పంచాంగం 31-07-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, రవివసరే సూర్యోదయము05:58సూర్యాస్తమయము06:46తిథిశుక్ల తృతీయరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:17నక్షత్రముమఘపగలు 02:17యోగమువరీయాన్రాత్రి 07:07కరణముతైతులపగలు 03:38గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:17అమృతఘడియలుపగలు 11:40నుండి01:25దుర్ముహూర్తముసాయంత్రం 05:04నుండి05:55వర్జ్యమురాత్రి 10:52నుండి12:35 స్వర్ణగౌరీ వ్రతం, మధుస్రవా వ్రతం,(శ్రాద్ధతిథిః- తృతీయా) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం ౦1-08-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్థ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయము05:59సూర్యాస్తమయము06:46తిథిశుక్ల చతుర్థీరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:12నక్షత్రముపూర్వఫల్గునిసాయంత్రము 04:03యోగముపరిఘరాత్రి 07:00కరణమువణిజసాయంత్రం 04:45భద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:12అమృతఘడియలుపగలు 09:10నుండి10:53దుర్ముహూర్తముపగలు 12:48నుండి01:39పగలు 03:21నుండి04:13వర్జ్యమురాత్రి 11:39నుండి01:21 శివనక్తవ్రతారంభః, నాగ చతుర్థీ, దూర్వాగణపతి వ్రతం, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- చతుర్థీ) గమనిక :…

పంచాంగం 30-07-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వితీయాయాం,శనివాసరే సూర్యోదయము05:58సూర్యాస్తమయము06:46తిథిశుక్ల ద్వితీయారాత్రి 02:59నక్షత్రముఆశ్రేషపగలు 12:10యోగమువ్యతీపాతసాయంత్రం 06:58కరణముబాలవపగలు 02:09కౌలవరాత్రి 02:59అమృతఘడియలుపగలు 10:24నుండి12:10దుర్ముహూర్తముఉదయం 05:58నుండి07:40వర్జ్యమురాత్రి 01:13నుండి02:58 శ్రీ వేంకటేశ్వర వ్రతారంభం, చన్ద్రదర్శనం (ఉత్తరశృఙ్గోన్నతిః),(శ్రాద్ధతిథిః- ద్వితీయా) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి…

పంచాంగం 29-07-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, శుక్రవాసరే సూర్యోదయము05:58సూర్యాస్తమయము06:47తిథిశుక్ల ప్రతిపత్రాత్రి 01:20నక్షత్రముపుష్యమిపగలు 09:45యోగముసిద్ధిసాయంత్రం 06:33కరణముకింస్తుఘ్నంపగలు 12:21బవరాత్రి 01:20అమృతఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తముపగలు 08:32నుండి09:23పగలు 12:48నుండి01:39వర్జ్యమురాత్రి 11:50నుండి01:36 యాగః, (శ్రాద్ధతిథిః- ప్రతిపత్) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి. Panchangam

పంచాంగం 28-07-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, గురువాసరే సూర్యోదయము05:58సూర్యాస్తమయము06:47తిథికృష్ణ అమావస్యరాత్రి 11:23నక్షత్రముపునర్వసుఉదయం 07:03యోగమువజ్రసాయంత్రం 05:54కరణముచతుష్పాత్పగలు 10:17నాగవంరాత్రి 11:23అమృతఘడియలుఉదయం 06:10వరకురాత్రి 02:38నుండి04:25దుర్ముహూర్తముపగలు 10:14నుండి11:06పగలు 03:22నుండి04:13వర్జ్యముపగలు 03:57నుండి05:44 గురుపుష్యయోగః (అనేక కార్యములకు శుభకాలమని శిష్టసాంప్రదాయం), అమా పునర్వసు యోగః (శ్రాద్ధాత్ పితౄణాం యుగాయుత…

పంచాంగం 27-07-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయము05:57సూర్యాస్తమయము06:48తిథికృష్ణ చతుర్దశిరాత్రి 09:10నక్షత్రముపునర్వసుపూర్తియోగముహర్షణసాయంత్రం 05:04కరణముభద్రఉదయం 07:58శకునిరాత్రి 09:10అమృతఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:22నుండిదుర్ముహూర్తముపగలు 11:57నుండి12:48వర్జ్యముసాయంత్రం 05:36నుండి07:24 (శ్రాద్ధతిథిః- చతుర్దశీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి. Panchangam

పంచాంగం 26-07-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయము05:57సూర్యాస్తమయము06:48తిథికృష్ణ త్రయోదశిసాయంత్రం 06:46నక్షత్రముఆర్ద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:08యోగమువ్యాఘాతసాయంత్రం 04:05కరణమువణిజసాయంత్రం 06:46అమృతఘడియలుసాయంత్రం 04:52నుండి06:40దుర్ముహూర్తముపగలు 08:31నుండి09:23రాత్రి 11:16నుండి12:00వర్జ్యముపగలు 10:33నుండి12:21 మాసశివరాత్రిః, (శ్రాద్ధతిథిః- త్రయోదశీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.…

