పంచాంగం 01-12-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:34 సూర్యాస్తమయం05:36తిథి కృష్ణ ద్వాదశిరాత్రి 11:31నక్షత్రంచిత్రరాత్రి 06:41యోగముసౌభాగ్యరాత్రి 08:38కరణంకౌలవపగలు 12:51తైతులరాత్రి 11:31అమృత ఘడియలుపగలు 12:45నుండి02:14దుర్ముహూర్తంపగలు 11:43నుండి12:27వర్జ్యంరాత్రి 11:45నుండి01:12ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః-ద్వాదశీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 30-11-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:33 సూర్యాస్తమయం05:36తిథి కృష్ణ ఏకాదశిరాత్రి 02:10నక్షత్రంహస్తరాత్రి 08:28యోగముఆయుష్మాన్రాత్రి 11:57కరణంబవపగలు 03:11బాలవరాత్రి 02:10అమృత ఘడియలుపగలు 02:45నుండి04:16దుర్ముహూర్తంపగలు 08:46నుండి09:30పగలు 10:47నుండి11:39వర్జ్యంఉదయము 07:07వరకురాత్రి 03:52నుండి05:21ఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషాం ఉత్పన్నైకాదశీ, ద్విపుష్కరయోగః (రాత్రి 02:10…

పంచాంగం 29-11-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:32 సూర్యాస్తమయం05:36తిథి కృష్ణ దశమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:12నక్షత్రంఉత్తరఫల్గునిరాత్రి 09:35యోగముప్రీతిరాత్రి 02:46కరణంవణిజపగలు 04:51భద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:12అమృత ఘడియలుపగలు 02:31నుండి04:05దుర్ముహూర్తంపగలు 12:26నుండి01:10పగలు 02:39నుండి03:23వర్జ్యంఉదయము 06:39వరకురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:36నుండిఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః-దశమీ)గమనిక :…

పంచాంగం 28-11-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, రవివాసరే సూర్యోదయం 06:32 సూర్యాస్తమయం05:35తిథి కృష్ణ నవమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:30నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిరాత్రి 09:59యోగమువైధృతిఉదయము 06:35విష్కంభరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:00కరణంతైతులసాయంత్రం 05:44గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:30అమృత ఘడియలుపగలు 03:30నుండి05:07దుర్ముహూర్తంపగలు 04:07నుండి04:51వర్జ్యంఉదయము 07:22వరకురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:04నుండిఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః-నవమీ)గమనిక…

పంచాంగం 27-11-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:31 సూర్యాస్తమయం05:35తిథి కృష్ణ అష్టమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:59నక్షత్రంమఘరాత్రి 09:38యోగముఐంద్రఉదయము 07:33కరణంబాలవసాయంత్రం 05:51కౌలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:59అమృత ఘడియలురాత్రి 07:07నుండి08:47దుర్ముహూర్తంఉదయము 06:31నుండి08:00వర్జ్యంపగలు 09:04నుండి10:45రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:45నుండిఈ రోజు పంచాంగం అనఘాష్టమీ, కాలభైరవాష్టమీ, ఇన్ద్రసావర్ణిక…

పంచాంగం 26-11-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:31 సూర్యాస్తమయం05:35తిథి కృష్ణ సప్తమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:42నక్షత్రంఅశ్రేషరాత్రి 08:31యోగముబ్రహ్మఉదయము 07:59కరణంభద్రసాయంత్రం 05:12బవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:42అమృత ఘడియలురాత్రి 06:48నుండి08:31దుర్ముహూర్తంపగలు 08:44నుండి09:28పగలు 12:25నుండి01:09వర్జ్యంపగలు 08:30నుండి10:13ఈ రోజు పంచాంగం సావిత్రీ కల్పాదిః, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః-సప్తమీ)గమనిక…

పంచాంగం 25-11-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:30 సూర్యాస్తమయం05:35తిథి కృష్ణ షష్ఠిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:41నక్షత్రంపుష్యమిరాత్రి 06:45యోగముశుక్లఉదయము 07:55కరణంగరజిపగలు 03:52వణిజరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:41అమృత ఘడియలుపగలు 11:44నుండి01:29దుర్ముహూర్తంపగలు 10:12నుండి10:56పగలు 02:38నుండి03:22వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం గురుపుష్యయోగః అనేక కార్యములకు శుభకాలమని శిష్ట…

పంచాంగం 24-11-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం,బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:29 సూర్యాస్తమయం05:35తిథి కృష్ణ పంచమిరాత్రి 03:02నక్షత్రంపునర్వసుపగలు 04:25యోగముశుభఉదయము 07:27కరణంకౌలవపగలు 01:58తైతులరాత్రి 03:02అమృత ఘడియలుపగలు 01:45నుండి03:32దుర్ముహూర్తంపగలు 11:40నుండి12:24వర్జ్యంరాత్రి 01:12నుండి02:57ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః-పంచమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి…

పంచాంగం 23-11-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం ,కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:29 సూర్యాస్తమయం05:35తిథి కృష్ణ చతుర్థిరాత్రి 12:54నక్షత్రంఆర్ద్రపగలు 01:42యోగముసాధ్యఉదయము 06:43కరణంబవపగలు 11:40బాలవరాత్రి 12:54అమృత ఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తంపగలు 08:42నుండి09:27రాత్రి 10:45నుండి11:36వర్జ్యంరాత్రి 03:04నుండి04:50ఈ రోజు పంచాంగం సంకష్టహరచతుర్థీ(చన్ద్రోదయము రాత్రి 08:52), ప్రదోషః, భౌమచతుర్థీ(స్నాన, దాన, శ్రాద్ధాదులు…

పంచాంగం 22-11-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే తృతీయాయం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:28 సూర్యాస్తమయం05:35తిథి కృష్ణ తృతీయరాత్రి 10:26నక్షత్రంమృగశిరపగలు 10:42యోగముసాధ్యపూర్తికరణంవణిజపగలు 09:06భద్రరాత్రి 10:26అమృత ఘడియలురాత్రి 02:27నుండి04:15దుర్ముహూర్తంపగలు 12:24నుండి01:08పగలు 02:37నుండి03:22వర్జ్యంరాత్రి 08:09నుండి09:57ఈ రోజు పంచాంగం ధనురయనం ప 08:04(షడశీతి పుణ్యకాలము పగలు 08:04 నుండి…

పంచాంగం 20-11-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:27 సూర్యాస్తమయం05:35తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్సాయంత్రం 05:05నక్షత్రంరోహిణిపూర్తియోగముశివరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:49కరణంకౌలవసాయంత్రం 05:05తైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:26అమృత ఘడియలురాత్రి 03:58నుండి05:46దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:27నుండి07:56వర్జ్యంరాత్రి 10:33నుండి12:21ఈ రోజు పంచాంగం సింధునదీ పుష్కర ప్రారంభః, యాగః, అత్రివరదదత్తావతారః, (శ్రాద్ధతిథిః-ప్రతిపత్)గమనిక…

పంచాంగం 19-11-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:27 సూర్యాస్తమయం05:36తిథి శుక్ల పూర్ణిమపగలు 02:27నక్షత్రంకృత్తికరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:28యోగముపరిఘరాత్రి 03:50కరణంబవపగలు 02:27బాలవరాత్రి 03:46అమృత ఘడియలురాత్రి 01:46నుండి03:34దుర్ముహూర్తంపగలు 08:41నుండి09:25పగలు 12:24నుండి01:08వర్జ్యంపగలు 02:59నుండి04:46ఈ రోజు పంచాంగం మహాకార్తికీ, సముద్రస్నానం, యతీనాం చాతుర్మాస్య వ్రత…

పంచాంగం 18-11-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:26 సూర్యాస్తమయం05:36తిథి శుక్ల చతుర్దశిపగలు 12:01నక్షత్రంభరణిరాత్రి 01:29యోగమువరీయాన్రాత్రి 02:58కరణంవణిజపగలు 12:01భద్రరాత్రి 01:14అమృత ఘడియలురాత్రి 08:08నుండి09:55దుర్ముహూర్తంపగలు 10:09నుండి10:54పగలు 02:37నుండి03:22వర్జ్యంపగలు 09:26నుండి11:13ఈ రోజు పంచాంగం పద్మకయోగః (స్నాన దానాదులు అక్షయఫలప్రదములు), త్రిపురోత్సవః, దక్ష…

పంచాంగం 17-11-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:26 సూర్యాస్తమయం05:36తిథి శుక్ల త్రయోదశిపగలు 09:51నక్షత్రంఅశ్వినిరాత్రి 10:43యోగమువ్యతీపాతరాత్రి 02:15కరణంతైతులపగలు 09:51గరజిరాత్రి 10:56అమృత ఘడియలుపగలు 02:47నుండి04:33దుర్ముహూర్తంపగలు 11:39నుండి12:23వర్జ్యంసాయంత్రము 06:19నుండి08:05ఈ రోజు పంచాంగం అనధ్యాయః, వైకుంఠచతుర్దశీ, విశ్వేశ్వరప్రతిష్ఠాదినం( అద్యోపవాసః రాత్ర్యన్తే అరుణోదయకాలే పూజా…

పంచాంగం 16-11-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:25 సూర్యాస్తమయం05:36తిథి శుక్ల ద్వాదశిపగలు 08:02నక్షత్రంరేవతిరాత్రి 08:16యోగముసిద్ధిరాత్రి 01:46కరణంబాలవపగలు 08:02కౌలవరాత్రి 08:56అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 05:39నుండి07:23దుర్ముహూర్తంపగలు 08:39నుండి09:24రాత్రి 10:44నుండి11:35వర్జ్యంఉదయం 07:13నుండి08:58ఈ రోజు పంచాంగం కార్తీక శుక్ల ద్వాదశీ రేవతీ నక్షత్రయోగే విశేషఫలమ్,…

పంచాంగం 15-11-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం, సోమావాసరే సూర్యోదయం 06:24 సూర్యాస్తమయం05:36తిథి శుక్ల ఏకాదశిఉదయం 06:40నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రసాయంత్రం 06:11యోగమువజ్రరాత్రి 01:35కరణంభద్రఉదయం 06:40బవరాత్రి 07:21అమృత ఘడియలుపగలు 01:03నుండి02:46దుర్ముహూర్తంపగలు 12:22నుండి01:07పగలు 02:37నుండి03:22వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం అనంతైకాదశీ యాగః (మహానదీషు, తీర్థేషు వా స్నానేన గోసహస్ర…

పంచాంగం 14-11-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం,రవివాసరే సూర్యోదయం 06:24 సూర్యాస్తమయం05:36తిథి శుక్ల ఏకాదశిపూర్తినక్షత్రంపూర్వాభాద్రపగలు 04:33యోగముహర్షణరాత్రి 01:44కరణంవణిజసాయంత్రం 06:14అమృత ఘడియలుపగలు 08:12నుండి09:52దుర్ముహూర్తంపగలు 04:06నుండి04:51వర్జ్యంరాత్రి 02:48నుండి04:31ఈ రోజు పంచాంగం మంజులైకాదశీ (మధ్వానాం దశమీవిద్ధ), విష్ణుభక్తబాలవితంతుయత్యాదీనాం అద్యాపి కామ్యముపవాసః, (శ్రాద్ధతిథిః- ఏకాదశీ)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 13-11-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:23 సూర్యాస్తమయం05:37తిథి శుక్ల దశమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:48నక్షత్రంశతభిషంపగలు 03:28యోగమువ్యాఘాతరాత్రి 02:17కరణంతైతులసాయంత్రం 05:39గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:48అమృత ఘడియలుపగలు 08:06నుండి09:44దుర్ముహూర్తంఉదయము 06:23నుండి07:53వర్జ్యంరాత్రి 10:09నుండి11:50ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః- దశమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 12-11-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:23 సూర్యాస్తమయం05:37తిథి శుక్ల నవమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:31నక్షత్రంధనిష్ఠపగలు 02:57యోగముధ్రువరాత్రి 03:16కరణంబాలవసాయంత్రం 05:41కౌలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:31అమృత ఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తంపగలు 08:38నుండి09:23పగలు 12:22నుండి01:07వర్జ్యంరాత్రి 10:18నుండి11:56ఈ రోజు పంచాంగం అక్షయనవమి, విష్ణుత్రిరాత్రవ్రతం, కృతయుగాదిః (యుగాదిరనధ్యాయః/ సముద్రస్నానం),…

పంచాంగం 11-11-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం తదుపరి అష్టమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:22 సూర్యాస్తమయం05:37తిథి శుక్ల సప్తమిఉదయం 06:50అష్టమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:51నక్షత్రంశ్రవణంపగలు 03:02యోగముగండఉదయం 06:42వృద్ధిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:43కరణంవణిజఉదయం 06:50భద్రసాయంత్రం 06:20బవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:51అమృత ఘడియలుఉదయం 06:30వరకురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:35నుండి06:11దుర్ముహూర్తంపగలు 10:07నుండి10:52పగలు…