పంచాంగం 01-08-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, రవివాసరే సూర్యోదయం 05:59 సూర్యాస్తమయం 06:46తిథి కృష్ణ అష్టమిఉదయము 07:56నక్షత్రంభరణిరాత్రి 07:36యోగముగండరాత్రి 10:00కరణంకౌలవఉదయము 07:56తైతులరాత్రి 09:12అమృత ఘడియలుపగలు 02:13నుండి04:00దుర్ముహూర్తంసాయంత్రము 05:04నుండి05:55వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం అనధ్యాయః,(శ్రాద్ధతిథిః- నవమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 31-07-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 05:58 సూర్యాస్తమయం 06:46తిథి కృష్ణ అష్టమిపూర్తినక్షత్రంఅశ్వినిపగలు 04:39యోగముశూలరాత్రి 09:02కరణంబాలవరాత్రి 06:48అమృత ఘడియలుపగలు 08:41నుండి10:27దుర్ముహూర్తంఉదయము 05:58నుండి07:40వర్జ్యంపగలు 12:13నుండి01:59రాత్రి 03:26నుండి05:14ఈ రోజు పంచాంగం అనఘాష్టమీ, రుద్రసావర్ణిక మన్వాదిః, అనధ్యాయః,(శ్రాద్ధతిథిః- అష్టమీ)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 30-07-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:58 సూర్యాస్తమయం 06:46తిథి కృష్ణ సప్తమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:40నక్షత్రంరేవతిపగలు 02:05యోగముధృతిరాత్రి 08:20కరణంభద్రపగలు 04:48బవ రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:40అమృత ఘడియలుపగలు 11:29నుండి01:13దుర్ముహూర్తంపగలు 08:32నుండి09:23పగలు 12:48నుండి01:39వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః,(శ్రాద్ధతిథిః- సప్తమీ)గమనిక :…

పంచాంగం 29-07-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 05:58 సూర్యాస్తమయం 06:47తిథి కృష్ణ షష్ఠిరాత్రి 03:55నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రపగలు 12:05యోగముసుకర్మరాత్రి 08:04కరణంగరజిపగలు 03:23వణిజ రాత్రి 03:55అమృత ఘడియలుఉదయము 07:02నుండి08:43దుర్ముహూర్తంపగలు 10:14నుండి11:06పగలు 03:22నుండి04:13వర్జ్యంరాత్రి 08:55నుండి10:36ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః- షష్ఠీ)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 28-07-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:57 సూర్యాస్తమయం 06:47తిథి కృష్ణ పంచమిరాత్రి 02:50నక్షత్రంపూర్వాభాద్రపగలు 10:48యోగముఅతిగండరాత్రి 08:21కరణంకౌలవపగలు 02:40తైతుల రాత్రి 02:50అమృత ఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తంపగలు 11:56నుండి12:48వర్జ్యంరాత్రి 08:55నుండి10:36ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః- పంచమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన…

పంచాంగం 27-07-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:57 సూర్యాస్తమయం 06:47తిథి కృష్ణ చతుర్థిరాత్రి 02:30నక్షత్రంశతభిషంపగలు 10:16యోగముశోభనరాత్రి 09:14కరణంబవపగలు 02:43బాలవ రాత్రి 02:30అమృత ఘడియలురాత్రి 02:37నుండి04:15దుర్ముహూర్తంపగలు 08:31నుండి09:22రాత్రి 11:15నుండి12:00వర్జ్యంపగలు 04:49నుండి06:27ఈ రోజు పంచాంగం భౌమచతుర్థీ (స్నానదానశ్రాద్ధాదులు+గణపతిపూజా మహాఫలప్రదములు) సంకష్టహరచతుర్థీ(చన్ద్రోదయము…

పంచాంగం 26-07-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:57 సూర్యాస్తమయం 06:48తిథి కృష్ణ తృతీయారాత్రి 02:56నక్షత్రంధనిష్ఠపగలు 10:29యోగముసౌభాగ్యరాత్రి 10:42కరణంవణిజపగలు 03:30భద్ర పగలు 02:56అమృత ఘడియలురాత్రి 03:08నుండి04:43దుర్ముహూర్తంపగలు 12:48నుండి01:40పగలు 03:22నుండి04:14వర్జ్యంసాయంత్రం 05:37నుండి07:12ఈ రోజు పంచాంగం శ్రీ శ్రీ శ్రీ జయేంద్రసరస్వతీ…

