పంచాంగం 01-02-2022 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:52 సూర్యాస్తమయం06:08తిథి కృష్ణ అమావాస్యపగలు 11:17నక్షత్రంశ్రవణంరాత్రి 07:46యోగమువ్యతీపాతరాత్రి 03:09కరణంనాగవంపగలు 11:17కింస్తుఘ్నంరాత్రి 09:55అమృత ఘడియలుపగలు 10:19నుండి11:46దుర్ముహూర్తంపగలు 09:07నుండి09:52రాత్రి 11:13నుండి12:04వర్జ్యంరాత్రి 11:28నుండి12:57ఈ రోజు పంచాంగం పద్మకయోగద్వయం (అమా భౌమవారేణ / రవిచన్ద్రావేకగతత్వాచ్చ) (పగలు…

పంచాంగం 31-01-2022 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:52 సూర్యాస్తమయం06:07తిథి కృష్ణ చతుర్దశిసాయంత్రం 02:19నక్షత్రంఉత్తరాషాఢరాత్రి 09:58యోగమువజ్రపగలు 10:25సిద్ధిరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:40కరణంశకునిపగలు 02:19చతుష్పాత్రాత్రి 12:48అమృత ఘడియలుపగలు 04:12నుండి05:39దుర్ముహూర్తంపగలు 12:52నుండి01:37పగలు 03:07నుండి03:52వర్జ్యంఉదయం 07:34నుండి09:00రాత్రి 01:36నుండి03:03ఈ రోజు పంచాంగం అమాసోమవార యోగః (పగలు…

పంచాంగం 30-01-2022 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:52 సూర్యాస్తమయం06:07తిథి కృష్ణ త్రయోదశిసాయంత్రం 05:28నక్షత్రంపూర్వాషాఢరాత్రి 12:21యోగముహర్షణపగలు 02:14కరణంగరజిఉదయం 07:01వణిజసాయంత్రం 05:28భద్రరాత్రి 03:53అమృత ఘడియలురాత్రి 08:03నుండి09:29దుర్ముహూర్తంపగలు 04:37నుండి05:22వర్జ్యంపగలు 11:25నుండి12:51ఈ రోజు పంచాంగం అనధ్యాయః, మాసశివరాత్రిః, ప్రదోషపూజా, (శ్రాద్ధతిథిః - త్రయోదశీ)గమనిక…

పంచాంగం 29-01-2022 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:52 సూర్యాస్తమయం06:06తిథి కృష్ణ ద్వాదశిరాత్రి 08:35నక్షత్రంమూలరాత్రి 02:47యోగమువ్యాఘాతసాయంత్రము 06:00కరణంకౌలవపగలు 10:04తైతులరాత్రి 08:35అమృత ఘడియలురాత్రి 09:00నుండి10:27దుర్ముహూర్తంఉదయము 06:52నుండి08:22వర్జ్యంరాత్రి 01:21నుండి02:47ఈ రోజు పంచాంగం తిలద్వాదశీ, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః - ద్వాదశీ)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 28-01-2022 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం06:05తిథి కృష్ణ ఏకాదశిరాత్రి 11:33నక్షత్రంఅనూరాధఉదయము 07:08జ్యేష్ఠరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:06యోగముధ్రువరాత్రి 09:37కరణంబవపగలు 12:53బాలవరాత్రి 11:33అమృత ఘడియలురాత్రి 09:03నుండి10:31దుర్ముహూర్తంపగలు 09:07నుండి09:52పగలు 12:51నుండి01:36వర్జ్యంపగలు 12:16నుండి01:44ఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషాం షట్తిలైకాదశీ, (శ్రాద్ధతిథిః -…

పంచాంగం 27-01-2022 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం,గురువాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం06:05తిథి కృష్ణ దశమిరాత్రి 02:14నక్షత్రంవిశాఖపగలు 08:48యోగమువృద్ధిరాత్రి 01:01కరణంవణిజపగలు 03:23భద్రరాత్రి 02:14అమృత ఘడియలురాత్రి 09:28నుండి10:57దుర్ముహూర్తంపగలు 10:37నుండి11:22పగలు 03:06నుండి03:51వర్జ్యంపగలు 12:32నుండి02:01ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - దశమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన…

