పంచాంగం 01-04-2022 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:14 సూర్యాస్తమయం06:26తిథి కృష్ణ అమావాస్యపగలు 11:57నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రపగలు 10:41యోగముబ్రహ్మపగలు 09:37కరణంనాగవంపగలు 11:57కింస్తుఘ్నంరాత్రి 11:59అమృత ఘడియలుఉదయం 07:28వరకుదుర్ముహూర్తంపగలు 08:40నుండి09:29పగలు 12:44నుండి01:33వర్జ్యంరాత్రి 11:02నుండి12:41ఈ రోజు పంచాంగం యాగః, పిణ్డపితృయజ్ఞః, శ్వేతవరాహకల్పాదిః (శ్రాద్ధాదులకు), (శ్రాద్ధతిథిః -ప్రతిపత్)గమనిక…

పంచాంగం 31-03-2022 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:15 సూర్యాస్తమయం06:26తిథి కృష్ణ చతుర్దశిపగలు 12:25నక్షత్రంపూర్వాభాద్రపగలు 10:32యోగముశుక్లపగలు 11:09కరణంశకునిపగలు 12:25చతుష్పాత్రాత్రి 12:11అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:51నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 10:19నుండి11:07పగలు 03:11నుండి04:00వర్జ్యంరాత్రి 08:12నుండి09:48ఈ రోజు పంచాంగం పద్మకయోగద్వయం (అమా గురువారేణ / రవిచన్ద్రావేక…

పంచాంగం 30-03-2022 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:16 సూర్యాస్తమయం06:25తిథి కృష్ణ త్రయోదశిపగలు 01:21నక్షత్రంశతభిషంపగలు 10:49యోగముశుభపగలు 01:02కరణంవణిజపగలు 01:21భద్రరాత్రి 12:53అమృత ఘడియలురాత్రి 02:38నుండి04:12దుర్ముహూర్తంపగలు 11:56నుండి12:45వర్జ్యంసాయంత్రం 05:09నుండి06:44ఈ రోజు పంచాంగం అనధ్యాయః. మాసశివరాత్రిః , (శ్రాద్ధతిథిః -చతుర్దశీ)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 29-03-2022 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:17 సూర్యాస్తమయం06:25తిథి కృష్ణ ద్వాదశిపగలు 02:40నక్షత్రంధనిష్ఠపగలు 11:29యోగముసాధ్యపగలు 03:14కరణంతైతులపగలు 02:40గరజిరాత్రి 02:01అమృత ఘడియలురాత్రి 03:49నుండి05:23దుర్ముహూర్తంపగలు 08:43నుండి09:31రాత్రి 11:09నుండి11:57వర్జ్యంరాత్రి 06:29నుండి08:02ఈ రోజు పంచాంగం ద్విపుష్కరయోగః (సూర్యోదయాది పగలు 11:29 వరకు), ప్రదోషః,…

పంచాంగం 27-03-2022 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే, కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:18 సూర్యాస్తమయం06:25తిథి కృష్ణ దశమిసాయంత్రం 06:05నక్షత్రంఉత్తరాషాఢపగలు 01:32యోగముశివరాత్రి 08:15కరణంవణిజఉదయం 07:03భద్రసాయంత్రం 06:05బవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:11అమృత ఘడియలుఉదయం 07:28నుండి08:59రాత్రి 02:30నుండి04:01దుర్ముహూర్తంపగలు 04:48నుండి05:37వర్జ్యంసాయంత్రం 05:21నుండి06:51ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - దశమీ)గమనిక :…

పంచాంగం 26-03-2022 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:19 సూర్యాస్తమయం06:25తిథి కృష్ణ నవమిరాత్రి 08:02నక్షత్రంపూర్వాషాఢపగలు 02:47యోగముపరిఘరాత్రి 10:58కరణంతైతులపగలు 09:03గరజిరాత్రి 08:02అమృత ఘడియలుపగలు 10:15నుండి11:46దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:19నుండి07:56వర్జ్యంరాత్రి 10:22నుండి11:53ఈ రోజు పంచాంగం అన్వష్టకా, (శ్రాద్ధతిథిః - నవమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 25-03-2022 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:20 సూర్యాస్తమయం06:24తిథి కృష్ణ అష్టమిరాత్రి 10:04నక్షత్రంమూలపగలు 04:07యోగమువరీయాన్రాత్రి 01:45కరణంబాలవపగలు 11:07కౌలవరాత్రి 10:04అమృత ఘడియలుపగలు 10:05నుండి11:35దుర్ముహూర్తంపగలు 08:45నుండి09:33పగలు 12:46నుండి01:34వర్జ్యంపగలు 02:36నుండి04:07రాత్రి 01:11నుండి02:42ఈ రోజు పంచాంగం అనఘాష్టమీ, అష్టకాశ్రాద్ధం, (శ్రాద్ధతిథిః - అష్టమీ)గమనిక…

