పంచాంగం 01-07-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వితీయాయాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:49 సూర్యాస్తమయం06:51తిథి శుక్ల ద్వితీయపగలు 01:08నక్షత్రంపుష్యమిరాత్రి 03:55యోగమువ్యాఘాతపగలు 10:44కరణంకౌలవపగలు 01:08తైతులరాత్రి 02:11అమృత ఘడియలురాత్రి 08:46నుండి10:33దుర్ముహూర్తంపగలు 08:25నుండి09:18పగలు 12:46నుండి01:38వర్జ్యంపగలు 10:02నుండి11:49ఈ రోజు పంచాంగం శ్రీరామరథోత్సవః (పూరీ జగన్నాథ రథోత్సవః), (శ్రాద్ధతిథిః- తృతీయా)…

పంచాంగం 30-06-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, గురువాసరే సూర్యోదయం 05:49 సూర్యాస్తమయం06:51తిథి శుక్ల ప్రతిపత్పగలు 10:48నక్షత్రంపునర్వసురాత్రి 01:06యోగముధ్రువపగలు 09:49కరణంబవపగలు 10:48బాలవరాత్రి 11:58అమృత ఘడియలురాత్రి 10:24నుండి12:12దుర్ముహూర్తంపగలు 10:10నుండి11:02పగలు 03:22నుండి04:15వర్జ్యంపగలు 11:36నుండి01:24ఈ రోజు పంచాంగం చన్ద్రదర్శనం (ఉత్తరశృంగోన్నతిః), అనధ్యాయః, (శ్రాద్ధతిథిః- ద్వితీయా) గమనిక…

పంచాంగం 29-06-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:49 సూర్యాస్తమయం06:50తిథి కృష్ణ అమావాస్యపగలు 08:21నక్షత్రంఆర్ద్రరాత్రి 10:07యోగమువృద్ధిపగలు 08:48కరణంనాగవంపగలు 08:21కింస్తుఘ్నంరాత్రి 09:35అమృత ఘడియలుపగలు 10:51నుండి12:39దుర్ముహూర్తంపగలు 11:53నుండి12:46వర్జ్యంఉదయం 06:20వరకుఈ రోజు పంచాంగం పద్మకయోగః (మహానదీషు, తీర్థేషు వా స్నానేన గోసహస్ర ఫలమ్),…

పంచాంగం 28-06-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం06:50తిథి కృష్ణ చతుర్దశిఉదయం 05:51నక్షత్రంమృగశిరరాత్రి 07:04యోగముగండఉదయం 07:46కరణంశకునిఉదయం 05:51చతుష్పాత్రాత్రి 07:06అమృత ఘడియలుపగలు 09:09నుండి10:57దుర్ముహూర్తంపగలు 08:24నుండి09:17రాత్రి 11:14నుండి11:58వర్జ్యంరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:32నుండిఈ రోజు పంచాంగం అమా భౌమవార యోగః (జాహ్నవీ స్నానేన…

పంచాంగం 27-06-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం06:50తిథి కృష్ణ చతుర్దశిపూర్తినక్షత్రంరోహిణిసాయంత్రం 04:02యోగముశూలఉదయం 06:46కరణంభద్రసాయంత్రం 04:39అమృత ఘడియలుపగలు 12:26నుండి02:14దుర్ముహూర్తంపగలు 12:45నుండి01:37పగలు 03:21నుండి04:14వర్జ్యంఉదయం 07:03నుండి08:51రాత్రి 10:20నుండి12:08ఈ రోజు పంచాంగం మాసశివరాత్రిః, (శ్రాద్ధతిథిః- చతుర్దశీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 26-06-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం06:50తిథి కృష్ణ త్రయోదశిరాత్రి 03:26నక్షత్రంకృత్తికపగలు 01:06యోగముధృతిఉదయం 05:52కరణంగరజిపగలు 02:18వణిజరాత్రి 03:26అమృత ఘడియలుపగలు 10:26నుండి12:13దుర్ముహూర్తంసాయంత్రం 05:06నుండి05:58వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, ప్రదోష పూజా, (శ్రాద్ధతిథిః- త్రయోదశీ) గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 25-06-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం06:50తిథి కృష్ణ ద్వాదశిరాత్రి 01:11నక్షత్రంభరణిపగలు 10:24యోగముధృతిపూర్తికరణంకౌలవపగలు 12:12తైతులరాత్రి 01:11అమృత ఘడియలుఉదయం 06:53వరకుదుర్ముహూర్తంఉదయం 05:47నుండి07:31వర్జ్యంరాత్రి 11:45నుండి01:32ఈ రోజు పంచాంగం త్రిపుష్కరయోగః (పగలు 10:24 నుండి రాత్రి 01:11 వరకు), ప్రదోషః,…