పంచాంగం 25-07-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం,రవివాసరే సూర్యోదయం 05:57 సూర్యాస్తమయం 06:48తిథి కృష్ణ ద్వితీయరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:04నక్షత్రంశ్రవణంపగలు 11:20యోగముఆయుష్మాన్రాత్రి 12:44కరణంతైతులపగలు 04:57గరజి రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:04అమృత ఘడియలురాత్రి 12:27నుండి01:59దుర్ముహూర్తంసాయంత్రము 05:05నుండి05:57వర్జ్యంపగలు 03:11నుండి04:44ఈ రోజు పంచాంగం ద్విపుష్కరయోగః(పగలు 11:20 నుండి రాత్రి…

పంచాంగం 24-07-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం తదుపరి కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, శనివాసరే సూర్యోదయం 05:56 సూర్యాస్తమయం 06:48తిథి శుక్ల పూర్ణిమాపగలు 08:07కృష్ణ ప్రతిపత్రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:50నక్షత్రంఉత్తరాషాఢపగలు 12:42యోగమువిష్కంభఉదయము 06:10ప్రీతిరాత్రి 03:15కరణంబవపగలు 08:07బాలవ రాత్రి 06:59కౌలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:50అమృత ఘడియలుఉదయము 06:46నుండి08:15రాత్రి…

పంచాంగం 23-07-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:56 సూర్యాస్తమయం 06:48తిథి శుక్ల చతుర్దశిపగలు 10:44నక్షత్రంపూర్వాషాఢపగలు 02:27యోగమువైధృతిపగలు 09:23కరణంవణిజపగలు 10:44భద్ర రాత్రి 09:26అమృత ఘడియలుపగలు 10:02నుండి11:30దుర్ముహూర్తంపగలు 08:30నుండి09:22పగలు 12:48నుండి01:39వర్జ్యంరాత్రి 09:52నుండి11:21ఈ రోజు పంచాంగం అన్వాధానం, ఆదిగురుదత్తావతారః, శివపవిత్రార్చనం, కోకిలావ్రతారంభః,…

పంచాంగం 22-07-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం,గురువాసరే సూర్యోదయం 05:56 సూర్యాస్తమయం 06:49తిథి శుక్ల త్రయొదశిపగలు 01:33నక్షత్రంమూలపగలు 04:25యోగముఐంద్రపగలు 12:45కరణంతైతులపగలు 01:33గరజి రాత్రి 12:09అమృత ఘడియలుపగలు 10:34నుండి12:02దుర్ముహూర్తంపగలు 10:14నుండి11:05పగలు 03:23నుండి04:14వర్జ్యంపగలు 02:57నుండి04:25రాత్రి 01:14నుండి02:42ఈ రోజు పంచాంగం సింహయానం రాత్రి 07:56(అయన ప్రయుక్త…

పంచాంగం 21-07-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:55 సూర్యాస్తమయం 06:49తిథి శుక్ల ద్వాదశిపగలు 04:25నక్షత్రంజ్యేష్ఠసాయంత్రము 06:28యోగముబ్రహ్మపగలు 04:09కరణంబాలవపగలు 04:25కౌలవ రాత్రి 02:59అమృత ఘడియలుపగలు 10:25నుండి11:53దుర్ముహూర్తంపగలు 11:56నుండి12:48వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం ఆషాఢ శుక్ల ద్వాదశీ జ్యేష్ఠా యోగః(స్నానదానాదులు మహాఫలప్రదములు)…

పంచాంగం 20-07-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:55 సూర్యాస్తమయం 06:49తిథి శుక్ల ఏకాదశిరాత్రి 07:15నక్షత్రంఅనూరాధరాత్రి 08:30యోగముశుక్లరాత్రి 07:32కరణంవణిజపగలు 08:36భద్ర రాత్రి 07:15బవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:50అమృత ఘడియలుపగలు 10:56నుండి12:24దుర్ముహూర్తంపగలు 08:30నుండి09:21రాత్రి 11:15నుండి12:00వర్జ్యంరాత్రి 01:38నుండి03:06ఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషాం శయనైకాదశీ(తొలి…