పంచాంగం 26-01-2022 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం06:04తిథి కృష్ణ నవమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:33నక్షత్రంస్వాతిపగలు 10:03యోగముగండరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:06కరణంతైతులసాయంత్రము 05:28గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:33అమృత ఘడియలురాత్రి 12:28నుండి01:59దుర్ముహూర్తంపగలు 12:06నుండి12:51వర్జ్యంపగలు 03:22నుండి04:53ఈ రోజు పంచాంగం అన్వష్టకా, (శ్రాద్ధతిథిః - నవమీ)గమనిక…

పంచాంగం 25-01-2022 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం తదుపరి అష్టమ్యాం,కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం06:04తిథి కృష్ణ సప్తమిఉదయము 07:47కృష్ణ అష్టమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:24నక్షత్రంచిత్రపగలు 10:51యోగముధృతిపగలు 09:09శూలరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:50కరణంబవఉదయము 07:47బాలవరాత్రి 07:05కౌలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:24అమృత ఘడియలురాత్రి 01:33నుండి03:05దుర్ముహూర్తంపగలు 09:07నుండి09:52రాత్రి 11:12నుండి12:03వర్జ్యంపగలు 04:16నుండి05:49ఈ…

పంచాంగం 24-01-2022 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, ఇందువాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం06:03తిథి కృష్ణ షష్ఠిపగలు 08:42నక్షత్రంహస్తపగలు 11:12యోగముసుకర్మపగలు 11:08కరణంవణిజపగలు 08:42భద్రరాత్రి 08:14అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:32నుండి06:07దుర్ముహూర్తంపగలు 12:50నుండి01:35పగలు 03:04నుండి03:49వర్జ్యంరాత్రి 07:05నుండి08:39ఈ రోజు పంచాంగం అష్టకా పూర్వేద్యుః, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః -…

పంచాంగం 23-01-2022 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం06:03తిథి కృష్ణ పంచమిపగలు 09:10నక్షత్రంఉత్తరఫల్గునిపగలు 11:06యోగముఅతిగండపగలు 12:45కరణంతైతులపగలు 09:10గరజిరాత్రి 08:56అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:10నుండి06:46దుర్ముహూర్తంపగలు 04:34నుండి05:18వర్జ్యంరాత్రి 07:32నుండి09:08ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - షష్ఠీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 21-01-2022 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం06:01తిథి కృష్ణ తృతీయపగలు 08:50నక్షత్రంమఘపగలు 09:40యోగముసౌభాగ్యపగలు 03:01కరణంభద్రపగలు 08:50బవరాత్రి 09:01అమృత ఘడియలుఉదయము 07:08నుండి08:50రాత్రి 03:56నుండి05:36దుర్ముహూర్తంపగలు 09:07నుండి09:51పగలు 12:49నుండి01:34వర్జ్యంసాయంత్రము 05:59నుండి07:38ఈ రోజు పంచాంగం సంకష్టహరచతుర్థీ (చన్ద్రోదయము రాత్రి 09:03 ),…

పంచాంగం 20-01-2022 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం06:01తిథి కృష్ణ ద్వితీయపగలు 08:03నక్షత్రంఆశ్రేషపగలు 08:22యోగముఆయుష్మాన్పగలు 03:41కరణంగరజిపగలు 08:03వణిజరాత్రి 08:27అమృత ఘడియలుపగలు 08:22వరకుదుర్ముహూర్తంపగలు 10:36నుండి11:20పగలు 03:03నుండి03:47వర్జ్యంరాత్రి 09:01నుండి10:42ఈ రోజు పంచాంగం కుంభాయనం పగలు 08:10 (హరిపద పుణ్యకాలః ఉదయాది…

పంచాంగం 19-01-2022 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం06:00తిథి కృష్ణ ద్వితీయపూర్తినక్షత్రంపుష్యమిపూర్తియోగమువిష్కంభపగలు 04:02కరణంబాలవరాత్రి 07:28అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 06:39నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 12:04నుండి12:49వర్జ్యంరాత్రి 08:23నుండి10:06ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - ద్వితీయా)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు…

