శివస్తోత్ర కదంబం

శ్రీ శంకరాచార్యుల శివస్తోత్రాలు : శివపఞ్చాక్షరస్తోత్రమ్ వేదసారశివస్తోత్రమ్ శివనామావళ్యష్టకమ్ శివమానసపూజాస్తోత్రమ్ శివాపరాధక్షమాపణస్తోత్రమ్ శివమానసపూజాస్తోత్రమ్ అర్ధనారీశ్వరస్తోత్రమ్ ఉమామహేశ్వరస్తోత్రమ్ దక్షిణామూర్త్యష్టకమ్ దశశ్లోకీస్తుతిః కాలభైరవాష్టకమ్ శివపఞ్చాక్షరనక్షత్రమాలాస్తోత్రమ్ దక్షిణామూర్తిస్తోత్రం సువర్ణమాలాస్తుతిః ద్వాదశజ్యోతిర్లిఙ్గస్తోత్రమ్ శివానన్దలహరీ(పారాయణస్తోత్రము) ఇతర ప్రముఖ శివస్తోత్రాలు : శ్రీశివతాండవస్తోత్రమ్ మహామహిమాన్వితమైన శివ స్తుతి చన్ద్రశేఖరాష్టకం(పారాయణస్తోత్రము) శ్రీశివాష్టోత్తరశతనామావళిః…

పరమాచార్యుల నోట శివుని మాట

లింగోద్భవమూర్తి ఈశ్వరుడుండగా భయం ఎందుకు? శివనామోచ్ఛారణతో కర్మవిమోచన శివుడుగొప్పా ? అమ్మవారు గొప్పా ? జగతః పితరౌ వందే పార్వతీపరమేశ్వరౌ సాంబమూర్తి శివుని చిహ్నములు పాపాన్ని వొక్కక్షణంలో పోగొట్టగలిగే వస్తువు శివలింగము For more related posts visit https://shankaravani.org/tag/శివుడు/ Paramacharya…

శివానన్దలహరీ(పారాయణస్తోత్రము)

శివానన్దలహరీ కళాభ్యాం చూడాలంకృతశశికళాభ్యాం నిజతపఃఫలాభ్యాం భక్తేషు ప్రకటితఫలాభ్యాం భవతు మే |శివాభ్యామస్తోకత్రిభువనశివాభ్యాం హృది పునర్భవాభ్యామానందస్ఫురదనుభవాభ్యాం నతి రియమ్ || 1 || గళంతీ శంభో! త్వచ్చరితసరితః కిల్బిషరజోదళంతీ ధీకుల్యాసరణిషు పతంతీ విజయతామ్ |దిశంతీ సంసారభ్రమణపరితాపోపశమనంవసంతీ మచ్చేతోహ్రదభువి శివానందలహరీ || 2 ||…

పంచాంగం 01-03-2022 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:38 సూర్యాస్తమయం06:19తిథి కృష్ణ చతుర్దశిరాత్రి 01:01నక్షత్రంధనిష్ఠరాత్రి 03:47యోగముపరిఘపగలు 11:17కరణంభద్రపగలు 02:09శకునిరాత్రి 01:01అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 06:03నుండి07:33దుర్ముహూర్తంపగలు 08:58నుండి09:45రాత్రి 11:14నుండి12:03వర్జ్యంపగలు 09:03నుండి10:33ఈ రోజు పంచాంగం భౌమచతుర్దశీ (స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు), కృష్ణాంగార…

పంచాంగం 26-02-2022 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:40 సూర్యాస్తమయం06:18తిథి కృష్ణ దశమిపగలు 10:38నక్షత్రంమూలపగలు 10:30యోగముసిద్ధిరాత్రి 08:49కరణంభద్రపగలు 10:38బవరాత్రి 09:25అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:20నుండి05:49దుర్ముహూర్తంఉదయము 06:40నుండి08:13వర్జ్యంపగలు 09:01నుండి10:30రాత్రి 07:25నుండి08:54ఈ రోజు పంచాంగం స్మార్త విజయైకాదశీ, (శ్రాద్ధతిథిః - ఏకాదశీ)గమనిక…

పంచాంగం 25-02-2022 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం,శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:41 సూర్యాస్తమయం06:18తిథి కృష్ణ నవమిపగలు 12:55నక్షత్రంజ్యేష్ఠపగలు 12:05యోగమువజ్రరాత్రి 11:56కరణంగరజిపగలు 12:55వణిజరాత్రి 11:47అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:32నుండి06:01దుర్ముహూర్తంపగలు 09:00నుండి09:47పగలు 12:53నుండి01:39వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం అన్వష్టకా, (శ్రాద్ధతిథిః - దశమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 24-02-2022 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:41 సూర్యాస్తమయం06:17తిథి కృష్ణ అష్టమిపగలు 03:01నక్షత్రంఅనూరాధపగలు 01:28యోగముహర్షణరాత్రి 02:56కరణంకౌలవపగలు 03:01తైతులరాత్రి 01:58అమృత ఘడియలురాత్రి 03:47నుండి05:18దుర్ముహూర్తంపగలు 10:33నుండి11:19పగలు 03:11నుండి03:58వర్జ్యంరాత్రి 06:45నుండి08:15ఈ రోజు పంచాంగం అనఘాష్టమీ, అష్టకాశ్రాద్ధం, (శ్రాద్ధతిథిః - అష్టమీ+నవమీ)గమనిక :…

