శ్రీకృష్ణ కీర్తనలు

కీర్తన – శ్రీకృష్ణాయను నామమంత్ర రుచి

త్యాగరాజ కృతి – గంధముపుయ్యరుగా

ముత్తుస్వామి కృతి – చేతః శ్రీబాలకృష్ణం

అన్నమాచార్యకీర్తన – సతులాల

_________________________________________

For related posts, click here -> కృష్ణుడు

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s