్రం 05:22నక్షత్రముహస్తపగలు 02:37యోగమువైధృతిపగలు 02:27కరణంశకునిసాయంత్రం 05:22చతుష్పాత్రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:48అమృతఘడియలుపగలు 08:35నుండి10:11దుర్ముహూర్తముపగలు 12:23నుండి01:09పగలు 02:41నుండి03:27వర్జ్యమురాత్రి 10:29నుండి12:03 నరకచతుర్దశీ, (అభ్యంగ స్నానము ఈనాటి సూర్యోదయాత్ పూర్వమే చన్రోదయ కాలమున సూమారు 04:57 కి…

పంచాంగం 23-10-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయము06:15సూర్యాస్తమయము05:46తిథికృష్ణ త్రయోదశిసాయంత్రం 05:58నక్షత్రముఉత్తరఫల్గునిపగలు 02:29యోగముఐంద్రసాయంత్రం 04:01కరణంవణిజసాయంత్రం 05:58భద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:40అమృతఘడియలుఉదయం 07:04నుండి08:43దుర్ముహూర్తముసాయంత్రం 04:14నుండి05:00వర్జ్యమురాత్రి 10:56నుండి12:32 మాసశివరాత్రిః, వృశ్చికాయనం పగలు 04:00 (అయన ప్రయుక్త హరిపద పుణ్యకాలము పగలు 09:36 నుండి పగలు…

సూర్య గ్రహణం

ఈ ఆశ్వయుజ బహుళ అమావాస్యా మంగళవారము 25-10-2022 నాడు స్వాతీ నక్షత్రములో తులారాశి యందు కేతుగ్రస్త సూర్య గ్రహణం సంభవించును. స్పర్శకాలం పగలు గం 04:59 ని సూర్యాస్తమయ కాలం (హైదరాబాదు) సాయంకాలం గం. 05:45 ని మోక్షకాలం రాత్రి గం.…

దీపావళీ నిర్ణయః

దీపావళీ నిర్ణయః 24-10-2022 సోమవారం చతుర్దశి సా 05:22 25-10-2022 మంగళవారం అమావాస్య సా 04:14 26-10-2022 బుధవారం ప్రతిపత్ ప 02:39దీపావళీతి సంజ్ఞా స్యాద్భూతాది త్రిదినం క్రమాత్ | ద్విజాతిభ్యో భవేద్దత్తం | సర్వం తత్రాక్షయం నృప || (మహాభారతే)…

పంచాంగం 22-10-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయము06:14సూర్యాస్తమయము05:46తిథికృష్ణ ద్వాదశిసాయంత్రం 05:57నక్షత్రముపూర్వఫల్గునిపగలు 01:45యోగముబ్రహ్మసాయంత్రం 05:06కరణంతైతులసాయంత్రం 05:57గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:58అమృతఘడియలుఉదయం 07:00నుండి08:41దుర్ముహూర్తముఉదయం 06:14నుండి07:46వర్జ్యమురాత్రి 09:10నుండి10:49 శనిత్రయోదశీ (ఉపవాసము, ప్రదోషకాల శివపూజా, బ్రాహ్మణభోజనము విశేష ఫల ప్రదములు), త్రిపుష్కరయోగః (పగలు 01:45 నుండి…

పంచాంగం 21-10-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయము06:14సూర్యాస్తమయము05:47తిథికృష్ణ ఏకాదశిసాయంత్రం 05:18నక్షత్రముమఘపగలు 12:24యోగముశుక్లసాయంత్రం 05:42కరణంబాలవసాయంత్రం 05:18కౌలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:37అమృతఘడియలుపగలు 09:48నుండి11:32దుర్ముహూర్తముపగలు 08:33నుండి09:19పగలు 12:24నుండి01:10వర్జ్యమురాత్రి 08:51నుండి10:32 సర్వేషాం రమైకాదశీ, గోవత్సద్వాదశీ, (శ్రాద్ధతిథిః - ఏకాదశీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన…

పంచాంగం 20-10-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయము06:14సూర్యాస్తమయము05:48తిథికృష్ణ దశమిసాయంత్రం 04:00నక్షత్రముఆశ్రేషపగలు 10:27యోగముశుభసాయంత్రం 05:48కరణంభద్రసాయంత్రం 04:00బవరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:39అమృతఘడియలుపగలు 08:41నుండి10:27పగలు 10:05నుండి10:52దుర్ముహూర్తముపగలు 02:43నుండి03:29వర్జ్యమురాత్రి 11:25నుండి01:09 (శ్రాద్ధతిథిః - దశమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి…

పంచాంగం 19-10-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయము06:14సూర్యాస్తమయము05:48తిథికృష్ణ నవమిపగలు 02:10నక్షత్రముపుష్యమిపగలు 08:00యోగముసాధ్యసాయంత్రము 05:28కరణంగరజిపగలు 02:10వణిజరాత్రి 03:05అమృతఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తముపగలు 11:38నుండి12:24వర్జ్యమురాత్రి 10:06నుండి11:52 (శ్రాద్ధతిథిః - లేదు) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి. Panchangam

