పంచాంగం 01-04-2021 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, ఫాల్గుణమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:14 సూర్యాస్తమయం 06:25తిథి కృష్ణ చతుర్థి పగలు 11:02నక్షత్రంవిశాఖ ఉదయం 07:22అనూరాధరాత్రి తెల్లవారుఝాము 05:18యోగముసిద్ధి రాత్రి 02:46కరణంబాలవ పగలు 11:02కౌలవరాత్రి 09:39అమృత ఘడియలురాత్రి 07:48నుండి09:15దుర్ముహూర్తంపగలు 10:18నుండి11:06పగలు 03:10నుండి03:59వర్జ్యంపగలు 11:01నుండి12:29ఈ రోజు…

పంచాంగం 31-03-2021 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, ఫాల్గుణమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం సౌమ్యవాసరే సూర్యోదయం 06:15 సూర్యాస్తమయం 06:25తిథి కృష్ణ తృతీయపగలు 02:08నక్షత్రంస్వాతి పగలు 09:45యోగముహర్షణ పగలు 09:58వజ్రరాత్రి తెల్లవారుఝాము 06:13కరణంభద్ర పగలు 02:08బవరాత్రి 12:35అమృత ఘడియలురాత్రి 11:26నుండి12:53దుర్ముహూర్తంపగలు 11:56నుండి12:44వర్జ్యంపగలు 02:48నుండి04:14ఈ రోజు పంచాంగం బ్రహ్మకల్పాదిః,…

పంచాంగం 30-03-2021 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, ఫాల్గుణమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:16 సూర్యాస్తమయం 06:25తిథి కృష్ణ ద్వితీయసాయంత్రం 05:28నక్షత్రంచిత్రపగలు 12:21యోగమువ్యాఘాతపగలు 01:54కరణంతైతుల ఉదయం 07:10గరజిసాయంత్రం 05:28వణిజ రాత్రి 03:48అమృత ఘడియలుఉదయం 06:40నుండి08:05రాత్రి 01:55నుండి03:20దుర్ముహూర్తంపగలు 08:42నుండి09:30రాత్రి 11:09నుండి11:56వర్జ్యంసాయంత్రం 05:21నుండి06:46ఈ రోజు పంచాంగం ద్విపుష్కరయోగః…

పంచాంగం 28-03-2021 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, ఫాల్గుణమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:17 సూర్యాస్తమయం 06:25తిథి శుక్ల పూర్ణిమరాత్రి 12:15నక్షత్రంఉత్తరఫల్గుని రాత్రి 05:32యోగమువృద్ధిరాత్రి 09:45కరణంభద్ర పగలు 01:50బవ రాత్రి 12:15అమృత ఘడియలుపగలు 11:00నుండి12:27దుర్ముహూర్తంపగలు 04:48నుండి05:36వర్జ్యంరాత్రి 01:03నుండి02:29ఈ రోజు పంచాంగం చన్ద్రార్కయోగః (స్నానదానాదులు మహా…

పంచాంగం 27-03-2021 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, ఫాల్గుణమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:18 సూర్యాస్తమయం 06:24తిథి శుక్ల చతుర్దశిరాత్రి 03:25నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిరాత్రి 07:46యోగముగండరాత్రి 01:28కరణంగరజి పగలు 04:48వణిజరాత్రి 03:25అమృత ఘడియలుపగలు 01:51నుండి03:20దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:18నుండి07:55వర్జ్యంఉదయం 06:27వరకురాత్రి 02:18నుండి03:45ఈ రోజు పంచాంగం నిశీథే కామదహనం, (శ్రాద్ధతిథిః -…

పంచాంగం 26-03-2021 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, ఫాల్గుణమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం తదుపరి త్రయోదశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:19 సూర్యాస్తమయం 06:24తిథి శుక్ల ద్వాదశిపగలు 08:18త్రయోదశిరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:10నక్షత్రంమఘరాత్రి 09:33యోగముధృతిఉదయం 07:42శూలరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:51కరణంబాలవ పగలు 08:18కౌలవరాత్రి 07:14తైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:10అమృత ఘడియలురాత్రి 07:16నుండి08:48దుర్ముహూర్తంపగలు 08:44నుండి09:32పగలు…

