పంచాంగం 01-06-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:44 సూర్యాస్తమయం 06:43తిథి కృష్ణ సప్తమి రాత్రి 12:49నక్షత్రంధనిష్ఠ పగలు 04:12యోగమువైధృతి రాత్రి 03:02కరణంభద్రపగలు 12:59బవరాత్రి 12:49అమృత ఘడియలుఉదయం 05:45నుండి07:22దుర్ముహూర్తంపగలు 08:20నుండి09:12రాత్రి 11:07నుండి11:51వర్జ్యంరాత్రి 11:39నుండి01:19ఈ రోజు పంచాంగం ద్విపుష్కరయోగః (…

పంచాంగం 31-05-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యామ్, ఇన్దువాసరే సూర్యోదయం 05:44 సూర్యాస్తమయం 06:42తిథి కృష్ణ షష్ఠి రాత్రి 01:09నక్షత్రంశ్రవణం పగలు 04:06యోగముబ్రహ్మ ఉదయం 06:02ఐంద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:13కరణంగరజిపగలు 01:42వణిజరాత్రి 01:09అమృత ఘడియలుఉదయం 06:00నుండి07:33దుర్ముహూర్తంపగలు 12:39నుండి01:31పగలు 03:15నుండి04:06వర్జ్యంరాత్రి 08:07నుండి09:44ఈ రోజు పంచాంగం…

పంచాంగం 30-05-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం,రవివాసరే సూర్యోదయం 05:44 సూర్యాస్తమయం 06:42తిథి కృష్ణ పంచమిరాత్రి 02:15నక్షత్రంఉత్తరాషాఢపగలు 04:46యోగముశుక్లపగలు 08:31కరణంకౌలవపగలు 03:09తైతులరాత్రి 02:15అమృత ఘడియలుపగలు 10:44నుండి12:14దుర్ముహూర్తంపగలు 04:58నుండి05:50వర్జ్యంరాత్రి 08:39నుండి10:13ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - పంచమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన…

పంచాంగం 29-05-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం తదుపరి చతుర్థ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 05:44 సూర్యాస్తమయం 06:42తిథి కృష్ణ తృతీయఉదయం 06:34చతుర్థిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:04నక్షత్రంపూర్వాషాఢసాయంత్రం 06:08యోగముశుభపగలు 11:32కరణంభద్రఉదయం 06:34బవసాయంత్రం 05:19బాలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:04అమృత ఘడియలుపగలు 01:43నుండి03:11దుర్ముహూర్తంఉదయం 05:44నుండి07:28వర్జ్యంఉదయం 06:22రాత్రి 01:41నుండి03:11ఈ రోజు…

పంచాంగం 28-05-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే. ద్వితీయాయాం,శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:41తిథి కృష్ణ ద్వితీయపగలు 09:38నక్షత్రంమూలరాత్రి 08:05యోగముసాధ్యపగలు 03:00కరణంగరజిపగలు 09:38వణిజరాత్రి 08:06అమృత ఘడియలుపగలు 02:20నుండి03:46దుర్ముహూర్తంపగలు 08:20నుండి09:12పగలు 12:39నుండి01:31వర్జ్యంసాయంత్రము 06:39నుండి08:05రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:54నుండిఈ రోజు పంచాంగం పార్థివకల్పాదిః, కర్తరీ త్యాగః, (శ్రాద్ధతిథిః…

పంచాంగం 27-05-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే. ప్రతిపత్తిథౌ, గురువాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:41తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్పగలు 01:04నక్షత్రంజ్యేష్ఠరాత్రి 10:30యోగముసిద్ధరాత్రి 06:48కరణంకౌలవపగలు 01:04తైతులరాత్రి 11:21అమృత ఘడియలుపగలు 02:43నుండి04:08దుర్ముహూర్తంపగలు 10:04నుండి10:55పగలు 03:14నుండి04:06వర్జ్యంఉదయము 06:13నుండి07:38ఈ రోజు పంచాంగం యాగః, శ్రీ కాంచీ పరమాచార్యాణాం- శ్రీశ్రీశ్రీ…

