పంచాంగం 01-10-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం,శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:10 సూర్యాస్తమయం06:01తిథి కృష్ణ దశమిరాత్రి 10:58నక్షత్రంపుష్యమిరాత్రి 02:54యోగముశివరాత్రి 06:32కరణంవణిజపగలు 10:31భద్రరాత్రి 10:58అమృత ఘడియలురాత్రి 08:08నుండి09:49దుర్ముహూర్తంపగలు 08:32నుండి09:20పగలు 12:29నుండి01:17వర్జ్యంపగలు 09:58నుండి11:39ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః- దశమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 30-09-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం,గురువాసరే సూర్యోదయం 06:09 సూర్యాస్తమయం06:02తిథి కృష్ణ నవమిరాత్రి 10:04నక్షత్రంపునర్వసురాత్రి 01:29యోగముపరిఘరాత్రి 06:47కరణంతైతులపగలు 09:15గరజిరాత్రి 10:04అమృత ఘడియలురాత్రి 10:53నుండి12:37దుర్ముహూర్తంపగలు 10:07నుండి10:54పగలు 02:52నుండి03:39వర్జ్యంపగలు 12:26నుండి02:10ఈ రోజు పంచాంగం అవిధవా నవమీ శ్రాద్ధం, మాఘ్యవర్ష శ్రాద్ధస్య అన్వష్టకా,(శ్రాద్ధతిథిః- నవమీ)గమనిక…

పంచాంగం 29-09-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:09 సూర్యాస్తమయం06:03తిథి కృష్ణ అష్టమిరాత్రి 08:26నక్షత్రంఆర్ద్రరాత్రి 11:22యోగమువరీయాన్రాత్రి 06:30కరణంబాలవఉదయం 07:20కౌలవరాత్రి 08:26అమృత ఘడియలుపగలు 12:15నుండి02:02దుర్ముహూర్తంపగలు 11:42నుండి12:30వర్జ్యంఉదయం 07:48వరకుఈ రోజు పంచాంగం అనఘాష్టమీ, ఆర్ద్రాష్టమీ, మధ్యాష్తమీ (గయాష్టమీ), సూర్యసావర్ణికమన్వాదిః మాఘ్యవర్ష శ్రాద్ధమ్,…

పంచాంగం 28-09-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:09 సూర్యాస్తమయం06:04తిథి కృష్ణ సప్తమిరాత్రి 06:14నక్షత్రంమృగశిరరాత్రి 08:41యోగమువ్యతీపాత సాయంత్రం 05:47కరణంబవరాత్రి 06:14అమృత ఘడియలుపగలు 10:47నుండి12:35దుర్ముహూర్తంపగలు 08:32నుండి09:20రాత్రి 10:54నుండి11:42వర్జ్యంరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:01నుండిఈ రోజు పంచాంగం ద్విపుష్కరయోగః (సూర్యోదయము నుండి సాయంత్రం ౦౬:౧౪…

పంచాంగం 27-09-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:09 సూర్యాస్తమయం06:05తిథి కృష్ణ షష్థిపగలు 03:42నక్షత్రంరోహిణిసాయంత్రం 05:40యోగముసిద్ధి పగలు 04:49కరణంవణిజపగలు 03:42భద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:58అమృత ఘడియలుపగలు 02:03నుండి03:51దుర్ముహూర్తంపగలు 12:31నుండి01:19పగలు 02:54నుండి03:42వర్జ్యంపగలు 08:37నుండి10:26రాత్రి 11:58నుండి01:46ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- షష్ఠీ)గమనిక…

పంచాంగం 26-09-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం,రవివాసరే సూర్యోదయం 06:09 సూర్యాస్తమయం06:05తిథి కృష్ణ పంచమిపగలు 01:05నక్షత్రంకృత్తికపగలు 02:33యోగమువజ్ర పగలు 03:47కరణంతైతులపగలు 01:05గరజిరాత్రి 02:24అమృత ఘడియలుపగలు 11:51నుండి01:39దుర్ముహూర్తంపగలు 04:30నుండి05:17వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః- లేదు)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు…

పంచాంగం 25-09-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం,శనివాసరే సూర్యోదయం 06:09 సూర్యాస్తమయం06:06తిథి కృష్ణ చతుర్థిపగలు 10:37నక్షత్రంభరణిపగలు 11:34యోగముహర్షణ పగలు 02:51కరణంబాలవపగలు 10:37కౌలవరాత్రి 11:51అమృత ఘడియలుఉదయము 06:14నుండి08:00దుర్ముహూర్తంఉదయము 06:09నుండి07:45వర్జ్యంరాత్రి 01:03నుండి02:51ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః- పంచమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 24-09-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం06:07తిథి కృష్ణ తృతీయపగలు 08:31నక్షత్రంఅశ్వినిపగలు 08:54యోగమువ్యాఘాత పగలు 02:09కరణంభద్రపగలు 08:31బవరాత్రి 09:34అమృత ఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తంపగలు 08:32నుండి09:20పగలు 12:31నుండి01:19వర్జ్యంఉదయం 06:17వరకురాత్రి 07:34నుండి09:21ఈ రోజు పంచాంగం సంకష్టహరచతుర్థీ (చన్ద్రోదయం రాత్రి 08:24), భరణీ…

పంచాంగం 23-09-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం06:08తిథి కృష్ణ ద్వితీయఉదయం 06:54నక్షత్రంరేవతిఉదయం 06:43యోగముధ్రువ పగలు 01:50కరణంగరజిఉదయం06:54వణిజరాత్రి 07:42అమృత ఘడియలురాత్రి 01:03నుండి02:48దుర్ముహూర్తంపగలు 10:08నుండి10:56పగలు 02:56నుండి03:44వర్జ్యంరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:32నుండిఈ రోజు పంచాంగం తులాయన ప్రయుక్త షడశీతి పుణ్యకాలః (ఉదయాది…

పంచాంగం 22-09-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం06:09తిథి కృష్ణ ద్వితీయపూర్తినక్షత్రంరేవతిపూర్తియోగమువృద్ధి పగలు 01:55కరణంతైతులరాత్రి 06:23అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:10నుండి05:52దుర్ముహూర్తంపగలు 11:44నుండి12:33వర్జ్యంసాయంత్రం 05:54నుండి07:37ఈ రోజు పంచాంగం తులాయనం రాత్రి 12:51, అశూన్యశయనవ్రతం (చన్ద్రోదయం రాత్రి 07:08), (శ్రాద్ధతిథిః-…

పంచాంగం 21-09-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం06:10తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:52నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:05యోగముగండ పగలు 02:27కరణంబాలవసాయంత్రము 05:38కౌలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:52అమృత ఘడియలురాత్రి 12:05నుండి01:45దుర్ముహూర్తంపగలు 08:32నుండి09:21రాత్రి 10:57నుండి11:45వర్జ్యంపగలు 02:03నుండి03:43ఈ రోజు పంచాంగం యాగః, చండికాగౌరీవ్రతం,…

పంచాంగం 20-09-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం06:10తిథి శుక్ల పూర్ణిమరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:24నక్షత్రంపూర్వాభాద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:02యోగముశూల పగలు 03:25కరణంభద్రసాయంత్రము 05:26బవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:24అమృత ఘడియలురాత్రి 07:50నుండి09:29దుర్ముహూర్తంపగలు 12:33నుండి01:21పగలు 02:57నుండి03:46వర్జ్యంపగలు 10:01నుండి11:39ఈ రోజు పంచాంగం చూడామణియోగః (స్నాన…

పంచాంగం 19-09-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం,రవివాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం06:11తిథి శుక్ల చతుర్దశిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:28నక్షత్రంశతభిషంరాత్రి 03:28యోగముధృతి పగలు 04:45కరణంగరజిసాయంత్రము 05:44వణిజరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:28అమృత ఘడియలురాత్రి 08:14నుండి09:50దుర్ముహూర్తంపగలు 04:35నుండి05:23వర్జ్యంపగలు 10:35నుండి12:11ఈ రోజు పంచాంగం అనన్తపద్మనాభవ్రతం, దేవదేవదత్తావతారః, (శ్రాద్ధతిథిః- చతుర్దశీ)గమనిక :…

పంచాంగం 18-09-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం తదుపరి త్రయోదశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం06:12తిథి శుక్ల ద్వాదశిఉదయం 06:54శుక్ల త్రయోదశిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:59నక్షత్రంధనిష్ఠరాత్రి 02:21యోగముసుకర్మ రాత్రి 06:25కరణంబాలవఉదయం 06:54కౌలవరాత్రి 06:27తైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:59అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 05:03నుండి06:38దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:08నుండి07:45వర్జ్యంఉదయం 07:33నుండి09:08ఈ రోజు…

పంచాంగం 17-09-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం,శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం06:13తిథి శుక్ల ఏకాదశిపగలు 08:08నక్షత్రంశ్రవణంరాత్రి 03:35యోగముఅతిగండ రాత్రి 08:21కరణంభద్రపగలు 08:08బవరాత్రి 07:31అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 05:26నుండి06:59దుర్ముహూర్తంపగలు 08:33నుండి09:21పగలు 12:35నుండి01:23వర్జ్యం పగలు 08:03నుండి09:36ఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషాం పరివర్తనైకాదశీ, పద్మైకాదశీ, శ్రవణైకాదశీ, విజయైకాదశీ,…

పంచాంగం 16-09-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:07 సూర్యాస్తమయం06:14తిథి శుక్ల దశమిపగలు 09:37నక్షత్రంఉత్తరాషాఢరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:08యోగముశోభన రాత్రి 10:31కరణంగరజిపగలు 09:37వణిజరాత్రి 08:52అమృత ఘడియలురాత్రి 09:57నుండి11:29దుర్ముహూర్తంపగలు 10:09నుండి10:58పగలు 03:00నుండి03:49వర్జ్యం పగలు 12:39నుండి02:12ఈ రోజు పంచాంగం కన్యాసంక్రమణం రాత్రి 01:15,…

పంచాంగం 15-09-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:07 సూర్యాస్తమయం06:15తిథి శుక్ల నవమిపగలు 11:18నక్షత్రంపూర్వాషాఢరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:55యోగముసౌభాగ్య రాత్రి 12:52కరణంకౌలవపగలు 11:18తైతులరాత్రి 10:27అమృత ఘడియలురాత్రి 12:19నుండి01:51దుర్ముహూర్తంపగలు 11:47నుండి12:35వర్జ్యం పగలు 03:06నుండి04:38ఈ రోజు పంచాంగం గజలక్ష్మీవ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః- దశమీ)గమనిక :…

పంచాంగం 14-09-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే శుక్లపక్షే, అష్టమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:07 సూర్యాస్తమయం06:16తిథి శుక్ల అష్టమిపగలు 01:10నక్షత్రంజ్యేష్ఠఉదయం 07:04మూలరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:54యోగముఆయుష్మాన్ రాత్రి 03:23కరణంబవపగలు 01:10బాలవరాత్రి 12:14అమృత ఘడియలురాత్రి 11:49నుండి01:20దుర్ముహూర్తంపగలు 08:33నుండి09:21రాత్రి 11:00నుండి11:48వర్జ్యంరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:23నుండి05:54ఈ రోజు పంచాంగం నన్దానవమీ, కేదారనవమీ,…

పంచాంగం 13-09-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:07 సూర్యాస్తమయం06:16తిథి శుక్ల సప్తమిపగలు 03:11నక్షత్రంఅనురాధపగలు 08:23యోగమువిష్కంభ పగలు 08:49ప్రీతిరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:02కరణంవణిజపగలు 03:11భద్రరాత్రి 02:11అమృత ఘడియలురాత్రి 10:45నుండి12:16దుర్ముహూర్తంపగలు 12:36నుండి01:24పగలు 03:0203:50వర్జ్యంపగలు 01:40నుండి03:11ఈ రోజు పంచాంగం (ఆ)ముక్తాభరణ సప్తమీ, జ్యేష్ఠాష్టమీ…

పంచాంగం 12-09-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:07 సూర్యాస్తమయం06:17తిథి శుక్ల షష్ఠిసాయంత్రం 05:21నక్షత్రంవిశాఖపగలు 09:50యోగమువైధృతి పగలు 11:42కరణంకౌలవఉదయం 06:29తైతులసాయంత్రం 05:21గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:16అమృత ఘడియలురాత్రి 10:36నుండి12:07దుర్ముహూర్తంపగలు 04:40నుండి05:28వర్జ్యంపగలు 01:35నుండి03:05ఈ రోజు పంచాంగం చంపాయోగః (పగలు 09:50 వరకు…