శివస్తోత్ర కదంబం

శ్రీ శంకరాచార్యుల శివస్తోత్రాలు :

శివపఞ్చాక్షరస్తోత్రమ్

వేదసారశివస్తోత్రమ్

శివనామావళ్యష్టకమ్

శివమానసపూజాస్తోత్రమ్

శివాపరాధక్షమాపణస్తోత్రమ్

శివమానసపూజాస్తోత్రమ్

అర్ధనారీశ్వరస్తోత్రమ్

ఉమామహేశ్వరస్తోత్రమ్

దక్షిణామూర్త్యష్టకమ్

దశశ్లోకీస్తుతిః

కాలభైరవాష్టకమ్

శివపఞ్చాక్షరనక్షత్రమాలాస్తోత్రమ్

దక్షిణామూర్తిస్తోత్రం

సువర్ణమాలాస్తుతిః

ద్వాదశజ్యోతిర్లిఙ్గస్తోత్రమ్

శివానన్దలహరీ(పారాయణస్తోత్రము)

ఇతర ప్రముఖ శివస్తోత్రాలు :

శ్రీశివతాండవస్తోత్రమ్

మహామహిమాన్వితమైన శివ స్తుతి

చన్ద్రశేఖరాష్టకం(పారాయణస్తోత్రము)

శ్రీశివాష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీశివాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్

లింగోద్భవకాలంలో బ్రహ్మాదిదేవతల స్తుతి (మహాలింగ స్తుతి)

ప్రసిద్ధ స్తోత్రాలు : శివ ధ్యాన శ్లోకాలు (మహన్యాసం నుండి)

పంచాక్షరీ ఉపదేశం తరువాత బ్రహ్మాచ్యుతుల శివ స్తుతి

లింగోద్భవ వేళలో బ్రహ్మ, ఋషుల శివస్తుతి

ShivaStotra Kadambam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s