పంచాంగం 26-05-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:41తిథి పూర్ణిమాపగలు 04:44నక్షత్రంఅనురాధరాత్రి 01:15యోగముశివరాత్రి 10:50కరణంభద్రఉదయము 06:36బవపగలు 04:44బాలవరాత్రి 02:54అమృత ఘడియలుపగలు 04:07నుండి05:31దుర్ముహూర్తంపగలు 11:47నుండి12:39వర్జ్యంఉదయము 07:41నుండి09:05ఈ రోజు పంచాంగం మహావైశాఖీ (సముద్ర /నదీ స్నానం, దధ్యన్నోదక కుంభ…

పంచాంగం 25-05-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:40తిథి శుక్ల చతుర్దశిరాత్రి 08:28నక్షత్రంస్వాతిఉదయము 07:04విశాఖరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:10యోగమువరీయాన్ఉదయము 07:10పరిఘరాత్రి 03:01కరణంగరజిపగలు 10:18వణిజరాత్రి 08:28అమృత ఘడియలురాత్రి 08:26నుండి09:50దుర్ముహూర్తంపగలు 08:20నుండి09:12రాత్రి 11:06నుండి11:50వర్జ్యంపగలు 12:00నుండి01:24ఈ రోజు పంచాంగం భౌమచతుర్దశీ( స్నానదానాదులు…

పంచాంగం 24-05-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:40తిథి శుక్ల త్రయోదశిరాత్రి 12:09నక్షత్రంచిత్రపగలు 09:47యోగమువ్యతీపాతపగలు 11:09కరణంకౌలవపగలు 01:53తైతులరాత్రి 12:09అమృత ఘడియలురాత్రి 11:16నుండి12:41దుర్ముహూర్తంపగలు 12:38నుండి01:30పగలు 03:13నుండి04:05వర్జ్యంపగలు 02:45నుండి04:10ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః (ప్రదోష పూజా), (శ్రాద్ధతిథిః -…

పంచాంగం 23-05-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం తదుపరి ద్వాదశ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:40తిథి శుక్ల ఏకాదశిఉదయం 06:41ద్వాదశిరాత్రి 03:37నక్షత్రంహస్తపగలు 12:08యోగముసిద్ధిపగలు 02:52కరణంభద్రఉదయం 06:41బవసాయంత్రం 05:09బాలవరాత్రి 03:37అమృత ఘడియలుఉదయము 06:36నుండి08:04రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:00నుండి05:27దుర్ముహూర్తంపగలు 04:57నుండి05:48వర్జ్యంరాత్రి 07:21నుండి08:47ఈ రోజు పంచాంగం…

పంచాంగం 22-05-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం 06:39తిథి శుక్ల దశమిపగలు 09:12నక్షత్రంఉత్తరఫల్గునిపగలు 02:00యోగమువజ్ర సాయంత్రము 06:11కరణంగరజిపగలు 09:12వణిజరాత్రి 07:57అమృత ఘడియలుఉదయము 07:11నుండి08:41దుర్ముహూర్తంఉదయము 05:46నుండి07:29వర్జ్యంరాత్రి 09:45నుండి11:13ఈ రోజు పంచాంగం స్మార్తగృహస్థానాం ఏకాదశ్యుపవాసః, (శ్రాద్ధతిథిః - ఏకాదశీ)గమనిక…

పంచాంగం 21-05-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం 06:39తిథి శుక్ల నవమిపగలు 11:06నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిపగలు 03:16యోగముహర్షణ రాత్రి 09:03కరణంకౌలవపగలు 11:06తైతులరాత్రి 10:09అమృత ఘడియలుపగలు 09:01నుండి10:35దుర్ముహూర్తంపగలు 08:21నుండి09:12పగలు 12:38నుండి13:30వర్జ్యంరాత్రి 10:05నుండి11:36ఈ రోజు పంచాంగం మిథునాయన ప్రయుక్త షడశీతి పుణ్యకాలం…

పంచాంగం 20-05-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, అష్టమ్యాం,గురువాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం 06:39తిథి శుక్ల అష్టమిపగలు 12:17నక్షత్రంమఘపగలు 03:51యోగమువ్యాఘాత రాత్రి 11:21కరణంబవపగలు 12:17బాలవరాత్రి 11:42అమృత ఘడియలుపగలు 01:26నుండి03:02దుర్ముహూర్తంపగలు 10:04నుండి10:55పగలు 03:13నుండి04:04వర్జ్యంరాత్రి 11:39నుండి01:13ఈ రోజు పంచాంగం అపరాజితాపూజా, మిథునాయనం రాత్రి 01:07, అనధ్యాయః,…

