పంచాంగం 1-07-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 05:49 సూర్యాస్తమయం 06:50తిథి కృష్ణ సప్తమీపగలు 02:06నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రరాత్రి 03:49యోగముసౌభాగ్యపగలు 10:48కరణంబవపగలు 02:06బాలవరాత్రి 02:49అమృత ఘడియలురాత్రి 10:40నుండి12:23దుర్ముహూర్తంపగలు 10:09నుండి11:01పగలు 03:22నుండి04:14వర్జ్యంపగలు 12:22నుండి02:05ఈ రోజు పంచాంగం అనధ్యాయః, (శ్రాద్ధతిథిః - అష్టమీ)గమనిక :…

పంచాంగం 30-06-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం 06:50తిథి కృష్ణ షష్ఠీపగలు 01:23నక్షత్రంపూర్వాభాద్రరాత్రి 02:05యోగముఆయుష్మాన్పగలు 11:16కరణంవణిజపగలు 01:23భద్రరాత్రి 01:44అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 05:44నుండి07:24దుర్ముహూర్తంపగలు 11:53నుండి12:45వర్జ్యంఉదయము 07:44నుండి09:24ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః - సప్తమీ)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 29-06-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం 06:50తిథి కృష్ణ పంచమిపగలు 01:28నక్షత్రంశతభిషంరాత్రి 01:04యోగముప్రీతిపగలు 12:23కరణంతైతులపగలు 01:28గరజిరాత్రి 01:26అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 05:48నుండి07:25దుర్ముహూర్తంపగలు 08:24నుండి09:17రాత్రి 11:13నుండి11:57వర్జ్యంపగలు 08:07వరకు09:44ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - షష్ఠీ)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 28-06-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, సోమవసరే సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం 06:50తిథి కృష్ణ చతుర్థిపగలు 02:21నక్షత్రంధనిష్ఠరాత్రి 12:51యోగమువిష్కంభపగలు 02:08కరణంబాలవపగలు 02:21కౌలవరాత్రి 01:55అమృత ఘడియలుపగలు 02:41నుండి04:15దుర్ముహూర్తంపగలు 12:45నుండి01:37పగలు 03:21నుండి04:14వర్జ్యంఉదయం 06:52వరకుఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - చతుర్థీ+పంచమీ)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 27-06-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం 06:50తిథి కృష్ణ తృతీయపగలు 03:59నక్షత్రంశ్రవణంరాత్రి 01:24యోగమువైధృతిపగలు 04:29కరణంభద్రపగలు 03:59బవరాత్రి 03:10అమృత ఘడియలుపగలు 03:32నుండి05:03దుర్ముహూర్తంసాయంత్రం 05:06నుండి05:58వర్జ్యంఉదయం 06:25నుండి07:56రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:18నుండిఈ రోజు పంచాంగం సంకష్టహరచతుర్థీ (చన్ద్రోదయం రాత్రి 09:24),…

పంచాంగం 26-06-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం,శనివాసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం 06:50తిథి కృష్ణ ద్వితీయసాయంత్రము 06:15నక్షత్రంఉత్తరాషాఢరాత్రి 02:37యోగముఐంద్రరాత్రి 07:21కరణంతైతులఉదయము 07:38గరజిసాయంత్రము 06:15వణిజరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:07అమృత ఘడియలురాత్రి 08:42నుండి10:11దుర్ముహూర్తంఉదయము 05:47నుండి07:31వర్జ్యంపగలు 11:49వరకు01:18ఈ రోజు పంచాంగం త్రిపుష్కరయోగః (సూర్యోదయము నుండి సాయంత్రము 06:15…

పంచాంగం 25-06-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం 06:50తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్రాత్రి 09:02నక్షత్రంమూలఉదయము 06:40పూర్వాషాఢరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:25యోగముబ్రహ్మరాత్రి 10:39కరణంబాలవపగలు 10:36కౌలవరాత్రి 09:02అమృత ఘడియలురాత్రి 12:04నుండి01:31దుర్ముహూర్తంపగలు 08:24నుండి09:16పగలు 12:45నుండి01:37వర్జ్యంఉదయము 06:40వరకుపగలు 03:22నుండి04:49ఈ రోజు పంచాంగం యాగః, అనధ్యాయః,…

