పంచాంగం 01-05-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 05:53 సూర్యాస్తమయం 06:32తిథి కృష్ణ పంచమిపగలు 04:46నక్షత్రంమూల పగలు 10:18యోగముసిద్ధ రాత్రి 01:49కరణంకౌలవఉదయం 06:00తైతులపగలు 04:46గరజిరాత్రి 03:51అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:28నుండిదుర్ముహూర్తంఉదయం 05:53నుండి07:34వర్జ్యంపగలు 08:49నుండి10:18రాత్రి 07:23నుండి08:54ఈ రోజు పంచాంగం అద్యాపరాహ్ణే…

పంచాంగం 30-04-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:54 సూర్యాస్తమయం 06:32తిథి కృష్ణ చతుర్థిరాత్రి 07:14నక్షత్రంజ్యేష్ఠ పగలు 12:10యోగముపరిఘ పగలు 08:03శివరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:40కరణంబవపగలు 08:43బాలవరాత్రి 07:14అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:24నుండి05:52దుర్ముహూర్తంపగలు 08:26నుండి09:16పగలు 12:38నుండి01:29వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః,…

పంచాంగం 29-04-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 05:54 సూర్యాస్తమయం 06:32తిథి కృష్ణ తృతీయరాత్రి 10:12నక్షత్రంఅనురాధ పగలు 02:32యోగమువరీయాన్ పగలు 11:54కరణంవణిజపగలు 10:12భద్రరాత్రి 01:35అమృత ఘడియలుఉదయం 06:43వరకురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:14నుండి05:41దుర్ముహూర్తంపగలు 10:07నుండి10:57పగలు 03:10నుండి04:00వర్జ్యంరాత్రి 07:35నుండి09:01ఈ రోజు పంచాంగం మత్స్యజయన్తీ…

పంచాంగం 28-04-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:55 సూర్యాస్తమయం 06:31తిథి కృష్ణ ద్వితీయరాత్రి 01:35నక్షత్రంవిశాఖ సాయంత్రం 05:14యోగమువ్యతీపాత పగలు 03:51కరణంతైతులపగలు 03:24గరజిరాత్రి 01:35అమృత ఘడియలుపగలు 09:29నుండి10:54రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:18నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 11:48నుండి12:38వర్జ్యంరాత్రి 08:47నుండి10:12ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః -…

పంచాంగం 27-04-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం తదుపరి కృష్ణపక్షే ప్రతిపత్తిథౌ, కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:56 సూర్యాస్తమయం 06:31తిథి పూర్ణిమపగలు 09:00కృష్ణ ప్రతిపత్రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:14నక్షత్రంస్వాతి రాత్రి 08:07యోగముసిద్ధ రాత్రి 08:01బవపగలు 04:21కరణంబాలవరాత్రి 04:08కౌలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 02:25అమృత ఘడియలుపగలు 12:24నుండి01:48దుర్ముహూర్తంపగలు 08:27…

పంచాంగం 26-04-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, ఇన్దువాసరే సూర్యోదయం 05:56 సూర్యాస్తమయం 06:31తిథి శుక్ల చతుర్దశిపగలు 12:42నక్షత్రంచిత్ర రాత్రి 11:03యోగమువజ్ర రాత్రి 12:13కరణంవణిజపగలు 12:42భద్రరాత్రి 10:51అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 05:24నుండి06:49దుర్ముహూర్తంపగలు 12:39నుండి01:29పగలు 03:10నుండి04:00వర్జ్యంపగలు 08:56నుండి10:20రాత్రి 03:58నుండి05:23ఈ రోజు పంచాంగం చూడామణియోగః (స్నాన…

పంచాంగం 25-04-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 05:57 సూర్యాస్తమయం 06:31తిథి శుక్ల త్రయోదశిపగలు 04:08నక్షత్రంహస్త రాత్రి 01:52యోగమువ్యాఘాత పగలు 08:11హర్షణరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:21కరణంతైతులపగలు 04:08గరజిరాత్రి 02:25అమృత ఘడియలురాత్రి 08:29నుండి09:55దుర్ముహూర్తంపగలు 04:50నుండి05:41వర్జ్యంపగలు 11:53నుండి01:19ఈ రోజు పంచాంగం అనంగత్రయోదశీ (వసన్తపూజా),…