పంచాంగం 19-07-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం,సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:55 సూర్యాస్తమయం 06:49తిథి శుక్ల దశమిరాత్రి 09:57నక్షత్రంవిశాఖరాత్రి 10:24యోగముశుభరాత్రి 10:48కరణంతైతులపగలు 11:12గరజి రాత్రి 09:57అమృత ఘడియలుపగలు 02:13నుండి03:43దుర్ముహూర్తంపగలు 12:48నుండి01:39పగలు 03:23నుండి04:14వర్జ్యంఉదయము 06:47వరకురాత్రి 02:05నుండి03:34ఈ రోజు పంచాంగం (మహా)లక్ష్మీవ్రతారంభః, శాకవ్రతారంభః, చాక్షుషమన్వాదిః, (శ్రాద్ధతిథిః…

పంచాంగం 18-07-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 05:54 సూర్యాస్తమయం 06:50తిథి శుక్ల నవమిరాత్రి 12:27నక్షత్రంస్వాతిరాత్రి 12:05యోగముసాధ్యరాత్రి 01:54కరణంబాలవపగలు 01:33కౌలవ రాత్రి 12:27అమృత ఘడియలుపగలు 03:48నుండి05:19దుర్ముహూర్తంసాయంత్రము 05:07నుండి05:58వర్జ్యంఉదయము 06:46నుండి08:16రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:18నుండిఈ రోజు పంచాంగం ఐంద్రీపూజా, (శ్రాద్ధతిథిః -నవమీ)గమనిక…

పంచాంగం 17-07-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, అష్టమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 05:54 సూర్యాస్తమయం 06:50తిథి శుక్ల అష్టమిరాత్రి 02:39నక్షత్రంచిత్రరాత్రి 01:30యోగముశివఉదయము 07:21సిద్ధరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:46కరణంభద్రపగలు 03:36బవ రాత్రి 02:39అమృత ఘడియలురాత్రి 07:23నుండి08:55దుర్ముహూర్తంఉదయము 05:54నుండి07:37వర్జ్యంపగలు 10:13నుండి11:45ఈ రోజు పంచాంగం మహిషాసురమర్దినీ పూజా, శివ…

పంచాంగం 16-07-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం తదుపరి సప్తమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:54 సూర్యాస్తమయం 06:50తిథి శుక్ల షష్ఠిఉదయము 06:05సప్తమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:33నక్షత్రంహస్తరాత్రి 02:35యోగముపరిఘపగలు 09:39కరణంతైతులఉదయము 06:05గరజి సాయంత్రము 05:19వణిజరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:33అమృత ఘడియలురాత్రి 08:46నుండి10:19దుర్ముహూర్తంపగలు 08:29నుండి09:21పగలు 12:48నుండి01:40వర్జ్యంపగలు 11:28నుండి01:01ఈ…

పంచాంగం 15-07-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, పంచమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 05:53 సూర్యాస్తమయం 06:50తిథి శుక్ల పంచమిఉదయము 07:15నక్షత్రంఉత్తరఫల్గునిరాత్రి 03:19యోగమువరీయాన్పగలు 11:40కరణంబాలవఉదయము 07:15కౌలవ సాయంత్రము 06:40అమృత ఘడియలురాత్రి 08:13నుండి09:48దుర్ముహూర్తంపగలు 10:12నుండి11:04పగలు 03:23నుండి04:15వర్జ్యంపగలు 10:46నుండి12:21ఈ రోజు పంచాంగం గురుపంచమీయోగః (ఉదయము 07:15కు స్నానదానాదులు…

పంచాంగం 14-07-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్థ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:53 సూర్యాస్తమయం 06:50తిథి శుక్ల చతుర్థిపగలు 08:01నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిరాత్రి 03:41యోగమువ్యతీపాతపగలు 01:22కరణంభద్ర పగలు 08:01బవ రాత్రి 07:38అమృత ఘడియలురాత్రి 09:16నుండి10:52దుర్ముహూర్తంపగలు 11:56నుండి12:47వర్జ్యంపగలు 11:39నుండి01:16ఈ రోజు పంచాంగం స్కన్దపంచమీ, (శ్రాద్ధతిథిః -పంచమీ)గమనిక :…

పంచాంగం 13-07-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:52 సూర్యాస్తమయం 06:50తిథి శుక్ల తృతీయపగలు 08:22నక్షత్రంమఘరాత్రి 03:39యోగముసిద్ధిపగలు 02:44కరణంగరజి పగలు 08:22వణిజ రాత్రి 08:11అమృత ఘడియలురాత్రి 01:12నుండి02:50దుర్ముహూర్తంపగలు 08:28నుండి09:20రాత్రి 11:15నుండి11:59వర్జ్యంపగలు 03:26నుండి05:03ఈ రోజు పంచాంగం భౌమచతుర్థీ (స్నాన, దాన,…