పంచాంగం 29-04-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:55 సూర్యాస్తమయం06:32తిథి కృష్ణ చతుర్దశిరాత్రి 12:59నక్షత్రంరేవతిసాయంత్రం 06:45యోగమువిష్కంభపగలు 03:44 కరణంభద్రపగలు 12:44శకునిరాత్రి 12:59అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 04:14నుండి05:55దుర్ముహూర్తంపగలు 08:26నుండి09:17పగలు 12:39నుండి01:29వర్జ్యంఉదయము 06:14నుండి07:54ఈ రోజు పంచాంగం శివసన్నిధౌ స్నానం, మాసశివరాత్రిః, (శ్రాద్ధతిథిః -చతుర్దశీ)గమనిక…

పంచాంగం 28-04-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 05:56 సూర్యాస్తమయం06:32తిథి కృష్ణ త్రయోదశిరాత్రి 12:28నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రసాయంత్రం 05:42యోగమువైధృతిసాయంత్రం 04:30 కరణంగరజిపగలు 12:27వణిజరాత్రి 12:28అమృత ఘడియలుపగలు 12:47నుండి02:26దుర్ముహూర్తంపగలు 10:08నుండి10:58పగలు 03:10నుండి04:01వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, ప్రదోషపూజా, (శ్రాద్ధతిథిః -త్రయోదశీ)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 27-04-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:56 సూర్యాస్తమయం06:32తిథి కృష్ణ ద్వాదశిరాత్రి 12:26నక్షత్రంపూర్వాభాద్రసాయంత్రం 05:07యోగముఐంద్రసాయంత్రం 05:38 కరణంకౌలవపగలు 12:38తైతులరాత్రి 12:26అమృత ఘడియలుపగలు 09:04నుండి10:41దుర్ముహూర్తంపగలు 11:49నుండి12:39వర్జ్యంరాత్రి 02:57నుండి04:36ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః -ద్వాదశీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 26-04-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:57 సూర్యాస్తమయం06:31తిథి కృష్ణ ఏకాదశిరాత్రి 12:50నక్షత్రంశతభిషంసాయంత్రం 04:58యోగముబ్రహ్మరాత్రి 07:07 కరణంబవపగలు 01:14బాలవరాత్రి 12:50అమృత ఘడియలుపగలు 09:51నుండి11:26దుర్ముహూర్తంపగలు 08:28నుండి09:18రాత్రి 11:05నుండి11:51వర్జ్యంరాత్రి 11:25నుండి01:01ఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషాం వరూథిన్యేకాదశీ, త్రిపుష్కరయోగః (రాత్రి 12:50…

పంచాంగం 25-04-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:57 సూర్యాస్తమయం06:31తిథి కృష్ణ దశమిరాత్రి 01:39నక్షత్రంధనిష్ఠసాయంత్రం 05:15యోగముశుక్లరాత్రి 08:56 కరణంవణిజపగలు 02:16భద్రరాత్రి 01:39అమృత ఘడియలుఉదయము 07:08నుండి08:41దుర్ముహూర్తంపగలు 12:39నుండి01:29పగలు 03:10నుండి04:00వర్జ్యంరాత్రి 12:22నుండి01:57ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః -దశమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 24-04-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, రవివాసరే సూర్యోదయం 05:58 సూర్యాస్తమయం06:31తిథి కృష్ణ నవమిరాత్రి 02:53నక్షత్రంశ్రవణంసాయంత్రం 05:54యోగముశుభరాత్రి 11:04 కరణంతైతులపగలు 03:41గరజిరాత్రి 02:53అమృత ఘడియలుఉదయము 07:57నుండి09:28దుర్ముహూర్తంసాయంత్రము 04:51నుండి05:41వర్జ్యంరాత్రి 09:48నుండి11:21ఈ రోజు పంచాంగం వరాహజయన్తీ, (శ్రాద్ధతిథిః -నవమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 23-04-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం తదుపరి అష్టమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 05:59 సూర్యాస్తమయం06:30తిథి కృష్ణ సప్తమిఉదయం 06:27అష్టమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:30నక్షత్రంఉత్తరాషాఢసాయంత్రం 06:55యోగముసాధ్యరాత్రి 01:31 కరణంబవఉదయం 06:27బాలవసాయంత్రం 05:28కౌలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:30అమృత ఘడియలుపగలు 12:53నుండి02:23దుర్ముహూర్తంఉదయం 05:59నుండి07:39వర్జ్యంరాత్రి 10:45నుండి12:17ఈ రోజు పంచాంగం…