పంచాంగం 18-01-2022 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం06:00తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్రాత్రి తెల్లవారుజాము 06:52నక్షత్రంపుష్యమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:41యోగమువిష్కంభపగలు 04:04కరణంబాలవసాయంత్రము 06:05కౌలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:52అమృత ఘడియలురాత్రి 11:43నుండి01:28దుర్ముహూర్తంపగలు 09:06నుండి09:51రాత్రి 11:09నుండి12:01వర్జ్యంపగలు 01:17నుండి03:02ఈ రోజు పంచాంగం యాగః ,(శ్రాద్ధతిథిః -…

పంచాంగం 17-01-2022 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం05:59తిథి శుక్ల పూర్ణిమరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:17నక్షత్రంపునర్వసురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:36యోగమువైధృతిపగలు 03:49కరణంభద్రపగలు 04:17బవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:17అమృత ఘడియలురాత్రి 01:57నుండి03:43దుర్ముహూర్తంపగలు 12:48నుండి01:33పగలు 03:01నుండి03:46వర్జ్యంపగలు 03:21నుండి05:07ఈ రోజు పంచాంగం లీలావిశ్వంభర దత్తావతారః, అన్వాధానాం,…

పంచాంగం 16-01-2022 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం05:58తిథి శుక్ల చతుర్దశిరాత్రి 03:17నక్షత్రంఆర్ద్రరాత్రి 02:07యోగముఐంద్రపగలు 03:17కరణంగరజిపగలు 02:06వణిజరాత్రి 03:17అమృత ఘడియలుపగలు 02:57నుండి04:44దుర్ముహూర్తంపగలు 04:29నుండి05:14వర్జ్యంపగలు 08:42నుండి10:29ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - చతుర్దశీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన…

పంచాంగం 15-01-2022 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం05:58తిథి శుక్ల త్రయోదశిరాత్రి 12:56నక్షత్రంమృగశిరరాత్రి 11:19యోగముబ్రహ్మపగలు 02:30కరణంకౌలవపగలు 11:37తైతులరాత్రి 12:56అమృత ఘడియలుపగలు 01:24నుండి03:12దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:53నుండి08:22వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం శనిత్రయోదశీ (ఉపవాసము, ప్రదోషకాల శివపూజ, బ్రాహ్మణభోజనము విశేషఫలప్రదములు), ప్రదోష పూజా,…

పంచాంగం 14-01-2022 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం05:57తిథి శుక్ల ద్వాదశిరాత్రి 10:18నక్షత్రంరోహిణిరాత్రి 08:16యోగముశుక్లపగలు 01:33కరణంబవపగలు 08:55బాలవరాత్రి 10:18అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 04:39నుండి06:27దుర్ముహూర్తంపగలు 09:06నుండి09:50పగలు 12:47నుండి01:31వర్జ్యంపగలు 11:13నుండి01:01రాత్రి 02:35నుండి04:23ఈ రోజు పంచాంగం మకరసంక్రమణం పగలు 02:30 (ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలము…

పంచాంగం 13-01-2022 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం05:57తిథి శుక్ల ఏకాదశిరాత్రి 07:32నక్షత్రంకృత్తికసాయంత్రము 05:06యోగముశుభపగలు 12:33కరణంభద్రరాత్రి 07:32అమృత ఘడియలుపగలు 02:24నుండి04:12దుర్ముహూర్తంపగలు 10:34నుండి11:19పగలు 03:00నుండి03:44వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం భోగి, సర్వేషాం పుత్రదైకాదశీ, వైకుంఠైకాదశీ(ఉత్తరద్వారదర్శనం), ఏకాదశీ గురువారవ్రతం, రైవతమన్వాదిః, (శ్రాద్ధతిథిః…

పంచాంగం 12-01-2022 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం05:56తిథి శుక్ల దశమిపగలు 04:50నక్షత్రంభరణిపగలు 02:00యోగముసాధ్యపగలు 11:37కరణంగరజిపగలు 04:50వణిజరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:11అమృత ఘడియలుపగలు 08:38నుండి10:26దుర్ముహూర్తంపగలు 12:02నుండి12:47వర్జ్యంరాత్రి 03:33నుండి05:22ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః -దశమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన…