శ్రీ సూర్యాష్టకం

శ్రీ సూర్యాష్టకం

సాంబ ఉవాచ:
ఆది దేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర|
దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే||

సప్తాశ్వరథమారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజమ్|
శ్వేతపద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్||

లోహితం రథమారూఢం సర్వలోక పితామహమ్|
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్||

త్రైగుణ్యంచ మహాశూరం బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరమ్|
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్||

బృంహితం తేజసాంవుంజం వాయురాకాశ మేవ చ|
ప్రభుస్త్వం సర్వలోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్||

బంధూకపుష్పసంకాశం హారకుండలభూషితమ్|
ఏక చక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్||

విశ్వేశం విశ్వకర్తారం మహాతేజః ప్రదీపకమ్|
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్||

శ్రీ విష్ణుం జగతాం నాథం జ్ఞానవిజ్ఞానమోక్షదన్|
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్||

సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడాప్రణాశనమ్|
అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్ భవేత్||

అమిషం మధుపానంచ యఃకరోతి రవేర్దినే|
సప్తజన్మ భవేద్రోగి జన్మజన్మ దరిద్రతా||

స్త్రీ తైల మధు మాంసాని యస్త్యజేత్తురవేర్దినే|
నవ్యాధి రోగ దారిద్ర్యం సూర్యలోకం సగచ్ఛతి||

ఇతి శ్రీశివప్రోక్తం శ్రీ సూర్యాష్టకం సంపూర్ణం|

Sri Suryashtakam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s