పంచాంగం 24-07-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయము05:57సూర్యాస్తమయము06:48తిథికృష్ణ ఏకాదశిపగలు 01:46నక్షత్రమురోహిణిరాత్రి 10:00యోగమువృద్ధిపగలు 02:00కరణముబాలవపగలు 01:46కౌలవరాత్రి 03:01అమృతఘడియలుసాయంత్రం 06:25నుండి08:12దుర్ముహూర్తముసాయంత్రం 05:05నుండి05:57వర్జ్యముపగలు 01:01నుండి02:49రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:19నుండి సర్వేషాం పవిత్రైకాదశీ, కామదైకాదశీ, ద్విపుష్కరయోగః (రాత్రి 10:00 నుండి సూర్యోదయము వరకు), (శ్రాద్ధతిథిః- లేదు)…

పంచాంగం 23-07-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయము05:56సూర్యాస్తమయము06:49తిథికృష్ణ దశమిపగలు 11:29నక్షత్రముకృత్తికరాత్రి 07:04యోగముగండపగలు 01:07కరణముభద్రపగలు 11:29బవరాత్రి 12:37అమృతఘడియలుసాయంత్రం 04:24నుండి06:11దుర్ముహూర్తముఉదయం 05:56నుండి07:39వర్జ్యముఉదయం 07:32వరకు సింహాయన ప్రయుక్త హరిపద పుణ్యకాలము (సూర్యోదయాది పగలు 12:32 వరకు), , (శ్రాద్ధతిథిః- ఏకాదశీ) గమనిక :…

పంచాంగం 22-07-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయము05:56సూర్యాస్తమయము06:49తిథికృష్ణ నవమిపగలు 09:34నక్షత్రముభరణిసాయంత్రం 04:27యోగముశూలపగలు 12:32కరణముగరజిపగలు 09:34వణిజరాత్రి 10:31అమృతఘడియలుపగలు 11:13నుండి12:58దుర్ముహూర్తముపగలు 08:31నుండి09:22పగలు 12:48నుండి01:40వర్జ్యమురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:45నుండి ఐంద్రీదేవీపూజా, సింహాయనం రాత్రి 01:35 , (శ్రాద్ధతిథిః- దశమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 21-07-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయము05:56సూర్యాస్తమయము06:49తిథికృష్ణ అష్టమిపగలు 08:13నక్షత్రముఅశ్వినిపగలు 02:20యోగముధృతిపగలు 12:22కరణముకౌలవపగలు 08:13తైతులరాత్రి 08:54అమృతఘడియలుఉదయం 06:42నుండి08:24దుర్ముహూర్తముపగలు 10:14నుండి11:05పగలు 03:23నుండి04:14వర్జ్యముపగలు 10:06నుండి11:48రాత్రి 12:47నుండి02:31 అనఘాష్టమీ, రుద్రసావర్ణిక మన్వాదిః (స్నాన దానాదులకు), అనధ్యాయః, (శ్రాద్ధతిథిః- నవమీ) గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 20-07-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయము05:55సూర్యాస్తమయము06:49తిథికృష్ణ సప్తమిఉదయం 07:37నక్షత్రమురేవతిపగలు 12:54యోగముసుకర్మపగలు 12:45కరణముబవఉదయం 07:37బాలవరాత్రి 07:55అమృతఘడియలుపగలు 10:26నుండి12:05దుర్ముహూర్తముపగలు 11:56నుండి12:48వర్జ్యములేదు రుద్రసావర్ణిక మన్వాదిః (శ్రాద్ధాదులకు), అనధ్యాయః, (శ్రాద్ధతిథిః- అష్టమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి…

పంచాంగం 19-07-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయము05:55సూర్యాస్తమయము06:50తిథికృష్ణ షష్ఠిఉదయం 07:52నక్షత్రముఉత్తరాభాద్రపగలు 12:16యోగముఅతిగండపగలు 01:47కరణమువణిజఉదయం 07:52భద్రరాత్రి 07:45అమృతఘడియలుఉదయం 07:30నుండి09:05దుర్ముహూర్తముపగలు 08:30నుండి09:22రాత్రి 11:16నుండి12:00వర్జ్యమురాత్రి 12:35నుండి02:13 స్కందోపవాసః, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- సప్తమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి…

పంచాంగం 18-07-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయము05:55సూర్యాస్తమయము06:50తిథికృష్ణ పంచమిపగలు 08:58నక్షత్రముపూర్వాభాద్రపగలు 12:28యోగముశోభనపగలు 03:30కరణముతైతులపగలు 08:58గరజిరాత్రి 08:25అమృతఘడియలుఉదయం 06:20వరకుదుర్ముహూర్తముపగలు 12:48నుండి01:40పగలు 03:23నుండి04:15వర్జ్యమురాత్రి 09:59నుండి11:34 (శ్రాద్ధతిథిః- షష్ఠీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి. Panchangam

పంచాంగం 17-07-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయము05:54సూర్యాస్తమయము06:50తిథికృష్ణ చతుర్థిపగలు 10:54నక్షత్రముశతభిషంపగలు 01:30యోగముసౌభాగ్యసాయంత్రం 05:53కరణముబాలవపగలు 10:54కౌలవరాత్రి 09:56అమృతఘడియలుఉదయం 06:49నుండి08:18రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:49నుండిదుర్ముహూర్తముసాయంత్రం 05:07నుండి05:58వర్జ్యమురాత్రి 07:37నుండి09:09 (శ్రాద్ధతిథిః- పంచమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.…

పంచాంగం 16-07-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, శనివాసరే సూర్యోదయము05:54సూర్యాస్తమయము06:50తిథికృష్ణ తృతీయపగలు 01:32నక్షత్రముధనిష్ఠపగలు 03:15యోగముఆయుష్మాన్రాత్రి 08:53కరణముభద్రపగలు 01:32బవరాత్రి 12:13అమృతఘడియలుఉదయం 07:18వరకుదుర్ముహూర్తముఉదయం 05:54నుండి07:37వర్జ్యమురాత్రి 09:55నుండి11:24 కర్కాటక సంక్రమణం రాత్రి 10:55 (సంక్రమణప్రయుక్త దక్షిణాయన పుణ్యకాలము ఈ పగలు మొత్తం), సంకష్టహర చతుర్థీ (చన్ద్రోదయం…

పంచాంగం 15-07-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయము05:54సూర్యాస్తమయము05:50తిథికృష్ణ ద్వితీయరాత్రి 04:43నక్షత్రముశ్రవణంరాత్రి 05:34యోగముప్రీతిపగలు 12:22కరణముతైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:30గరజిపగలు 04:43వణిజరాత్రి 03:07అమృతఘడియలుపగలు 08:22నుండి09:47రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:51నుండిదుర్ముహూర్తముపగలు 08:29నుండి09:21పగలు 12:48నుండి01:40వర్జ్యమురాత్రి 09:11నుండి10:38 చాతుర్మాస్యా ద్వితీయా (నైమిత్తికానధ్యాయః - పునరుపనయనే వర్జ్యః), అశూన్యశయన వ్రతం…

పంచాంగం 14-07-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, గురువాసరే సూర్యోదయము05:53సూర్యాస్తమయము05:50తిథికృష్ణ ప్రతిపత్రాత్రి 08:18నక్షత్రముఉత్తరాషాఢరాత్రి 08:19యోగమువైధృతిపగలు 08:27విష్కంభరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:15కరణముబాలవపగలు 10:12కౌలవరాత్రి 08:18అమృతఘడియలుపగలు 02:43నుండి04:07దుర్ముహూర్తముపగలు 10:12నుండి11:04పగలు 03:23నుండి04:15వర్జ్యముఉదయం 06:18నుండి07:42రాత్రి 11:52నుండి01:17 యాగః, (శ్రాద్ధతిథిః- ప్రతిపత్) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 13-07-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం బుధవాసరే సూర్యోదయము05:53సూర్యాస్తమయము05:51తిథిశుక్ల పూర్ణిమరాత్రి 12:07నక్షత్రముపూర్వాషాఢరాత్రి 11:18యోగముఐంద్రపగలు 12:43కరణముభద్రపగలు 02:03బవరాత్రి 12:07అమృతఘడియలురాత్రి 07:06నుండి08:30దుర్ముహూర్తముపగలు 11:56నుండి12:48వర్జ్యముపగలు 10:43నుండి12:07 మహాషాఢీ (కసఖల క్షేత్రే స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు), సముద్రస్నానం, సర్వ దేవతానాం పవిత్రారోపణం, శివశయనోత్సవః, గోపద్మవ్రతం,…

పంచాంగం 12-07-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం తదుపరి చతుర్దశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయము05:53సూర్యాస్తమయము05:51తిథిశుక్ల త్రయోదశిఉదయం 07:45చతుర్దశిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:00నక్షత్రముమూలరాత్రి 02:20యోగముబ్రహ్మసాయంత్రం 04:55కరణముతైతులఉదయం 07:45గరజిసాయంత్రం 05:52వణిజరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:00అమృతఘడియలురాత్రి 08:42నుండి10:07దుర్ముహూర్తముపగలు 08:29నుండి09:20రాత్రి 11:16నుండి12:00వర్జ్యమురాత్రి 12:55నుండి02:20 భౌమచతుర్దశీ (స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు), అనధ్యాయః,…