పంచాంగం 24-06-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం06:50తిథి కృష్ణ ఏకాదశిరాత్రి 11:14నక్షత్రంఅశ్వినిపగలు 08:04యోగముసుకర్మరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:12కరణంబవపగలు 10:29బాలవరాత్రి 11:14అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:08నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 08:24నుండి09:16పగలు 12:45నుండి01:37వర్జ్యంసాయంత్రం 06:36నుండి08:21ఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషాం యోగిన్యేకాదశీ, (శ్రాద్ధతిథిః- ఏకాదశీ)…

పంచాంగం 23-06-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం06:49తిథి కృష్ణ దశమిరాత్రి 09:44నక్షత్రంరేవతిఉదయం 06:14యోగముఅతిగండరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:51కరణంవణిజపగలు 09:17భద్రరాత్రి 09:44అమృత ఘడియలురాత్రి 12:19నుండి02:02దుర్ముహూర్తంపగలు 10:08నుండి11:00పగలు 03:20నుండి04:13వర్జ్యంరాత్రి 03:45నుండి05:29ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః -దశమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 22-06-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం06:49తిథి కృష్ణ నవమిరాత్రి 08:49నక్షత్రంరేవతిపూర్తియోగముశోభనరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:55కరణంతైతులపగలు 08:43గరజిరాత్రి 08:49అమృత ఘడియలురాత్రి 03:43నుండి05:23దుర్ముహూర్తంపగలు 11:52నుండి12:44వర్జ్యంసాయంత్రం 05:38నుండి07:19ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః -నవమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 21-06-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, కుజావాసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం06:49తిథి కృష్ణ అష్టమిరాత్రి 08:36నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:02యోగముఆయుష్మాన్ఉదయం 06:40సౌభాగ్యరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:30కరణంబాలవపగలు 08:51కౌలవరాత్రి 08:36అమృత ఘడియలురాత్రి 12:09నుండి01:47దుర్ముహూర్తంపగలు 08:23నుండి09:16రాత్రి 11:12నుండి11:56వర్జ్యంపగలు 02:22నుండి04:00ఈ రోజు పంచాంగం కర్కాటకాయనం పగలు 02:42…

పంచాంగం 20-06-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం06:49తిథి కృష్ణ సప్తమిరాత్రి 09:07నక్షత్రంపూర్వాభాద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:35యోగముప్రీతిపగలు 08:29కరణంభద్రపగలు 09:45బవరాత్రి 09:07అమృత ఘడియలురాత్రి 08:41నుండి10:16దుర్ముహూర్తంపగలు 12:44నుండి01:36పగలు 03:20నుండి04:12వర్జ్యంపగలు 11:12నుండి12:47ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః -సప్తమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 19-06-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం భానువాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం06:49తిథి కృష్ణ షష్ఠిరాత్రి 10:23నక్షత్రంధనిష్ఠఉదయం 05:55శతభిషంరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:53యోగమువిష్కంభపగలు 10:54కరణంగరజిపగలు 11:23వణిజరాత్రి 10:23అమృత ఘడియలురాత్రి 10:00నుండి11:31దుర్ముహూర్తంసాయంత్రం 05:05నుండి05:57వర్జ్యంపగలు 12:49నుండి02:20ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః -షష్ఠీ)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 18-06-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం06:48తిథి కృష్ణ పంచమిఉదయం 12:23నక్షత్రంశ్రవణంపగలు 07:40యోగమువైధృతిసాయంత్రం 01:53కరణంకౌలవఉదయం 01:42తైతులసాయంత్రం 12:23అమృత ఘడియలురాత్రి 08:17నుండి09:46దుర్ముహూర్తంఉదయం 05:46నుండి07:30వర్జ్యంపగలు 11:22నుండి12:52ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః -పంచమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 17-06-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం తదుపరి చతుర్థ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం06:48తిథి కృష్ణ తృతీయఉదయం 06:11చతుర్థిరాత్రి 03:01నక్షత్రంఉత్తరాషాఢపగలు 09:57యోగముఐంద్రసాయంత్రం 05:20కరణంభద్రఉదయం 06:11బవసాయంత్రం 04:36బాలవరాత్రి 03:01అమృత ఘడియలురాత్రి 10:15నుండి11:42దుర్ముహూర్తంపగలు 08:22నుండి09:15పగలు 12:43నుండి01:35వర్జ్యంపగలు 01:34నుండి03:01ఈ రోజు పంచాంగం సంకష్టహరచతుర్థీ (చన్ద్రోదయం…