పంచాంగం 23-02-2022 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:42 సూర్యాస్తమయం06:17తిథి కృష్ణ సప్తమిపగలు 04:54నక్షత్రంవిశాఖపగలు 02:38యోగముధ్రువపగలు 08:23వ్యాఘాతరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:46కరణంబవపగలు 04:54బాలవరాత్రి 03:57అమృత ఘడియలుఉదయము 07:42వరకురాత్రి 03:34నుండి05:06దుర్ముహూర్తంపగలు 12:06నుండి12:53వర్జ్యంసాయంత్రం 06:26నుండి07:57ఈ రోజు పంచాంగం అష్టకా పూర్వేద్యుః, భీష్మతర్పణం, (శ్రాద్ధతిథిః…

పంచాంగం 22-02-2022 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:43 సూర్యాస్తమయం06:17తిథి కృష్ణ షష్ఠిసాయంత్రము 06:32నక్షత్రంస్వాతిపగలు 03:33యోగమువృద్ధిపగలు 10:49కరణంగరజిఉదయము 07:13వణిజసాయంత్రము 06:32భద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:43అమృత ఘడియలుఉదయము 07:00నుండి08:33రాత్రి తెల్లవారుజాము 06:10నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 09:02నుండి09:48రాత్రి 11:15నుండి12:05వర్జ్యంరాత్రి 08:56నుండి10:28ఈ రోజు పంచాంగం త్రిపుష్కరయోగః (…

పంచాంగం 21-02-2022 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:43 సూర్యాస్తమయం06:16తిథి కృష్ణ పంచమిరాత్రి 07:55నక్షత్రంచిత్రపగలు 04:14యోగముగండపగలు 01:03కరణంకౌలవపగలు 08:29తైతులరాత్రి 07:55అమృత ఘడియలుపగలు 09:56నుండి11:31దుర్ముహూర్తంపగలు 12:53నుండి01:39పగలు 03:11నుండి03:57వర్జ్యంరాత్రి 09:40నుండి11:13ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - పంచమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 20-02-2022 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:44 సూర్యాస్తమయం06:16తిథి కృష్ణ చతుర్థిరాత్రి 09:03నక్షత్రంహస్తపగలు 04:39యోగముశూలపగలు 03:04కరణంబవపగలు 09:28బాలవరాత్రి 09:03అమృత ఘడియలుపగలు 10:41నుండి12:17దుర్ముహూర్తంపగలు 04:44నుండి05:30వర్జ్యంరాత్రి 12:31నుండి02:05ఈ రోజు పంచాంగం సంకష్టహరచతుర్థీ (చన్ద్రోదయం రాత్రి 09:39), ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః -…

పంచాంగం 19-02-2022 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:44 సూర్యాస్తమయం06:16తిథి కృష్ణ తృతీయరాత్రి 09:54నక్షత్రంఉత్తరఫల్గునిపగలు 04:48యోగముధృతిపగలు 04:53కరణంవణిజపగలు 10:10భద్రరాత్రి 09:54అమృత ఘడియలుపగలు 09:33నుండి11:10దుర్ముహూర్తంఉదయం 0644నుండి08:16వర్జ్యంరాత్రి 01:09నుండి02:44ఈ రోజు పంచాంగం గురుమౌఢ్యారంభః, (శ్రాద్ధతిథిః - తృతీయా)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 18-02-2022 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:45 సూర్యాస్తమయం06:15తిథి కృష్ణ ద్వితీయరాత్రి 10:26నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిపగలు 04:38యోగముసుకర్మసాయంత్రం 06:26కరణంతైతులపగలు 10:32గరజిరాత్రి 10:26అమృత ఘడియలుపగలు 10:06నుండి11:44దుర్ముహూర్తంపగలు 09:03నుండి09:49పగలు 12:53నుండి01:39వర్జ్యంరాత్రి 11:53నుండి01:30ఈ రోజు పంచాంగం మీనాయనం రాత్రి 10:13 (షడశీతి పుణ్యకాలము పగలు…

పంచాంగం 17-02-2022 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:45 సూర్యాస్తమయం06:15తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్రాత్రి 10:37నక్షత్రంమఘపగలు 04:07యోగముఅతిగండరాత్రి 07:43కరణంబాలవపగలు 10:30కౌలవరాత్రి 10:37అమృత ఘడియలుపగలు 01:37నుండి03:17దుర్ముహూర్తంపగలు 10:35నుండి11:21పగలు 03:11నుండి03:57వర్జ్యంరాత్రి 12:17నుండి01:55ఈ రోజు పంచాంగం యాగః, (శ్రాద్ధతిథిః - ప్రతిపత్)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 16-02-2022 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:46 సూర్యాస్తమయం06:15తిథి పూర్ణిమారాత్రి 10:23నక్షత్రంఆశ్రేషపగలు 03:10యోగముశోభనరాత్రి 08:39కరణంభద్రపగలు 10:01బవరాత్రి 10:23అమృత ఘడియలుపగలు 01:28నుండి03:10దుర్ముహూర్తంపగలు 12:08నుండి12:53వర్జ్యంరాత్రి 03:38నుండి05:18ఈ రోజు పంచాంగం మహామాఘీ(సముద్రస్నానం, తిలపాత్ర కంబలాజిన రక్త వస్త్రాది దానాని), సిద్ధరాజదత్తావతారః, అన్వాధానం,…

పంచాంగం 15-02-2022 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:46 సూర్యాస్తమయం06:14తిథి శుక్ల చతుర్దశిరాత్రి 09:39నక్షత్రంపుష్యమి పగలు 01:44యోగముసౌభాగ్యరాత్రి 09:13కరణంగరజిపగలు 09:02వణిజరాత్రి 09:39అమృత ఘడియలుఉదయము06:50నుండి08:33దుర్ముహూర్తంపగలు 09:04నుండి09:49రాత్రి 11:15నుండి12:05వర్జ్యంరాత్రి 03:18నుండి05:00ఈ రోజు పంచాంగం భౌమచతుర్దశీ(స్నానదానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు), (శ్రాద్ధతిథిః - చతుర్దశీ)గమనిక…

పంచాంగం 14-02-2022 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, సోమావాసరే సూర్యోదయం 06:47 సూర్యాస్తమయం06:14తిథి శుక్ల త్రయోదశిరాత్రి 08:24నక్షత్రంపునర్వసు పగలు 11:49యోగముఆయుష్మాన్రాత్రి 09:24కరణంకౌలవఉదయము 07:31తైతులరాత్రి 08:24అమృత ఘడియలుపగలు 09:11నుండి10:56దుర్ముహూర్తంపగలు 12:53నుండి01:39పగలు 03:11నుండి03:57వర్జ్యంరాత్రి 08:28నుండి10:11ఈ రోజు పంచాంగం వరాహకల్పాదిః, ప్రదోషః , ప్రదోషపూజా, (శ్రాద్ధతిథిః…

పంచాంగం 13-02-2022 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, రవివాసరే సూర్యోదయం 06:47 సూర్యాస్తమయం06:13తిథి శుక్ల ద్వాదశిసాయంత్రము 06:38నక్షత్రంఆర్ద్ర పగలు 09:25యోగముప్రీతిరాత్రి 09:11కరణంబాలవసాయంత్రము 06:38అమృత ఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తంపగలు 04:42నుండి05:27వర్జ్యంరాత్రి 10:37నుండి12:23ఈ రోజు పంచాంగం త్రిపుష్కరయోగః(పగలు 09:25 నుండి సాయంత్రము 06:38 వరకు), కుంభ సంక్రమణ…

పంచాంగం 11-02-2022 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:48 సూర్యాస్తమయం06:12తిథి శుక్ల దశమిపగలు 01:51నక్షత్రంమృగశిర రాత్రి తెల్లవారుజాము 06:36యోగమువైధృతిరాత్రి 07:46కరణంగరజిపగలు 01:51వణిజరాత్రి 03:08అమృత ఘడియలురాత్రి 08:40నుండి10:28దుర్ముహూర్తంపగలు 09:05నుండి09:50పగలు 12:53నుండి01:38వర్జ్యంపగలు 09:50నుండి11:38ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - లేదు)గమనిక :…

పంచాంగం 10-02-2022 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:49 సూర్యాస్తమయం06:12తిథి శుక్ల నవమిపగలు 11:08నక్షత్రంరోహిణి రాత్రి 03:31యోగముఐంద్రసాయంత్రం 06:48కరణంకౌలవపగలు 11:08తైతులరాత్రి 12:29అమృత ఘడియలురాత్రి 11:54నుండి01:42దుర్ముహూర్తంపగలు 10:37నుండి11:22పగలు 03:10నుండి03:55వర్జ్యంసాయంత్రం 06:28నుండి08:17ఈ రోజు పంచాంగం మాధ్వనవమీ (శ్రీమదానన్ద తీర్థ స్వామినాం జయన్తీ),…