కీర్తన-శ్రీకృష్ణాయను నామమంత్ర రుచి

 

శ్రీ కృష్ణాయను నామ మంత్ర రుచి సిద్దించుట నాకెన్నటికో


శ్రీగురు పాదాబ్దంబులు మదిలో స్థిరముగ నిలిచేదెన్నటికో

మరవక మాధవు మహిమలు పొగడే మర్మము తెలిసేదెన్నటికో

హరిహరి హరియని హరినామామృతపానము జేసేదెన్నటికో


కమాలాక్షుని నా కన్నులు చల్లగ కని సేవించేదెన్నటికో

లక్షణముగ శ్రీలక్ష్మీ రమణుని దాసుడనయ్యేదెన్నటికో


పంచాక్షరీ మంత్రము మదిలో పఠించుట ఇంకెన్నటికో

ఆదిమూర్తి శ్రీ అమరనారేయణ భక్తుడనయ్యే దెన్నటికో

Sri Krishnayanu – Song

For related posts, click here -> కృష్ణుడు

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s