పంచాంగం 24-06-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం,గురువాసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం 06:49తిథి పూర్ణిమారాత్రి 12:10నక్షత్రంజ్యేష్ఠపగలు 09:10యోగముశుభఉదయము 06:05శుక్లరాత్రి 02:15కరణంభద్రపగలు 01:51బవరాత్రి 12:10అమృత ఘడియలురాత్రి 12:56నుండి02:22దుర్ముహూర్తంపగలు 10:08నుండి11:00పగలు 03:20నుండి04:13వర్జ్యంరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:14నుండి ఈ రోజు పంచాంగం పద్మకయోగః(మహానదీషు, తీర్థేషు వా స్నానేన…

పంచాంగం 23-06-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం తదుపరి చతుర్దశ్యాం,బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం 06:49తిథి శుక్ల త్రయోదశిఉదయము 06:59శుక్ల చతుర్దశీరాత్రి 03:32నక్షత్రంఅనూరాధపగలు 11:47యోగముసాధ్యపగలు 09:58కరణంతైతులఉదయము 06:59గరజిసాయంత్రము 05:15వణిజరాత్రి 03:32అమృత ఘడియలురాత్రి 01:20నుండి02:45దుర్ముహూర్తంపగలు 11:52నుండి12:44వర్జ్యంపగలు 04:46నుండి 06:12ఈ రోజు పంచాంగం అనధ్యాయః,…

పంచాంగం 22-06-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం,కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం 06:49తిథి శుక్ల ద్వాదశిపగలు 10:20నక్షత్రంవిశాఖపగలు 02:20యోగముసిద్ధపగలు 01:48కరణంబాలవపగలు 10:20కౌలవరాత్రి 08:40అమృత ఘడియలుఉదయము 06:24నుండి07:50రాత్రి 02:29నుండి03:55దుర్ముహూర్తంపగలు 08:23నుండి09:15రాత్రి 11:12నుండి11:56వర్జ్యంసాయంత్రము 05:54నుండి 07:20ఈ రోజు పంచాంగం త్రిపుష్కరయోగః(సూర్యోదయము నుండి పగలు 10:20వరకు),…

పంచాంగం 21-06-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం 06:49తిథి శుక్ల ఏకాదశిపగలు 01:28నక్షత్రంస్వాతిపగలు 04:42యోగముశివసాయంత్రం 05:29కరణంభద్రపగలు 01:28బవరాత్రి 11:54అమృత ఘడియలుపగలు 08:39నుండి10:06దుర్ముహూర్తంపగలు 12:44నుండి01:36పగలు 03:20నుండి04:12వర్జ్యంరాత్రి 09:44నుండి 11:11ఈ రోజు పంచాంగం జ్యేష్ఠ శుక్ల ద్వాదశీ స్వాతీ…

పంచాంగం 20-06-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం 06:49తిథి శుక్ల దశమిపగలు 04:17నక్షత్రంచిత్రసాయంత్రం 06:45యోగముపరిఘరాత్రి 08:54కరణంగరజిపగలు 04:17వణిజరాత్రి 02:52అమృత ఘడియలుపగలు 12:47నుండి02:16దుర్ముహూర్తంసాయంత్రం 05:05నుండి05:57వర్జ్యంరాత్రి 11:52నుండి 01:20ఈ రోజు పంచాంగం గంగావతారః, (దశ పాపహరా వ్రతం), దశాశ్వమేధ…

పంచాంగం 19-06-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం 06:48తిథి శుక్ల నవమిసాయంత్రము 06:40నక్షత్రంహస్తరాత్రి 08:23యోగమువరీయాన్రాత్రి 12:01కరణంబాలవఉదయము 07:37కౌలవసాయంత్రము 06:40తైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:29అమృత ఘడియలుపగలు 02:41నుండి04:12దుర్ముహూర్తంఉదయము 05:46నుండి07:30వర్జ్యంఉదయము 07:04వరకు రాత్రి 03:50నుండి05:20ఈ రోజు పంచాంగం బ్రాహ్మణీ దేవీ…

