పంచాంగం 01-06-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే ద్వితీయాయాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:43తిథి శుక్ల ద్వితీయరాత్రి 09:46నక్షత్రంమృగశిరపగలు 01:00యోగముశూలరాత్రి 01:33కరణంబాలవపగలు 08:33కౌలవరాత్రి 09:46అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:46నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 11:48నుండి12:40వర్జ్యంరాత్రి 10:28నుండి12:16ఈ రోజు పంచాంగం బుద్ధజయన్తీ, కల్కిజయన్తీ, సోమపదం(ఉపనయన విషయే అనధ్యాయః), చన్ద్రదర్శనం(ఉత్తరశృఙ్గోన్నతిః)…

పంచాంగం 31-05-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే ప్రతిపత్తిథౌ కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:43తిథి శుక్ల ప్రతిపత్రాత్రి 07:19నక్షత్రంరోహిణిపగలు 10:01యోగముధృతిరాత్రి 12:32కరణంకింస్తుఘ్నంఉదయం 06:10బవరాత్రి 07:19అమృత ఘడియలుఉదయం 06:26నుండి08:13రాత్రి 03:06నుండి04:54దుర్ముహూర్తంపగలు 08:21నుండి09:12రాత్రి 11:08నుండి11:52వర్జ్యంసాయంత్రం 04:18నుండి06:06ఈ రోజు పంచాంగం యాగః, దశాశ్వమేధ ఘట్టే దశదిన స్నానారంభః,…

పంచాంగం 30-05-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:42తిథి కృష్ణ అమావాస్యసాయంత్రం 05:01నక్షత్రంకృత్తికఉదయం 07:12యోగముసుకర్మరాత్రి 11:38కరణంనాగవంసాయంత్రం 05:01అమృత ఘడియలుఉదయం 06:19వరకుదుర్ముహూర్తంపగలు 12:39నుండి01:31పగలు 03:15నుండి04:07వర్జ్యంరాత్రి 01:04నుండి02:52ఈ రోజు పంచాంగం అమాసోమవార యోగః (మహానదీషు, తీర్థేషు వా స్నానేన గోసహస్ర…

పంచాంగం 29-05-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, రవివాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:42తిథి కృష్ణ చతుర్దశిపగలు 02:56నక్షత్రంకృత్తికపూర్తియోగముఅతిగండరాత్రి 10:53కరణంశకునిపగలు 02:56చతుష్పాత్రాత్రి 03:59అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:32నుండిదుర్ముహూర్తంసాయంత్రము 04:58నుండి05:50వర్జ్యంసాయంత్రము 05:55నుండి07:41ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః -లేదు)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 28-05-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:42తిథి కృష్ణ త్రయోదశిపగలు 01:11నక్షత్రంభరణిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:38యోగముశోభనరాత్రి 10:23కరణంవణిజపగలు 01:11భద్రరాత్రి 02:04అమృత ఘడియలురాత్రి 11:24నుండి01:09దుర్ముహూర్తంఉదయం 05:45నుండి07:29వర్జ్యంపగలు 12:55నుండి02:40ఈ రోజు పంచాంగం కర్తరీ త్యాగః, అనధ్యాయః, మాసశివరాత్రిః, (శ్రాద్ధతిథిః -చతుర్దశీ)గమనిక…

పంచాంగం 27-05-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:41తిథి కృష్ణ ద్వాదశిపగలు 11:50నక్షత్రంఅశ్వినిరాత్రి 02:27యోగముసౌభాగ్యరాత్రి 10:09కరణంతైతులపగలు 11:50గరజిరాత్రి 12:31అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 06:43నుండి08:26దుర్ముహూర్తంపగలు 08:20నుండి09:12పగలు 12:39నుండి01:31వర్జ్యంరాత్రి 10:09నుండి11:52ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, ప్రదోష పూజా, (శ్రాద్ధతిథిః -త్రయోదశీ)గమనిక :…

పంచాంగం 26-05-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:41తిథి కృష్ణ ఏకాదశిపగలు 10:56నక్షత్రంరేవతిరాత్రి 12:40యోగముఆయుష్మాన్రాత్రి 10:16కరణంబాలవపగలు 10:56కౌలవరాత్రి 11:23అమృత ఘడియలురాత్రి 10:08నుండి11:49దుర్ముహూర్తంపగలు 10:04నుండి10:55పగలు 03:14నుండి04:06వర్జ్యంపగలు 12:01నుండి01:42ఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషామపరైకాదశీ, ఏకాదశీ గురువారవ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః -ద్వాదశీ)గమనిక :…

