పంచాంగం 01-03-2021 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం తదుపరి తృతీయాయాం, ఇందువాసరే సూర్యోదయం 06:38 సూర్యాస్తమయం 06:18తిథి కృష్ణ ద్వితీయపగలు 08:35తృతీయరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:46నక్షత్రంఉత్తరఫల్గునిఉదయం 07:36హస్తరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:31యోగముశూలపగలు 12:53కరణంగరజి పగలు 08:35వణిజరాత్రి 07:10భద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:46అమృత ఘడియలురాత్రి 12:02నుండి01:30దుర్ముహూర్తంపగలు 12:51నుండి01:38పగలు…

పంచాంగం 28-02-2021 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:38 సూర్యాస్తమయం 06:18తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్పగలు 11:17నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిపగలు 09:33యోగముధృతిపగలు 04:18కరణంకౌలవ పగలు 11:17తైతులరాత్రి 09:56అమృత ఘడియలురాత్రి 12:59నుండి02:27దుర్ముహూర్తంపగలు 04:45నుండి05:31వర్జ్యంపగలు 04:10నుండి05:38ఈ రోజు పంచాంగం యాగః, త్రిపుష్కరయోగః (పగలు 11:17 నుండి…

పంచాంగం 27-02-2021 శనివారం

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం,శనివాసరే సూర్యోదయం 06:39 సూర్యాస్తమయం 06:18తిథి పూర్ణిమాపగలు 01:43నక్షత్రంమఘపగలు 11:15యోగముసుకర్మరాత్రి 07:33కరణంబవ పగలు 01:43బాలవరాత్రి 12:30అమృత ఘడియలుపగలు 08:58నుండి10:29రాత్రి 03:36నుండి05:06దుర్ముహూర్తంఉదయము 06:39నుండి08:12వర్జ్యంరాత్రి 06:41నుండి08:10ఈ రోజు పంచాంగం మహామాఘీ, సముద్రస్నానం, తిలపాత్ర కంబలాజిన రక్తవస్త్రాది దానాని,…

పంచాంగం 26-02-2021 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:40 సూర్యాస్తమయం 06:18తిథి శుక్ల చతుర్దశిపగలు 03:44నక్షత్రంఆశ్రేషపగలు 12:30యోగముఅతిగండరాత్రి 10:30కరణంవణిజ పగలు 03:44భద్రరాత్రి 02:44అమృత ఘడియలుపగలు 10:57నుండి12:30దుర్ముహూర్తంపగలు 09:00నుండి09:46పగలు 12:52నుండి01:39వర్జ్యంరాత్రి 11:52నుండి01:23ఈ రోజు పంచాంగం భార్గవ రాకావ్రతం, పూర్ణిమాపూజా, (హైదరాబాదు…

పంచాంగం 25-02-2021 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:40 సూర్యాస్తమయం 06:17తిథి శుక్ల త్రయోదశిసాయంత్రం 05:12నక్షత్రంపుష్యమిపగలు 01:11యోగముశోభనరాత్రి 01:03కరణంతైతుల సాయంత్రం 05:12గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:28అమృత ఘడియలుఉదయం 06:47నుండి08:23దుర్ముహూర్తంపగలు 10:32నుండి11:19పగలు 03:11నుండి03:58వర్జ్యంరాత్రి 01:37నుండి03:11ఈ రోజు పంచాంగం గురుపుష్యయోగః అనేక కార్యములకు…

పంచాంగం 24-02-2021 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:42 సూర్యాస్తమయం 06:17తిథి శుక్ల ద్వాదశిసాయంత్రం 05:59నక్షత్రంపునర్వసుపగలు 01:11యోగముసౌభాగ్యరాత్రి 03:05కరణంబాలవసాయంత్రం 05:59కౌలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:36అమృత ఘడియలుపగలు 10:43నుండి12:22దుర్ముహూర్తంపగలు 12:06నుండి12:52వర్జ్యంరాత్రి 09:11నుండి10:47ఈ రోజు పంచాంగం మాఘ శుక్ల ద్వాదశీ పునర్వసూ యోగః…