పంచాంగం 24-04-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 05:57 సూర్యాస్తమయం 06:30తిథి శుక్ల ద్వాదశిరాత్రి 07:11నక్షత్రంపూర్వఫల్గుని ఉదయం 06:20ఉత్తరఫల్గునిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:21యోగముధ్రువ పగలు 11:37కరణంబవపగలు 08:26బాలవరాత్రి 07:11కౌలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:40అమృత ఘడియలురాత్రి 09:45నుండి11:13దుర్ముహూర్తంఉదయం 05:57నుండి07:37వర్జ్యంపగలు 12:57నుండి02:25ఈ రోజు పంచాంగం…

పంచాంగం 23-04-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:58 సూర్యాస్తమయం 06:30తిథి శుక్ల ఏకాదశిరాత్రి 09:41నక్షత్రంమఘ ఉదయం 07:39యోగమువృద్ధి పగలు 02:33కరణంవణిజపగలు 10:36భద్రరాత్రి 09:41అమృత ఘడియలుఉదయం 06:52వరకురాత్రి 12:17నుండి01:48దుర్ముహూర్తంపగలు 08:28నుండి09:19పగలు 12:39నుండి01:29వర్జ్యంపగలు 03:12నుండి04:43ఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషాం కామదైకాదశీ,…

పంచాంగం 22-04-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 05:59 సూర్యాస్తమయం 06:30తిథి శుక్ల దశమిరాత్రి 11:30నక్షత్రంఆశ్రేష పగలు 08:11యోగముగండ పగలు 04:53కరణంతైతులపగలు 12:00గరజిరాత్రి 11:30అమృత ఘడియలుఉదయం 06:34నుండి08:11రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:18నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 10:09నుండి10:59పగలు 03:10నుండి04:00వర్జ్యంరాత్రి 07:55నుండి09:29ఈ రోజు పంచాంగం ధర్మదశమీ…

రామాయణమాహాత్మ్యము, కార్యసిద్ధి

రామాయణమాహాత్మ్యము, కార్యసిద్ధి శ్రీ శ్రీనివాసాచార్యులుగారు రాముడిని పూర్తిగా నమ్ముకున్నవారు. ద్వారకాతిరుమల దేవస్థానములో పనిచేస్తున్నారు, వీరు సుమారు 250సార్లు పూర్తిగా రామాయణం పారాయణ చేసినవారు. సుందరకాండను సుమారు 2700సార్లు పారాయణ చేసినవారు. రామాయణమునకు గోవిందరాజీయముతో సహా వివిధభాష్యాలను ఔపోసన పట్టారు. ఏ ఘట్టమునైనా…

సంక్షేపరామాయణమ్ (తాత్పర్యసహితమ్)

సంక్షేపరామాయణమ్ శ్రీగణేశాయ నమః ।అథ సంక్షేపరామాయణమ్ । తపఃస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరమ్ ।నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుఙ్గవమ్ ॥ 1॥ తపఃశాలియగు వాల్మీకి తపస్సును, వేదాధ్యయమును చేయుటయందు ఆసక్తికలవాడును, వాక్కులు తెలిసినవారిలో శ్రేష్ఠుడు, మునులలో గొప్పవాడును అగు నారదుని ప్రశ్నించెను. కో…

పంచాంగం 21-04-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:59 సూర్యాస్తమయం 06:30తిథి శుక్ల నవమిరాత్రి 12:30నక్షత్రంపుష్యమి ఉదయం 07:55యోగముశూల రాత్రి 06:35కరణంబాలవపగలు 12:35కౌలవరాత్రి 12:30అమృత ఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తంపగలు 11:49నుండి12:40వర్జ్యంరాత్రి 08:52నుండి10:29ఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషాం శ్రీ రామనవమీ, భద్రాచలంలో శ్రీరాములవారికి…

శ్రీరామ స్తోత్రాలు

శ్రీరామరక్షాస్తోత్రమ్ శ్రీరామభుజఙ్గప్రయాతస్తోత్రమ్ హనూమత్కృత సీతారామ స్తోత్రం నామరామాయణం సంక్షేపరామాయణమ్ (పారాయణమాత్రము) త్రికాలములలో శ్రీరాముని ధ్యాన శ్లోకములు సంక్షేపరామాయణమ్ (తాత్పర్యసహితమ్) Sri Rama Stotras

