గణపతి కృతులు

త్యాగరాజకృతి : శ్రీ గణపతిని

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :గజాననయుతం గణేశ్వరం

త్యాగరాజు కీర్తన: గిరిరాజ సుతా తనయ

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :మహా గణపతిం

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన : సిద్ధివినాయకం

Ganapati Songs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s