పంచాంగం 23-02-2021 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశమ్యాం,మంగళవాసరే సూర్యోదయం 06:42 సూర్యాస్తమయం 06:17తిథి శుక్ల ఏకాదశిసాయంత్రం 05:59నక్షత్రంఆర్ద్రపగలు 12:25యోగముఆయుష్మాన్రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:2కరణంభద్రసాయంత్రం 05:59బవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:59అమృత ఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తంపగలు 09:01నుండి09:47రాత్రి 11:15నుండి12:04వర్జ్యంరాత్రి 12:48నుండి02:27ఈ రోజు పంచాంగం సర్వేష్యాం భీష్మ, భీమ, జయైకాదశులు, తిలపద్మవ్రతం,…

పూర్ణాదివారముల నోము కథ

పూర్ణాదివారముల నోము కథ ఒకానొక రాజకూతురు గర్భముతో దుఃఖించుచుండెను. ఆమెకు ఏడుగురు పిల్లలు పుట్టిరి. వారందరూ పుట్టిన వెంటనే చనిపోయిరి. ఆ దుఃఖమును భరించలేక ఆమె ఘోరారణ్య మధ్యమునకేగి పార్వతీ పరమేశ్వరులను ప్రార్ధించుచుండెను. అంత నొకనాడు పార్వతీపరమేశ్వరులు ఆమెకు ప్రత్యక్షమై “…

పంచాంగం 22-02-2021 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:42 సూర్యాస్తమయం 06:16తిథి శుక్ల దశమిసాయంత్రం 05:11నక్షత్రంమృగశిరపగలు 10:53యోగముప్రీతిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:21కరణంగరజిసాయంత్రం 05:11వణిజరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:35అమృత ఘడియలురాత్రి 01:47నుండి03:29దుర్ముహూర్తంపగలు 12:52నుండి01:38పగలు 03:11నుండి03:57వర్జ్యంరాత్రి 07:50నుండి09:32ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - దశమీ)…

పంచాంగం 21-02-2021 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:43 సూర్యాస్తమయం 06:16తిథి శుక్ల నవమిపగలు 03:38నక్షత్రంరోహిణిపగలు 08:41యోగమువిష్కంభరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:33కరణంకౌలవపగలు 03:38తైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:24అమృత ఘడియలుఉదయం 06:54వరకురాత్రి 01;17నుండి03:02దుర్ముహూర్తంపగలు 04:44నుండి05:30వర్జ్యంపగలు 02:48నుండి04:32ఈ రోజు పంచాంగం మాధ్వనవమీ, మహానందానవమీ (నందినీ…

పంచాంగం 20-02-2021 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, అష్టమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:43 సూర్యాస్తమయం 06:16తిథి శుక్ల అష్టమిపగలు 01:29నక్షత్రంరోహిణిపూర్తియోగమువైధృతిఃరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:13కరణంబవపగలు 01:29బాలవరాత్రి 02:23అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:07నుండిదుర్ముహూర్తంఉదయం 06:43నుండి08:15వర్జ్యంరాత్రి 11:46నుండి01:33ఈ రోజు పంచాంగం అనధ్యాయః, భీష్మాష్టమి, భీష్మపంచక వ్రతారంభః, (శ్రాద్ధతిథిః…

పంచాంగం 19-02-2021 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:44 సూర్యాస్తమయం 06:15తిథి శుక్ల సప్తమిపగలు 10:57నక్షత్రంకృత్తికరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:56యోగముఐంద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:30కరణంవణిజపగలు 10:57భద్రరాత్రి 12:13అమృత ఘడియలురాత్రి 03:14నుండి05:02దుర్ముహూర్తంపగలు 09:02నుండి09:48పగలు 12:53నుండి01:39వర్జ్యంసాయంత్రం 04:25నుండి06:13ఈ రోజు పంచాంగం రథసప్తమి (రథసప్తమీ స్నానము…

పంచాంగం 18-02-2021 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:45 సూర్యాస్తమయం 06:15తిథి శుక్ల షష్ఠిపగలు 08:17నక్షత్రంభరణిరాత్రి 02:53యోగముబ్రహ్మరాత్రి 03:34కరణంతైతులపగలు 08:17గరజిరాత్రి 09:37అమృత ఘడియలురాత్రి 09:28నుండి11:16దుర్ముహూర్తంపగలు 10:35నుండి11:21పగలు 03:11నుండి03:57వర్జ్యంపగలు 10:38నుండి12:27ఈ రోజు పంచాంగం వైవస్వతమన్వాది ప్రయుక్త శ్రాద్ధం, మీనాయనం పగలు…

పండు తాంబూలము నోము కథ

పండు తాంబూలము నోము కథ ఒక రాజుభార్య, మంత్రిభార్య పండుతాంబూలముల నోము పట్టిరి. మంత్రిభార్య ప్రతిదినమునూ తాంబొలములిచ్చి వ్రతమును సక్రమముగ జేసి సంతానమును బడసెను. కాని రాజు భార్య ధనగర్వమున సంవత్సరము పొడుగున ఇవ్వవలసిన తాంబూలములను ఒక్క నాడే ఇచ్చెను. అందుచేత…

పసుపు తాంబూలము నోము కథ

పసుపు తాంబూలము నోము కథ ఒక రాజు భార్య యందు ప్రేమ లేక సానికొంపలనుబట్టి యుండెను. అందుచే అతని భార్య దుఃఖించుచు , పార్వతి పూజలను చేయుచుండెను . ఒక నాడు ఆమె కలలో పార్వతీ దేవి కనిపించి “అమ్మా !…

నిత్యవిభూతి నోము కథ

నిత్యవిభూతి నోము కథ సోమయాజులుగారు తన ముద్దులకూతురునకు పెద్ద సంబంధము చూచి పెండ్లి చేసెను. ఆ అమ్మాయి అత్తవారింట సుఖముగా నుండెను. కాని ఆమెకు ఎన్ని వున్ననూ ఏదో లోపమున్నటులనే యుండెను. ఆ సంగతి అర్ధముకాక ఆమె అత్తగారు వియ్యంకునితో చెప్పెను.…

పంచాంగం 17-02-2021 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:45 సూర్యాస్తమయం 06:14తిథి శుక్ల షష్ఠిపూర్తినక్షత్రంఅశ్వినిరాత్రి 11:49యోగముశుక్లరాత్రి 02:37కరణంకౌలవపగలు 07:02అమృత ఘడియలుపగలు 03:45నుండి05:33దుర్ముహూర్తంపగలు 12:07నుండి12:52వర్జ్యంరాత్రి 07:20నుండి09:08ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః -షష్ఠీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు…

పంచాంగం 16-02-2021 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, పంచమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:46 సూర్యాస్తమయం 06:14తిథి శుక్ల పంచమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:46నక్షత్రంరేవతిరాత్రి 08:58యోగముశుభరాత్రి 01:49కరణంబవపగలు 04:42బాలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:46అమృత ఘడియలురాత్రి 06:19నుండి08:05దుర్ముహూర్తంపగలు 09:04నుండి09:49రాత్రి 11:14నుండి12:04వర్జ్యంఉదయం 07:44నుండి09:30ఈ రోజు పంచాంగం శ్రీపంచమీ, మదన (వసన్త)…

సూర్య స్తోత్రాలు | ఆదిత్య స్తోత్రాలు

సూర్య స్తోత్రాలు | ఆదిత్య స్తోత్రాలు మహామహిమాన్వితం ఆదిత్యస్తోత్రరత్నమ్ ఆదిత్యహృదయస్తోత్రము శ్రీ సూర్యాష్టకం Surya stotras | Aditya stotras For more related posts, click on -> https://shankaravani.org/tag/surya/

గణేశుని నోము కథ

గణేశుని నోము కథ  ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీ పూర్వజన్మమందు గణేశుని నోమునోచి ఉల్లంఘనము చేసెను. అందుచేత ఆమెకు గణేశుని నోము నోచి ఉల్లంఘంచినందుకు ఫలముగా గణేశుడు ఆమెకు దుఃఖమును ఇచ్చెను. ప్రతిదినము ఆమె హాయిగా కడుపార తిని , ఏమీతోచక ఒక…