పంచాంగం 01-10-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయము06:10సూర్యాస్తమయము06:02తిథిశుక్ల షష్ఠిరాత్రి 08:45నక్షత్రముజ్యేష్ఠరాత్రి 03:10యోగముఆయుష్మాన్రాత్రి 07:55కరణంకౌలవపగలు 09:39తైతులరాత్రి 08:45అమృతఘడియలుసాయంత్రము 06:46నుండి08:18దుర్ముహూర్తముఉదయం 06:10నుండి07:45వర్జ్యముపగలు 09:37నుండి11:09 బిల్వాభిమన్త్రణం, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- షష్ఠీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.…

పంచాంగం 30-09-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, పంచమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయము06:10సూర్యాస్తమయము06:02తిథిశుక్ల పంచమిరాత్రి 10:32నక్షత్రముఅనూరాధరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:17యోగముప్రీతిరాత్రి 10:30కరణంబవపగలు 11:20బాలవరాత్రి 10:32అమృతఘడియలుసాయంత్రము 06:17నుండి07:49దుర్ముహూర్తముపగలు 08:32నుండి09:20పగలు 12:30నుండి01:17వర్జ్యముపగలు 09:03నుండి10:35 ఉపాంగలలితావ్రతం, నాగపూజా , (శ్రాద్ధతిథిః- పంచమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 28-09-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, బుధవాసరే సూర్యోదయము06:09సూర్యాస్తమయము06:04తిథిశుక్ల తృతీయరాత్రి 01:25నక్షత్రముచిత్రఉదయం 06:13స్వాతిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:51యోగమువైధృతిరాత్రి 03:04కరణంతైతులపగలు 01:56గరజిరాత్రి 01:25అమృతఘడియలురాత్రి 09:11నుండి10:46దుర్ముహూర్తముపగలు 11:43నుండి12:30వర్జ్యముపగలు 11:44నుండి01:18 స్తన్య వృద్ధి గౌరీవ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః- తృతీయా) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 27-09-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వితీయాయాం, కుజవాసరే సూర్యోదయము06:09సూర్యాస్తమయము06:05తిథిశుక్ల ద్వితీయరాత్రి 02:26నక్షత్రముహస్తఉదయం 06:15యోగముబ్రహ్మఉదయం 06:41ఐంద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:02కరణంబాలవపగలు 02:46కౌలవరాత్రి 02:26అమృతఘడియలురాత్రి 11:49నుండి01:25దుర్ముహూర్తముపగలు 08:32నుండి09:20రాత్రి 10:55నుండి11:43వర్జ్యముపగలు 02:14నుండి03:50 ప్రీతి ద్వితీయా, ద్విపుష్కరయోగః (ఉదయం 06:15 నుండి రాత్రి 02:26 వరకు), గజగౌరీవ్రతం,…

పంచాంగం 26-09-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, ఇన్దువాసరే సూర్యోదయము06:09సూర్యాస్తమయము06:06తిథిశుక్ల ప్రతిపత్రాత్రి 03:07నక్షత్రముహస్తపూర్తియోగముశుక్లపగలు 08:02కరణంకింస్తుఘ్నంపగలు 03:14బవరాత్రి 03:07అమృతఘడియలురాత్రి 12:10నుండి01:47దుర్ముహూర్తముపగలు 12:31నుండి01:19పగలు 02:55నుండి03:43వర్జ్యముపగలు 02:25నుండి04:03 యాగః, శరన్నవరాత్రారంభః, దౌహిత్రకర్తృకమహాలయః, (శ్రాద్ధతిథిః- ప్రతిపత్) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి…

పంచాంగం 25-09-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, రవివాసరే సూర్యోదయము06:09సూర్యాస్తమయము06:07తిథిఅమావాస్యరాత్రి 03:22నక్షత్రముఉత్తరఫల్గునిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:54యోగముశుభపగలు 09:02కరణంచతుష్పాత్పగలు 03:17నాగవంరాత్రి 03:22అమృతఘడియలురాత్రి 10:28నుండి12:07దుర్ముహూర్తముసాయంత్రము 04:31నుండి05:19వర్జ్యముపగలు 12:33నుండి02:12 అన్వాధానం,మహాలయామావాస్యా, కుశాహరణం, పిణ్డపితృయజ్ఞః, దర్శశ్రాద్ధం(పితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః- అమావాస్యా) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు…

పంచాంగం 24-09-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయము06:09సూర్యాస్తమయము06:07తిథికృష్ణ చతుర్దశిరాత్రి 03:11నక్షత్రముపూర్వఫల్గునిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:06యోగముసాధ్యపగలు 09:39కరణంభద్రపగలు 02:50శకునిరాత్రి 03:11అమృతఘడియలురాత్రి 10:22నుండి12:03దుర్ముహూర్తముఉదయం 06:09నుండి07:45వర్జ్యముపగలు 12:14నుండి01:56 మాసశివరాత్రిః, విషశస్త్రాదిహిత మహాలయః, (శ్రాద్ధతిథిః- చతుర్దశీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు…

పంచాంగం 23-09-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయము06:09సూర్యాస్తమయము06:08తిథికృష్ణ త్రయోదశిరాత్రి 02:28నక్షత్రముమఘరాత్రి 03:49యోగముసిద్ధపగలు 09:52కరణంగరజిపగలు 01:52వణిజరాత్రి 02:28అమృతఘడియలురాత్రి 01:14నుండి02:57దుర్ముహూర్తముపగలు 08:33నుండి09:21పగలు 12:32నుండి01:20వర్జ్యముపగలు 02:55నుండి04:38 తులాయనం ఉదయం 06:33 , అయన ప్రయుక్త షడశీతి పుణ్యకాలః (ఉదయాది పగలు 10:33 వరకు),…

పంచాంగం 22-09-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయము06:08సూర్యాస్తమయము06:09తిథికృష్ణ ద్వాదశిరాత్రి 01:15నక్షత్రముఆశ్రేషరాత్రి 02:01యోగముశివపగలు 09:41కరణంకౌలవపగలు 12:24తైతులరాత్రి 01:15అమృతఘడియలురాత్రి 12:16నుండి02:01దుర్ముహూర్తముపగలు 10:08నుండి10:56పగలు 02:57నుండి03:45వర్జ్యముపగలు 01:45నుండి03:30 ఉపేంద్ర ద్వాదశీ, యతీనాం మహాలయః, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- ద్వాదశీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన…

పంచాంగం 21-09-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయము06:08సూర్యాస్తమయము06:10తిథికృష్ణ ఏకాదశిరాత్రి 11:32నక్షత్రముపుష్యమిరాత్రి 11:44యోగముపరిఘపగలు 09:10కరణంబవపగలు 10:28బాలవరాత్రి 11:32అమృతఘడియలుసాయంత్రం 04:38నుండి06:24దుర్ముహూర్తముపగలు 11:45నుండి12:33వర్జ్యముఉదయం 07:44వరకు సర్వేషాం ఇన్దిరైకాదశీ, (శ్రాద్ధతిథిః- ఏకాదశీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.…

పంచాంగం 20-09-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయము06:08సూర్యాస్తమయము06:11తిథికృష్ణ దశమిరాత్రి 09:24నక్షత్రముపునర్వసురాత్రి 09:04యోగమువరీయాన్పగలు 08:22కరణంవణిజపగలు 08:13భద్రరాత్రి 09:24అమృతఘడియలుసాయంత్రం 06:23నుండి08:10దుర్ముహూర్తముపగలు 08:33నుండి09:21రాత్రి 10:58నుండి11:46వర్జ్యముఉదయం 07:37నుండి09:24రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:58నుండి (శ్రాద్ధతిథిః- దశమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి…

పంచాంగం 19-09-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయము06:08సూర్యాస్తమయము06:12తిథికృష్ణ నవమిరాత్రి 07:01నక్షత్రముఆర్ద్రసాయంత్రం 06:09యోగమువ్యతీపాతఉదయం 07:27కరణంగరజిరాత్రి 07:01అమృతఘడియలుఉదయం 06:55నుండి08:43దుర్ముహూర్తముపగలు 12:34నుండి01:22పగలు 02:59నుండి03:47వర్జ్యములేదు అవిధవా నవమీ శ్రాద్ధం, మాఘ్యవర్ష శ్రాద్ధస్య అన్వష్టకా, (శ్రాద్ధతిథిః- నవమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 18-09-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయము06:08సూర్యాస్తమయము06:12తిథికృష్ణ అష్టమిసాయంత్రం 04:33నక్షత్రముమృగశిరపగలు 03:11యోగముసిద్ధిఉదయం 06:32కరణంకౌలవసాయంత్రం 04:33తైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:47అమృతఘడియలుఉదయం 07:08వరకుదుర్ముహూర్తముసాయంత్రం 04:35నుండి05:24వర్జ్యమురాత్రి 12:37నుండి02:25 పాతార్కయోగః (స్నాన దానాదులు అనన్త ఫలప్రదములు), అనఘాష్టమీ, వ్యతీపాత మహాలయః, ఆర్ద్రాష్టమీ, మధ్యాష్టమీ (గయాష్టమీ), సూర్యసావర్ణిక…

పంచాంగం 17-09-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయము06:08సూర్యాస్తమయము06:13తిథికృష్ణ సప్తమిపగలు 02:16నక్షత్రమురోహిణిపగలు 12:22యోగముసిద్ధిపూర్తికరణంబవపగలు 02:16బాలవరాత్రి 03:25అమృతఘడియలుపగలు 08:50నుండి10:36దుర్ముహూర్తమురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:21నుండిఉదయం 06:08నుండి07:45వర్జ్యముసాయంత్రం 06:37నుండి08:24 కన్యాసంక్రమణం ఉదయం 07:20, (సంక్రమణ ప్రయుక్త షడశీతి పుణ్యకాలము ఉదయం 07:20 నుండి పగలు 01:54…

పంచాంగం 16-09-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయము06:08సూర్యాస్తమయము06:14తిథికృష్ణ షష్ఠిపగలు 12:22నక్షత్రముకృత్తికపగలు 09:56యోగమువజ్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:48కరణంవణిజపగలు 12:22భద్రరాత్రి 01:19అమృతఘడియలుఉదయం 07:21నుండి09:05దుర్ముహూర్తముపగలు 08:33నుండి09:22పగలు 12:35నుండి01:24వర్జ్యమురాత్రి 03:33నుండి05:19 ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- సప్తమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి…

పంచాంగం 15-09-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయము06:08సూర్యాస్తమయము06:15తిథికృష్ణ పంచమిపగలు 11:03నక్షత్రముభరణిపగలు 08:06యోగముహర్షణరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:26కరణంతైతులపగలు 11:03గరజిరాత్రి 11:43అమృతఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తముపగలు 10:10నుండి10:59పగలు 03:01నుండి03:50వర్జ్యమురాత్రి 09:01నుండి10:44 గురుపంచమీయోగః (స్నానదానాదులు విశేషఫలప్రదములు), చన్ద్ర షష్ఠీ వ్రతం (చన్ద్రోదయం రాత్రి 09:55 ), శుక్రమౌఢ్యారంభః, (శ్రాద్ధతిథిః-…

పంచాంగం 14-09-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయము06:07సూర్యాస్తమయము06:16తిథికృష్ణ చతుర్థిపగలు 10:29నక్షత్రముఅశ్వినిఉదయం 06:58యోగముధ్రువఉదయం 06:16వ్యాఘాతరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:34కరణంబాలవపగలు 10:29కౌలవరాత్రి 10:46అమృతఘడియలురాత్రి 03:04నుండి04:45దుర్ముహూర్తముపగలు 11:47నుండి12:36వర్జ్యముసాయంత్రం 05:01నుండి06:41 భరణీ మహాలయః (అద్య శ్రాద్ధేన గయాశ్రాద్ధ తుల్య ఫలం లభేత్), (శ్రాద్ధతిథిః- పంచమీ) గమనిక…

పంచాంగం 13-09-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, కుజవాసరే సూర్యోదయము06:07సూర్యాస్తమయము06:17తిథికృష్ణ తృతీయపగలు 10:41నక్షత్రమురేవతిఉదయం 06:36యోగమువృద్ధిఉదయం 07:36కరణంభద్రపగలు 10:41బవరాత్రి 10:35అమృతఘడియలురాత్రి 11:39నుండి01:17దుర్ముహూర్తముపగలు 08:33నుండి09:22రాత్రి 11:01నుండి11:48వర్జ్యమురాత్రి 02:54నుండి04:31 భౌమాశ్వినీ యోగః (యేన కేనాపి స్తోత్ర / మంత్ర జపేన మహామృత్యుం తరతి), భౌమచతుర్థీ (స్నాన,…

పంచాంగం 12-09-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, సోమవాసరే సూర్యోదయము06:07సూర్యాస్తమయము06:17తిథికృష్ణ ద్వితీయపగలు 11:39నక్షత్రముఉత్తరాభాద్రఉదయం 06:59యోగముగండపగలు 09:33కరణంగరజిపగలు 11:39వణిజరాత్రి 11:10అమృతఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:14నుండి05:49దుర్ముహూర్తముపగలు12:36నుండి01:25పగలు 03:02నుండి03:51వర్జ్యముసాయంత్రం 06:48నుండి08:22 బృహత్యుమావ్రతం (ఉండ్రాళ్ళ తద్దె), కజ్జలీవ్రతం (బహులావ్రతం), (చన్ద్రోదయం రాత్రి 07:48) ,(శ్రాద్ధతిథిః- తృతీయా) గమనిక :…