పంచాంగం 22-04-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:59 సూర్యాస్తమయం06:30తిథి కృష్ణ షష్ఠిపగలు 08:43నక్షత్రంపూర్వాషాఢరాత్రి 08:15యోగముశివఉదయం 07:11సిద్ధరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:13కరణంవణిజపగలు 08:43భద్రరాత్రి 07:35అమృత ఘడియలుపగలు 03:47నుండి05:16దుర్ముహూర్తంపగలు 08:29నుండి09:19పగలు 12:40నుండి01:30వర్జ్యంఉదయం 06:49నుండి08:19రాత్రి 03:49నుండి05:19ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః -సప్తమీ)గమనిక…

పంచాంగం 21-04-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:00 సూర్యాస్తమయం06:30తిథి కృష్ణ పంచమిపగలు 11:13నక్షత్రంమూలరాత్రి 09:52యోగముపరిఘపగలు 10:21కరణంతైతులపగలు 11:13గరజిరాత్రి 09:58అమృత ఘడియలుపగలు 03:57నుండి05:26దుర్ముహూర్తంపగలు 10:10నుండి11:00పగలు 03:10నుండి04:00వర్జ్యంరాత్రి 08:23నుండి09:52ఈ రోజు పంచాంగం స్కన్దోపవాసః, నాగపూజా, (మత్స్య జయన్తీ - మతాంతరం),…

పంచాంగం 20-04-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:01 సూర్యాస్తమయం06:30తిథి కృష్ణ చతుర్థిపగలు 01:53నక్షత్రంజ్యేష్ఠరాత్రి 11:41యోగమువరీయాన్పగలు 01:38కరణంబాలవపగలు 01:53కౌలవరాత్రి 12:33అమృత ఘడియలుపగలు 03:36నుండి05:04దుర్ముహూర్తంపగలు 11:51నుండి12:40వర్జ్యంఉదయం 06:46నుండి08:15ఈ రోజు పంచాంగం వృషభాయనం పగలు 07:53 , వృషభాయన ప్రయుక్త హరిపద…

పంచాంగం 18-04-2022 సోమవరాము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:02 సూర్యాస్తమయం06:29తిథి కృష్ణ ద్వితీయరాత్రి 07:22నక్షత్రంవిశాఖరాత్రి 03:37యోగముసిద్ధిరాత్రి 08:21కరణంతైతులపగలు 08:40గరజిరాత్రి 07:22వణిజరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:00అమృత ఘడియలురాత్రి 07:31నుండి09:00దుర్ముహూర్తంపగలు 12:40నుండి01:30పగలు 03:10నుండి04:00వర్జ్యంపగలు 10:42నుండి12:10ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః -ద్వితీయా)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 17-04-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:03 సూర్యాస్తమయం06:29తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్రాత్రి 09:59నక్షత్రంచిత్రఉదయం 07:15స్వాతిరాత్రి తెల్లవారుజాము05:33యోగమువజ్రరాత్రి 11:37కరణంబాలవపగలు 11:10కౌలవరాత్రి 09:59అమృత ఘడియలురాత్రి 09:22నుండి10:51దుర్ముహూర్తంసాయంత్రం 04:50నుండి05:39వర్జ్యంపగలు 12:27నుండి01:56ఈ రోజు పంచాంగం యాగః, అనధ్యాయః, అశ్వత్థశేచనం, ధర్మఘటాదిదానం, (శ్రాద్ధతిథిః -ప్రతిపత్)గమనిక…

పంచాంగం 16-04-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:03 సూర్యాస్తమయం06:29తిథి శుక్ల పూర్ణిమరాత్రి 12:22నక్షత్రంహస్తపగలు 08:37యోగముహర్షణరాత్రి 02:42కరణంభద్రపగలు 01:22బవరాత్రి 12:22అమృత ఘడియలురాత్రి 01:13నుండి02:43దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:03నుండి07:42వర్జ్యంసాయంత్రం 04:10నుండి05:40ఈ రోజు పంచాంగం మహాచైత్రీ, చైత్రపూర్ణిమా చిత్రానక్షత్ర యోగః (చిత్రవస్త్రదానం మహాపుణ్యఫలదమ్), రౌచ్యక…