పంచాంగం 20-04-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, అష్టమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:00 సూర్యాస్తమయం 06:29తిథి శుక్ల అష్టమిరాత్రి 12:39నక్షత్రంపునర్వసు ఉదయం 06:51యోగముధృతి రాత్రి 07:37కరణంభద్రపగలు 12:18బవరాత్రి 12:39అమృత ఘడియలురాత్రి 01:14నుండి02:54దుర్ముహూర్తంపగలు 08:30నుండి09:20రాత్రి 11:05నుండి11:51వర్జ్యంపగలు 03:12నుండి04:52ఈ రోజు పంచాంగం బ్రహ్మపుత్ర నద స్నానం…

పంచాంగం 19-04-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం,సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:01 సూర్యాస్తమయం 06:29తిథి శుక్ల సప్తమిరాత్రి 11:57నక్షత్రంపునర్వసు పూర్తియోగముసుకర్మ రాత్రి 08:00కరణంగరజిపగలు 11:14వణిజరాత్రి 11:57అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:15నుండి05:59దుర్ముహూర్తంపగలు 12:40నుండి01:30పగలు 03:10నుండి03:59వర్జ్యంసాయంత్రము 05:55నుండి07:39ఈ రోజు పంచాంగం వృషభాయనం రాత్రి 02:33, సూర్యదమనపూజా,…

ప్లవ నామ సంవత్సరంలో విశేష తిథులు, పండుగలు

(శ్రీ కంచి కామకోటి పీఠ పంచాంగం నుంచి ) తేదివిశేషంఏప్రిల్ 202113స్వస్తి శ్రీ చాన్ద్రమాన ప్లవ నామ సంవత్సరాదిః, వసంత నవరాత్రారంభః, మేషసంక్రమణం14సౌరసంవత్సరాదిః15మాస గౌరీ వ్రతారంభః, మత్స్యజయన్తీ16గణేశదమన పూజా17లక్ష్మీ పంచమీ21సర్వేషాం శ్రీ రామనవమీ22ధర్మదశమీ23సర్వేషాం కామకైకాదశీ24వామన ద్వాదశీ25అనంగత్రయోదశీ27మదనపూర్ణిమా30సంకష్టహరచతుర్థీమే 202104శుక్రమౌఢ్య త్యాగః, డొల్లు కర్తరీ…

పంచాంగం 18-04-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:01 సూర్యాస్తమయం 06:29తిథి శుక్ల షష్ఠిరాత్రి 10:31నక్షత్రంఆర్ద్ర రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:00యోగముఅతిగండ రాత్రి 07:51కరణంకౌలవపగలు 09:30తైతులరాత్రి 10:31అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 05:58నుండి07:44దుర్ముహూర్తంపగలు 04:49నుండి05:39వర్జ్యంపగలు 11:48నుండి01:33ఈ రోజు పంచాంగం స్కంద దమనారోపణం, ప్రదోషః,…

పంచాంగం 17-04-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, పంచమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:02 సూర్యాస్తమయం 06:29తిథి శుక్ల పంచమిరాత్రి 08:30నక్షత్రంమృగశిర రాత్రి 02:31యోగముశోభన రాత్రి 07:14కరణంబవఉదయం 07:17బాలవరాత్రి 08:30అమృత ఘడియలుపగలు 04:40నుండి06:27దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:02నుండి07:42వర్జ్యంఉదయం 07:42వరకుఈ రోజు పంచాంగం లక్ష్మీపంచమీ, నాగపంచమీ, కూర్మకల్పాదిః (స్నాన…

పంచాంగం 16-04-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్థ్యాం, శుక్రవసరే సూర్యోదయం 06:03 సూర్యాస్తమయం 06:28తిథి శుక్ల చతుర్థిసాయంత్రం 06:04నక్షత్రంరోహిణి రాత్రి 11:38యోగముసౌభాగ్య సాయంత్రం 06:21కరణంభద్రసాయంత్రం 06:04అమృత ఘడియలురాత్రి 08:01నుండి09:49దుర్ముహూర్తంఉదయం 08:32నుండి09:22పగలు 12:40నుండి01:30వర్జ్యంపగలు 02:36నుండి04:24రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:54నుండిఈ రోజు పంచాంగం గణేశదమనపూజా, (శ్రాద్ధతిథిః…