పంచాంగం 24-03-2022 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:21 సూర్యాస్తమయం06:24తిథి కృష్ణ సప్తమిరాత్రి 12:09నక్షత్రంజ్యేష్ఠసాయంత్రము 05:29యోగముసిద్ధిఉదయము 07:27వ్యతీపాతరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:35కరణంభద్రపగలు 01:12బవరాత్రి 12:09అమృత ఘడియలుపగలు 09:11నుండి10:41దుర్ముహూర్తంపగలు 10:22నుండి11:10పగలు 03:11నుండి03:59వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం అష్టకాపూర్వేద్యుః, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః - సప్తమీ)గమనిక…

పంచాంగం 23-03-2022 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:22 సూర్యాస్తమయం06:24తిథి కృష్ణ షష్ఠిరాత్రి 02:16నక్షత్రంఅనురాధరాత్రి 06:51యోగమువజ్రపగలు 10:18కరణంగరజిపగలు 03:18వణిజరాత్రి 02:16అమృత ఘడియలుపగలు 09:02నుండి10:33దుర్ముహూర్తంపగలు 11:59నుండి12:47వర్జ్యంరాత్రి 12:08నుండి01:38ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - షష్ఠీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన…

పంచాంగం 22-03-2022 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం తదుపరి పంచమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:22 సూర్యాస్తమయం06:24తిథి కృష్ణ చతుర్థిఉదయం 06:23పంచమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:21నక్షత్రంవిశాఖరాత్రి 08:12యోగముహర్షణపగలు 01:07కరణంబాలవఉదయం 06:23కౌలవసాయంత్రం 05:22తైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:21అమృత ఘడియలుపగలు 11:52నుండి01:23దుర్ముహూర్తంపగలు 08:46నుండి09:35రాత్రి 11:11నుండి11:59వర్జ్యంరాత్రి 11:59నుండి01:29ఈ రోజు పంచాంగం…

పంచాంగం 21-03-2022 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:23 సూర్యాస్తమయం06:24తిథి కృష్ణ తృతీయపగలు 08:19నక్షత్రంస్వాతిరాత్రి 09:29యోగమువ్యాఘాతపగలు 03:52కరణంభద్రపగలు 08:19బవరాత్రి 07:21అమృత ఘడియలుపగలు 01:06నుండి02:37దుర్ముహూర్తంపగలు 12:48నుండి01:36పగలు 03:12నుండి04:00వర్జ్యంఉదయం 02:47నుండి04:18ఈ రోజు పంచాంగం సంకష్టహరచతుర్థీ (చన్ద్రోదయము రాత్రి 09:27), బ్రహ్మకల్పాదిః(స్నానదానాదులు), ప్రదోషః,…

పంచాంగం 20-03-2022 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:24 సూర్యాస్తమయం06:23తిథి కృష్ణ ద్వితీయపగలు 10:05నక్షత్రంచిత్రరాత్రి 10:38యోగముధ్రువరాత్రి 06:30కరణంగరజిపగలు 10:05వణిజరాత్రి 09:12అమృత ఘడియలుపగలు 04:29నుండి06:01దుర్ముహూర్తంపగలు 04:47నుండి05:35వర్జ్యంఉదయం 07:16నుండి08:48రాత్రి 03:58నుండి05:29ఈ రోజు పంచాంగం మేషాయనం రాత్రి 09:03 (విషువత్ పుణ్యకాలము పగలు…