పంచాంగం 16-06-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం06:48తిథి కృష్ణ ద్వితీయపగలు 09:46నక్షత్రంపూర్వాషాఢపగలు 12:38యోగముబ్రహ్మరాత్రి 09:09కరణంగరజిపగలు 09:46వణిజరాత్రి 07:59అమృత ఘడియలుపగలు 08:25నుండి09:50రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:16నుండి05:42దుర్ముహూర్తంపగలు 10:07నుండి10:59పగలు 03:19నుండి04:12వర్జ్యంరాత్రి 07:45నుండి09:10ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః -తృతీయా)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 15-06-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:48తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్పగలు 01:32నక్షత్రంమూలపగలు 03:33యోగముశుక్లరాత్రి 01:14కరణంకౌలవపగలు 01:32తైతులరాత్రి 11:39అమృత ఘడియలుపగలు 09:56నుండి11:20దుర్ముహూర్తంపగలు 11:50నుండి12:43వర్జ్యంపగలు 02:08నుండి03:33రాత్రి 11:59నుండి01:23ఈ రోజు పంచాంగం యాగః, అనధ్యాయః, మిథున సంక్రమణం ఉదయం 12:05…

పంచాంగం 14-06-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:47తిథి శుక్ల పూర్ణిమసాయంత్రం 05:19నక్షత్రంజ్యేష్ఠసాయంత్రం 06:30యోగముసాధ్యపగలు 09:38శుభరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:27కరణంభద్రఉదయం 07:09బవసాయంత్రం 05:19బాలవరాత్రి 03:26అమృత ఘడియలుపగలు 10:44నుండి12:09దుర్ముహూర్తంపగలు 08:21నుండి09:14రాత్రి 11:10నుండి11:54వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం మహాజ్యేష్ఠీ (ఛత్రోపానత్ప్రదానం విశేష ఫలప్రదం),…

పంచాంగం 13-06-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:47తిథి శుక్ల చతుర్దశిరాత్రి 08:59నక్షత్రంఅనూరాధరాత్రి 09:21యోగముసిద్ధపగలు 01:38కరణంగరజిపగలు 10:41వణిజరాత్రి 08:59అమృత ఘడియలుపగలు 12:03నుండి01:29దుర్ముహూర్తంపగలు 12:42నుండి01:34పగలు 03:18నుండి04:11వర్జ్యంరాత్రి 02:17నుండి03:41ఈ రోజు పంచాంగం వైష్ణవానాం నరసింహ జయన్తీ, పూర్ణిమా పూజా (రాత్రిపూజా),…

పంచాంగం 12-06-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:47తిథి శుక్ల త్రయోదశిరాత్రి 12:23నక్షత్రంవిశాఖరాత్రి 11:54యోగముశివసాయంత్రం 05:21కరణంకౌలవపగలు 01:52తైతులరాత్రి 12:23అమృత ఘడియలుపగలు 03:53నుండి05:20దుర్ముహూర్తంసాయంత్రం 05:03నుండి05:55వర్జ్యంఉదయం 07:08నుండి08:35రాత్రి 03:29నుండి04:54ఈ రోజు పంచాంగం శ్రీవిద్యారణ్యస్వామ్యారాధనం, త్రిదినాత్మక వటసావిత్రీ వ్రతారంభః, ప్రదోషః (ప్రదోష…