పంచాంగం 25-03-2021 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, ఫాల్గుణమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:20 సూర్యాస్తమయం 06:24తిథి శుక్ల ఏకాదశిపగలు 09:43నక్షత్రంఆశ్రేషరాత్రి 10:43యోగముసుకర్మపగలు 09:58కరణంభద్ర పగలు 09:43బవరాత్రి 09:00అమృత ఘడియలురాత్రి 09:08నుండి10:43దుర్ముహూర్తంపగలు 10:21నుండి11:10పగలు 03:11నుండి03:59వర్జ్యంపగలు 11:42నుండి01:16ఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషామమలైకాదశీ (ఆమలకైకాదశీ), ఏకాదశీ గురువార…

పంచాంగం 24-03-2021 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, ఫాల్గుణమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:20 సూర్యాస్తమయం 06:24తిథి శుక్ల దశమిపగలు 10:19నక్షత్రంపుష్యమిరాత్రి 11:06యోగముఅతిగండపగలు 11:35కరణంగరజి పగలు 10:19వణిజరాత్రి 10:01అమృత ఘడియలుపగలు 04:35నుండి06:13దుర్ముహూర్తంపగలు 11:58నుండి12:46వర్జ్యంఉదయం 06:48నుండి08:26ఈ రోజు పంచాంగం జ్ఞానసాగర దత్తావతారం, (శ్రాద్ధతిథిః - ఏకాదశీ)…

పంచాంగం 23-03-2021 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, ఫాల్గుణమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:21 సూర్యాస్తమయం 06:24తిథి శుక్ల నవమిపగలు 10:03నక్షత్రంపునర్వసురాత్రి 10:39యోగముశోభనపగలు 12:32కరణంకౌలవ పగలు 10:03తైతులరాత్రి 10:11అమృత ఘడియలురాత్రి 08:08నుండి09:49దుర్ముహూర్తంపగలు 08:46నుండి09:34రాత్రి 11:10నుండి11:58వర్జ్యంపగలు 10:01నుండి11:42ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - దశమీ) గమనిక…

పంచాంగం 22-03-2021 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, ఫాల్గుణమాసే, శుక్లపక్షే,అష్టమ్యాం,సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:22 సూర్యాస్తమయం 06:23తిథి శుక్ల అష్టమిపగలు 08:57నక్షత్రంఆర్ద్రరాత్రి 09:22యోగముసౌభాగ్యపగలు 12:50కరణంబవ పగలు 08:57బాలవరాత్రి 09:30అమృత ఘడియలుపగలు10:31నుండి12:15దుర్ముహూర్తంపగలు12:47నుండి01:35పగలు 03:11నుండి03:59వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం అనధ్యాయః,, (శ్రాద్ధతిథిః - నవమీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన…

పంచాంగం 21-03-2021 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, ఫాల్గుణమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, రవివాసరే సూర్యోదయం 06:23 సూర్యాస్తమయం 06:23తిథి శుక్ల సప్తమిఉదయం 07:09నక్షత్రంమృగశిరరాత్రి 07:20యోగముఆయుష్మాన్పగలు 12:35కరణంవణిజ ఉదయం 07:09భద్రరాత్రి 08:03అమృత ఘడియలుపగలు 09:34నుండి11:21దుర్ముహూర్తంపగలు 04:47నుండి05:35వర్జ్యంరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:27నుండి06:11ఈ రోజు పంచాంగం భానుసప్తమి (స్నానం, దానం తథా…

పంచాంగం 20-03-2021 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, ఫాల్గుణమాసే, శుక్లపక్షే,స ప్తమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:23 సూర్యాస్తమయం 06:23తిథి శుక్ల సప్తమిపూర్తినక్షత్రంరోహిణిపగలు 04:42యోగముప్రీతిపగలు 11:54కరణంగరజి సాయంత్రం 05:58అమృత ఘడియలుపగలు 01:06నుండి02:54దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:23నుండి07:59వర్జ్యంఉదయం 07:42నుండి09:30రాత్రి 10:55నుండి12:41ఈ రోజు పంచాంగం ద్విపుష్కరయోగః (పగలు 04:42 నుండి రేపటి సూర్యోదయము…

పంచాంగం 19-03-2021 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, ఫాల్గుణమాసే, శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:24 సూర్యాస్తమయం 06:23తిథి శుక్ల షష్ఠిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:48నక్షత్రంకృత్తికపగలు 01:42యోగమువిష్కంభపగలు 10:57కరణంకౌలవ పగలు 03:28తైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:48అమృత ఘడియలుపగలు 10:59నుండి12:48దుర్ముహూర్తంపగలు 08:48నుండి09:36పగలు 12:47నుండి01:35వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - షష్ఠీ)…

పంచాంగం 18-03-2021 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, ఫాల్గుణమాసే, శుక్లపక్షే, పంచమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:25 సూర్యాస్తమయం 06:23తిథి శుక్ల పంచమిరాత్రి 02:09నక్షత్రంభరణిపగలు 10:34యోగమువైధృతిపగలు 09:55కరణంబవ పగలు 12:49బాలవరాత్రి 02:09అమృత ఘడియలుఉదయం 06:57వరకుదుర్ముహూర్తంపగలు 10:24నుండి11:12పగలు 03:12నుండి03:59వర్జ్యంరాత్రి 12:08నుండి01:56ఈ రోజు పంచాంగం గురు పంచమీ యోగః (స్నాన…

పంచాంగం 16-03-2021 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, ఫాల్గుణమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:27 సూర్యాస్తమయం 06:22తిథి శుక్ల తృతీయరాత్రి 09:00నక్షత్రంఅశ్వినిపూర్తియోగముబ్రహ్మపగలు 08:13కరణంతైతుల ఉదయం 07:56గరజిరాత్రి 09:00అమృత ఘడియలురాత్రి 11:28నుండి01:15దుర్ముహూర్తంపగలు 08:50నుండి09:38రాత్రి 11:12నుండి12:00వర్జ్యంరాత్రి 03:02నుండి04:49ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః - తృతీయా) గమనిక…

పంచాంగం 15-03-2021 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, ఫాల్గుణమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వితీయాయాం, సోమవారము సూర్యోదయం 06:27 సూర్యాస్తమయం 06:22తిథి శుక్ల ద్వితీయరాత్రి 06:52నక్షత్రంరేవతిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:43యోగముశుక్లఉదయం 07:45కరణంకౌలవ రాత్రి 06:52అమృత ఘడియలురాత్రి 02:04నుండి03:50దుర్ముహూర్తంపగలు 12:48నుండి01:36పగలు 03:11నుండి03:59వర్జ్యంపగలు 03:31నుండి05:17ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - ద్వితీయా) గమనిక…

పంచాంగం 14-03-2021 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, ఫాల్గుణమాసే, శుక్లపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:28 సూర్యాస్తమయం 06:22తిథి శుక్ల ప్రతిపత్సాయంత్రం 05:09నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రరాత్రి 02:20యోగముశుభఉదయం 07:39కరణంబవ సాయంత్రం 05:09బాలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:00అమృత ఘడియలురాత్రి 09:08నుండి10:52దుర్ముహూర్తంపగలు 04:47నుండి05:34వర్జ్యంపగలు 10:45నుండి12:29ఈ రోజు పంచాంగం యాగః, శ్రీ కలవై పరమ…

పంచాంగం 13-03-2021 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:29 సూర్యాస్తమయం 06:22తిథి అమావాస్యపగలు 03:53నక్షత్రంపూర్వాభాద్రరాత్రి 12:23యోగముసాధ్యఉదయం 07:54కరణంనాగవం పగలు 03:53కింస్తుఘ్నంరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:31అమృత ఘడియలుపగలు 03:53నుండి05:35దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:29నుండి08:04వర్జ్యంఉదయం 07:22వరకుఈ రోజు పంచాంగం అమా - పూర్వాభాద్ర యోగః (శ్రాద్ధాత్…

పంచాంగం 12-03-2021 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:30 సూర్యాస్తమయం 06:21తిథి కృష్ణ చతుర్దశిపగలు 03:05నక్షత్రంశతభిషంరాత్రి 10:52యోగముసిద్ధపగలు 08:29కరణంశకుని పగలు 03:05చతుష్పాత్రాత్రి 03:29అమృత ఘడియలుపగలు 03:20నుండి05:01దుర్ముహూర్తంపగలు 08:52నుండి09:40పగలు 12:49నుండి01:37వర్జ్యంఉదయం 06:59వరకురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:40నుండిఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః -…

పంచాంగం 11-03-2021 గురువారం

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:30 సూర్యాస్తమయం 06:21తిథి కృష్ణ త్రయోదశిపగలు 02:42నక్షత్రంధనిష్ఠరాత్రి 09:46యోగముశివపగలు 09:24కరణంవణిజ పగలు 02:42భద్రరాత్రి 02:53అమృత ఘడియలుపగలు 11:04నుండి12:43దుర్ముహూర్తంపగలు 10:27నుండి11:14పగలు 03:11నుండి03:59వర్జ్యంరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:18నుండిఈ రోజు పంచాంగం మాస శివరాత్రిః, మహాశివరాత్రిః,…