పంచాంగం 19-03-2022 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:25 సూర్యాస్తమయం06:23తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్పగలు 11:35నక్షత్రంహస్తరాత్రి 11:35యోగమువృద్ధిరాత్రి 08:57కరణంకౌలవపగలు 11:35తైతులరాత్రి 10:50అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 05:45నుండి07:18దుర్ముహూర్తంఉదయము 06:25నుండి08:01వర్జ్యంపగలు 08:25నుండి09:58ఈ రోజు పంచాంగం గురుమౌఢ్యత్యాగః, వసన్తోత్సవః, (శ్రాద్ధతిథిః - ద్వితీయా)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 18-03-2022 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:26 సూర్యాస్తమయం06:23తిథి శుక్ల పూర్ణిమపగలు 12:44నక్షత్రంఉత్తరఫల్గునిరాత్రి 12:14యోగముగండరాత్రి 11:10కరణంబవపగలు 12:44బాలవరాత్రి 12:09అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 05:07నుండి06:42దుర్ముహూర్తంపగలు 08:49నుండి09:37పగలు 12:48నుండి01:36వర్జ్యంఉదయం 07:38నుండి09:13ఈ రోజు పంచాంగం సద్యస్కాలయాగః, డోలోత్సవః (డోలాగతగోవిన్ద దర్శనం), మదనపూర్ణిమా, పూర్ణిమా…

పంచాంగం 17-03-2022 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:26 సూర్యాస్తమయం06:23తిథి శుక్ల చతుర్దశిపగలు 01:25నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిరాత్రి 12:30యోగముశూలరాత్రి 01:04కరణంవణిజపగలు 01:25భద్రరాత్రి 01:05అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 06:03నుండి07:40దుర్ముహూర్తంపగలు 10:25నుండి11:13పగలు 03:12నుండి04:00వర్జ్యంపగలు 08:21నుండి09:58ఈ రోజు పంచాంగం పద్మకయోగః (స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు), బ్రహ్మసావర్ణిక…

పంచాంగం 16-03-2022 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:27 సూర్యాస్తమయం06:23తిథి శుక్ల త్రయోదశిపగలు 01:35నక్షత్రంమఘరాత్రి 12:17యోగముధృతిరాత్రి 02:35కరణంతైతులపగలు 01:35గరజిరాత్రి 01:30అమృత ఘడియలురాత్రి 09:48నుండి11:27దుర్ముహూర్తంపగలు 12:01నుండి12:49వర్జ్యంపగలు 11:53నుండి01:32ఈ రోజు పంచాంగం నిశీథే కామదహనం, అనధ్యాయః, (శ్రాద్ధతిథిః - చతుర్దశీ)గమనిక :…

పంచాంగం 15-03-2022 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:28 సూర్యాస్తమయం06:22తిథి శుక్ల ద్వాదశిపగలు 01:07నక్షత్రంఆశ్రేషరాత్రి 11:29యోగముసుకర్మరాత్రి 03:38కరణంబాలవపగలు 01:07కౌలవరాత్రి 01:21అమృత ఘడియలురాత్రి 09:47నుండి11:29దుర్ముహూర్తంపగలు 08:51నుండి09:38రాత్రి 11:12నుండి12:00వర్జ్యంపగలు 11:37నుండి01:18ఈ రోజు పంచాంగం ఆమలక ద్వాదశీ, నృసింహద్వాదశీ, మీన సంక్రమణ ప్రయుక్త…

పంచాంగం 13-03-2022 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:29 సూర్యాస్తమయం06:22తిథి శుక్ల దశమిపగలు 10:19నక్షత్రంపునర్వసురాత్రి 08:02యోగముశోభనరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:16కరణంగరజిపగలు 10:19వణిజరాత్రి 11:10అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 05:22నుండి07:08దుర్ముహూర్తంపగలు 04:47నుండి05:34వర్జ్యంఉదయం 06:45నుండి08:31రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:42నుండి06:26ఈ రోజు పంచాంగం జ్జానసాగర దత్తావతారః, దశాదిత్యవ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః…

పంచాంగం 12-03-2022 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:30 సూర్యాస్తమయం06:22తిథి శుక్ల నవమిపగలు 08:06నక్షత్రంఆర్ద్రసాయంత్రం 05:28యోగముసౌభాగ్యరాత్రి 03:52కరణంకౌలవపగలు 08:06తైతులరాత్రి09:13అమృత ఘడియలుపగలు 08:03వరకుదుర్ముహూర్తంఉదయం 06:30నుండి08:05వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - దశమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు…

పంచాంగం 11-03-2022 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:31 సూర్యాస్తమయం06:22తిథి శుక్ల నవమిపూర్తినక్షత్రంమృగశిరపగలు 02:33యోగముఆయుష్మాన్రాత్రి 03:08కరణంబాలవరాత్రి 06:50అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 06:15నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 08:53నుండి09:41పగలు 12:50నుండి01:38వర్జ్యంరాత్రి 11:59నుండి01:46ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - నవమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన…