పంచాంగం 01-02-2021 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:51 సూర్యాస్తమయం 06:07తిథి కృష్ణ చతుర్థిసాయంత్రం 06:23నక్షత్రంఉత్తరఫల్గునిరాత్రి 11:56యోగముఅతిగండపగలు 09:43సుకర్మరా.తె 06:50కరణంబవ ఉదయం 07:23బాలవసాయంత్రం 06:23కౌలవరా.తె 05:21అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 05:08నుండి06:38దుర్ముహూర్తంపగలు 12:52నుండి01:37పగలు 03:07నుండి03:52వర్జ్యంపగలు 08:04నుండి09:34ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః -…

పంచాంగం 31-01-2021 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:52 సూర్యాస్తమయం 06:07తిథి కృష్ణ తృతీయరాత్రి 08:22నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిరాత్రి 01:16యోగముశోభనపగలు 12:29కరణంవణిజ పగలు 09:16భద్రరాత్రి 08:22అమృత ఘడియలురాత్రి 07:10నుండి08:42దుర్ముహూర్తంపగలు 04:37నుండి05:22వర్జ్యంపగలు 10:02నుండి11:34ఈ రోజు పంచాంగం సంకష్టహర చతుర్థీ (చన్ద్రోదయం రాత్రి 08:42),…

పంచాంగం 30-01-2021 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:52 సూర్యాస్తమయం 06:06తిథి కృష్ణ ద్వితీయరాత్రి 10:10నక్షత్రంమఘరాత్రి 02:26యోగముసౌభాగ్యపగలు 03:04కరణంతైతుల పగలు 10:54గరజిరాత్రి 10:10అమృత ఘడియలురాత్రి 12:07నుండి01:39దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:52నుండి08:22వర్జ్యంపగలు 02:52నుండి04:25ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - ద్వితీయా)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 29-01-2021 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:52 సూర్యాస్తమయం 06:05తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్రాత్రి 11:39నక్షత్రంఆశ్రేషరాత్రి 03:19యోగముఆయుష్మాన్సాయంత్రం 05:22కరణంబాలవ పగలు 12:11కౌలవరాత్రి 11:39అమృత ఘడియలురాత్రి 01:45నుండి03:19దుర్ముహూర్తంపగలు 09:07నుండి09:51పగలు 12:51నుండి01:36వర్జ్యంపగలు 04:21నుండి05:55ఈ రోజు పంచాంగం యాగః, (శ్రాద్ధతిథిః - ప్రతిపత్)గమనిక…

పంచాంగం 28-01-2021 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:52 సూర్యాస్తమయం 06:05తిథి శుక్ల పూర్ణిమరాత్రి 12:42నక్షత్రంపుష్యమిరాత్రి 03:48యోగముప్రీతి రాత్రి 07:19కరణంభద్ర పగలు 12:58బవరాత్రి 12:42అమృత ఘడియలురాత్రి 09:24నుండి11:00దుర్ముహూర్తంపగలు 10:36నుండి11:21పగలు 03:06నుండి03:50వర్జ్యంపగలు 11:47నుండి01:23ఈ రోజు పంచాంగం గురుపుష్కరయోగః అనేక కార్యములకు…

పంచాంగం 27-01-2021 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:52 సూర్యాస్తమయం 06:04తిథి శుక్ల చతుర్దశిరాత్రి 01:14నక్షత్రంపునర్వసురాత్రి 03:47యోగమువిష్కంభ రాత్రి 08:51కరణంగరజి పగలు 01:11వణిజరాత్రి 01:14అమృత ఘడియలురాత్రి 01:19నుండి02:57దుర్ముహూర్తంపగలు 12:06నుండి12:50వర్జ్యంపగలు 03:28నుండి05:06ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - చతుర్దశీ)గమనిక :…

పంచాంగం 26-01-2021 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 06:04తిథి శుక్ల త్రయోదశిరాత్రి 01:08నక్షత్రంఆర్ద్రరాత్రి 03:09యోగమువైధృతి రాత్రి 09:53కరణంకౌలవ పగలు 12:44తైతులరాత్రి 01:08అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 04:37నుండి06:18దుర్ముహూర్తంపగలు 09:07నుండి09:52రాత్రి 11:11నుండి12:02వర్జ్యంపగలు 10:43నుండి12:24ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః (ప్రదోషపూజా), (శ్రాద్ధతిథిః…

పంచాంగం 25-01-2021 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, ఇందువాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 06:03తిథి శుక్ల ద్వాదశిరాత్రి 12:21నక్షత్రంమృగశిరరాత్రి 01:52యోగముఐంద్ర రాత్రి 10:23కరణంబవ పగలు 11:38బాలవరాత్రి 12:21అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 04:22నుండి06:06దుర్ముహూర్తంపగలు 12:50నుండి01:35పగలు 03:04నుండి03:49వర్జ్యంఉదయం 07:44వరకుఈ రోజు పంచాంగం పుష్య శుక్ల ద్వాదశీ…

పంచాంగం 24-01-2021 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 06:03తిథి శుక్ల ఏకాదశిరాత్రి 10:54నక్షత్రంరోహిణిరాత్రి 11:57యోగముబ్రహ్మ రాత్రి 10:24కరణంవణిజ పగలు 09:54భద్రరాత్రి 10:54అమృత ఘడియలురాత్రి 08:25నుండి10:11దుర్ముహూర్తంపగలు 04:34నుండి05:18వర్జ్యంపగలు 03:08నుండి04:54రాత్రి తెల్లవారుజాము 06:00నుండిఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషాం పుత్రదైకాదశీ,…

పంచాంగం 23-01-2021 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం,శనివాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 06:02తిథి శుక్ల దశమిరాత్రి 08:53నక్షత్రంకృత్తికరాత్రి 09:29యోగముశుక్ల రాత్రి 10:00కరణంతైతుల ఉదయము 07:40గరజిరాత్రి 08:53అమృత ఘడియలురాత్రి 06:48నుండి08:36దుర్ముహూర్తంఉదయము 06:53నుండి08:22వర్జ్యంపగలు 08:04నుండి09:51ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - దశమీ)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 22-01-2021 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 06:01తిథి శుక్ల నవమిసాయంత్రము 06:27నక్షత్రంభరణిసాయంత్రం 06:38యోగముశుభ రాత్రి 09:16కరణంకౌలవ సాయంత్రం 06:27అమృత ఘడియలుపగలు 01:13నుండి03:02దుర్ముహూర్తంపగలు 09:07నుండి09:51పగలు 12:49నుండి01:34వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - అష్టమీ)గమనిక : ఈ…

పంచాంగం 21-01-2021 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, అష్టమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 06:01తిథి శుక్ల అష్టమిపగలు 03:50నక్షత్రంఅశ్వినిపగలు 03:35యోగముసాధ్య రాత్రి 08:22కరణంబవ పగలు 03:50బాలవ రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:09అమృత ఘడియలుఉదయం 07:30నుండి09:18దుర్ముహూర్తంపగలు 10:36నుండి11:20పగలు 03:03నుండి03:47వర్జ్యంపగలు 11:06నుండి12:54రాత్రి 02:24నుండి04:13ఈ రోజు పంచాంగం…

పంచాంగం 20-01-2021 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 06:00తిథి శుక్ల సప్తమిపగలు 01:16నక్షత్రంరేవతిపగలు 12:37యోగముసిద్ధ రాత్రి 07:30కరణంవణిజ పగలు 01:16భద్ర రాత్రి 02:33అమృత ఘడియలుపగలు 09:56నుండి11:43దుర్ముహూర్తంపగలు 12:04నుండి12:49వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం అనధ్యాయః, కుంభాయన ప్రయుక్త హరిపద…

పంచాంగం 19-01-2021 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 06:00తిథి శుక్ల షష్ఠిపగలు 11:00నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రపగలు 09:55యోగముశివ సాయంత్రం 06:49కరణంతైతుల పగలు 11:00గరజి రాత్రి 12:08అమృత ఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తంపగలు 09:06నుండి09:51రాత్రి 11:09నుండి12:01వర్జ్యంరాత్రి 11:16నుండి01:03ఈ రోజు పంచాంగం సుబ్రహ్మణ్యార్చనం, ప్రదోషః, కుంభాయనం…

పంచాంగం 18-01-2021 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, పంచమ్యాం, ఇందువాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 05:59తిథి శుక్ల పంచమిపగలు 09:15నక్షత్రంపూర్వాభాద్రఉదయం 07:43యోగముపరిఘ సాయంత్రం 06:28కరణంబాలవ పగలు 09:15కౌలవ రాత్రి 10:08అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:41నుండి06:26దుర్ముహూర్తంపగలు 12:48నుండి01:33పగలు 03:01నుండి03:46వర్జ్యంరాత్రి 06:12నుండి07:57ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః…

పంచాంగం 17-01-2021 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్థ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 05:58తిథి శుక్ల చతుర్థిపగలు 08:10నక్షత్రంపూర్వాభాద్రపూర్తియోగమువరీయాన్ సాయంత్రం 06:36కరణంభద్ర పగలు 08:10బవ రాత్రి 08:43అమృత ఘడియలురాత్రి 11:12నుండి12:54దుర్ముహూర్తంపగలు 04:29నుండి05:14వర్జ్యంపగలు 12:58నుండి02:40ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - పంచమీ)గమనిక :…

పంచాంగం 16-01-2021 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 05:57తిథి శుక్ల తృతీయఉదయం 07:47నక్షత్రంశతభిషం రాత్రి తెల్లవారుజాము 06:09యోగమువ్యతీపాతరాత్రి 07:14కరణంగరజి ఉదయం 07:47వణిజ రాత్రి 07:48అమృత ఘడియలురాత్రి 10:41నుండి12:20దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:53నుండి08:22వర్జ్యంపగలు 12:44నుండి02:23ఈ రోజు పంచాంగం సావిత్రీ గౌరీ…

పంచాంగం 15-01-2021 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వితీయాయాం,శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 05:57తిథి శుక్ల ద్వితీయపగలు 08:06నక్షత్రంధనిష్ఠ రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:16యోగముసిద్ధిరాత్రి 08:25కరణంకౌలవ పగలు 08:06తైతుల రాత్రి 07:57అమృత ఘడియలురాత్రి 06:47నుండి08:23దుర్ముహూర్తంపగలు 09:06నుండి09:50పగలు 12:47నుండి01:31వర్జ్యంపగలు 09:06నుండి10:42ఈ రోజు పంచాంగం గురుమౌఢ్యారంభః, కనుము…

పంచాంగం 14-01-2021 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, పతిపత్తిథౌ, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 05:57తిథి శుక్ల ప్రతిపత్పగలు 09:03నక్షత్రంశ్రవణం రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:04యోగమువజ్రరాత్రి 10:07కరణంబవ పగలు 09:03బాలవరాత్రి 08:35అమృత ఘడియలురాత్రి 06:50నుండి08:24దుర్ముహూర్తంపగలు 10:34నుండి11:19పగలు 03:00నుండి03:44వర్జ్యంపగలు 09:23నుండి10:57ఈ రోజు పంచాంగం సంక్రాన్తి పండుగ,…

పంచాంగం 13-01-2021 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్త-ఋతౌ, మార్గశిరమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 05:56తిథి అమావాస్యపగలు 10:32నక్షత్రంఉత్తరాషఢ రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:27యోగముహర్షణరాత్రి 12:15కరణంనాగవం పగలు 10:32కింస్తుఘ్నంరాత్రి 09:47అమృత ఘడియలురాత్రి 11:17నుండి12:50దుర్ముహూర్తంపగలు 12:02నుండి12:47వర్జ్యంపగలు 02:03నుండి03:35ఈ రోజు పంచాంగం భోగి. తైలాభ్యంగము, పిణ్డపితృయజ్ఞః, యాగః,…