పంచాంగం 15-04-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:04 సూర్యాస్తమయం06:29తిథి శుక్ల చతుర్దశిరాత్రి 02:23నక్షత్రంఉత్తరఫల్గునిపగలు 09:31యోగముధ్రువఉదయం 07:53వ్యాఘాతరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:30కరణంగరజిపగలు 03:08వణిజరాత్రి 02:23అమృత ఘడియలురాత్రి 02:51నుండి04:23దుర్ముహూర్తంపగలు 08:33నుండి09:23పగలు 12:41నుండి01:31వర్జ్యంసాయంత్రం 05:36నుండి07:09ఈ రోజు పంచాంగం సౌరసంవత్సరాదిః, శైవచతుర్దశీ (స్వయంభూలింగదర్శనం), శివాదీనాం…

పంచాంగం 14-04-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:05 సూర్యాస్తమయం06:28తిథి శుక్ల త్రయోదశిరాత్రి 03:54నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిపగలు 09:52యోగమువృద్ధిపగలు 09:47కరణంకౌలవసాయంత్రం 04:21తైతులరాత్రి 03:54అమృత ఘడియలురాత్రి 02:26నుండి04:00దుర్ముహూర్తంపగలు 10:13నుండి11:02పగలు 03:10నుండి03:59వర్జ్యంసాయంత్రం 04:58నుండి06:32ఈ రోజు పంచాంగం మేష సంక్రమణం పగలు 08:40, మేష సంక్రమణ…

పంచాంగం 13-04-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:06 సూర్యాస్తమయం06:28తిథి శుక్ల ద్వాదశిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:49నక్షత్రంమఘపగలు 09:33యోగముగండపగలు 11:09కరణంబవసాయంత్రం 04:55బాలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:49అమృత ఘడియలుఉదయం 07:03నుండి08:43రాత్రి 03:23నుండి05:00దుర్ముహూర్తంపగలు 11:52నుండి12:41వర్జ్యంసాయంత్రం 05:39నుండి07:16ఈ రోజు పంచాంగం ప్రణీతా నదీ పుష్కర ప్రారంభః,…

పంచాంగం 12-04-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:06 సూర్యాస్తమయం06:28తిథి శుక్ల ఏకాదశిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:01నక్షత్రంఆశ్రేషపగలు 08:32యోగముశూలపగలు 11:58కరణంవణిజసాయంత్రం 04:45భద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:01అమృత ఘడియలుఉదయం 06:49నుండి08:32దుర్ముహూర్తంపగలు 08:34నుండి09:34రాత్రి 11:07నుండి11:53వర్జ్యంరాత్రి 09:02నుండి10:42ఈ రోజు పంచాంగం కామదైకాదశీ, స్మార్తానాం ఏకాదశ్యుపవాసః, డోలోత్సవః,…

పంచాంగం 11-04-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:07 సూర్యాస్తమయం06:28తిథి శుక్ల దశమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:29నక్షత్రంపుష్యమిఉదయము 06:49యోగముధృతిపగలు 12:14కరణంతైతులపగలు 03:51గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:29అమృత ఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తంపగలు 12:42నుండి01:32పగలు 03:1004:00వర్జ్యంరాత్రి 08:32నుండి10:15ఈ రోజు పంచాంగం ధర్మదశమీ(యమపూజా), దశావ్రతమ్ , (శ్రాద్ధతిథిః -దశమీ)గమనిక…

పంచాంగం 10-04-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం06:28తిథి శుక్ల నవమిరాత్రి 03:14నక్షత్రంపుష్యమిపూర్తియోగముసుకర్మపగలు 11:59కరణంబాలవపగలు 02:18కౌలవరాత్రి 03:14అమృత ఘడియలురాత్రి 11:48నుండి01:33దుర్ముహూర్తంసాయంత్రం 04:49నుండి05:39వర్జ్యంపగలు 01:16నుండి03:01ఈ రోజు పంచాంగం శ్రీరామనవమి నాడు ఉపవాసము, రామపూజ, పట్టాభిషేకములు, కల్యాణములు, జాగరణ ప్రసిద్ధములే.…

పంచాంగం 09-04-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, అష్టమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం06:27తిథి శుక్ల అష్టమిరాత్రి 01:22నక్షత్రంపునర్వసురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:29 యోగముఅతిగండపగలు 11:21కరణంభద్రపగలు 12:13బవరాత్రి 01:22అమృత ఘడియలురాత్రి 01:48నుండి03:36దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:08నుండి07:47వర్జ్యంపగలు 03:05నుండి04:53ఈ రోజు పంచాంగం బ్రహ్మపుత్ర నద స్నానం (పునర్వసూ యోగేన…