పంచాంగం 18-06-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, అష్టమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం 06:48తిథి శుక్ల అష్టమిరాత్రి 08:34నక్షత్రంఉత్తరఫల్గునిరాత్రి 09:32యోగమువ్యతీపాతరాత్రి 02:43కరణంభద్రపగలు 09:15బవరాత్రి 08:34అమృత ఘడియలుపగలు 02:31నుండి04:05దుర్ముహూర్తంపగలు 08:22నుండి09:15పగలు 12:43నుండి01:35వర్జ్యంఉదయము 06:43వరకురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:32నుండిఈ రోజు పంచాంగం అనధ్యాయః, శుక్లా దేవీ…

పంచాంగం 17-06-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం,గురువాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:48తిథి శుక్ల సప్తమిరాత్రి 09:55నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిరాత్రి 10:08యోగమువజ్రఉదయము 06:47సిద్ధిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:00కరణంగరజిపగలు 10:18వణిజరాత్రి 09:55అమృత ఘడియలుపగలు 03:45నుండి05:21దుర్ముహూర్తంపగలు 10:06నుండి10:58పగలు 03:19నుండి04:11వర్జ్యంఉదయము 06:10నుండి07:45రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:10నుండిఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః…

పంచాంగం 16-06-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:48తిథి శుక్ల షష్ఠిరాత్రి 10:41నక్షత్రంమఘరాత్రి 10:10యోగముహర్షణపగలు 08:05కరణంకౌలవపగలు 10:47తైతులరాత్రి 10:41అమృత ఘడియలురాత్రి 07:43నుండి09:21దుర్ముహూర్తంపగలు 11:50నుండి12:43వర్జ్యంపగలు 09:54నుండి11:32ఈ రోజు పంచాంగం వన గౌరీ వ్రతం, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః -…

పంచాంగం 15-06-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, పంచమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:47తిథి శుక్ల పంచమిరాత్రి 10:53నక్షత్రంఆశ్రేషరాత్రి 09:38యోగమువ్యాఘాతపగలు 08:57కరణంబవపగలు 10:42బాలవరాత్రి 10:53అమృత ఘడియలురాత్రి 07:57నుండి09:38దుర్ముహూర్తంపగలు 08:21నుండి09:14రాత్రి 11:10నుండి11:54వర్జ్యంపగలు 09:55నుండి11:35ఈ రోజు పంచాంగం మిథునసంక్రమణం ఉదయము 06:00(సంక్రమణ ప్రయుక్త షడశీతి…

పంచాంగం 14-06-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే,చతుర్థ్యాం, ఇన్దువాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:47తిథి శుక్ల చతుర్థిరాత్రి 10:31నక్షత్రంపుష్యమిరాత్రి 08:32యోగముధ్రువపగలు 09:24కరణంవణిజపగలు 10:04భద్రరాత్రి 10:31అమృత ఘడియలుపగలు 01:43నుండి03:25దుర్ముహూర్తంపగలు 12:42నుండి01:34పగలు 03:18నుండి04:11వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం ఉమావతారః, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః - చతుర్థీ)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 13-06-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:47తిథి శుక్ల తృతీయరాత్రి 09:37నక్షత్రంపునర్వసురాత్రి 06:57యోగమువృద్ధిపగలు 09:27కరణంతైతులపగలు 08:56గరజిరాత్రి 09:37అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 04:20నుండి06:05దుర్ముహూర్తంసాయంత్రం 05:03నుండి05:55వర్జ్యంఉదయం 05:55నుండి07:39రాత్రి 03:28నుండి05:11ఈ రోజు పంచాంగం రంభా వ్రతం, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః -…

పంచాంగం 12-06-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వితీయాయాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:46తిథి శుక్ల ద్వితీయరాత్రి 08:15నక్షత్రంఆర్ద్రపగలు 04:54యోగముగండపగలు 09:10కరణంబాలవఉదయం 07:21కౌలవరాత్రి 08:15అమృత ఘడియలుఉదయము 05:53నుండి07:39దుర్ముహూర్తంఉదయం 05:45నుండి07:29వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం త్రిపుష్కరయోగః (పగలు 04:54 నుండి రాత్రి 08:15 వరకు),…