పంచాంగం 25-05-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:41తిథి కృష్ణ దశమిపగలు 10:35నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రరాత్రి 11:21యోగముప్రీతిరాత్రి 10:46కరణంభద్రపగలు 10:35బవరాత్రి 10:45అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 06:24నుండి08:03దుర్ముహూర్తంపగలు 11:47నుండి12:39వర్జ్యంపగలు 08:30నుండి10:09ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః -ఏకాదశీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 24-05-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం06:40తిథి కృష్ణ నవమిపగలు 10:48నక్షత్రంపూర్వాభాద్రరాత్రి 10:36యోగమువిష్కంభరాత్రి 11:42కరణంగరజిపగలు 10:48వణిజరాత్రి 10:41అమృత ఘడియలుపగలు 02:32నుండి04:09దుర్ముహూర్తంపగలు 08:21నుండి09:12రాత్రి 11:06నుండి11:50వర్జ్యంఉదయం 06:28వరకుఈ రోజు పంచాంగం శ్రీ హనుమజ్జయంంతి, చండికాపూజా, (శ్రాద్ధతిథిః -దశమీ)గమనిక :…

పంచాంగం 23-05-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం06:40తిథి కృష్ణ అష్టమిపగలు 11:38నక్షత్రంశతభిషంరాత్రి 10:25యోగమువైధృతిరాత్రి 01:06కరణంకౌలవపగలు 11:38తైతులరాత్రి 11:13అమృత ఘడియలుపగలు 03:20నుండి04:54దుర్ముహూర్తంపగలు 12:39నుండి01:30పగలు 03:14నుండి04:05వర్జ్యంఉదయం 05:54నుండి07:28రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:52నుండిఈ రోజు పంచాంగం అనఘాష్టమీ, అనధ్యాయః, (శ్రాద్ధతిథిః -నవమీ)గమనిక…

పంచాంగం 22-05-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం06:40తిథి కృష్ణ సప్తమిపగలు 01:03నక్షత్రంధనిష్ఠరాత్రి 10:49యోగముఐంద్రరాత్రి 02:59కరణంబవపగలు 01:03బాలవరాత్రి 12:21అమృత ఘడియలుపగలు 12:51నుండి02:23దుర్ముహూర్తంసాయంత్రం 04:57నుండి05:48వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం భానుసప్తమి (స్నానం దానం తథా శ్రాద్ధం సర్వం తత్ర అక్షయం…

పంచాంగం 21-05-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం,శనివాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం06:39తిథి కృష్ణ షష్ఠిపగలు 03:03నక్షత్రంశ్రవణంరాత్రి 11:48యోగముశుక్లపగలు 08:11బ్రహ్మరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:20కరణంవణిజపగలు 03:03భద్రరాత్రి 02:03అమృత ఘడియలుపగలు 02:04నుండి03:34దుర్ముహూర్తంఉదయము 05:46నుండి07:29వర్జ్యంఉదయము 06:34వరకురాత్రి 03:39నుండి05:11ఈ రోజు పంచాంగం మిథునాయనం ఉదయము 06:48 ,(మిథునాయన ప్రయుక్త…

పంచాంగం 20-05-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం06:39తిథి కృష్ణ పంచమిసాయంత్రము 05:32నక్షత్రంఉత్తరాషాఢరాత్రి 01:19యోగముశుభపగలు 11:26కరణంకౌలవఉదయము 06:59తైతులసాయంత్రము 05:32గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:18అమృత ఘడియలురాత్రి 07:27నుండి08:55దుర్ముహూర్తంపగలు 08:21నుండి09:12పగలు 12:38నుండి01:30వర్జ్యంపగలు 10:38నుండి12:06రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:04నుండిఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః -పంచమీ)గమనిక…

పంచాంగం 19-05-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం06:38తిథి కృష్ణ చతుర్థిరాత్రి 08:26నక్షత్రంపూర్వాషాఢరాత్రి 03:17యోగముసాధ్యపగలు 02:59కరణంబవపగలు 10:02బాలవరాత్రి 08:26అమృత ఘడియలురాత్రి 10:57నుండి12:24దుర్ముహూర్తంపగలు 10:04నుండి10:55పగలు 03:12నుండి04:04వర్జ్యంపగలు 02:16నుండి03:43ఈ రోజు పంచాంగం సంకష్టహరచతుర్థీ (చన్ద్రోదయః రాత్రి 10:13),(శ్రాద్ధతిథిః -చతుర్థీ)గమనిక :…

పంచాంగం 18-05-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం06:38తిథి కృష్ణ తృతీయరాత్రి 11:37నక్షత్రంజ్యేష్ఠపగలు 08:09మూలరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:36యోగముసిద్ధసాయంత్రం 06:44కరణంవణిజపగలు 01:19భద్రరాత్రి 11:37అమృత ఘడియలురాత్రి 11:53నుండి01:19దుర్ముహూర్తంపగలు 11:47నుండి12:38వర్జ్యంరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:10నుండి05:36ఈ రోజు పంచాంగం పార్థివ కల్పాదిః, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః…

పంచాంగం 17-05-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ తదుపరి ద్వితీయాయాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం06:38తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్ఉదయం 06:25ద్వితీయరాత్రి 03:00నక్షత్రంఅనురాధపగలు 10:45యోగముశివఉదయం 10:36కరణంకౌలవరాత్రి 06:25తైతులపగలు 04:42గరజిరాత్రి 03:00అమృత ఘడియలురాత్రి 12:18నుండి01:44దుర్ముహూర్తంపగలు 08:21నుండి09:13రాత్రి 11:06నుండి11:50వర్జ్యంపగలు 03:45నుండి05:10ఈ రోజు పంచాంగం శ్రీ కాంచీ…

పంచాంగం 16-05-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం06:37తిథి శుక్ల పూర్ణిమపగలు 09:42నక్షత్రంవిశాఖపగలు 01:15యోగమువరీయాన్ఉదయం 06:15పరిఘరాత్రి 02:29 కరణంబవపగలు 09:42బాలవరాత్రి 08:03అమృత ఘడియలుఉదయం 06:43రాత్రి 01:26నుండి02:52దుర్ముహూర్తంపగలు 12:38నుండి01:29పగలు 03:1204:03వర్జ్యంసాయంత్రం 04:50నుండి06:16ఈ రోజు పంచాంగం మహావైశాఖీ (సముద్ర /…

పంచాంగం 15-05-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం06:37తిథి శుక్ల చతుర్దశిపగలు 12:42నక్షత్రంస్వాతిపగలు 03:30యోగమువ్యతీపాతపగలు 09:45 కరణంవణిజపగలు 12:42భద్రరాత్రి 11:12అమృత ఘడియలుఉదయం 07:23నుండి08:52రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:16నుండిదుర్ముహూర్తంసాయంత్రం 04:54నుండి05:46వర్జ్యంరాత్రి 08:35నుండి10:02ఈ రోజు పంచాంగం పాతార్కయోగః (స్నాన దానాదులు అనన్త…

పంచాంగం 14-05-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం06:37తిథి శుక్ల త్రయోదశిపగలు 03:17నక్షత్రంచిత్రసాయంత్రం 05:22యోగముసిద్ధిపగలు 12:53 కరణంతైతులపగలు 03:17గరజిరాత్రి 02:00అమృత ఘడియలుపగలు 11:19నుండి12:50దుర్ముహూర్తంఉదయం 05:48నుండి07:31వర్జ్యంరాత్రి 10:32నుండి12:00ఈ రోజు పంచాంగం వృషభ సంక్రమణం రాత్రి 5:30, అనధ్యాయః, స్మార్తానాం…

పంచాంగం 13-05-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:49 సూర్యాస్తమయం06:36తిథి శుక్ల ద్వాదశిసాయంత్రం 05:21నక్షత్రంహస్తసాయంత్రం 06:42యోగమువజ్రపగలు 03:35 కరణంబవఉదయం 06:03బాలవసాయంత్రం 05:21కౌలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:19అమృత ఘడియలుపగలు 12:52నుండి02:26దుర్ముహూర్తంపగలు 08:22నుండి09:14పగలు 12:38నుండి01:29వర్జ్యంరాత్రి 02:15నుండి03:46ఈ రోజు పంచాంగం పరశురామ ద్వాదశీ, మధుసూదన…