పంచాంగం 01-01-2022 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, మార్గశిరమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం తదుపరి చతుర్దశ్యాం,శనివాసరే సూర్యోదయం 06:50 సూర్యాస్తమయం05:49తిథి కృష్ణ త్రయోదశిఉదయము 07:16కృష్ణ చతుర్దశిరాత్రి 03:41నక్షత్రంజ్యేష్ఠరాత్రి 07:15యోగముగండపగలు 01:52కరణంవణిజఉదయము 07:16భద్రసాయంత్రము 05:28శకునిరాత్రి 03:41అమృత ఘడియలుపగలు 11:28నుండి12:53దుర్ముహూర్తంఉదయము 06:50నుండి08:18వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం మాసశివరాత్రిః, (శ్రాద్ధతిథిః -చతుర్దశీ)గమనిక :…

పంచాంగం 31-12-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, మార్గశిరమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:49 సూర్యాస్తమయం05:48తిథి కృష్ణ ద్వాదశిపగలు 10:37నక్షత్రంఅనురాధరాత్రి 10:01యోగముశూలసాయంత్రం 05:56కరణంతైతులపగలు 10:37గరజిరాత్రి 08:56అమృత ఘడియలుపగలు 12:42నుండి02:08దుర్ముహూర్తంపగలు 09:01నుండి09:45పగలు 12:40నుండి01:24వర్జ్యంరాత్రి 02:58నుండి04:23ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, ప్రదోష పూజా, (శ్రాద్ధతిథిః -త్రయోదశీ)గమనిక :…

పంచాంగం 30-12-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, మార్గశిరమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:49 సూర్యాస్తమయం05:47తిథి కృష్ణ ఏకాదశిపగలు 01:36నక్షత్రంవిశాఖరాత్రి 12:30యోగముధృతిరాత్రి 09:45కరణంబాలవపగలు 01:36కౌలవరాత్రి 12:06అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 04:28నుండి05:56దుర్ముహూర్తంపగలు 10:28నుండి11:12పగలు 02:52నుండి03:35వర్జ్యంఉదయం 07:42నుండి09:10రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:05నుండి05:31ఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషాం సఫలైకాదశీ, ఏకాదశీ గురువార…

పంచాంగం 28-12-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, మార్గశిరమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:48 సూర్యాస్తమయం05:46తిథి కృష్ణ నవమిసాయంత్రం 06:03నక్షత్రంచిత్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:09యోగముశోభనఉదయం 06:49అతిగండరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:17కరణంగరజిసాయంత్రం 06:03వణిజరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:05అమృత ఘడియలురాత్రి 10:00నుండి11:32దుర్ముహూర్తంపగలు 09:00నుండి09:43రాత్రి 10:59నుండి11:51వర్జ్యంపగలు 12:47నుండి02:19ఈ రోజు పంచాంగం అన్వష్టకాశ్రాద్ధమ్, (శ్రాద్ధతిథిః…

పంచాంగం 27-12-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, మార్గశిరమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:48 సూర్యాస్తమయం05:46తిథి కృష్ణ అష్టమిరాత్రి 07:23నక్షత్రంహస్తరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:06యోగముసౌభాగ్యపగలు 08:49కరణంబాలవఉదయం 07:43కౌలవరాత్రి 07:23తైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:43అమృత ఘడియలురాత్రి 11:11నుండి12:45దుర్ముహూర్తంపగలు 12:39నుండి01:23పగలు 02:51నుండి03:34వర్జ్యంపగలు 01:42నుండి03:17ఈ రోజు పంచాంగం ప్రధాన అనఘాష్టమీ, అష్టకాశ్రాద్ధం,…

పంచాంగం 26-12-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, మార్గశిరమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం,రవివాసరే సూర్యోదయం 06:47 సూర్యాస్తమయం05:45తిథి కృష్ణ సప్తమిరాత్రి 08:03నక్షత్రంఉత్తరఫల్గునిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:24యోగముఆయుష్మాన్పగలు 10:19కరణంభద్రపగలు 08:04బవరాత్రి 08:03అమృత ఘడియలురాత్రి 10:06నుండి11:44దుర్ముహూర్తంపగలు 04:17నుండి05:01వర్జ్యంపగలు 12:22నుండి01:59ఈ రోజు పంచాంగం త్రిపుష్కరయోగః (సూర్యోదయము నుండి రాత్రి 08:03 వరకు), అష్టకా…

పంచాంగం 25-12-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, మార్గశిరమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:47 సూర్యాస్తమయం05:45తిథి కృష్ణ షష్ఠిరాత్రి 08:05నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:04యోగముప్రీతిపగలు 11:21కరణంగరజిఉదయము 07:47వణిజరాత్రి 08:05అమృత ఘడియలురాత్రి 10:25నుండి12:05దుర్ముహూర్తంఉదయము 06:47నుండి08:15వర్జ్యంపగలు 12:27నుండి02:06ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః -షష్ఠీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 24-12-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, మార్గశిరమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:47 సూర్యాస్తమయం05:44తిథి కృష్ణ పంచమిరాత్రి 07:30నక్షత్రంమఘరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:08యోగమువిష్కంభపగలు 11:56కరణంకౌలవఉదయము 06:57తైతులరాత్రి 07:30అమృత ఘడియలురాత్రి 01:35నుండి03:17దుర్ముహూర్తంపగలు 08:58నుండి09:42పగలు 12:37నుండి01:21వర్జ్యంపగలు 03:23నుండి05:05ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః -పంచమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 23-12-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, మార్గశిరమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:46 సూర్యాస్తమయం05:43తిథి కృష్ణ చతుర్థిసాయంత్రము 06:24నక్షత్రంఆశ్రేషరాత్రి 02:39యోగమువైధృతిపగలు 12:08కరణంబాలవసాయంత్రము 06:24అమృత ఘడియలురాత్రి 12:55నుండి02:39దుర్ముహూర్తంపగలు 10:25నుండి11:09పగలు 02:48నుండి03:32వర్జ్యంపగలు 02:33నుండి04:16ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః -చతుర్థీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 22-12-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, మార్గశిరమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:46 సూర్యాస్తమయం05:43తిథి కృష్ణ తృతీయపగలు 04:49నక్షత్రంపుష్యమిరాత్రి 12:42యోగముఐంద్రపగలు 12:00కరణంభద్రపగలు 04:49బవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:36అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 05:41నుండి07:26దుర్ముహూర్తంపగలు 11:53నుండి12:36వర్జ్యంఉదయము 07:09నుండి08:54ఈ రోజు పంచాంగం సంకష్టహర చతుర్థీ (చన్ద్రోదయము రాత్రి 08:32), ప్రదోషః,…

పంచాంగం 21-12-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, మార్గశిరమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, మంగళవాసరే సూర్యోదయం 06:45 సూర్యాస్తమయం05:42తిథి కృష్ణ ద్వితీయపగలు 02:51నక్షత్రంపునర్వసురాత్రి 10:22యోగముబ్రహ్మపగలు 11:35కరణంగరజిపగలు 02:51వణిజరాత్రి 03:50అమృత ఘడియలురాత్రి 07:42నుండి09:29దుర్ముహూర్తంపగలు 08:56నుండి09:40రాత్రి 10:56నుండి11:48వర్జ్యంపగలు 09:03నుండి10:49ఈ రోజు పంచాంగం మకరాయణం రాత్రి 09:30 (మకరాయణ ప్రయుక్త ఉత్తరాయణ…

పంచాంగం 20-12-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, మార్గశిరమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:45 సూర్యాస్తమయం05:42తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్పగలు 12:35నక్షత్రంఆర్ద్రరాత్రి 07:43యోగముశుక్లపగలు 10:56కరణంకౌలవపగలు 12:35తైతులరాత్రి 01:43అమృత ఘడియలుపగలు 08:31నుండి10:19దుర్ముహూర్తంపగలు 12:35నుండి01:19పగలు 02:47నుండి03:31వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః -ద్వితీయా)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 19-12-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, మార్గశిరమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:44 సూర్యాస్తమయం05:42తిథి శుక్ల పూర్ణిమపగలు 10:04నక్షత్రంమృగశిరపగలు 04:50యోగముశుభపగలు 10:07కరణంబవపగలు 10:04బాలవరాత్రి 11:19అమృత ఘడియలుఉదయం 06:55నుండి08:43దుర్ముహూర్తంపగలు 04:14నుండి04:58వర్జ్యంరాత్రి 02:15నుండి04:02ఈ రోజు పంచాంగం చన్ద్రార్కయోగః (పగలు 10:04 వరకు స్నానదానాదులు మహా ఫలప్రదములు),…

ముప్పదిమూడుపున్నముల నోము కథ

ముప్పదిమూడుపున్నముల నోము కథ ఒక బ్రాహ్మణునకు ఒక కుమార్తె కలదు. అతడు ఆమెకు పెండ్లి చేసెను. పెండ్లి అయిన మూడవనాడు ఆ బాలిక తన స్నేహితురాలింటికి పేరంటమునకు వెళ్లెను. అంతలో ఆమె భర్త మరణించెను. ఆమె పేరంటమునుండి తిరిగివచ్చుత్రోవలో ఆవూరి రాజుగారి…

పంచాంగం 18-12-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, మార్గశిరమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:44 సూర్యాస్తమయం05:41తిథి శుక్ల చతుర్దశిఉదయము 07:24నక్షత్రంరోహిణిపగలు 01:47యోగముసాధ్యపగలు 09:11కరణంవణిజఉదయము 07:24భద్రరాత్రి 08:44అమృత ఘడియలుపగలు 10:10నుండి11:58దుర్ముహూర్తంఉదయము 06:44నుండి08:12వర్జ్యంరాత్రి 08:06నుండి09:54ఈ రోజు పంచాంగం దత్తాత్రేయజయన్తీ, కాలాగ్నిశమనదత్తావతారః, హేమన్త ప్రత్యవరోహణం, పూర్ణిమాపూజా(రాత్రి పూజా), చంద్రపూజా,…

పంచాంగం 17-12-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, మార్గశిరమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:42 సూర్యాస్తమయం05:40తిథి శుక్ల చతుర్దశిపూర్తినక్షత్రంభరణిపగలు 10:39యోగముశివపగలు 08:12కరణంకౌలవసాయంత్రం 06:02అమృత ఘడియలుఉదయం 07:57నుండి09:45దుర్ముహూర్తంపగలు 08:55నుండి09:38పగలు 12:34నుండి01:18వర్జ్యంరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:44నుండి06:33ఈ రోజు పంచాంగం పాషాణచతుర్దశీ (పాషాణ నామక శాలి ధాన్యేన గౌరీపూజా), (శ్రాద్ధతిథిః…

పంచాంగం 16-12-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, మార్గశిరమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:42 సూర్యాస్తమయం05:40తిథి శుక్ల త్రయోదశిరాత్రి తెల్లవారుజాము 4:40నక్షత్రంభరణిఉదయము 07:34యోగముశివఉదయము 07:16కరణంకౌలవపగలు 03:21తైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:40అమృత ఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తంపగలు 10:21నుండి11:05పగలు 02:45నుండి03:28వర్జ్యంరాత్రి 09:07నుండి10:55ఈ రోజు పంచాంగం ధనుర్మాసారంభః, ధనుస్సంక్రమణం ప్రయుక్త షడశీతి పుణ్యకాలము…

పంచాంగం 15-12-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, మార్గశిరమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:42 సూర్యాస్తమయం05:40తిథి శుక్ల ద్వాదశిరాత్రి 02:02నక్షత్రంభరణిపూర్తియోగముశివపూర్తికరణంబవపగలు 12:49బాలవరాత్రి 02:02అమృత ఘడియలురాత్రి 02:11నుండి03:59దుర్ముహూర్తంపగలు 11:49నుండి12:33వర్జ్యంపగలు 03:25నుండి05:13ఈ రోజు పంచాంగం అనంతైకాదశీ యోగః (మహానదీషు, తీర్థేషు వా స్నానెన గోసహస్ర ఫలమ్), మత్స్యద్వాదశీ,…

పంచాంగం 14-12-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, మార్గశిరమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:41 సూర్యాస్తమయం05:39తిథి శుక్ల ఏకాదశిరాత్రి 11:37నక్షత్రంఅశ్వినిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:39యోగముపరిఘరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:28కరణంవణిజపగలు 10:36భద్రరాత్రి 11:37అమృత ఘడియలురాత్రి 08:41నుండి10:27దుర్ముహూర్తంపగలు 08:53నుండి09:36రాత్రి 10:52నుండి11:44వర్జ్యంరాత్రి 12:14నుండి02:00ఈ రోజు పంచాంగం భౌమాశ్వినీ యోగః (యేనకేనాపి స్తోత్ర/మన్త్ర…

పంచాంగం 13-12-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, మార్గశిరమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:41 సూర్యాస్తమయం05:39తిథి శుక్ల దశమిరాత్రి 09:35నక్షత్రంరేవతిరాత్రి 02:06యోగమువరీయాన్రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:55కరణంతైతులపగలు 08:51గరజిరాత్రి 09:35అమృత ఘడియలురాత్రి 11:29నుండి01:14దుర్ముహూర్తంపగలు 12:32నుండి01:16పగలు 02:44నుండి03:27వర్జ్యంపగలు 01:04నుండి02:48ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః-దశమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన…