పంచాంగం 01-09-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:05 సూర్యాస్తమయం06:26తిథి కృష్ణ దశమిపూర్తినక్షత్రంమృగశిరపగలు 12:31యోగమువజ్ర పగలు 09:36కరణంవణిజ సాయంత్రం 05:21అమృత ఘడియలురాత్రి 03:53నుండి05:39దుర్ముహూర్తంపగలు 11:51నుండి12:40వర్జ్యంరాత్రి 09:44నుండి11:30ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః- దశమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 31-08-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:05 సూర్యాస్తమయం06:27తిథి కృష్ణ నవమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:22నక్షత్రంరోహిణిపగలు 09:42యోగముహర్షణ పగలు 08:46కరణంతైతుల పగలు 03:11గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:22అమృత ఘడియలుఉదయం 06:05నుండి07:54రాత్రి 02:41నుండి04:28దుర్ముహూర్తంపగలు 08:33నుండి09:23రాత్రి 11:06నుండి11:53వర్జ్యంపగలు 03:57నుండి05:45ఈ రోజు పంచాంగం మంగలగౌరీవ్రతం,…

శ్రీకృష్ణ కీర్తనలు

కీర్తన - శ్రీకృష్ణాయను నామమంత్ర రుచి త్యాగరాజ కృతి - గంధముపుయ్యరుగా ముత్తుస్వామి కృతి - చేతః శ్రీబాలకృష్ణం అన్నమాచార్యకీర్తన - సతులాల _________________________________________ For related posts, click here -> కృష్ణుడు

త్యాగరాజ కృతి – గంధముపుయ్యరుగా

https://www.youtube.com/watch?v=ZX1p5za-xN8 రాగం : పున్నాగవరాళి తాళం :ఆది పల్లవి:  గంధము పుయ్యరుగా పన్నీరు గంధము పుయ్యరుగా అను పల్లవి:  అందమైన యదునందనుపై కుందరదన లిరవొందగ పరిమళ చరణం (1):       తిలకము దిద్దరుగా కస్తూరి తిలకము దిద్దరుగ కలకలమను ముఖకళగని సొక్కుచు  బలుకుల…

ముత్తుస్వామి కృతి – చేతః శ్రీ బాల కృష్ణం

https://www.youtube.com/watch?v=fQHDWDyMoP0   చేతః శ్రీ బాల కృష్ణం - రాగం జుజావంతి - తాళం రూపకం పల్లవిచేతః శ్రీ బాల కృష్ణం భజ రేచింతితార్థ ప్రద చరణారవిందం ముకుందమ్ అనుపల్లవినూతన నీరద సదృశ శరీరం నంద కిశోరంపీత వసన ధరం కంబు కంధరం…

కీర్తన-శ్రీకృష్ణాయను నామమంత్ర రుచి

https://www.youtube.com/watch?v=tcXE3w0vY5k   శ్రీ కృష్ణాయను నామ మంత్ర రుచి సిద్దించుట నాకెన్నటికో శ్రీగురు పాదాబ్దంబులు మదిలో స్థిరముగ నిలిచేదెన్నటికో మరవక మాధవు మహిమలు పొగడే మర్మము తెలిసేదెన్నటికో హరిహరి హరియని హరినామామృతపానము జేసేదెన్నటికో కమాలాక్షుని నా కన్నులు చల్లగ కని సేవించేదెన్నటికో…

శ్రీకృష్ణ స్తోత్రాలు

శ్రీ శంకరాచార్య కృతం శ్రీకృష్ణాష్టకమ్ శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామావళీ అచ్యుతాష్టకమ్ శ్రీకృష్ణాష్టకమ్ _________________________________________ For related posts, click here -> కృష్ణుడు

పంచాంగం 30-08-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:05 సూర్యాస్తమయం06:28తిథి కృష్ణ అష్టమిరాత్రి 01:59నక్షత్రంకృత్తికఉదయం 06:38యోగముధ్రువ ఉదయం 07:44కరణంభద్ర పగలు 12:42బవరాత్రి 01:59అమృత ఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తంపగలు 12:41నుండి01:31పగలు 03:10నుండి03:59వర్జ్యంరాత్రి 12:40నుండి02:29ఈ రోజు పంచాంగం అనఘాష్టమీ, సర్వేషాం శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమీ…

పంచాంగం 29-08-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:05 సూర్యాస్తమయం06:28తిథి కృష్ణ సప్తమిరాత్రి 11:25నక్షత్రంకృత్తికపూర్తియోగముధ్రువ ఉదయం 06:43కరణంభద్ర పగలు 10:12బవరాత్రి 11:25అమృత ఘడియలురాత్రి 03:55నుండి05:44దుర్ముహూర్తంపగలు 04:49నుండి05:38వర్జ్యంసాయంత్రం 05:06నుండి06:54ఈ రోజు పంచాంగం భానుసప్తమి (స్నానం, దానం తథా శ్రాద్ధం సర్వం…

పంచాంగం 28-08-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:05 సూర్యాస్తమయం06:29తిథి కృష్ణ షష్ఠిరాత్రి 08:58నక్షత్రంభరణిరాత్రి 03:34యోగముధ్రువ పూర్తికరణంగరజి ఉదయం 07:55వణిజరాత్రి 08:58అమృత ఘడియలురాత్రి 10:13నుండి12:00దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:05నుండి07:44వర్జ్యంపగలు 11:31నుండి01:18ఈ రోజు పంచాంగం శ్రీవేంకటేశ్వర వ్రతం, ప్రదోషః, త్రిపుష్కరయోగః (రాత్రి 03:34…

పంచాంగం 27-08-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:05 సూర్యాస్తమయం06:30తిథి కృష్ణ పంచమిరాత్రి 06:52నక్షత్రంఅశ్వినిరాత్రి 12:48యోగమువృద్ధి రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:53కరణంతైతుల రాత్రి 06:52అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 04:55నుండి06:40దుర్ముహూర్తంపగలు 08:34నుండి09:24పగలు 12:42నుండి01:32వర్జ్యంరాత్రి 08:26నుండి10:11ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః- పంచమీ)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 26-08-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:04 సూర్యాస్తమయం06:31తిథి కృష్ణ చతుర్థిసాయంత్రం 05:18నక్షత్రంరేవతిరాత్రి 10:31యోగముగండ రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:24కరణంబాలవ సాయంత్రం 05:18కౌలవ ఉదయం 06:05అమృత ఘడియలురాత్రి 07:57నుండి09:40దుర్ముహూర్తంపగలు 10:13నుండి11:03పగలు 03:12నుండి04:02వర్జ్యంపగలు 09:41నుండి11:24ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః- చతుర్థీ)గమనిక…

పంచాంగం 25-08-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:04 సూర్యాస్తమయం06:31తిథి కృష్ణ తృతీయపగలు 04:23నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రరాత్రి 08:51యోగముశూల రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:23కరణంభద్ర పగలు 04:23బవ రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:50అమృత ఘడియలుపగలు 03:51నుండి05:31దుర్ముహూర్తంపగలు 11:53నుండి12:42వర్జ్యంఉదయం 07:31ఈ రోజు పంచాంగం ప్రధాన సంకష్టహర…

పంచాంగం 24-08-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:04 సూర్యాస్తమయం06:32తిథి కృష్ణ ద్వితీయపగలు 04:09నక్షత్రంపూర్వాభాద్రరాత్రి 07:51యోగముసుకర్మ ఉదయము 06:59ధృతిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:55కరణంగరజి పగలు 04:09వణిజ రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:16అమృత ఘడియలుపగలు 11:44నుండి01:21దుర్ముహూర్తంపగలు 08:34నుండి09:23రాత్రి 11:09నుండి11:55వర్జ్యంరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:51నుండిఈ రోజు…