పంచాంగం 18-10-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయము06:13సూర్యాస్తమయము05:49తిథికృష్ణ అష్టమిపగలు 11:56నక్షత్రముపుష్యమిపూర్తియోగముసిద్ధసాయంత్రము 04:49కరణంకౌలవపగలు 11:56తైతులరాత్రి 01:03అమృతఘడియలురాత్రి 12:51నుండి02:38దుర్ముహూర్తముపగలు 08:32నుండి09:19రాత్రి 10:47నుండి11:37వర్జ్యముపగలు 02:08నుండి03:55 అనఘాష్టమీ, (శ్రాద్ధతిథిః - నవమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.…

పంచాంగం 17-10-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయము06:13సూర్యాస్తమయము05:50తిథికృష్ణ సప్తమిపగలు 09:29నక్షత్రముపునర్వసురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:11యోగముశివపగలు 03:59కరణంబవపగలు 09:29బాలవరాత్రి 10:43అమృతఘడియలురాత్రి 02:30నుండి04:17దుర్ముహూర్తముపగలు 12:25నుండి01:11పగలు 02:44నుండి03:31వర్జ్యముపగలు 03:43నుండి05:30 అనధ్యాయః, తులా సంక్రమణం రాత్రి 07:20 (సంక్రమణ ప్రయుక్త విషువత్ పుణ్యకాలము పగలు 12:19…

పంచాంగం 16-10-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయము06:13సూర్యాస్తమయము05:50తిథికృష్ణ షష్ఠిఉదయం 07:03నక్షత్రముఆర్ద్రరాత్రి 02:14యోగముపరిఘపగలు 03:08కరణంవణిజఉదయం 07:03భద్రరాత్రి 08:16అమృతఘడియలుపగలు 03:02నుండి04:50దుర్ముహూర్తముసాయంత్రంషః 04:17నుండి05:04వర్జ్యముపగలు 08:46నుండి10:34 భానుసప్తమి (స్నానం, దానం తథా శ్రాద్ధం సర్వం తత్ర అక్షయం భవేత్), ప్రదోషః, త్రిపుష్కరయోగః(రాత్రి 02:14 నుండి…

పంచాంగం 15-10-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయము06:13సూర్యాస్తమయము05:51తిథికృష్ణ షష్ఠిపూర్తినక్షత్రముమృగశిరరాత్రి 11:22యోగమువరీయాన్పగలు 02:24కరణంగరజిసాయంత్రం 05:58అమృతఘడియలుపగలు 01:38నుండి03:24దుర్ముహూర్తముఉదయం 06:13నుండి07:46వర్జ్యములేదు (శ్రాద్ధతిథిః - షష్ఠీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి. Panchangam

పంచాంగం 14-10-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయము06:12సూర్యాస్తమయము05:52తిథికృష్ణ పంచమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:52నక్షత్రమురోహిణిరాత్రి 08:49యోగమువ్యతీపాతపగలు 01:58కరణంకౌలవసాయంత్రం 04:01తైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:52అమృతఘడియలుసాయంత్రం 05:20నుండి07:04దుర్ముహూర్తముపగలు 08:32నుండి09:19పగలు 12:25నుండి01:12వర్జ్యముపగలు 12:07నుండి01:51రాత్రి 03:01నుండి04:47 (శ్రాద్ధతిథిః - పంచమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 13-10-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయము06:12సూర్యాస్తమయము05:52తిథికృష్ణ చతుర్థిరాత్రి 03:10నక్షత్రముకృత్తికసాయంత్రం 06:44యోగముసిద్దిపగలు 01:56కరణంబవపగలు 02:35బాలవరాత్రి 03:10అమృతఘడియలుసాయంత్రం 04:11నుండి05:53దుర్ముహూర్తముపగలు 10:05నుండి10:05పగలు 02:45నుండి03:32వర్జ్యముఉదయం 07:40వరకు సంకష్టహర చతుర్థీ, (చన్ద్రోదయం రాత్రి 08:32), కరక చతుర్థీ, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః - చతుర్థీ) గమనిక…

పంచాంగం 12-10-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, బుధవాసరే సూర్యోదయము06:12సూర్యాస్తమయము05:53తిథికృష్ణ తృతీయరాత్రి 02:01నక్షత్రముభరణిసాయంత్రం 05:13యోగమువజ్రపగలు 02:22కరణంవణిజపగలు 01:46భద్రరాత్రి 02:01అమృతఘడియలుపగలు 12:15నుండి01:54దుర్ముహూర్తముపగలు 11:39నుండి12:26వర్జ్యమురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:58నుండి చన్ద్రోదయోమావ్రతం (అట్లతద్దె), (చన్ద్రోదయః రాత్రి 07:41), (శ్రాద్ధతిథిః - తృతీయా) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…