పంచాంగం 28-07-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, గురువాసరే

సూర్యోదయము05:58సూర్యాస్తమయము06:47
తిథికృష్ణ అమావస్యరాత్రి 11:23
నక్షత్రముపునర్వసుఉదయం 07:03
యోగమువజ్రసాయంత్రం 05:54
కరణముచతుష్పాత్పగలు 10:17
నాగవంరాత్రి 11:23
అమృతఘడియలుఉదయం 06:10వరకు
రాత్రి 02:38నుండి04:25
దుర్ముహూర్తముపగలు 10:14నుండి11:06
పగలు 03:22నుండి04:13
వర్జ్యముపగలు 03:57నుండి05:44

గురుపుష్యయోగః (అనేక కార్యములకు శుభకాలమని శిష్టసాంప్రదాయం), అమా పునర్వసు యోగః (శ్రాద్ధాత్ పితౄణాం యుగాయుత తృప్తిః), అమా పుష్య యోగః (శ్రాద్ధాదిభిః పితౄణాం యుగాయుత తృప్తిః), పద్మకయోగః (స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు), అన్వాధానం, పిణ్డపితృయజ్ఞః, దర్శశ్రాద్ధం, (పితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః- అమావాస్యా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s