సూర్య స్తోత్రాలు | ఆదిత్య స్తోత్రాలు

సూర్య స్తోత్రాలు | ఆదిత్య స్తోత్రాలు

మహామహిమాన్వితం ఆదిత్యస్తోత్రరత్నమ్

ఆదిత్యహృదయస్తోత్రము

శ్రీ సూర్యాష్టకం

Surya stotras | Aditya stotras


For more related posts, click on -> https://shankaravani.org/tag/surya/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s