పంచాంగం 19-05-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం 06:38తిథి శుక్ల సప్తమిపగలు 12:45నక్షత్రంఆశ్రేషపగలు 03:42యోగముధృవ రాత్రి 01:05కరణంవణిజపగలు 12:45భద్రరాత్రి 12:31అమృత ఘడియలుపగలు 02:02నుండి03:42దుర్ముహూర్తంపగలు 11:46నుండి12:38వర్జ్యంరాత్రి 03:46నుండి05:23ఈ రోజు పంచాంగం బుధాష్టమీ (స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు)…

పంచాంగం 18-05-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం 06:38తిథి శుక్ల షష్ఠిపగలు 12:28నక్షత్రంపుష్యమిపగలు 02:50యోగమువృద్ధి రాత్రి 02:12కరణంతైతులపగలు 12:28గరజిరాత్రి 12:37అమృత ఘడియలుపగలు 08:01నుండి09:43దుర్ముహూర్తంపగలు 08:20నుండి09:12రాత్రి 11:05నుండి11:50వర్జ్యంరాత్రి తెల్లవారుజాము04:06నుండి05:45ఈ రోజు పంచాంగం జాహ్నవీ రూపేణ గంగావతారః, ప్రదోషః,…

పంచాంగం 17-05-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, పంచమ్యాం,సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం 06:37తిథి శుక్ల పంచమిపగలు 11:31నక్షత్రంపునర్వసుపగలు 01:17యోగముగండ రాత్రి 02:46కరణంబాలవపగలు 11:31కౌలవరాత్రి 12:00అమృత ఘడియలుపగలు 10:41నుండి12:25దుర్ముహూర్తంపగలు 12:38నుండి01:29పగలు 03:12నుండి04:03వర్జ్యంరాత్రి 09:48నుండి11:30ఈ రోజు పంచాంగం శ్రీ శంకరభగవత్పాద జయంతి, (శ్రాద్ధతిథిః -…

పంచాంగం 16-05-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్థ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం 06:37తిథి శుక్ల చతుర్థిపగలు 09:59నక్షత్రంఆర్ద్రపగలు 11:11యోగముశూల రాత్రి 02:48కరణంభద్రపగలు 09:59బవరాత్రి 10:45అమృత ఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తంపగలు 04:54నుండి05:46వర్జ్యంఉదయం 12:4నుండి01:58ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - పంచమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 15-05-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం 06:37తిథి శుక్ల తృతీయాఉదయం 07:58నక్షత్రంమృగశిరపగలు 08:37యోగముధృతి రాత్రి 02:26కరణంగరజిఉదయం 07:58రాత్రి 08:58అమృత ఘడియలురాత్రి 12:07నుండి01:53దుర్ముహూర్తంఉదయం 05:48నుండి07:31వర్జ్యంసాయంత్రం 05:55నుండి07:41ఈ రోజు పంచాంగం నాగచతుర్థీ, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః - చతుర్థీ)గమనిక…

పంచాంగం 14-05-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం 06:36తిథి శుక్ల తృతీయాపూర్తినక్షత్రంమృగశిరపూర్తియోగముసుకర్మ రాత్రి 01:44కరణంతైతులరాత్రి 06:48అమృత ఘడియలురాత్రి 10:45నుండి12:33దుర్ముహూర్తంపగలు 08:22నుండి09:13పగలు 12:38నుండి01:29వర్జ్యంపగలు 12:00నుండి01:48ఈ రోజు పంచాంగం అక్షయతృతీయా (గంగాస్నాన, జప, హోమ, దధ్యన్నోదక కుంభ పాదుకా…

పంచాంగం 13-05-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వితీయాయాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం 06:36తిథి శుక్ల ద్వితీయరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:38నక్షత్రంరోహిణిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:44యోగముఅతిగండ రాత్రి 12:48కరణంబాలవపగలు 04:22కౌలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:38అమృత ఘడియలురాత్రి 02:07నుండి03:55దుర్ముహూర్తంపగలు 10:04నుండి10:55పగలు 03:11నుండి04:02వర్జ్యంరాత్రి 08:42నుండి10:30ఈ రోజు పంచాంగం వృద్ధ…