పరమాచార్యుల నోట శివుని మాట

లింగోద్భవమూర్తి

ఈశ్వరుడుండగా భయం ఎందుకు?

శివనామోచ్ఛారణతో కర్మవిమోచన

శివుడుగొప్పా ? అమ్మవారు గొప్పా ?

జగతః పితరౌ వందే పార్వతీపరమేశ్వరౌ

సాంబమూర్తి

శివుని చిహ్నములు

పాపాన్ని వొక్కక్షణంలో పోగొట్టగలిగే వస్తువు

శివలింగము

For more related posts visit https://shankaravani.org/tag/శివుడు/

Paramacharya on Shiva

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s