పంచాంగం 01-11-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం,సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:18 సూర్యాస్తమయం05:41తిథి కృష్ణ ఏకాదశిపగలు 01:15నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిపగలు 12:46యోగముఐంద్రరాత్రి 08:58కరణంబాలవపగలు 01:15కౌలవరాత్రి 12:21అమృత ఘడియలుఉదయము 06:29నుండి08:03రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:47నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 12:22నుండి01:08పగలు 02:39నుండి03:24వర్జ్యంరాత్రి 07:38నుండి09:10ఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషాం రమైకాదశీ, గోవత్సద్వాదశీ, నీరాజనవిధిః(ఈనాటి నుండి…

పంచాంగం 31-10-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:17 సూర్యాస్తమయం05:41తిథి కృష్ణ దశమిపగలు 02:20నక్షత్రంమఘపగలు 01:10యోగముబ్రహ్మరాత్రి 11:15కరణంభద్రపగలు 02:20బవరాత్రి 01:48అమృత ఘడియలుపగలు 10:43నుండి12:21దుర్ముహూర్తంపగలు 04:10నుండి04:55వర్జ్యంరాత్రి 09:02నుండి10:36ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః- దశమీ + ఏకాదశీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 30-10-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం,శనివాసరే సూర్యోదయం 06:17 సూర్యాస్తమయం05:42తిథి కృష్ణ నవమిపగలు 02:32నక్షత్రంఆశ్రేషపగలు 12:46యోగముశుక్లరాత్రి 12:55కరణంగరజిపగలు 02:37వణిజరాత్రి 02:29అమృత ఘడియలుపగలు 11:05నుండి12:46దుర్ముహూర్తంఉదయము 06:17నుండి07:48వర్జ్యంరాత్రి 12:58నుండి02:35ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః- నవమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు…

పంచాంగం 29-10-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:17 సూర్యాస్తమయం05:42తిథి కృష్ణ అష్టమిపగలు 02:04నక్షత్రంపుష్యమిపగలు 11:34యోగముశుభరాత్రి 01:55కరణంకౌలవపగలు 02:04తైతులరాత్రి 02:20అమృత ఘడియలుఉదయము 06:22వరకుదుర్ముహూర్తంపగలు 08:34నుండిపగలు 12:22నుండి01:08వర్జ్యంరాత్రి 01:00నుండి02:41ఈ రోజు పంచాంగం అనఘాష్టమీ , (శ్రాద్ధతిథిః- లేదు)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 28-10-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం,గురువాసరే సూర్యోదయం 06:16 సూర్యాస్తమయం05:43తిథి కృష్ణ సప్తమిపగలు 12:45నక్షత్రంపునర్వసుపగలు 09:38యోగముసాధ్యరాత్రి 02:17కరణంబవపగలు 12:45బాలవరాత్రి 01:24అమృత ఘడియలుఉదయము 06:59నుండి08:45రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:39నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 10:05నుండి10:51పగలు 02:40నుండి03:26వర్జ్యంరాత్రి 06:16నుండి08:00ఈ రోజు పంచాంగం శ్రీ శ్రీ శ్రీ జనార్దనానన్ద సరస్వతీ…

పంచాంగం 27-10-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:16 సూర్యాస్తమయం05:43తిథి కృష్ణ షష్ఠిపగలు 10:48నక్షత్రంఆర్ద్రఉదయం 07:06యోగముసిద్ధరాత్రి 02:06కరణంవణిజపగలు 10:48భద్రరాత్రి 11:46అమృత ఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తంపగలు 11:37నుండి12:22వర్జ్యంరాత్రి 08:22నుండి10:08ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- సప్తమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 26-10-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:16 సూర్యాస్తమయం05:44తిథి కృష్ణ పంచమిపగలు 08:23నక్షత్రంఆర్ద్రపూర్తియోగముశివరాత్రి 01:29కరణంతైతులపగలు 08:23గరజిరాత్రి 09:35అమృత ఘడియలురాత్రి 07:53నుండి09:40దుర్ముహూర్తంపగలు 08:34నుండి09:19రాత్రి 10:45నుండి11:35వర్జ్యంపగలు 01:35నుండి03:23ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః- షష్ఠీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 24-10-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, రవివాసరే సూర్యోదయం 06:15 సూర్యాస్తమయం05:45తిథి కృష్ణ చతుర్థిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:43నక్షత్రంరోహిణిరాత్రి 01:01యోగమువరీయాన్రాత్రి 11:33కరణంబవపగలు 04:22బాలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:43అమృత ఘడియలురాత్రి 09:24నుండి11:12దుర్ముహూర్తంపగలు 04:13నుండి04:59వర్జ్యంపగలు 03:58నుండి05:47ఈ రోజు పంచాంగం సంకష్టహరచతుర్థీ, (చన్ద్రోదయం రాత్రి 08:29), కరకచతుర్థీ,…

పంచాంగం 23-10-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:15 సూర్యాస్తమయం05:45తిథి కృష్ణ తృతీయరాత్రి 03:01నక్షత్రంకృత్తికరాత్రి 09:53యోగమువ్యతీపాతరాత్రి 10:32కరణంవణిజపగలు 01:46భద్రరాత్రి 03:01అమృత ఘడియలురాత్రి 07:11నుండి08:59దుర్ముహూర్తంఉదయము 06:15నుండి07:47వర్జ్యంపగలు 08:25నుండి10:13ఈ రోజు పంచాంగం వృశ్చికాయనం పగలు 10:21(హరిపద పుణ్యకాలము ఉదయాది పగలు 10:21…

పంచాంగం 22-10-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:14 సూర్యాస్తమయం05:47తిథి కృష్ణ ద్వితీయరాత్రి 12:30నక్షత్రంభరణిరాత్రి 06:56యోగముసిద్ధిరాత్రి 09:39కరణంతైతులపగలు 11:24గరజిరాత్రి 12:30అమృత ఘడియలుపగలు 01:37నుండి03:23దుర్ముహూర్తంపగలు 08:32నుండి09:19పగలు 12:23నుండి01:09వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం అశూన్యశయనవ్రతం (బృహత్తల్ప వ్రతం), (చన్ద్రోదయః రాత్రి 07:02), (శ్రాద్ధతిథిః-…

పంచాంగం 21-10-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:14 సూర్యాస్తమయం05:47తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్రాత్రి 10:18నక్షత్రంఅశ్వినిపగలు 04:18యోగమువజ్రరాత్రి 09:01కరణంబాలవపగలు 09:23కౌలవరాత్రి 10:18అమృత ఘడియలుపగలు 08:26నుండి10:11దుర్ముహూర్తంపగలు 10:05నుండి10:51పగలు 02:42నుండి03:28వర్జ్యంపగలు 11:56నుండి01:41రాత్రి 02:58నుండి04:44ఈ రోజు పంచాంగం యాగః, (శ్రాద్ధతిథిః- ప్రతిపత్)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 20-10-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:14 సూర్యాస్తమయం05:47తిథి శుక్ల పూర్ణిమరాత్రి 08:28నక్షత్రంరేవతిపగలు 02:03యోగముహర్షణరాత్రి 08:40కరణంభద్రఉదయం 07:47బవరాత్రి 08:28అమృత ఘడియలుపగలు 11:28నుండి01:11దుర్ముహూర్తంపగలు 11:37నుండి12:24వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం దత్తదిగంబర దత్తావతారః, పూర్ణిమాహోమః, పూర్ణిమా పూజా (దివా పూజా), అన్వాధానం,…

పంచాంగం 19-10-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:13 సూర్యాస్తమయం05:48తిథి శుక్ల చతుర్దశిరాత్రి 07:05నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రపగలు 12:14యోగమువ్యాఘాతరాత్రి 08:39కరణంగరజిఉదయం 06:38వణిజరాత్రి 07:05అమృత ఘడియలుఉదయం 07:09నుండి08:50దుర్ముహూర్తంపగలు 08:32నుండి09:18రాత్రి 10:46నుండి11:36వర్జ్యంరాత్రి 01:08నుండి02:52ఈ రోజు పంచాంగం భౌమచతుర్దశీ (స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు), పూర్ణిమా…

పంచాంగం 18-10-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:13 సూర్యాస్తమయం05:49తిథి శుక్ల త్రయోదశిసాయంత్రం 06:10నక్షత్రంపూర్వాభాద్రపగలు 10:50యోగముధ్రువరాత్రి 08:59కరణంతైతులసాయంత్రం 06:10అమృత ఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తంపగలు 12:24నుండి01:11పగలు 02:43నుండి03:30వర్జ్యంరాత్రి 09:00నుండి10:41ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః (శ్రాద్ధతిథిః- త్రయోదశీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 17-10-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం,రవివాసరే సూర్యోదయం 06:13 సూర్యాస్తమయం05:49తిథి శుక్ల ద్వాదశిసాయంత్రం 05:42నక్షత్రంశతభిషంపగలు 09:53యోగమువృద్ధిరాత్రి 09:40కరణంబాలవసాయంత్రం 05:42కౌలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:56అమృత ఘడియలురాత్రి 02:31నుండి04:11దుర్ముహూర్తంపగలు 04:16నుండి05:03వర్జ్యంసాయంత్రం 04:33నుండి06:12ఈ రోజు పంచాంగం శుక్ల ద్వాదశీ పూర్వాభాద్ర యోగః (స్నాన దానాదులు మహా…

పంచాంగం 16-10-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:13 సూర్యాస్తమయం05:50తిథి శుక్ల ఏకాదశిసాయంత్రం 05:40నక్షత్రంధనిష్ఠపగలు 09:22యోగముగండరాత్రి 10:42కరణంభద్రసాయంత్రం 05:40బవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:41అమృత ఘడియలురాత్రి 02:32నుండి04:10దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:13నుండి07:46వర్జ్యంసాయంత్రం 04:44నుండి06:22ఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషాం విజయైకాదశీ, గోపద్మవ్రతారంభః, తులసీవ్రతారంభః, రంగవల్లీ వ్రతారంభః,…

పంచాంగం 15-10-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:12 సూర్యాస్తమయం05:51తిథి శుక్ల దశమిసాయంత్రం 06:05నక్షత్రంశ్రవణంపగలు 09:17యోగముశూలరాత్రి 12:03కరణంతైతులఉదయం 06:30గరజిసాయంత్రం 06:05వణిజరాత్రి తెల్లవారుజాము05:53అమృత ఘడియలురాత్రి 10:56నుండి12:32దుర్ముహూర్తంపగలు 08:32నుండి09:18పగలు 12:25నుండి01:11వర్జ్యంపగలు 01:18నుండి02:54ఈ రోజు పంచాంగం విజయదశమీ, (విజయ ముహూర్తము (1) పగలు…

పంచాంగం 14-10-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:12 సూర్యాస్తమయం05:51తిథి శుక్ల నవమిరాత్రి 06:55నక్షత్రంఉత్తరాషాఢపగలు 09:36యోగముధృతిరాత్రి 01:45కరణంబాలవఉదయం 07:33కౌలవరాత్రి 06:55అమృత ఘడియలురాత్రి 11:01నుండి12:36దుర్ముహూర్తంపగలు 10:05నుండి10:52పగలు 02:45నుండి03:31వర్జ్యంపగలు 01:33నుండి03:07ఈ రోజు పంచాంగం మహానవమీ, పుస్తకరూప సరస్వత్యుద్వాసనం, స్వారోచిషమన్వాదిః, (శ్రాద్ధతిథిః- నవమీ)గమనిక…

పంచాంగం 13-10-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, అష్టమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:12 సూర్యాస్తమయం05:52తిథి శుక్ల అష్టమిరాత్రి 08:10నక్షత్రంపూర్వాషాఢపగలు 10:20యోగముసుకర్మరాత్రి 03:47కరణంభద్రపగలు 09:00బవరాత్రి 08:10అమృత ఘడియలుఉదయం 07:17వరకురాత్రి 03:24నుండి04:57దుర్ముహూర్తంపగలు 11:39నుండి12:25వర్జ్యంసాయంత్రం 06:05నుండి07:38ఈ రోజు పంచాంగం బుధాష్టమీ (స్నాన దానాదులు అక్షయఫలప్రదములు) + దుర్గావ్రతం,…

పంచాంగం 12-10-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:12 సూర్యాస్తమయం05:53తిథి శుక్ల సప్తమిరాత్రి 09:50నక్షత్రంమూలపగలు 11:28యోగముశోభనపగలు 08:50అతిగండరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:08కరణంగరజిపగలు 10:51వణిజరాత్రి 09:50అమృత ఘడియలుఉదయం 06:57వరకురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:45నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 08:32నుండి09:19రాత్రి 10:49నుండి11:38వర్జ్యంపగలు 09:57నుండి11:28రాత్రి 08:36నుండి10:08ఈ రోజు పంచాంగం దేవీత్రిరాత్ర…