పంచాంగం 11-06-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:46తిథి శుక్ల ద్వాదశిరాత్రి 03:21నక్షత్రంస్వాతిరాత్రి 02:02యోగముపరిఘరాత్రి 08:40కరణంబవసాయంత్రం 04:33బాలవరాత్రి 03:21అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 05:47నుండి07:17దుర్ముహూర్తంఉదయం 05:45నుండి07:29వర్జ్యంపగలు 08:48నుండి10:18ఈ రోజు పంచాంగం జ్యేష్ఠ శుక్ల ద్వాదశీ స్వాతీ యోగః (స్నాన దానాదులు…

పంచాంగం 10-06-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, తదుపరి ఏకాదశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:46తిథి శుక్ల దశమిఉదయం 07:24ఏకాదశిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:44నక్షత్రంహస్త రాత్రి 03:34యోగమువ్యతీపాతరాత్రి 11:30కరణంకౌలవఉదయం 07:24తైతులసాయంత్రం 06:34రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:44అమృత ఘడియలురాత్రి 09:23నుండి10:56దుర్ముహూర్తంపగలు 08:21నుండి09:13పగలు 12:42నుండి01:34వర్జ్యంపగలు 12:07నుండి01:40ఈ రోజు…

పంచాంగం 09-06-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:46తిథి శుక్ల నవమిపగలు 08:18నక్షత్రంహస్తరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:24యోగమువ్యతీపాతరాత్రి 01:45కరణంకౌలవపగలు 08:18తైతులరాత్రి 07:51అమృత ఘడియలురాత్రి 10:25నుండి12:01దుర్ముహూర్తంపగలు 10:05నుండి10:57పగలు 03:18నుండి04:10వర్జ్యంపగలు 12:51నుండి02:27ఈ రోజు పంచాంగం బ్రహ్మాణీ దేవీ పూజా, గంగావతారః, (దశ…

పంచాంగం 08-06-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే, అష్టమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:45తిథి శుక్ల అష్టమిపగలు 08:27నక్షత్రంఉత్తరఫల్గునిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:29యోగముసిద్ధిరాత్రి 03:23కరణంబవపగలు 08:27బాలవరాత్రి 08:23అమృత ఘడియలురాత్రి 09:04నుండి10:43దుర్ముహూర్తంపగలు 11:49నుండి12:41వర్జ్యంపగలు 11:12నుండి12:50ఈ రోజు పంచాంగం బుధాష్టమీ (స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు) +…

పంచాంగం 07-06-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:45తిథి శుక్ల సప్తమిఉదయం 07:53నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిరాత్రి 03:47యోగమువజ్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:25కరణంవణిజఉదయం 07:53భద్రరాత్రి 08:10అమృత ఘడియలురాత్రి 09:01నుండి10:42దుర్ముహూర్తంపగలు 08:21నుండి09:13రాత్రి 11:09నుండి11:53వర్జ్యంపగలు 10:51నుండి12:33ఈ రోజు పంచాంగం అనధ్యాయః (శ్రాద్ధతిథిః -అష్టమీ)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 06-06-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:45తిథి శుక్ల షష్ఠిఉదయం 06:39నక్షత్రంమఘరాత్రి 02:23యోగముహర్షణరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:51కరణంతైతులఉదయం 06:39గరజిరాత్రి 07:16అమృత ఘడియలురాత్రి 11:47నుండి01:31దుర్ముహూర్తంపగలు 12:41నుండి01:33పగలు 03:17నుండి04:09వర్జ్యంపగలు 01:22నుండి03:06ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః -సప్తమీ)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 05-06-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, రవివాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:45తిథి శుక్ల షష్ఠిపూర్తినక్షత్రంఆశ్రేషరాత్రి 12:22యోగమువ్యాఘాతరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:46కరణంకౌలవసాయంత్రము 05:45అమృత ఘడియలురాత్రి 10:36నుండి12:22దుర్ముహూర్తంసాయంత్రము 05:01నుండి05:53వర్జ్యంపగలు 12:00నుండి01:46ఈ రోజు పంచాంగం వన గౌరీ వ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః -షష్ఠీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 04-06-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే పంచమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:44తిథి శుక్ల పంచమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:52నక్షత్రంపుష్యమిరాత్రి 09:52యోగముధ్రువరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:18కరణంబవపగలు 03:46బాలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:52అమృత ఘడియలుపగలు 02:43నుండి04:30దుర్ముహూర్తంఉదయం 05:45నుండి07:29వర్జ్యంఉదయం 05:47వరకుఈ రోజు పంచాంగం ఉపాంగ లలితా వ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః…

పంచాంగం 02-06-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే తృతీయాయాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:43తిథి శుక్ల తృతీయరాత్రి 12:16నక్షత్రంఆర్ద్రసాయంత్రం 04:03యోగముగండరాత్రి 02:34కరణంతైతులపగలు 11:01గరజిరాత్రి 12:16అమృత ఘడియలుఉదయం 06:34వరకుదుర్ముహూర్తంపగలు 10:04నుండి10:56పగలు 03:16నుండి04:07వర్జ్యంరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:33నుండిఈ రోజు పంచాంగం రంభావ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః -తృతీయా)గమనిక : ఈ…