పంచాంగం 23-08-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:04 సూర్యాస్తమయం06:33తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్పగలు 04:35నక్షత్రంశతభిషంరాత్రి 07:29యోగముఅతిగండ పగలు 08:34కరణంకౌలవ పగలు 04:35తైతుల రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:22అమృత ఘడియలుపగలు 12:21నుండి01:56దుర్ముహూర్తంపగలు 12:43నుండి01:33పగలు 03:13నుండి04:03వర్జ్యంరాత్రి 01:59నుండి03:36ఈ రోజు పంచాంగం యాగః, కన్యాయన…

పంచాంగం 22-08-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:04 సూర్యాస్తమయం06:34తిథి శుక్ల పూర్ణిమ సాయంత్రం 05:35నక్షత్రంధనిష్ఠరాత్రి 07:42యోగముశోభన పగలు 10:34కరణంభద్ర ఉదయం 06:19బవ సాయంత్రం 05:35బాలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:05అమృత ఘడియలుపగలు 09:36నుండి11:09దుర్ముహూర్తంపగలు 04:54నుండి05:44వర్జ్యంరాత్రి 02:50నుండి04:25ఈ రోజు పంచాంగం సిన్ధునద…

పంచాంగం 21-08-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం మన్దవాసరే సూర్యోదయం 06:03 సూర్యాస్తమయం06:35తిథి శుక్ల చతుర్దశి రాత్రి 07:03నక్షత్రంశ్రవణంరాత్రి 08:23యోగముసౌభాగ్య పగలు 12:55కరణంగరజి ఉదయం 07:57వణిజ రాత్రి 07:03అమృత ఘడియలుపగలు 10:26నుండి11:58దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:03నుండి07:43వర్జ్యంరాత్రి 12:16నుండి01:49ఈ రోజు పంచాంగం శివపవిత్రారోపణం, బహ్వృచాముపాకర్మ, పూర్ణిమాపూజా…

పంచాంగం 20-08-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:03 సూర్యాస్తమయం 06:36తిథి శుక్ల త్రయొదశిరాత్రి 08:51నక్షత్రంఉత్తరాషాఢరాత్రి 09:25యోగముఆయుష్మాన్ పగలు 03:31కరణంకౌలవపగలు 09:53తైతుల రాత్రి 08:51అమృత ఘడియలుపగలు 03:22నుండి04:53దుర్ముహూర్తంపగలు 08:34నుండి09:24పగలు 12:45నుండి01:35వర్జ్యంఉదయం 06:16నుండి07:47రాత్రి 01:15నుండి02:47ఈ రోజు పంచాంగం వరలక్ష్మీ వ్రతం,…

పంచాంగం 19-08-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:03 సూర్యాస్తమయం 06:36తిథి శుక్ల ద్వాదశిరాత్రి 10:54నక్షత్రంపూర్వాషాఢరాత్రి 10:42యోగముప్రీతి సాయంత్రము 06:17కరణంబవపగలు 12:00బాలవ రాత్రి 10:54అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 06:11నుండి07:41దుర్ముహూర్తంపగలు 10:14నుండి11:04పగలు 03:15నుండి04:05వర్జ్యంపగలు 09:09నుండి10:39ఈ రోజు పంచాంగం దామోదరద్వాదశీ(శాకదానం), ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః-…

పంచాంగం 18-08-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:03 సూర్యాస్తమయం 06:37తిథి శుక్ల ఏకాదశిరాత్రి 01:05నక్షత్రంమూలరాత్రి 12:06యోగమువిష్కంభ రాత్రి 09:08కరణంవణిజపగలు 02:13భద్ర రాత్రి 01:05అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 06:06నుండి07:36దుర్ముహూర్తంపగలు 11:55నుండి12:45వర్జ్యంరాత్రి 10:36నుండి12:06ఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషాం పుత్రదైకాదశీ, (శ్రాద్ధతిథిః- ఏకాదశీ)గమనిక…